Chỉ thị 01/CT-TLĐ

Chỉ thị 01/CT-TLĐ năm 2010 về tăng cường công tác quản lý, sử dụng ngân sách công đoàn do Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 01/CT-TLĐ tăng cường công tác quản lý, sử dụng ngân sách


TỔNG LIÊN ĐOÀN
LAO ĐỘNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 01/CT-TLĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2010

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ, SỬ DỤNG NGÂN SÁCH CÔNG ĐOÀN

Trong những năm qua, thực hiện chương trình hành động của Chính phủ về phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Chỉ thị của Đoàn Chủ tịch TLĐ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, quản lý chi tiêu ngân sách công đoàn, các cấp công đoàn đã có nhiều cố gắng trong công tác quản lý, khai thác nguồn thu, sử dụng đúng mục đích và có hiệu quả ngân sách công đoàn, giành kinh phí thoả đáng cho hoạt động của công đoàn cơ sở, phong trào CNVC lao động và đoàn viên…..Công tác quản lý, sử dụng ngân sách công đoàn được hầu hết các LĐLĐ tỉnh, thành phố, CĐ ngành TW, CĐ Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn tuân thủ các qui định về chế độ kế toán, chế độ chi tiêu của Nhà nước và các qui định của Tổng Liên đoàn.

Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức thực hiện vẫn còn có đơn vị vi phạm nguyên tắc quản lý tài chính. Biểu hiện cụ thể là: Công tác lập, xét duyệt, dự toán chưa sát thực tế, việc tổ chức thực hiện thu ngân sách công đoàn còn để thất thu lớn, nhất là khu vực ngoài quốc doanh; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài; Phân phối ngân sách công đoàn giữa các cấp công đoàn chưa hợp lý, thiếu thống nhất, chưa động viên khai thác nguồn thu. Việc sử dụng NSCĐ tích luỹ hiệu quả không cao; Chi tiêu không đúng chế độ, có đơn vị để thâm hụt ngân sách; Việc quản lý, sử dụng các quỹ xã hội do công đoàn phát động chưa đảm bảo đúng nguyên tắc…. Trong khi đó công tác kiểm tra kiểm soát của Uỷ ban Kiểm tra và Ban Tài chính công đoàn các cấp còn nhiều hạn chế, chưa kịp thời. Việc thực hiện kết luận của Kiểm toán Nhà nước, các đoàn kiểm tra thiếu nghiêm túc.

Để khắc phục những khuyết điểm, tồn tại nêu trên và phát huy có hiệu quả hoạt động Tài chính công đoàn, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam yêu cầu Ban Thường vụ LĐLĐ các tỉnh, thành phố, Công đoàn Ngành TW; Công đoàn TCty và các đơn vị trực thuộc Tổng Liên đoàn tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ chủ yếu sau:

1. Ban Thường vụ, đứng đầu là đồng chí Chủ tịch công đoàn các cấp phải trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm về công tác thu, chi, quản lý tài chính, tài sản công đoàn. Từng đơn vị phải xem xét, đánh giá toàn bộ công tác quản lý, sử dụng Ngân sách công đoàn ngay từ khâu giao dự toán, tổ chức thực hiện dự toán…Từ đó có biện pháp chấn chỉnh những yếu kém trong công tác quản lý tài chính, tài sản của công đoàn của cấp mình.

2. Thực hiện tốt việc tổ chức thu và tận thu ngân sách công đoàn, nhất là kinh phí công đoàn, đoàn phí, trong các cơ quan, đơn vị doanh nghiệp theo qui định của pháp luật. Chú trọng kiểm tra, hướng dẫn việc thu kinh phí, đoàn phí công đoàn khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

3. Hoàn thiện cơ chế quản lý tài chính công đoàn phù hợp với quy định của pháp luật, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác công đoàn trong tình hình mới, theo hướng gắn phân cấp quyền hạn với trách nhiệm của đơn vị dự toán NSCĐ. Điều chỉnh, bổ sung những bất hợp lý trong các quy định của Tổng Liên đoàn về phân phối và sử dụng tài chính công đoàn; Về chế độ báo cáo, kiểm tra tài chính công đoàn.

4. Kiểm tra, chấn chỉnh chế độ chi tiêu nội bộ đang thực hiện tại các cấp công đoàn, chấm dứt việc tự đặt ra quy chế chi tiêu trái quy định của Nhà nước và TLĐ. Triển khai thực hiện việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính trong các cơ quan công đoàn; Giao quyền tự chủ cho các đơn vị sự nghiệp đúng nội dung qui định của Nhà nước, hướng dẫn của Tổng Liên đoàn.

5. Công tác quản lý, sử dụng các loại quĩ xã hội, quĩ do công đoàn phát động phải đảm bảo đúng tôn chỉ, mục đích và các qui định của Nhà nước, của TLĐ. Nghiêm cấm sử dụng sai mục đích các loại quĩ công đoàn đang quản lý; các đợt phát động ủng hộ đột xuất, nếu không sử dụng hết ghi thu NSCĐ.

6. Tiết kiệm chi quản lý hành chính, chống lãng phí trong mua sắm TSCĐ và đầu tư XDCB. Việc sử dụng ngân sách công đoàn tích luỹ trong các cấp công đoàn phải theo đúng Qui định số 1310/QĐ – TLĐ ngày 30/9/2009 của Tổng Liên đoàn.

Chỉ tổ chức hội nghị, hội thảo, tập huấn nghiệp vụ khi thật cần thiết, theo quy định chung, không phô trương, hình thức. Chi hội nghị và công tác phí của các cơ quan, đơn vị sự nghiệp của công đoàn phải đúng chế độ quy định hiện hành của Nhà nước. Thực hiện chế độ chi tiêu trong các cơ quan công đoàn theo đúng Quy định số 1311/QĐ-TLĐ ngày 30/9/2009 và văn bản bổ sung, sửa đổi chế độ chi tiêu số 48/TLĐ ngày 08/01/2010 của TLĐ. Việc cử cán bộ đi công tác nước ngoài và tiếp khách nước ngoài đến làm việc tại đơn vị phải được phép của cơ quan có thẩm quyền. Chi tiêu hoạt động đối ngoại theo đúng chế độ quy định của Nhà nước và của TLĐ. Nghiêm cấm việc huy động kinh phí đóng góp, hỗ trợ của công đoàn cấp dưới để chi hội nghị, hội thảo, tập huấn và các hoạt động phong trào do công đoàn cấp trên tổ chức.

Tiền lãi gửi có kỳ hạn tại ngân hàng từ nguồn ngân sách công đoàn tích luỹ chưa sử dụng, ghi thu ngân sách công đoàn để tổ chức các hoạt động của công đoàn, không được sử dụng vào các mục đích khác.

7. Thực hiện đúng chế độ kế toán của Nhà nước và công đoàn, tiếp tục hoàn thiện công tác quản lý tài chính công đoàn; Tăng cường trách nhiệm quản lý thu, chi NSCĐ, kiểm tra, xử lý nghiêm những vi phạm kỷ luật tài chính và chế độ kế toán.

Tăng cường công tác kiểm tra của UBKT công đoàn các cấp, kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ của Ban Tài chính công đoàn cấp trên đối với công đoàn cấp dưới. Thực hiện nghiêm túc các kết luận, kiến nghị của các cơ quan kiểm tra có thẩm quyền.

Thường xuyên đôn đốc việc thanh quyết toán các khoản tạm ứng, kiểm tra tiền mặt tồn quĩ của đơn vị mình theo định kỳ và đột xuất; Hàng năm tổ chức kiểm kê tài sản báo cáo công đoàn cấp trên theo qui định của chế độ kế toán.

8. Thực hiện nghiêm chế độ khen thưởng, kỷ luật về công tác tài chính theo qui định của pháp luật và Điều lệ công đoàn Việt Nam

Nhận được Chỉ thị này, Ban Thường vụ công đoàn các cấp, đồng chí Chủ tịch, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm phổ biến và triển khai thực hiện có hiệu quả công tác tài chính công đoàn./.

 

 

Nơi nhận:
- Các Đ/c Uỷ viên ĐCT
- Các LĐLĐ tỉnh,TP
- Các CĐ ngành, CĐ TCty TT
- Các Ban, Đ/v trực thuộc TLĐ
- Lưu VP,TC

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỊCH
Đặng Ngọc Tùng

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 01/CT-TLĐ

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu01/CT-TLĐ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/02/2010
Ngày hiệu lực26/02/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 01/CT-TLĐ

Lược đồ Chỉ thị 01/CT-TLĐ tăng cường công tác quản lý, sử dụng ngân sách


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 01/CT-TLĐ tăng cường công tác quản lý, sử dụng ngân sách
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu01/CT-TLĐ
        Cơ quan ban hànhTổng liên đoàn Lao động Việt Nam
        Người kýĐặng Ngọc Tùng
        Ngày ban hành26/02/2010
        Ngày hiệu lực26/02/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Chỉ thị 01/CT-TLĐ tăng cường công tác quản lý, sử dụng ngân sách

             Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 01/CT-TLĐ tăng cường công tác quản lý, sử dụng ngân sách

             • 26/02/2010

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 26/02/2010

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực