Chỉ thị 01/CT-UBND

Chỉ thị 01/CT-UBND về tổ chức phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 do tỉnh Hà Tĩnh ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 01/CT-UBND 2017 thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội Hà Tĩnh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/CT-UBND

Hà Tĩnh, ngày 03 tháng 01 năm 2017

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TỔ CHỨC PHONG TRÀO THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2017

Năm 2016, là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đng bộ tỉnh lần thứ XVIII, năm tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021; thực hiện phong trào thi đua yêu nước trong bối cảnh tình hình kinh tế, chính trị thế giới, khu vực diễn biến phức tạp, kinh tế trong nước gặp nhiều khó khăn. Đầu năm rét đậm, rét hại, tiếp đó sự cố môi trường biển và các đt lũ lụt diện rộng vào cuối năm đã ảnh hưởng nặng nề đến phát triển kinh tế, hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống của Nhân dân. Nhưng được sự quan tâm, giúp đỡ của Trung ương, sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, sâu sát của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh cùng với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, nỗ lực của Nhân dân, các lực lượng vũ trang và cộng đồng doanh nghiệp, tỉnh ta đã khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức, giữ gìn n định chính trị, khôi phục, phát triển sản xuất, kinh doanh, tiếp tục đạt được những kết quả tích cực trên các lĩnh vực. Sản xuất nông nghiệp và công nghiệp đạt mức tăng trưởng khá. Xây dựng nông thôn mới đạt một số kết quả quan trọng, từng bước đi vào chiều sâu (trong năm có thêm 30 xã về đích nông thôn mới); doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tăng; lĩnh vực văn hóa - xã hội có chuyển biến tích cực; công tác xã hội hóa đầu tư phát triển giáo dục mầm non, chất lượng khám chữa bệnh được nâng lên; phong trào xây dựng đời sống văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh được đẩy mạnh; thực hiện tốt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và các chính sách an sinh xã hội; tổ chức thành công bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021; công tác cải cách hành chính, sắp xếp, kiện toàn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước của các cơ quan, đơn vị được tập trung chỉ đạo; công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, lãng phí được tăng cường; hoạt động đối ngoại tiếp tục được quan tâm, mở rộng. An ninh chính trị được giữ vng...

Tuy vậy, kết quả của phong trào thi đua yêu nước năm 2016 còn một số tồn tại: Nhiều chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội chưa đạt kế hoạch; tăng trưởng kinh tế giảm sâu so với năm 2015; thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp còn chậm; tổ chức liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị còn hạn chế; công nghiệp chưa tạo được bước đột phá ln; thu ngân sách đạt thấp so với kế hoạch HĐND tỉnh giao; số doanh nghiệp tạm ngừng và giải thể tăng cao; công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và việc trin khai nhiều dự án lớn còn chậm; nợ đọng xây dựng cơ bản còn ln, nhất là trong xây dựng nông thôn mới; công tác quản lý nhà nước về môi trường còn nhiều yếu kém; chất lượng giáo dục toàn diện còn hạn chế; công tác quản lý truyền thông, báo chí còn bất cập; nhiều vụ việc tồn đọng chưa được giải quyết dứt điểm, thiếu quyết liệt; tình hình an ninh trật tự diễn biến phức tạp, tai nạn giao thông tăng.

Năm 2017, dự báo tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức; nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết số 24/2016/NQ-HĐND ngày 15/12/2016 của HĐND tỉnh đề ra và lập thành tích chào mừng các ngày lễ ln trong năm 2017, Ủy ban nhân dân tỉnh phát động phong trào thi đua sâu rộng, trên tất cả các lĩnh vực, với chủ đề “Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, sáng tạo thi đua đưa Hà Tĩnh vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu năm 2017”; yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã, Giám đốc các doanh nghiệp, các đơn vị thuộc khối thi đua tỉnh tập trung chỉ đạo thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm sau:

1. Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước; quán triệt, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013, Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 19/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và Kế hoạch 05 năm (2016 - 2020) theo Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Kế hoạch số 236/KH-UBND ngày 28/7/2016 của UBND tỉnh về thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII; Chỉ thị số 41-CT/TU ngày 09/9/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới công tác thi đua, khen thưởng.

2. Bám sát nhiệm vụ chính trị, kịp thời tổ chức phát động các phong trào thi đua thiết thực trong các cơ quan, đơn vị, địa phương và trong các tầng lớp Nhân dân ngay từ đầu năm 2017, phấn đấu về đích sớm các chỉ tiêu nhiệm vụ đã đề ra tại Nghị quyết số 24/2016/NQ-HĐND ngày 15/12/2016 của HĐND tỉnh. Tiếp tục triển khai các phong trào thi đua: “Toàn tnh chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”; thực hiện chiến dịch “Ba không” (không tệ nạn ma túy, không cờ bạc, không tai nạn giao thông); đẩy mạnh phong trào thi đua chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017... Gắn triển khai thực hiện các phong trào thi đua với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị Khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 04 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; Kết luận số 05-KL/TU ngày 29/6/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về: “Một số chủ trương nâng cao năng lực, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng về sắp xếp, tinh giản bộ máy, biên chế, hoạt động hiệu lực, hiệu quả của các cơ quan, đơn vị”...

Tổ chức các đt thi đua chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn, đặc biệt kỷ niệm: 87 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/2/2017); 131 năm Ngày Quốc tế lao động (01/5/1886 - 01/5/2017); 106 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911 - 05/6/2017); 42 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn Miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2017); 127 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2017); 72 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2017) và Quốc khánh 02/9.

Tăng cường phát hiện, xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua cả về chất lượng và số lượng; đặc biệt là các điển hình về sản xuất, kinh doanh, xây dựng nông thôn mới, xây dựng đời sống văn hóa. Quan tâm khen thưởng đối với tập thể nhỏ, người trực tiếp lao động, sản xuất, khen thưởng thành tích đột xuất trên các lĩnh vực.

3. Đ cao vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể; người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc tổ chức các phong trào thi đua và thực hiện chính sách, pháp luật về thi đua, khen thưởng; tiếp tục đi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp, các ngành; phát huy vai trò, trách nhiệm của thành viên Hội đồng trong việc tham mưu cho cấp ủy, chính quyền tổ chức các phong trào thi đua và công tác khen thưởng; thực hiện công tác khen thưởng đảm bảo chính xác, kịp thời, công khai, minh bạch theo quy định của Luật về thi đua, khen thưng.

4. Tập trung rà soát, giải quyết dứt điểm: Đề nghị tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” đối với các trường hợp đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo Nghị định số 56/2013/NĐ-CP ngày 22/05/2013 của Chính phủ và Thông tư liên tịch s 03/2014/TTLT-BNV-BQP-BLĐTBXH ngày 10/10/2014 của Bộ Nội vụ; khen thưởng thành tích kháng chiến còn tồn đọng. Đặc biệt kịp thời tham mưu giải quyết các trường hợp có Huân, Huy chương còn sai sót để giải quyết chế độ chính sách cho Nhân dân.

5. Đề nghị Báo Hà Tĩnh, Đài PT-TH tỉnh và các cơ quan thông tấn, báo chí đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát hiện nhân tố mới, điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua; giành nhiều thời gian, thời lượng, mở thêm chuyên trang, chuyên mục để tuyên truyền những thành tựu của các phong trào thi đua trên các lĩnh vực của đời sống xã hội và biểu dương, nêu gương các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến; tổ chức các cuộc thi viết về gương điển hình, người tốt, việc tốt tạo khí thế thi đua sôi nổi trong các tầng lớp Nhân dân.

6. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các tổ chức thành viên vận động đoàn viên, hội viên hưởng ứng, tham gia tích cực các phong trào thi đua, góp phần thực hiện thng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm (2016 - 2020).

Yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; các doanh nghiệp, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã, các khối thi đua thực hiện nghiêm túc các nội dung nêu trên. Giao Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh và các cơ quan liên quan theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Văn bản này; định kỳ tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Hội đồng TĐ - KT Trung ương;
- Ban TĐ - KT Trung ương;
- Trưởng Cụm TĐ 6 tỉnh Bắc Trung bộ;
- Thường trực: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Các thành viên Hội đồng TĐ - KT tỉnh;
- Các đơn vị trong các Khối thi đua của t
nh;
- Ban TĐ - KT t
nh;
- Chánh VP, các PVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NC;
- Gửi: + Bản giấy: TP không nhận điện tử;

+ Điện tử: Thành phần còn lại

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đặng Quốc Khánh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 01/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu01/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/01/2017
Ngày hiệu lực03/01/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 01/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 01/CT-UBND 2017 thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội Hà Tĩnh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 01/CT-UBND 2017 thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội Hà Tĩnh
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu01/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Tĩnh
        Người kýĐặng Quốc Khánh
        Ngày ban hành03/01/2017
        Ngày hiệu lực03/01/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 01/CT-UBND 2017 thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội Hà Tĩnh

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 01/CT-UBND 2017 thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội Hà Tĩnh

           • 03/01/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 03/01/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực