Chỉ thị 01/CT-UBND

Chỉ thị 01/CT-UBND phát động thi đua thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và kế hoạch 05 năm (2016-2020) theo Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVII

Nội dung toàn văn Chỉ thị 01/CT-UBND 2016 thi đua thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế xã hội Khánh Hòa


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/CT-UBND

Khánh Hòa, ngày 15 tháng 01 năm 2016

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC PHÁT ĐỘNG THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2016 VÀ KẾ HOẠCH 05 NĂM (2016-2020) THEO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH KHÁNH HÒA LẦN THỨ XVII

Thực hiện Kế hoạch số 04-KH/TU ngày 17 tháng 3 năm 2011 về triển khai thực hiện Kết luận số 83-KL/TW ngày 30 tháng 8 năm 2010 của Ban Bí thư và Chỉ thị số 16-CT/TU ngày 25 tháng 9 năm 2014 về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng theo Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07 tháng 4 năm 2014 của Bộ Chính trị, trong những năm qua, phong trào thi đua yêu nước và công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh đã có bước chuyển biến tích cực.

Kết quả của các phong trào thi đua và công tác khen thưởng đã góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2010-2015 theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVI. Kinh tế tiếp tục đạt mức tăng trưởng khá và toàn diện trên tất cả các lĩnh vực; cơ cấu chuyển dịch đúng định hướng với tốc độ phát triển nhanh ngành dịch vụ - du lịch và công nghiệp; hạ tầng kinh tế - xã hội được đầu tư đáng kể, tốc độ đô thị hóa diễn ra tương đối nhanh; các chương trình kinh tế - xã hội ngày càng phát huy hiệu quả. Hoạt động văn hóa, giáo dục, chăm sóc sức khỏe nhân dân có nhiều chuyển biến tích cực; các chính sách an sinh xã hội được triển khai kịp thời, hiệu quả; đời sống của các gia đình chính sách, hộ nghèo, đồng bào các dân tộc thiểu số ở miền núi được cải thiện. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được duy trì ổn định; công tác quân sự - quốc phòng địa phương được quan tâm, củng cố. Hoạt động của mặt trận và các đoàn thể nhân dân từ tỉnh đến cơ sở có nhiều tiến bộ, ngày càng sâu sát cơ sở. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt một số kết quả tích cực. Những thành tựu nêu trên đã tạo ra tiền đề quan trọng để tiếp tục thực hiện thắng lợi các mục tiêu về phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đã đề ra năm 2016 và giai đoạn 2016-2020.

Phát huy kết quả đã đạt được, để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và kế hoạch 05 năm (2016-2020) được Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII thông qua, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; doanh nghiệp trực thuộc tỉnh; các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh:

1. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận, đoàn thể trong các phong trào thi đua yêu nước, đồng thời đẩy mạnh các hình thức tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức về vai trò, ý nghĩa của công tác thi đua, khen thưởng. Các cấp ủy Đảng, lãnh đạo các cơ quan, địa phương, đơn vị và cán bộ, đảng viên phải là lực lượng đi đầu và phải là hạt nhân thu hút mọi tầng lớp tham gia các phong trào thi đua. Công tác thi đua phải được tiến hành thường xuyên, liên tục và theo dõi chặt chẽ.

2. Tiếp tục phát động phong trào thi đua gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng. Mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị xây dựng các nội dung, hình thức, chỉ tiêu thi đua phù hợp với điều kiện thực tế tại đơn vị mình. Hàng năm, tổ chức các phong trào thi đua gắn với việc phấn đấu thực hiện các mục tiêu, chương trình kinh tế - xã hội trọng điểm của tỉnh; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước, thực hiện quyết liệt và đồng bộ cải cách hành chính nhất là cải cách thủ tục hành chính; giải quyết việc làm, cải thiện đời sống, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, phòng chống tệ nạn xã hội, hạn chế và đẩy lùi tai nạn giao thông...

3. Kết hợp chặt chẽ giữa phong trào thi đua phát triển kinh tế - xã hội với phong trào thi đua trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh trên cơ sở phát huy nguồn lực và tiềm năng của tỉnh. Xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với an ninh nhân dân; xây dựng tỉnh Khánh Hòa thành khu vực phòng thủ cơ bản, liên hoàn, vững chắc. Tập trung xây dựng và phát triển huyện Trường Sa, góp phần cùng cả nước bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Nâng cao chất lượng các phong trào “Thi đua quyết thắng”, “Vì an ninh Tổ quốc”, phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội.

4. Đẩy mạnh phong trào thi đua trong lĩnh vực xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Hướng các phong trào thi đua vào việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Đổi mới các phong trào thi đua yêu nước của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân, phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, chăm lo xây dựng mặt trận và các đoàn thể nhân dân vững mạnh; thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, chính sách dân tộc, tôn giáo; đa dạng hóa các hình thức tập hợp nhân dân, phát huy vai trò, trách nhiệm của mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân trong tham gia giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

5. Đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp tổ chức các phong trào thi đua, khen thưởng theo hướng cụ thể hóa bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Đổi mới đối tượng, hình thức, tiêu chuẩn khen thưởng, quy trình phát hiện, xem xét, lựa chọn các tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng. Cải tiến các thủ tục hành chính trong công tác thi đua, khen thưởng. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp phải có kế hoạch và thường xuyên giúp cấp ủy Đảng và chính quyền, hướng dẫn về nội dung, hình thức tổ chức phong trào thi đua ở cơ sở.

6. Đổi mới công tác tuyên truyền phong trào thi đua và công tác khen thưởng bằng nhiều hình thức. Ngoài việc phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng các đơn vị, địa phương cần tìm tòi, đề xuất các giải pháp để tổ chức các hình thức tuyên truyền, giới thiệu nhân tố mới, tổng kết điển hình và nhân rộng điển hình...

7. Tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy làm công tác thi đua, khen thưởng các cấp; có kế hoạch cụ thể xây dựng đội ngũ cán bộ; tăng cường bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, nâng cao năng lực, phẩm chất của đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

8. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra việc thực hiện pháp luật về thi đua, khen thưởng; hướng dẫn sơ kết, tổng kết phong trào thi đua, qua đó đề xuất khen thưởng kịp thời thành tích đột xuất, gương người tốt, việc tốt, phát hiện, bồi dưỡng tài năng trẻ, cá nhân, tập thể là điển hình tiên tiến.

9. Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; doanh nghiệp trực thuộc tỉnh; các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh có trách nhiệm tổ chức thực hiện nghiêm Chỉ thị này; hàng năm xây dựng kế hoạch để cụ thể hóa các nhiệm vụ, nội dung phong trào thi đua đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

Đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội căn cứ chức năng nhiệm vụ vận động đoàn viên, hội viên tổ chức thực hiện tốt phong trào thi đua.

10. Giao Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng) chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan liên quan giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kiểm tra, đôn đốc và thường xuyên báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện Chỉ thị này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Lê Đức Vinh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 01/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu01/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/01/2016
Ngày hiệu lực15/01/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 01/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 01/CT-UBND 2016 thi đua thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế xã hội Khánh Hòa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 01/CT-UBND 2016 thi đua thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế xã hội Khánh Hòa
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu01/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Khánh Hòa
        Người kýLê Đức Vinh
        Ngày ban hành15/01/2016
        Ngày hiệu lực15/01/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Chỉ thị 01/CT-UBND 2016 thi đua thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế xã hội Khánh Hòa

              Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 01/CT-UBND 2016 thi đua thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế xã hội Khánh Hòa

              • 15/01/2016

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 15/01/2016

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực