Chỉ thị 01/2014/CT-UBND

Chỉ thị 01/2014/CT-UBND đẩy nhanh công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Nội dung toàn văn Chỉ thị 01/2014/CT-UBND đẩy nhanh cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà tài sản gắn với đất Bến Tre


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/2014/CT-UBND

Bến Tre, ngày 19 tháng 3 năm 2014

 

CHỈ THỊ

VỀ ĐẨY NHANH CÔNG TÁC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẾN TRE

Trong những năm qua, được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp chính quyền địa phương, công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (gọi chung là Giấy chứng nhận) trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực, đạt được nhiều kết quả, góp phần quan trọng cho sự phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Tuy nhiên, số lượng nhà ở, công trình xây dựng đã được xét cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu còn hạn chế, thời gian giải quyết còn chậm so với quy định; công tác cập nhật, chỉnh lý biến động về nhà, đất chưa thường xuyên; việc xác định đất thổ cư của các hộ dân có sử dụng đất và sở hữu nhà ở trước năm 1993 còn sai sót; có một số hồ sơ phải kiểm tra đo đạc nhiều lần; một số địa phương yêu cầu hồ sơ không có trong quy định (bản vẽ sơ đồ nhà bằng tọa độ, bản vẽ hoàn công nhà, trích lục họa đồ đất, Đơn xin đăng ký biến động đất khi chuyển nhượng, Tờ khai báo thuế) gây tốn kém cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp Giấy chứng nhận. Nguyên nhân chủ yếu là do một số sở, ban, ngành tỉnh và địa phương chưa quan tâm đúng mức đến công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, việc phối hợp thực hiện chưa được chặt chẽ và kịp thời; đồng thời một số chủ sở hữu nhà ở, công trình xây dựng chưa nhận thức được quyền và lợi ích hợp pháp khi được cấp Giấy chứng nhận; việc xây dựng nhà không xin phép và chưa phù hợp với mục đích sử dụng đất còn khá phổ biến.

Để khắc phục những hạn chế nêu trên, đồng thời nhằm đẩy nhanh tiến độ cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh; Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

1. Sở Tài nguyên và Môi trường:

a) Chủ trì thực hiện việc rà soát các văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành liên quan đến các quy định về đăng ký cấp Giấy chứng nhận, trong đó có Quy chế phối hợp cung cấp thông tin trong công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh đã ban hành theo Quyết định số 28/2012/QĐ-UBND ngày 11 tháng 10 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh để kịp thời kiến nghị sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương và quy định pháp luật;

b) Phối hợp với ngành thuế, tài chính, ngân hàng giải quyết các khó khăn, vướng mắc đối với việc thực hiện các nghĩa vụ tài chính; đồng thời chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức triển khai, tập huấn các văn bản pháp luật về nhà, đất và các văn bản liên quan đến công tác cấp Giấy chứng nhận;

c) Tổ chức thực hiện việc cấp đổi Giấy chứng nhận cho các hộ dân có sử dụng đất và sở hữu nhà ở trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 đối với những trường hợp có sai sót trong việc xác định diện tích đất ở theo đúng quy định của pháp luật, thời gian hoàn thành đến ngày 31 tháng 12 năm 2015;

d) Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc chấp hành các văn bản pháp luật về nhà, đất và các văn bản liên quan đến công tác cấp Giấy chứng nhận để xử lý kịp thời những vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện; chỉ đạo kiên quyết loại bỏ ngay các trường hợp yêu cầu bổ sung các thủ tục không được quy định trong các văn bản pháp luật đối với thủ tục cấp Giấy chứng nhận;

đ) Định kỳ hằng năm, báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Sở Xây dựng:

a) Cung cấp thông tin kịp thời trong công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, công trình xây dựng đối với tổ chức khi có yêu cầu;

b) Hướng dẫn, kiểm tra và đôn đốc thực hiện việc công khai các đồ án quy hoạch xây dựng đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; đồng thời, tổ chức công khai quy hoạch xây dựng theo thẩm quyền;

c) Cấp chứng chỉ quy hoạch xây dựng theo thẩm quyền cho các tổ chức, cá nhân khi có yêu cầu;

d) Chủ trì, phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị này.

3. Sở Tư pháp:

Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện việc rà soát các văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành liên quan đến các quy định về đăng ký cấp Giấy chứng nhận để kịp thời kiến nghị sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương và quy định của pháp luật.

4. Cục Thuế tỉnh:

Chỉ đạo Chi cục thuế các huyện, thành phố phối hợp với cơ quan Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan đơn vị có liên quan xác định nghĩa vụ tài chính đối với hồ sơ nhà, đất để xác định mức thuế phải nộp; đồng thời phản hồi kịp thời về Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất để thông báo cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đến nộp thuế đúng thời gian quy định.

5. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức đoàn thể, Báo Đồng Khởi, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh:

a) Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về nhà, đất cho các tổ chức, cá nhân nhận thức được quyền và lợi ích hợp pháp khi được cấp Giấy chứng nhận để tự giác làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận, thủ tục đăng ký biến động đất đai theo quy định của pháp luật hiện hành;

b) Báo Đồng Khởi, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh thường xuyên đưa tin phản ánh đầy đủ, kịp thời tình hình, kết quả cấp Giấy chứng nhận trên địa bàn tỉnh.

6. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:

a) Tổ chức triển khai và thực hiện cấp Giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân theo hướng cải cách thủ tục hành chính đúng theo quy trình ISO, đơn giản hóathủ tục hành chính nhằm rút ngắn thời gian thực hiện; thông báo số điện thoại đường dây nóng để người dân kịp thời góp ý và phản ánh tình hình; chỉ đạo kiên quyết loại bỏ ngay các trường hợp yêu cầu bổ sung các thủ tục không được quy định trong các văn bản pháp luật đối với thủ tục cấp Giấy chứng nhận; xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức cố ý gây phiền hà, nhũng nhiễu, gây chậm trễ trong công tác cấp Giấy chứng nhận;

b) Chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường cùng cấp, Ủy ban nhân dân cấp xã tiếp tục thực hiện việc rà soát, thống kê nhà, đất chưa đăng ký, chưa cấp Giấy chứng nhận của hộ gia đình, cá nhân; thông báo và tạo điều kiện cho người sử dụng nhà, đất kê khai đăng ký;

c) Thường xuyên kiểm tra đối với các bộ phận được giao nhiệm vụ cấp Giấy chứng nhận và chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả cấp Giấy chứng nhận đối với các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan tổ chức triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị này.

Chỉ thị này có hiệu lực sau 10 (mười) ngày kể từ ngày ký ban hành./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Võ Thành Hạo

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 01/2014/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu01/2014/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/03/2014
Ngày hiệu lực29/03/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 01/2014/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 01/2014/CT-UBND đẩy nhanh cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà tài sản gắn với đất Bến Tre


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 01/2014/CT-UBND đẩy nhanh cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà tài sản gắn với đất Bến Tre
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu01/2014/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bến Tre
        Người kýVõ Thành Hạo
        Ngày ban hành19/03/2014
        Ngày hiệu lực29/03/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Chỉ thị 01/2014/CT-UBND đẩy nhanh cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà tài sản gắn với đất Bến Tre

             Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 01/2014/CT-UBND đẩy nhanh cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà tài sản gắn với đất Bến Tre

             • 19/03/2014

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 29/03/2014

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực