Chỉ thị 01/2013/CT-UBND

Chỉ thị 01/2013/CT-UBND về tập trung thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách huyện Củ Chi năm 2013

Chỉ thị 01/2013/CT-UBND thực hiện mục tiêu nhiệm vụ Kế hoạch phát triển KTXH đã được thay thế bởi Quyết định 2915/QĐ-UBND 2014 văn bản pháp luật hết hiệu lực thi hành Củ Chi Hồ Chí Minh và được áp dụng kể từ ngày 06/03/2014.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 01/2013/CT-UBND thực hiện mục tiêu nhiệm vụ Kế hoạch phát triển KTXH


ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN CỦ CHI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/2013/CT-UBND

Củ Chi, ngày 14 tháng 01 năm 2013

 

CHỈ THỊ

VỀ TẬP TRUNG THỰC HIỆN MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2013

Năm 2013, năm bản lề thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thành phố 05 năm 2011 - 2015, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ X giai đoạn 2010-2015, trong điều kiện kinh tế thế giới và trong nước dự đoán tiếp tục gặp nhiều khó khăn, thách thức, thậm chí một số mặt còn khó khăn hơn năm 2012. Quán triệt Kết luận số 49-KL/TW của Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, Nghị quyết số 31/2012/QH13 của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2013, Nghị quyết của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2013; căn cứ Nghị quyết số 08-NQ/TU Hội nghị lần thứ 12 Thành ủy khóa IX về nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội năm 2013, Nghị quyết số 28/2012/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2012 của Hội đồng nhân dân thành phố về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2013; Chỉ thị số 29/2012/CT-UBND ngày 28/12/2012 của UBND thành phố về tập trung thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách huyện năm 2013; Nghị quyết số 16-NQ/HU ngày 19 tháng 12 năm 2012 Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 12 khóa X về phương hướng, nhiệm vụ năm 2013.

Để tiếp tục phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, tận dụng thời cơ, vượt qua khó khăn thách thức, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và thu chi ngân sách năm 2013; Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị huyện, UBND các xã, thị trấn tổ chức thực hiện tốt các nội dung sau:

1. Tập trung xây dựng Kế hoạch thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu của Nghị quyết Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2013, Nghị quyết của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu, Nghị quyết số 18/2012/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2012 của Hội đồng nhân dân thành phố về dự toán và phân bổ ngân sách thành phố năm 2013, Nghị quyết số 28/2012/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2012 của Hội đồng nhân dân thành phố về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2013, Chỉ thị số 29/2012/CT-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2012 của UBND thành phố về tập trung thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách huyện năm 2013; Quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố về ban Kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội và thu chi ngân sách thành phố năm 2013, Chương trình công tác của Ủy ban nhân dân thành phố năm 2013; Nghị quyết số 16-NQ/HU ngày 19 tháng 12 năm 2012 Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 12 khóa X về phương hướng, nhiệm vụ năm 2013; Quyết định của Ủy ban nhân dân huyện về ban Kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội và thu chi ngân sách năm 2013… nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ và chỉ tiêu về kinh tế, xã hội, môi trường được giao ngay từ những tháng đầu năm 2013.

2. Căn cứ Kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách huyện 2013, Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị huyện, UBND các xã, thị trấn chủ động đề ra các giải pháp cụ thể để tổ chức thực hiện. Nội dung kế hoạch phải phù hợp với tình hình thực tế đơn vị, địa phương, kết hợp chặt chẽ giữa kế hoạch phát triển kinh tế với kế hoạch phát triển văn hóa - xã hội, tiếp tục giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội; các biện pháp tổ chức thực hiện phải cụ thể, phân công trách nhiệm rõ ràng cho cơ quan, đơn vị; xác định rõ phương thức, điều kiện và thời gian tổ chức thực hiện; đồng thời phải tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy hoàn thành nhiệm vụ được giao. Hàng tháng, hàng quý phải sơ kết rút kinh nghiệm để kịp thời chỉ đạo khắc phục các mặt trì trệ, thiếu sót; đề xuất, kiến nghị tháo gỡ các vướng mắc trong thực tiễn.

3. Tăng cường công tác phối hợp giữa các ngành, các cấp trong hoạt động kiểm tra, kiểm soát giá cả, thị trường. Bảo đảm cung cầu và bình ổn giá những hàng hóa thiết yếu; có biện pháp hỗ trợ hộ nghèo, đối tượng chính sách chịu tác động lớn khi nhà nước điều chỉnh giá một số mặt hàng theo cơ chế thị trường.

4. Tăng cường các biện pháp để quản lý nguồn thu và bồi dưỡng nguồn thu; đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời theo quy định của pháp luật; tập trung đôn đốc, đẩy mạnh khai thác nguồn thu từ chuyển quyền sử dụng đất, chuyển nhượng nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước qua xử lý, sắp xếp theo Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; rà soát, sắp xếp các địa chỉ nhà đất hiện do các doanh nghiệp công ích huyện quản lý để đưa ra bán đấu giá.

5. Kiểm soát chặt chẽ chi ngân sách nhà nước, nhất là đầu tư công; nâng cao chất lượng công tác lập dự toán ngân sách nhà nước. Huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển; giảm tỷ trọng đầu tư công, tăng tỷ trọng đầu tư của khu vực ngoài nhà nước; tập trung vốn ngân sách cho các công trình hoàn thành đưa vào sử dụng trong năm 2013. Thực hiện chủ trương tiết kiệm chi, tiết giảm tối đa chi phí điện, nước, điện thoại, văn phòng phẩm, xăng dầu, chi phí hội nghị, hội thảo, đi công tác…; điều hành chi ngân sách nhà nước theo dự toán được duyệt, đúng thẩm quyền, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả.

6. Đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng lập đồ án, thẩm định phê duyệt quy hoạch xây dựng đô thị; khẩn trương rà soát, báo cáo các dự án đầu tư chậm triển khai, sử dụng sai mục đích, công bố công khai ngay từ đầu năm 2013. Tập trung thực hiện có hiệu quả 6 Chương trình đột phá theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ IX đề ra. Tạo bước đột phá về phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại theo tinh thần Nghị quyết số 13-NQ-TW ngày 10 tháng 8 năm 2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, Chương trình hành động số 27-CTrHĐ/TU ngày 26 tháng 7 năm 2012 của Thành ủy và Quyết định số 43/2012/QĐ-UBND ngày 03 tháng 8 năm 2012 của Ủy ban nhân dân thành phố.

7. Tiếp tục đầu tư phát triển y tế, giáo dục đào tạo, văn hóa, khoa học và công nghệ; thực hiện đổi mới chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy ở các cấp học, ngành học. Đẩy mạnh xã hội hóa, huy động nguồn lực của xã hội đầu tư vào các lĩnh vực giáo dục - đào tạo. Củng cố và mở rộng mạng lưới trường lớp, đáp ứng nhu cầu học tập của nhân dân. Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh nhằm chăm sóc tốt sức khỏe cho nhân dân; phát triển hệ thống y tế dự phòng để chủ động phòng, chống các dịch bệnh nguy hiểm. Tăng cường các biện pháp phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm. Tăng cường quản lý lễ hội, hoạt động văn hóa thể thao bảo đảm tiết kiệm, an ninh trật tự, hạn chế tối đa việc sử dụng ngân sách để tổ chức lễ hội.

8. Thực hiện có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, đặc biệt là công tác giảm nghèo, tạo việc làm. Đẩy mạnh phong trào Đền ơn đáp nghĩa, tích cực chăm lo cho diện chính sách, các đối tượng xã hội, người già, người khuyết tật, trẻ em mồ côi, cơ nhỡ. Đa dạng hóa các nguồn lực và phương thức thực hiện chương trình giảm hộ nghèo, nâng hộ khá theo hướng phát huy nội lực, nhằm tăng khả năng tiếp cận của người nghèo đối với các dịch vụ xã hội cơ bản (y tế, giáo dục, nhà ở,…). Từng bước thu hẹp khoảng cách giàu nghèo. Tiếp tục đầu tư và có chính sách khuyến khích doanh nghiệp xây dựng nhà ở xã hội cho người có thu nhập thấp, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân ở các khu công nghiệp, cho người lao động có thu nhập thấp.

9. Tiếp tục thực hiện Chương trình cải cách hành chính gắn với mục tiêu xây dựng mô hình chính quyền đô thị 2011 - 2015. Xây dựng nền hành chính trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả. Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước gắn với việc đổi mới phương thức điều hành của hệ thống hành chính, tạo sự công khai, minh bạch trong công tác quản lý nhà nước. Tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, đặc biệt trong các lĩnh vực quản lý đất đai, đầu tư xây dựng, quản lý vốn, tài sản của nhà nước. Xử lý kịp thời, nghiêm minh các trường hợp vi phạm để củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước. Đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, khẩn trương giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng kéo dài; tăng cường chế độ tiếp công dân, chủ động giải quyết có hiệu quả các vấn đề bức xúc, kiến nghị của công dân, doanh nghiệp. Nêu cao vai trò, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân người đứng đầu trong thực thi công vụ.

10. Tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ về an ninh - quốc phòng, bảo đảm giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; kiên quyết đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm, đặc biệt là các loại tội phạm về cướp giật, sử dụng ma túy, chất kích thích; tiếp tục phấn đấu kéo giảm tai nạn giao thông trên cả 03 mặt (số vụ, số người chết, số người bị thương). Nâng cao chất lượng, hiệu quả của phong trào toàn dân bảo vệ tổ quốc, giữ gìn trật tự xã hội tại địa bàn dân cư.

11. Về tổ chức thực hiện:

11.1. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân huyện cụ thể hóa Kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2013 thành Chương trình công tác hàng tháng, quý của Ủy ban nhân dân huyện; thường xuyên theo dõi, đôn đốc quá trình chuẩn bị nội dung; sắp xếp, bố trí để Thường trực Ủy ban nhân dân huyện xem xét, thông qua các đề án và ban hành kế hoạch thực hiện thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân huyện. Phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Huyện ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện xây dựng và thực hiện các chương trình công tác, các đề án hoạt động của hệ thống chính trị huyện đảm bảo đồng bộ, hiệu quả.

11.2. Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị huyện, UBND các xã, thị trấn:

a) Phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, nêu cao trách nhiệm người đứng đầu trong công tác điều hành thực hiện nhiệm vụ chung và chuyên môn; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, giải quyết trực tiếp và kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội tại cơ sở, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực đời sống chính trị - xã hội của huyện.

b) Chấp hành nghiêm chế độ thông tin, báo cáo theo quy định; định kỳ hàng tháng, hàng quý, Ủy ban nhân dân huyện tổ chức hội nghị, làm việc với các đơn vị để nghe báo cáo tình hình triển khai thực hiện Kế hoạch chỉ đạo, điều hành kinh tế - xã hội và ngân sách huyện năm 2013, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị huyện, UBND các xã, thị trấn thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách huyện năm 2013./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Minh Tấn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 01/2013/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu01/2013/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/01/2013
Ngày hiệu lực21/01/2013
Ngày công báo01/03/2013
Số công báoSố 12
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 06/03/2014
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 01/2013/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 01/2013/CT-UBND thực hiện mục tiêu nhiệm vụ Kế hoạch phát triển KTXH


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 01/2013/CT-UBND thực hiện mục tiêu nhiệm vụ Kế hoạch phát triển KTXH
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu01/2013/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýLê Minh Tấn
        Ngày ban hành14/01/2013
        Ngày hiệu lực21/01/2013
        Ngày công báo01/03/2013
        Số công báoSố 12
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 06/03/2014
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Chỉ thị 01/2013/CT-UBND thực hiện mục tiêu nhiệm vụ Kế hoạch phát triển KTXH

          Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 01/2013/CT-UBND thực hiện mục tiêu nhiệm vụ Kế hoạch phát triển KTXH