Chỉ thị 01/2015/CT-UBND

Chỉ thị 01/2015/CT-UBND thực hiện kê khai thuế và nộp thuế điện tử tỉnh Ninh Bình

Nội dung toàn văn Chỉ thị 01/2015/CT-UBND kê khai thuế nộp thuế điện tử tỉnh Ninh Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/2015/CT-UBND

Ninh Bình, ngày 22 tháng 5 năm 2015

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC THỰC HIỆN KÊ KHAI THUẾ VÀ NỘP THUẾ ĐIỆN TỬ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH BÌNH

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế ngày 20/11/2012;

Thực hiện Quyết định số 732/QĐ-TTg ngày 17/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011-2020, trong đó đề ra mục tiêu xây dựng ngành thuế Việt Nam hiện đại, hiệu lực, hiệu quả, giảm thiểu thời gian thực hiện các thủ tục hành chính thuế thông qua việc thực hiện khai thuế, nộp thuế điện tử;

Thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 18/3/2014 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia;

Thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/BCSĐ ngày 21/01/2015 của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh về đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tạo điều kiện thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Nhằm tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho người nộp thuế trong việc thực hiện các thủ tục hành chính về thuế, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

1. Cục Thuế tỉnh

a/ Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động và hướng dẫn các tổ chức kinh doanh trên địa bàn tỉnh thực hiện khai thuế, nộp thuế, giao dịch với cơ quan thuế qua phương tiện điện tử. Trang bị đầy đủ cơ sở hạ tầng kỹ thuật, đảm bảo thông suốt đường truyền, đảm bảo bí mật về số liệu của các tổ chức kinh doanh khi thực hiện khai thuế, nộp thuế, giao dịch với cơ quan thuế.

b/ Phối hợp với Sở Thông tin truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Bình, Báo Ninh Bình, các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố để tuyên truyền cho các tổ chức kinh doanh thấy được tiện ích, hiệu quả của việc kê khai và nộp thuế điện tử, giúp người nộp thuế giảm thủ tục, thời gian, chi phí khi thực hiện nghĩa vụ thuế.

c/ Phối hợp với Ngân hàng nhà nước tỉnh, các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh để tuyên truyền, động viên và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đăng ký, sử dụng dịch vụ nộp thuế điện tử.

d/ Phân bổ chỉ tiêu (%) tổ chức kinh doanh trên từng địa bàn, chậm nhất đến ngày 30/9/2015 đạt 100% tổ chức kinh doanh khai thuế qua mạng Internet, trên 90% tổ chức kinh doanh đang hoạt động kê khai qua mạng đăng ký sử dụng dịch vụ nộp thuế điện tử.

2. Sở Thông tin và Truyền thông

Trong phạm vi quản lý, phối hợp với Cục Thuế tỉnh triển khai thực hiện kê khai thuế qua mạng Internet và nộp thuế điện tử trên phạm vi toàn tỉnh. Chỉ đạo, định hướng các cơ quan báo chí ở địa phương, Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Bình, hệ thống truyền thanh của các huyện, thành phố tuyên truyền việc thực hiện khai thuế qua mạng Internet, nộp thuế điện tử bằng nhiều hình thức, thường xuyên, đạt hiệu quả.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Thông báo cho các tổ chức kinh doanh mới thành lập doanh nghiệp, các doanh nghiệp có thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư, thông báo trên Website của sở để các tổ chức, cá nhân, các doanh nghiệp đang hoạt động nhưng chưa thực hiện khai thuế qua mạng Internet và nộp thuế điện tử biết và thực hiện việc khai thuế qua mạng Internet và nộp thuế điện tử.

4. Ngân hàng nhà nước tỉnh

Chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh đủ điều kiện triển khai dịch vụ nộp thuế điện tử phối hợp với Cục Thuế tỉnh triển khai các điều kiện để các tổ chức kinh doanh thực hiện nộp thuế điện tử.

5. Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh

Bắt đầu từ năm 2015, chỉ tham mưu cho UBND tỉnh, các cơ quan cấp trên xét tuyên dương, khen thưởng các tổ chức kinh doanh đã thực hiện khai thuế qua mạng Internet và nộp thuế điện tử.

6. Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Bình, Báo Ninh Bình

Phối hợp với cơ quan thuế thực hiện việc tuyên truyền để các tổ chức kinh doanh thấy rõ tiện ích của việc ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện chính sách, pháp luật thuế nhằm đẩy mạnh hiện đại hóa công tác quản lý thuế theo các chuẩn mực quốc tế và góp phần đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh.

7. UBND các huyện, thành phố

Chỉ đạo các ngành chức năng triển khai tuyên truyền, vận động các tổ chức kinh doanh trên địa bàn quản lý thực hiện khai thuế qua mạng Internet và nộp thuế điện tử. Chỉ xét tuyên dương, khen thưởng đối với tổ chức kinh doanh đã thực hiện khai thuế qua mạng Internet và nộp thuế điện tử.

8. Các Hiệp hội doanh nghiệp, Hội doanh nhân trẻ

Phối hợp với Cục Thuế tỉnh tổ chức tuyên truyền, vận động các thành viên trong hiệp hội, các doanh nhân thực hiện kê khai thuế qua mạng Internet và nộp thuế điện tử.

9. Đối với các tổ chức kinh doanh

Tích cực thực hiện việc kê khai thuế và nộp thuế điện tử theo yêu cầu, hướng dẫn của cơ quan thuế và các cơ quan liên quan. Việc thực hiện khai thuế, nộp thuế điện tử là một trong các tiêu chí để xét tuyên dương, khen thưởng các doanh nghiệp và cá nhân trong doanh nghiệp. Tham gia đầy đủ các đợt tập huấn do cơ quan Thuế và các cơ quan chức năng tổ chức hướng dẫn thực hiện khai thuế và nộp thuế điện tử. Liên hệ với đơn vị viễn thông, tổ chức tín dụng để được tư vấn, hướng dẫn về các thủ tục, điều kiện thực hiện khai thuế qua mạng Internet và nộp thuế điện tử.

Thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị khác có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Chỉ thị này. Giao Cục Thuế tỉnh định kỳ hàng tháng tổng tình hình, kết quả thực hiện, những khó khăn vướng mắc và đề xuất giải pháp khắc phục, báo cáo UBND tỉnh kịp thời chỉ đạo./.

 

 

Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- CPVP UBND tỉnh;
- Cục Thuế tỉnh;
- Sở Thông tin và Truyền thông;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Ngân hàng nhà nước tỉnh;
- Các Ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh;
- Đài Phát thanh và TH Ninh Bình;
- Báo Ninh Bình;
- Ban Thi đua khen thưởng tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Các Hiệp hội doanh nghiệp của tỉnh;
- Hội doanh nhân trẻ của tỉnh;
- Các doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh;
- Công báo tỉnh Ninh Bình;
- VT; VP2, VP5, VP6;
tt/0

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đinh Văn Điến

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 01/2015/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu01/2015/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/05/2015
Ngày hiệu lực01/06/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 01/2015/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 01/2015/CT-UBND kê khai thuế nộp thuế điện tử tỉnh Ninh Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 01/2015/CT-UBND kê khai thuế nộp thuế điện tử tỉnh Ninh Bình
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu01/2015/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Ninh Bình
        Người kýĐinh Văn Điến
        Ngày ban hành22/05/2015
        Ngày hiệu lực01/06/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Chỉ thị 01/2015/CT-UBND kê khai thuế nộp thuế điện tử tỉnh Ninh Bình

            Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 01/2015/CT-UBND kê khai thuế nộp thuế điện tử tỉnh Ninh Bình

            • 22/05/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/06/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực