Chỉ thị 02/2007/CT-BCT

Chỉ thị 02/2007/CT-BCT thực hiện quyết định 136/2007/QĐ-TTg về việc phê duyệt chương trình khuyến công Quốc gia đến năm 2012 do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

Chỉ thị 02/2007/CT-BCT triển khai thực hiện quyết định 136/2007/QĐ-TTg phê duyệt chương trình khuyến công Quốc gia đến năm 2012 đã được thay thế bởi Quyết định 8257/QĐ-BCT 2014 hệ thống hóa văn bản pháp luật quản lý nhà nước Bộ Công Thương đến 2013 và được áp dụng kể từ ngày 15/09/2014.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 02/2007/CT-BCT triển khai thực hiện quyết định 136/2007/QĐ-TTg phê duyệt chương trình khuyến công Quốc gia đến năm 2012


BỘ CÔNG THƯƠNG
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 136/2007/QĐ-TTg phê duyệt chương trình khuyến công Quốc gia đến năm 2012">02/2007/CT-BCT

Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2007

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 136/2007/QĐ-TTG NGÀY 20 THÁNG 08 NĂM 2007 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN CÔNG QUỐC GIA ĐẾN NĂM 2012

Ngày 20 tháng 08 năm 2007, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 136/2007/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chương trình khuyến công quốc gia đến năm 2012. Quyết định số 136/2007/QĐ-TTg đã xác định rõ mục tiêu, nội dung và nhiệm vụ của hoạt động khuyến công trong phạm vi cả nước đến năm 2012. Đây là một quyết định quan trọng, tăng cường các hoạt động khuyến công nhằm đẩy mạnh phát triển công nghiệp và dịch vụ ở nông thôn mà Nghị quyết đại hội Đảng cộng sản Việt Nam lần thứ X đã đề ra.

Để triển khai thực hiện Chương trình, đảm bảo đạt các mục tiêu đề ra tại Quyết định của Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Công Thương yêu cầu Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (dưới đây gọi là UBND cấp tỉnh), các Cục, Vụ, Viện, Trường, Tập đoàn, Tổng công ty, doanh nghiệp độc lập thuộc Bộ thực hiện tốt một số việc sau: 

1. Trong phạm vi chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của mình, tổ chức nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện các nội dung của Quyết định số 136/2007/QĐ-TTg nhằm tạo sự phát triển mới trong việc huy động các nguồn lực trong nước và ngoài nước tham gia đầu tư sản xuất công nghiệp ở nông thôn và thực hiện các dịch vụ khuyến công, góp phần tích cực vào việc thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế - lao động theo hướng công nghiệp hoá, xóa đói, giảm nghèo và phát triển đời sống văn hóa - xã hội ở nông thôn.

2. Cục Công nghiệp địa phương là cơ quan đầu mối giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước về hoạt động khuyến công theo quy định tại Điều 15 Nghị định số 134/2004/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2004 của Chính phủ về khuyến khích phát triển công nghiệp nông thôn có nhiệm vụ:

a) Xây dựng, trình Bộ hoặc liên Bộ ban hành cơ chế, chính sách, các văn bản quy phạm pháp luật để thực hiện Chương trình, tổ chức các hội nghị phổ biến, tập huấn cho các địa phương, hướng dẫn và chỉ đạo đẩy mạnh các dịch vụ khuyến công và phát triển các cơ sở công nghiệp nông thôn tại các vùng miền trong phạm vi cả nước;

b) Xây dựng, trình Bộ phê duyệt và tổ chức thực hiện kế hoạch, đề án khuyến công hàng năm theo các nội dung Chương trình đối với những hoạt động, sản phẩm sản xuất có ý nghĩa toàn quốc hoặc khu vực phù hợp với chiến lược, quy hoạch phát triển công nghiệp vùng, ngành và lãnh thổ;

c) Xây dựng chương trình, giáo trình, tài liệu và tổ chức đào tạo nâng cao năng lực quản lý, tổ chức thực hiện hoạt động khuyến công cho cán bộ làm công tác khuyến công;

d) Xây dựng, trình Bộ phê duyệt Đề án thành lập một số Trung tâm để thực hiện các đề án khuyến công quốc gia điểm tại các vùng miền trong phạm vi cả nước;

đ) Định kỳ hàng năm lập Báo cáo tình hình triển khai thực hiện Chương trình, trình Bộ phê duyệt báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

e) Chủ trì phối hợp với các đoàn thể chính trị - xã hội, hội nghề nghiệp, Đài phát thanh tiếng nói Việt Nam, Đài truyền hình Việt Nam, các phương tiện thông tin đại chúng khác và các cơ quan đơn vị có liên quan để tuyên truyền, vận động, hướng dẫn các cơ sở công nghiệp nông thôn, tổ chức dịch vụ khuyến công thực hiện Chương trình theo đúng mục tiêu, nội dung đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

g) Chủ trì phối hợp với Trung tâm tin học lập kế hoạch xây dựng Trung tâm dữ liệu về công nghiệp nông thôn để cung cấp thông tin cho các Sở Công nghiệp, Trung tâm Khuyến công, Trung tâm Khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn và các tổ chức dịch vụ khuyến công khác, giúp các Sở Công nghiệp xây dựng mạng tin học kết nối với mạng của Bộ.

3. Vụ Hợp tác quốc tế chủ trì phối hợp với Cục Công nghiệp địa phương tích cực vận động, tìm kiếm nguồn tài trợ của nước ngoài và các tổ chức quốc tế cho hoạt động khuyến công.

4. Cục Xúc tiến thương mại phối hợp với Cục Công nghiệp địa phương để huy động các nguồn lực, lồng ghép các dự án thuộc các chương trình xúc tiến thương mại, xúc tiến đầu tư với các đề án khuyến công thuộc Chương trình này nhằm thực hiện các hoạt động xúc tiến thương mại - đầu tư cho các cơ sở công nghiệp nông thôn và các địa phương;

5. Khuyến khích các tổ chức nghiên cứu khoa học - đào tạo (Viện, Trường, Trung tâm), Tập đoàn, Tổng công ty, doanh nghiệp độc lập trực thuộc Bộ đăng ký với Cục Công nghiệp địa phương tham gia cung cấp các dịch vụ khuyến công và thực hiện các đề án khuyến công theo đúng mục tiêu, nội dung của Chương trình.

6. UBND cấp tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về khuyến công tại địa phương có nhiệm vụ:

a) Phối hợp với Bộ Công Thương phổ biến, hướng dẫn, chỉ đạo và kiểm tra giám sát các ngành, cấp thực hiện Chương trình khuyến công quốc gia tại địa phương;

b) Chỉ đạo Sở Công nghiệp xây dựng, trình UBND cấp tỉnh phê duyệt và tổ chức thực hiện chương trình khuyến công địa phương đến năm 2012, kế hoạch và đề án khuyến công hàng năm theo các nội dung Chương trình khuyến công quốc gia và hướng dẫn của Bộ Công Thương;

c) Chỉ đạo Sở Công nghiệp xây dựng đề án nâng cao năng lực Trung tâm Khuyến công địa phương, trình UBND cấp tỉnh phê duyệt và tổ chức thực hiện nhằm kiện toàn bộ máy, đầu tư cơ sở vật chất, con người cho Trung tâm theo hướng chuyên nghiệp hóa, kết nối với các cơ quan, viện, trường, doanh nghiệp có khả năng thực hiện các hoạt động đào tạo, tư vấn kỹ thuật tại cơ sở;

d) Tổ chức và huy động các nguồn lực, lồng ghép các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia, Chương trình phát triển kinh tế - xã hội khác với các đề án khuyến công thuộc Chương trình khuyến công quốc gia để triển khai thực hiện tại địa phương;

đ) Chỉ đạo Sở Công nghiệp định kỳ hàng quý báo cáo Bộ Công thương (Cục Công nghiệp địa phương) tình hình thực hiện Chương trình khuyến công quốc gia tại địa phương.

Trên cơ sở Quyết định số 136/2007/QĐ-TTg và Chỉ thị này, các Cục, Vụ, Viện, Trường, Tập đoàn, Tổng công ty, doanh nghiệp độc lập trực thuộc Bộ, Sở Công nghiệp tiến hành xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể của đơn vị phù hợp với chức năng nhiệm vụ, đặc điểm và điều kiện cụ thể của từng đơn vị nhằm tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức, phát huy sức mạnh tổng hợp để phát triển sản xuất công nghiệp và dịch vụ ở nông thôn góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng công sản Việt nam lần thứ X./.

 

 

Nơi nhận:
- VPCP;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND, Sở CN các tỉnh, thành phố;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Đài phát thanh tiếng nói Việt Nam, Đài truyền hình Việt Nam;
-Công báo;
- Website Chính phủ;
- Lãnh đạo Bộ;
- Các Cục, Vụ; các Tập đoàn, TCTy, CTy; các đơn vị HCSN thuộc Bộ;
- Lưu VP, CNĐP (5).

BỘ TRƯỞNG
Vũ Huy Hoàng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 02/2007/CT-BCT

Loại văn bản Chỉ thị
Số hiệu 02/2007/CT-BCT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 14/11/2007
Ngày hiệu lực 12/12/2007
Ngày công báo 27/11/2007
Số công báo Từ số 791 đến số 792
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 15/09/2014
Cập nhật 7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 02/2007/CT-BCT

Lược đồ Chỉ thị 02/2007/CT-BCT triển khai thực hiện quyết định 136/2007/QĐ-TTg phê duyệt chương trình khuyến công Quốc gia đến năm 2012


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Chỉ thị 02/2007/CT-BCT triển khai thực hiện quyết định 136/2007/QĐ-TTg phê duyệt chương trình khuyến công Quốc gia đến năm 2012
Loại văn bản Chỉ thị
Số hiệu 02/2007/CT-BCT
Cơ quan ban hành Bộ Công thương
Người ký Vũ Huy Hoàng
Ngày ban hành 14/11/2007
Ngày hiệu lực 12/12/2007
Ngày công báo 27/11/2007
Số công báo Từ số 791 đến số 792
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 15/09/2014
Cập nhật 7 năm trước

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Chỉ thị 02/2007/CT-BCT triển khai thực hiện quyết định 136/2007/QĐ-TTg phê duyệt chương trình khuyến công Quốc gia đến năm 2012

Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 02/2007/CT-BCT triển khai thực hiện quyết định 136/2007/QĐ-TTg phê duyệt chương trình khuyến công Quốc gia đến năm 2012