Chỉ thị 01/CT-UBND

Chỉ thị 01/CT-UBND về triển khai thực hiện công tác giám sát và đánh giá đầu tư trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Nội dung toàn văn Chỉ thị 01/CT-UBND năm 2011 thực hiện công tác giám sát đánh giá đầu tư


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/CT-UBND

Nha Trang, ngày 04 tháng 01 năm 2011

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÔNG TÁC GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ ĐẦU TƯ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA

Công tác về giám sát và đánh giá đầu tư là nhiệm vụ quan trọng, do đó việc theo dõi hoạt động đánh giá đầu tư đã được quy định tại các Điều 84 của Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005; Khoản 3 Điều 1 Luật số 38/2009/QH12 ngày 19/6/2009 bổ sung Điều 40a của Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003.

Để triển khai thực hiện công tác giám sát và đánh giá đầu tư trên địa bàn tỉnh đi vào nền nếp và có hiệu quả. Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các Chủ đầu tư thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ, nội dung cụ thể sau đây:

1. Các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố (sau đây gọi chung là UBND cấp huyện), Chủ đầu tư thực hiện việc giám sát và đánh giá đầu tư theo phạm vi, đối tượng, mục đích, yêu cầu, nhiệm vụ và nội dung được quy định tại Nghị định số 113/2009/NĐ-CP ngày 15/12/2009 của Chính phủ về giám sát và đánh giá đầu tư.

a) Các Sở, ngành, UBND cấp huyện:

Tổ chức thực hiện theo dõi, kiểm tra, đánh giá tổng thể đầu tư trong phạm vi ngành, 1ĩnh vực do mình quản lý.

Báo cáo về công tác giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý của mình và giám sát, đánh giá dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định của mình theo chế độ quy định.

b) Chủ đầu tư:

Trực tiếp tổ chức thực hiện giám sát, đánh giá dự án đầu tư và báo cáo về kết quả thực hiện giám sát, đánh giá dự án đầu tư do mình quản lý theo chế độ quy định.

c) Sở Kế hoạch và Đầu tư;

Hướng dẫn, theo dõi và tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác giám sát và đánh giá đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Tổ chức thực hiện đánh giá tổng thể đầu tư trên địa bàn tỉnh theo kỳ kế hoạch hoặc theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân tỉnh. Tổng hợp báo cáo giám sát, đánh giá dự án đầu tư và báo cáo giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư 6 tháng/năm của các Sở, ngành, UBND cấp huyện và các Chủ đầu tư để báo cáo UBND tỉnh.

Theo dõi, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện công tác giám sát và đánh giá đầu tư của các Sở, ngành, UBND cấp huyện, Chủ đầu tư và báo cáo kết quả thực hiện cho Ủy ban nhân dân tỉnh và kiến nghị hình thức xử lý nếu phát hiện có vi phạm quy định về quản lý đầu tư và xây dựng.

Lập và tổng hợp danh mục các cơ quan quản lý Nhà nước, Chủ đầu tư, tư vấn đầu tư và xây dựng, đơn vị thi công; đơn vị cung cấp máy móc, thiết bị có vi phạm quy định về quản lý đầu tư và xây dựng, kiến nghị kịp thời hình thức xử lý vi phạm trình Ủy ban nhân tỉnh quyết định.

2. Thời hạn báo cáo về giám sát, đánh giá đầu tư theo định kỳ.

2.1. Đối với Chủ đầu tư các dự án sử dụng 30% vốn nhà nước trở lên.

a) Báo cáo tháng về giám sát, đánh giá dự án đầu tư cho người có thẩm quyền quyết định đầu tư trước ngày 05 của tháng tiếp theo.

b) Báo cáo quý về giám sát, đánh giá dự án đầu tư đến các cơ quan đầu mối thực hiện giám sát, đánh giá đầu tư thuộc cơ quan chủ quản của mình, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa và Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp (đối với dự án quan trọng quốc gia và dự án nhóm A) trước ngày 10 của tháng đầu quý tiếp theo.

c) Báo cáo 6 tháng và báo cáo năm về giám sát, đánh giá dự án đầu tư đến các cơ quan đầu mối thực hiện giám sát, đánh giá đầu tư thuộc cơ quan chủ quản của mình và Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa trước ngày 30 tháng 6 hàng năm (đối với báo cáo 6 tháng) và 31 tháng 12 hàng năm (đối với báo cáo năm).

2.2. Đối với Chủ đầu tư các dự án sử dụng nguồn vốn khác.

Báo cáo 6 tháng và báo cáo năm về giám sát, đánh giá dự án đầu tư đến các cơ quan đầu mối thực hiện giám sát, đánh giá đầu tư thuộc cơ quan chủ quản của mình, Cơ quan cấp giấy chứng nhận đầu tư và Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa trước ngày 30 tháng 6 hàng năm (đối với báo cáo 6 tháng) và 31 tháng 12 hàng năm (đối với báo cáo năm).

3. Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư đối với các dự án đầu tư sử dụng 30% vốn nhà nước trở lên.

Khi có nhu cầu điều chỉnh dự án đầu tư, Chủ đầu tư phải có báo cáo giám sát đầu tư gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tham mưu UBND tỉnh xem xét cho phép Chủ đầu tư được điều chỉnh dự án đầu tư, không điều chỉnh dự án đầu tư khi chưa có báo cáo giám sát, đánh giá dự án đầu tư theo quy định.

4. Xử lý vi phạm.

a) Xử lý vi phạm các quy định về giám sát đánh giá đầu tư;

Quá thời hạn quy định mà các Sở, ngành, UBND cấp huyện, Chủ đầu tư không gửi báo cáo giám sát đánh giá đầu tư thì Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp danh sách, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

Đối với các dự án sử dụng 30% vốn nhà nước trở lên, Chủ đầu tư không thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo thì cơ quan thực hiện giám sát, đánh giá đầu tư cần báo cáo cấp có thẩm quyền và kiến nghị các hình thức xử lý về hành chính (2 kỳ liền không có báo cáo hoặc 3 kỳ không báo cáo, đề nghị hình thức cảnh cáo; 3 kỳ liền không có báo cáo hoặc 6 kỳ không báo cáo, đề nghị chuyển công tác những người có liên quan thực hiện nhiệm vụ khác).

Các Chủ đầu tư không thực hiện đầy đủ chế độ và nội dung báo cáo theo quy định thì cơ quan thực hiện giám sát, đánh giá đầu tư báo cáo cấp có thẩm quyền không điều chỉnh dự án đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư.

Chủ đầu tư chịu trách nhiệm về nội dung báo cáo của mình và phải chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật về mọi hậu quả phát sinh do không thực hiện hay thực hiện không đầy đủ các quy định về giám sát, đánh giá đầu tư hoặc do báo cáo, cung cấp thông tin sai sự thực về tình hình thực hiện đầu tư trong phạm vi mình quản lý.

b) Xử lý các vi phạm về quản lý đầu tư trong quá trình giám sát, đánh giá đầu tư:

Các cơ quan thực hiện giám sát, đánh giá đầu tư báo cáo kịp thời các cấp có thẩm quyền những trường hợp vi phạm về quản lý đầu tư thuộc cấp mình quản lý để xử lý theo quy định.

Các cơ quan thực hiện giám sát, đánh giá đầu tư cố tình che giấu các trường hợp vi phạm về quản lý đầu tư sẽ chịu trách nhiệm liên đới trước pháp luật về các sai phạm và hậu quả gây ra.

5. Hiệu lực và tổ chức thực hiện.

Chỉ thị này thay thế Chỉ thị số 28/2006/CT-UBND ngày 19/6/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc thực hiện công tác giám sát, đánh giá đầu tư trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị các Sở, ngành, UBND cấp huyện và Chủ đầu tư gửi ý kiến về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định./.

 

 

Nơi nhận:
- Các Sở, ngành, UBND cấp huyện, Chủ đầu tư;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- TTTU, TTHĐND tỉnh, UBND tỉnh;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh Khánh Hòa;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Tư pháp;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Các Phòng: TH, KT, NC, VX;
- Lưu: VT, CN, V.C, MN, HgP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Chiến Thắng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 01/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu01/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/01/2011
Ngày hiệu lực04/01/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 01/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 01/CT-UBND năm 2011 thực hiện công tác giám sát đánh giá đầu tư


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 01/CT-UBND năm 2011 thực hiện công tác giám sát đánh giá đầu tư
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu01/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Khánh Hòa
        Người kýNguyễn Chiến Thắng
        Ngày ban hành04/01/2011
        Ngày hiệu lực04/01/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 01/CT-UBND năm 2011 thực hiện công tác giám sát đánh giá đầu tư

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 01/CT-UBND năm 2011 thực hiện công tác giám sát đánh giá đầu tư

           • 04/01/2011

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 04/01/2011

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực