Chỉ thị 01/CT-UBND

Chỉ thị 01/CT-UBND năm 2019 về tăng cường công tác phòng cháy và chữa cháy do tỉnh Bắc Kạn ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 01/CT-UBND 2019 tăng cường công tác phòng cháy và chữa cháy Bắc Kạn


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/CT-UBND

Bắc Kạn, ngày 18 tháng 4 năm 2019

 

CHỈ THỊ

TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY

Trong những năm qua, công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC) trên địa bàn tỉnh đã được các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo thực hiện và đạt được nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, tình hình cháy, nổ tại các khu dân cư, hộ gia đình diễn biến phức tạp, có chiều hướng gia tăng về cả số vụ lẫn thiệt hại (theo thống kê, trên địa bàn tỉnh trong 05 năm gần đây xảy ra 136 vụ cháy, gây thiệt hại hơn 14 tỷ đồng, trong đó 50% là số vụ cháy xảy ra tại các khu dân cư, hộ gia đình, nhà ở kết hợp kinh doanh…). Nguyên nhân của tình trạng trên là do một số địa phương chưa làm hết trách nhiệm trong công tác quản lý nhà nước về PCCC đối với khu dân cư, hộ gia đình; nhận thức, ý thức của một bộ phần người dân về công tác PCCC còn hạn chế; việc tự ý chuyển đổi công năng nhà ở (vừa ở, vừa sản xuất kinh doanh) nhưng chưa đảm bảo các điều kiện an toàn PCCC gây mất an toàn về PCCC cho khu dân cư. Công tác “bốn tại chỗ” (lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ, chỉ huy tại chỗ) chưa thực sự hiệu quả; hoạt động của lực lượng dân phòng nhiều nơi còn mang tính hình thức…

Để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn cháy, nổ, hạn chế thấp nhất thiệt hại do cháy, nổ gây ra tại khu dân cư và nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Chỉ thị như sau:

1. Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- Tiếp tục chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số: 28-KH/TU ngày 06/7/2016 của Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Chỉ thị số: 47-CT/TW ngày 25/6/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; Kế hoạch số: 164/KH-UBND ngày 19/6/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện Chỉ thị số: 47-CT/TW và triển khai Quyết định số: 1635/QĐ-TTg ngày 22/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị 47-CT/TW; Văn bản số: 4149/UBND-NC ngày 23/9/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, là trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong công tác PCCC và cứu nạn, cứu hộ.

- Thường xuyên tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân thuộc đơn vị, địa phương quản lý để nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công tác PCCC và cứu nạn cứu hộ.

2. Công an tỉnh

- Tăng cường công tác nắm tình hình, phân loại các địa bàn, lĩnh vực để áp dụng biện pháp phòng ngừa cháy, nổ hiệu quả.

- Tăng cường công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, nhất là vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ trong nhân dân, quản lý các cơ sở kinh doanh phế liệu liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ.

- Xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy tại các khu dân cư trên địa bàn để kịp thời phát hiện và yêu cầu tổ chức, cá nhân khắc phục ngay các sai phạm, sơ hở, thiếu sót; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

- Phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu, đề xuất các chế độ phụ cấp, phương tiện, dụng cụ chữa cháy cho đội dân phòng theo quy định.

- Đổi mới phương pháp tuyên truyền, hướng dẫn các biện pháp phòng cháy, chữa cháy bằng nhiều hình thức phù hợp với thực tế từng địa bàn, khu dân cư. Tăng cường áp dụng thành tựu khoa học công nghệ trong công tác tuyên truyền.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức tuyên truyền về công tác PCCC cho học sinh, sinh viên.

- Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, kiểm tra, đôc đốc các đơn vị, địa phương trong công tác triển khai thực hiện công tác PCCC và cứu nạn cứu hộ và Chỉ thị này, định kỳ tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện theo quy định.

3. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Bắc Kạn: Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục kiến thức, biện pháp đảm bảo an toàn PCCC, kỹ năng thoát nạn khi có cháy, nổ xảy ra tại nhà ở và khu dân cư.

4. Sở Công thương: Phối hợp với các Sở, Ngành liên quan tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, kiểm soát hoạt động kinh doanh, sử dụng các chất, hàng có đặc điểm nguy hiểm về cháy, nổ trong khu dân cư. Kiên quyết tạm đình chỉ, đình chỉ và xử lý nghiêm các trường hợp không bảo đảm các điều kiện về an toàn PCCC.

5. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

- Chỉ đạo các Ban, Ngành, địa phương thường xuyên tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; thực hiện các giải pháp, biện pháp đảm bảo an toàn PCCC tại khu dân cư, đăc biệt khu có nhà sàn hoặc nhà làm bằng vật liệu dễ cháy; xử lý các trường hợp vi phạm, lấn chiếm hành lang thoát nạn tại các khu dân cư.

- Gắn phong trào toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy với phong trào xây dựng khu dân cư, gia đình văn hóa.

- Củng cố và duy trì hoạt động của đội dân phòng, xác định rõ đây là nòng cốt trong công tác PCCC tại chỗ.

- Phối hợp Công an tỉnh tổ chức huấn luyện nghiệp vụ về PCCC và cứu nạn cứu hộ theo quy định.

- Cấp phép cải tạo nhà ở sang mục đích kinh doanh các mặt hàng có nguy hiểm cháy nổ cần chú ý đến các điều kiện đảm bảo an toàn về PCCC theo quy định.

- Chịu trách nhiệm quản lý nhà nước về PCCC thuộc phạm vi, thẩm quyền quản lý.

Với nhiệm vụ trên, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố triển khai thực hiện nghiêm túc. Đơn vị, địa phương nào để xảy ra cháy, nổ thì Thủ trưởng đơn vị đó chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh./.

 

 

CHỦ TỊCH
Lý Thái Hải

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 01/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu01/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/04/2019
Ngày hiệu lực18/04/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 01/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 01/CT-UBND 2019 tăng cường công tác phòng cháy và chữa cháy Bắc Kạn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 01/CT-UBND 2019 tăng cường công tác phòng cháy và chữa cháy Bắc Kạn
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu01/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Kạn
        Người kýLý Thái Hải
        Ngày ban hành18/04/2019
        Ngày hiệu lực18/04/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Chỉ thị 01/CT-UBND 2019 tăng cường công tác phòng cháy và chữa cháy Bắc Kạn

             Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 01/CT-UBND 2019 tăng cường công tác phòng cháy và chữa cháy Bắc Kạn

             • 18/04/2019

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 18/04/2019

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực