Chỉ thị 01/CT-UBND

Chỉ thị 01/CT-UBND năm 2014 tổ chức cuộc bầu cử Trưởng ấp, Trưởng khóm: Phó Trưởng ấp, Phó Trưởng nhóm và thành viên Ban Thanh tra nhân dân ở xã, phường, thị trấn nhiệm kỳ 2014 - 2016 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Nội dung toàn văn Chỉ thị 01/CT-UBND 2014 bầu Trưởng ấp Trưởng khóm Ban Thanh tra nhân dân 2014 2016 Đồng Tháp


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/CT-UBND

Đồng Tháp, ngày 06 tháng 02 năm 2014

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TỔ CHỨC CUỘC BẦU CỬ TRƯỞNG ẤP, TRƯỞNG KHÓM: PHÓ TRƯỞNG ẤP, PHÓ TRƯỞNG NHÓM VÀ THÀNH VIÊN BAN THANH TRA NHÂN DÂN Ở XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN NHIỆM KỲ 2014 - 2016 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP

Nhằm thực hiện tốt cuộc bầu cử Trưởng ấp, Trưởng khóm; Phó Trưởng ấp, Phó Trưởng khóm và thành viên Ban Thanh tra nhân dân ở xã, phường, thị trấn nhiệm kỳ 2014 - 2016 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp (sau đây gọi chung là cuộc bầu cử) đảm bảo dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và đạt kết quả cao, Ủy ban nhân dân Tỉnh chỉ thị:

1. Sở Nội vụ:

- Giúp Ủy ban nhân dân Tỉnh phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tỉnh xây dựng kế hoạch liên tịch giữa Ủy ban nhân dân Tỉnh và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tỉnh về tổ chức cuộc bầu cử trình Ủy ban nhân dân Tỉnh xem xét, quyết định.

- Phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tỉnh triển khai thực hiện kế hoạch liên tịch; chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện cuộc bầu cử.

2. Ủy ban nhân dân cấp huyện:

- Phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cùng cấp: Xây dựng kế hoạch cụ thể và tổ chức thực hiện tốt kế hoạch bầu cử tại địa phương; Chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ bầu cử, quy trình giới thiệu nhân sự ứng cử, trình tự bầu cử.

- Chỉ đạo, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về ý nghĩa là tầm quan trọng của cuộc bầu cử; các quy định của pháp luật về bầu cử nhằm nâng cao ý thức làm chủ, tinh thần tự nguyện, tự giác chấp hành pháp luật và tích cực tham gia cuộc bầu cử.

- Chỉ đạo tăng cường công tác đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội để cuộc bầu cử diễn ra an toàn tuyệt đối.

3. Thời gian bầu cử Trưởng ấp, Trưởng khóm và thành viên Ban Thanh tra nhân dân ở xã, phường, thị trấn nhiệm kỳ 2014 - 2016 được tiến hành vào ngày Chủ nhật, ngày 20 tháng 4 năm 2014 tại tất cả các ấp, khóm trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. Căn cứ tình hình thực tế, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã Quyết định ngày bầu cử Phó Trưởng áp, Phó Trưởng khóm tại địa phương mình nhưng không quá 60 ngày sau ngày bầu cử Trưởng ấp, Trưởng khóm.

4. Kinh phí tổ chức bầu cử do ngân sách cấp xã đảm bảo. Giao Sở Tài chính phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tỉnh và Sở Nội vụ tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân Tỉnh cân đối và cấp phát kinh phí kịp thời phục vụ cho cuộc bầu cử, đồng thời hướng dẫn việc sử dụng và thanh quyết toán kinh phí theo quy định.

5. Chậm nhất 10 ngày sau ngày bầu cử, Ủy ban nhân dân cấp huyện báo cáo kết quả cuộc bầu cử gửi Sở Nội vụ tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân Tỉnh.

Yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành Tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn triển khai thực hiện tốt Chỉ thị này./.

 

 

Nơi nhận:
- TT.TU, TT.HĐND Tỉnh;
- CT, PCT UBND Tỉnh;
- Các Ban đảng thuộc Tỉnh ủy;
- MTTQ và các Đoàn thể Tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành Tỉnh;
- UBND các huyện, TX, TP;
- Lưu: VT, NC (Đức).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Minh Hoan

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 01/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu01/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/02/2014
Ngày hiệu lực06/02/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Chỉ thị 01/CT-UBND 2014 bầu Trưởng ấp Trưởng khóm Ban Thanh tra nhân dân 2014 2016 Đồng Tháp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 01/CT-UBND 2014 bầu Trưởng ấp Trưởng khóm Ban Thanh tra nhân dân 2014 2016 Đồng Tháp
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu01/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Tháp
        Người kýLê Minh Hoan
        Ngày ban hành06/02/2014
        Ngày hiệu lực06/02/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Chỉ thị 01/CT-UBND 2014 bầu Trưởng ấp Trưởng khóm Ban Thanh tra nhân dân 2014 2016 Đồng Tháp

              Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 01/CT-UBND 2014 bầu Trưởng ấp Trưởng khóm Ban Thanh tra nhân dân 2014 2016 Đồng Tháp

              • 06/02/2014

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 06/02/2014

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực