Chỉ thị 01/CT-UBND

Chỉ thị 01/CT-UBND năm 2014 tăng cường công tác phòng, chống tội phạm trộm cắp tài sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Nội dung toàn văn Chỉ thị 01/CT-UBND năm 2014 tăng cường phòng chống tội phạm trộm cắp tài sản Quảng Ngãi


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI

--------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 01/CT-UBND

Quảng Ngãi, ngày 20 tháng 02 năm 2014

 

CHỈ THỊ

VỀ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM TRỘM CẮP TÀI SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI

Trong những năm qua, tình hình tội phạm trộm cắp tài sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi diễn biến phức tạp, có chiều hướng gia tăng và chiếm tỷ lệ cao trong tổng số các vụ xâm phạm trật tự xã hội xảy ra trên địa bàn (chỉ tính từ năm 2010 đến nay, toàn tỉnh đã xảy ra 1.351 trộm cắp tài sản, chiếm 53,20% tổng số vụ phạm pháp hình sự). Thiệt hại tài sản do tội phạm trộm cắp tài sản gây ra ngày càng lớn. Các đối tượng gây án có xu hướng hình thành các băng, nhóm, hoạt động lưu động, liên tỉnh và gây án liên tục với những phương thức, thủ đoạn hoạt động phạm tội ngày càng tinh vi, manh động và liều lĩnh…, gây tâm lý lo lắng trong nhân dân, làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh, hoạt động của các cơ quan, doanh nghiệp, trường học và đời sống của nhân dân. Tuy nhiên, việc áp dụng các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, nhất là việc phát hiện và làm hạn chế các nguyên nhân, điều kiện làm phát sinh, phát triển tội phạm trộm cắp tài sản chưa được các ngành, các cấp và các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp quan tâm đúng mức.

Để kịp thời có biện pháp nhằm tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm trộm cắp tài sản, góp phần đảm bảo tình hình an ninh, trật tự, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị:

1. Công an tỉnh

a) Tiếp tục và chủ động tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới; Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2012 - 2015 phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, nhằm kiềm chế sự gia tăng hoạt động của các loại tội phạm nói chung và tội phạm trộm cắp tài sản nói riêng.

b) Phối hợp và tăng cường công tác tuyên truyền, phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tham gia phòng, chống và lên án, tố giác tội phạm. Thường xuyên thông báo, cảnh báo phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm trộm cắp tài sản và hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp và nhân dân các biện pháp phòng ngừa tội phạm và trách nhiệm bảo vệ tài sản của Nhà nước, tập thể, cá nhân, không để tội phạm xâm nhập hoặc lợi dụng sơ hở để trộm cắp tài sản.

c) Nắm chắc tình hình, quản lý chặt địa bàn, đối tượng, nhất là các đối tượng hoạt động lưu động, các băng, nhóm tội phạm; chủ động và phối hợp triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, biện pháp nghiệp vụ và lập án đấu tranh, triệt xoá, kiên quyết không để hình thành tội phạm có tổ chức, các băng, nhóm tội phạm chuyên nghiệp thực hiện hành vi trộm cắp tài sản. Tăng cường công tác bắt, vận động đầu thú đối tượng truy nã, nhất là các đối tượng truy nã nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm, không để đối tượng truy nã tiếp tục gây án và thực hiện hành vi trộm cắp tài sản.

d) Tổ chức lực lượng tuần tra, kiểm soát công khai, chú ý những địa điểm tập trung nhiều tài sản, các cơ quan Nhà nước, trường học, nhằm phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các vụ phạm tội.

e) Chỉ đạo tập trung lực lượng điều tra làm rõ các vụ trộm cắp tài sản đã xảy ra. Nâng cao hiệu quả biện pháp kỹ thuật trong phòng, chống và bẫy bắt đối tượng phạm tội; hiệu quả, chất lượng công tác khám nghiệm hiện trường, giám định phục vụ công tác điều tra, xử lý tội phạm. Phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân, Toà án nhân dân cùng cấp xác định án điểm tập trung điều tra, truy tố, xét xử để phòng ngừa và răn đe tội phạm.

f) Chỉ đạo quản lý chặt các loại đối tượng tù tha, đặc xá; quản lý chặt nhân, hộ khẩu, tạm trú, ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, không để các đối tượng lợi dụng hoạt động phạm tội hoặc lẩn trốn, cất giấu, tiêu thụ tài sản do phạm tội mà có.

2. Sở Tư pháp

Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội trên địa bàn tỉnh; đồng thời, thường xuyên tổ chức và đổi mới nội dung, biện pháp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật để nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và trách nhiệm công dân trong phòng, chống tội phạm nói chung, tội phạm trộm cắp tài sản nói riêng.

3. Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Quảng Ngãi

Đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền phòng, chống tội phạm phù hợp với từng địa bàn, đối tượng nhằm góp phần đưa nội dung phòng, chống tội phạm nói chung, tội phạm trộm cắp tài sản nói riêng đi vào thực tế cuộc sống của người dân và cộng đồng. Đồng thời, phối hợp với Công an tỉnh thường xuyên thông báo, cảnh báo phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm để các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân cảnh giác, phòng tránh và lên án, tố giác.

4. Sở Giáo dục và Đào tạo

Phối hợp với Công an tỉnh và các ngành có liên quan tiếp tục thực hiện các biện pháp về phòng, chống tội phạm; tuyên truyền, giáo dục cán bộ, giáo viên và học sinh, sinh viên nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm trong phòng, chống tội phạm, nhằm góp phần ngăn chặn, kiềm chế tình hình trộm cắp tài sản trong các trường học và cơ sở giáo dục.

5. Ban Quản lý: Khu kinh tế Dung Quất, các Khu công nghiệp Quảng Ngãi

Chỉ đạo và đề nghị các cơ quan, doanh nghiệp xây dựng các phương án, kế hoạch về phòng, chống tội phạm; nâng cao tinh thần cảnh giác, tự bảo vệ tài sản; đồng thời, bổ sung, củng cố lực lượng bảo vệ của cơ quan, doanh nghiệp để nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm nói chung, tội phạm trộm cắp tài sản nói riêng trong các cơ quan, doanh nghiệp.

6. Đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh

Phối hợp với Công an tỉnh tiếp tục thực hiện Kế hoạch liên tịch về phòng, chống tội phạm trong công nhân, viên chức, lao động. Thường xuyên tổ chức tuyên truyền, giáo dục công nhân, viên chức và người lao động nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tự bảo vệ tài sản và lên án, tố giác tội phạm; phối hợp xây dựng cơ quan, doanh nghiệp, khu tập thể công nhân an toàn về an ninh, trật tự, không có tội phạm.

7. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh

a) Chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phát động toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm; cảm hoá, giáo dục, cải tạo người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư.

b) Phối hợp xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến về xây dựng xã, phường, thị trấn, cơ quan, đơn vị, trường học an toàn, không có tội phạm. Vận động đoàn viên, hội viên, thanh niên tham gia phòng, chống tội phạm; tổ chức cho đoàn viên, hội viên cam kết bản thân và gia đình không liên quan, tiếp tay hoặc bao che cho tội phạm nói chung và tội phạm trộm cắp tài sản nói riêng.

8. Đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Toà án nhân dân tỉnh

Phối hợp chỉ đạo, hướng dẫn công tác điều tra, truy tố, xét xử tội phạm. Đồng thời, thông qua công tác truy tố, xét xử cần tuyên truyền, cảnh báo các biện pháp phòng ngừa tội phạm để các cơ quan, đơn vị và nhân dân cảnh giác, phòng tránh.

9. Các sở, ban, ngành theo chức năng, nhiệm vụ cần tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, công chức, viên chức nâng cao nhận thức và tích cực tham gia phòng, chống tội phạm trộm cắp tài sản.

10. UBND các huyện, thành phố

a) Chỉ đạo các ngành, đoàn thể, UBND các xã, phường, thị trấn tăng cường tuyên truyền để các cơ quan, đơn vị, trường học đóng trên địa bàn và các tầng lớp

nhân dân nâng cao cảnh giác, tự bảo vệ tài sản, không để các đối tượng lợi dụng sơ hở để trộm tài sản trong mọi thời điểm (ban ngày, ban đêm); lên án, tố giác tội phạm; kịp thời thông báo cho cơ quan Công an để điều tra, truy bắt đối tượng, thu hồi tài sản.

b) Chỉ đạo các lực lượng có liên quan tuần tra, kiểm soát công khai vào ban đêm tại những địa điểm tập trung nhiều tài sản, các cơ quan Nhà nước, doanh nghiệp, trường học, khu dân cư nhằm phát hiện và ngăn chặn kịp thời các vụ phạm tội; nắm chắc tình hình, quản lý chặt địa bàn, đối tượng; áp dụng đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh; tập trung điều tra các vụ trộm cắp tài sản đã xảy ra và xử lý nghiêm đối tượng phạm tội theo quy định của pháp luật.

Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, các cơ quan, đơn vị có liên quan và đề nghị các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh nghiêm túc triển khai thực hiện nội dung Chỉ thị này; định kỳ (6 tháng, 01 năm) báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện (qua Công an tỉnh) để theo dõi, chỉ đạo./.

 

 

CHỦ TỊCH
Cao Khoa

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 01/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu01/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/02/2014
Ngày hiệu lực20/02/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 01/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 01/CT-UBND năm 2014 tăng cường phòng chống tội phạm trộm cắp tài sản Quảng Ngãi


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 01/CT-UBND năm 2014 tăng cường phòng chống tội phạm trộm cắp tài sản Quảng Ngãi
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu01/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Ngãi
        Người kýCao Khoa
        Ngày ban hành20/02/2014
        Ngày hiệu lực20/02/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Chỉ thị 01/CT-UBND năm 2014 tăng cường phòng chống tội phạm trộm cắp tài sản Quảng Ngãi

             Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 01/CT-UBND năm 2014 tăng cường phòng chống tội phạm trộm cắp tài sản Quảng Ngãi

             • 20/02/2014

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 20/02/2014

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực