Chỉ thị 02/2007/CT-UBND

Chỉ thị 02/2007/CT-UBND về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác thi hành án phạt tù cho hưởng án treo và hình phạt cải tạo không giam giữ do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 02/2007/CT-UBND tăng cường nâng cao hiệu quả công tác thi hành án phạt tù hưởng án treo hình phạt cải tạo không giam giữ


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 02/2007/CT-UBND

Biên Hòa, ngày 11 tháng 01 năm 2007

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG, NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN PHẠT TÙ CHO HƯỞNG ÁN TREO VÀ HÌNH PHẠT CẢI TẠO KHÔNG GIAM GIỮ

Trong thời gian qua, công tác triển khai, tổ chức thực hiện Nghị định số 60/2000/NĐ-CP ngày 30/10/2000 của Chính phủ quy định việc thi hành hình phạt cải tạo không giam giữ và Nghị định số 61/2000/NĐ-CP ngày 30/10/2000 của Chính phủ quy định việc thi hành hình phạt tù cho hưởng án treo bước đầu có hiệu quả. Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp xã) phối hợp với các tổ chức, đoàn thể ở cơ sở theo dõi, giám sát, giáo dục người bị kết án, tạo điều kiện cho họ làm ăn sinh sống trong môi trường xã hội bình thường, trở thành người công dân có ích cho xã hội.

Tuy nhiên, công tác này còn nhiều hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra, việc phân công bố trí cán bộ theo dõi, quản lý chưa đồng bộ, thống nhất; năng lực và đội ngũ cán bộ tư pháp - hộ tịch chưa đáp ứng yêu cầu; việc chỉ đạo, hướng dẫn chưa thường xuyên, kịp thời; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp huyện) và Ủy ban nhân dân cấp xã chưa thấy được trách nhiệm của mình trong việc thực thi pháp luật. Bên cạnh đó, sự phối hợp giữa các cấp, các ngành, đoàn thể chưa chặt chẽ, chưa huy động sự tham gia tích cực của các đoàn thể chính trị xã hội và nhân dân để xác lập trật tự kỷ cương trong hoạt động thực thi pháp luật nói chung và lĩnh vực thi hành án phạt tù cho hưởng án treo, hình phạt cải tạo không giam giữ nói riêng. Số lượng bản án Tòa án các cấp chuyển giao cho Ủy ban nhân dân cấp xã theo dõi, quản lý, giáo dục thiếu chặt chẽ, một số trường hợp tiếp tục tái phạm trong thời gian chấp hành án.

Để chấn chỉnh và tiếp tục tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác thi hành án phạt tù cho hưởng án treo và hình phạt cải tạo không giam giữ, đảm bảo hiệu lực thi hành các bản án, quyết định của Tòa án được nghiêm minh, tạo điều kiện cho người được hưởng án treo, hình phạt cải tạo không giam giữ làm ăn sinh sống và chứng tỏ sự hối cải hoàn lương ngay trong môi trường xã hội bình thường, dưới sự giám sát, giáo dục của cơ quan, tổ chức, Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người được hưởng án treo, cải tạo không giam giữ làm việc, công tác, học tập hoặc cư trú và gia đình của họ, góp phần giữ gìn an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh, xây dựng đời sống xã hội văn minh lành mạnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Chỉ thị:

1. Giám đốc Công an tỉnh xây dựng: Kế hoạch kiện toàn, củng cố, bổ sung lực lượng, hoàn thiện và nâng cao chất lượng hoạt động của Công an các xã, phường, thị trấn (sau đây gọi là Công an cấp xã) trong việc tham mưu giúp Ủy ban nhân dân cùng cấp tổ chức thực hiện công tác theo dõi, quản lý, giáo dục người thi hành án phạt tù cho hưởng án treo và hình phạt cải tạo không  giam giữ; xây dựng kế hoạch hỗ trợ kinh phí cho công tác quản lý các đối tượng này.

Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh tăng cường công tác chỉ đạo, kiện toàn, bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ đối với Ủy ban nhân dân cấp xã và đội ngũ cán bộ Công an cấp xã trong lĩnh vực công tác này.

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện trực tiếp tổ chức, chỉ đạo công tác thi hành án phạt tù cho hưởng án treo và hình phạt cải tạo không giam giữ đồng thời chỉ đạo Công an cấp huyện kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động và phát huy vai trò của Công an cơ sở, huy động lực lượng các cơ quan hữu quan của chính quyền, phối hợp các đoàn thể ở địa phương dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng để tổ chức triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ.

 Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã  phân công cơ quan Công an có trách nhiệm tham mưu giúp Ủy ban nhân dân lập hồ sơ theo dõi việc thử thách của người được hưởng án treo và hình phạt cải tạo không giam giữ đồng thời đảm bảo việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của họ đúng quy định; kịp thời biểu dương khi người được hưởng án treo có nhiều tiến bộ, tích cực tham gia các hoạt động xã hội hoặc lập công.

3. Các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trực tiếp quản lý người được hưởng án treo, hình phạt cải tạo không giam giữ có trách nhiệm lập hồ sơ theo dõi việc thử thách của người được hưởng án treo, hình phạt cải tạo không giam giữ, đảm bảo việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của họ theo quy định.

Đề nghị:

4. Tòa án nhân dân tỉnh chỉ đạo Tòa án nhân dân các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân cấp xã và các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp theo dõi hướng dẫn kiểm tra việc giám sát giáo dục người được hưởng án treo, hình phạt cải tạo không giam giữ, đảm bảo thực hiện quyền, nghĩa vụ của họ.

5. Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh chỉ đạo Viện Kiểm sát nhân dân các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa tăng cường công tác kiểm sát việc quản lý, giáo dục người được hưởng án treo, hình phạt cải tạo không giam giữ của Ủy ban nhân dân cấp xã, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp để kịp thời kiến nghị khắc phục vi phạm, hạn chế thiếu sót, đảm bảo trật tự kỷ cương trong hoạt động thực thi pháp luật.

6. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Nai và các tổ chức thành viên chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể có sự phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân cấp xã trong công tác theo dõi, giám sát người được hưởng án treo, hình phạt cải tạo không giam giữ, phát huy sức mạnh của các đoàn thể chính trị xã hội, nhân dân tham gia tích cực vào công tác theo dõi, giám sát người được hưởng án treo, hình phạt cải tạo không giam giữ, tạo điều kiện giúp họ làm ăn sinh sống trong môi trường xã hội bình thường.

7. Giao trách nhiệm Giám đốc Công an tỉnh hướng dẫn chi tiết và tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị này, thường xuyên theo dõi, hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp xã trong quá trình thực hiện.

Định kỳ 6 tháng, hàng năm báo cáo về Ủy ban nhân dân tỉnh.

Chỉ thị này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Võ Văn Một

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 02/2007/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu02/2007/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/01/2007
Ngày hiệu lực21/01/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThủ tục Tố tụng, Trách nhiệm hình sự
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 02/2007/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 02/2007/CT-UBND tăng cường nâng cao hiệu quả công tác thi hành án phạt tù hưởng án treo hình phạt cải tạo không giam giữ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 02/2007/CT-UBND tăng cường nâng cao hiệu quả công tác thi hành án phạt tù hưởng án treo hình phạt cải tạo không giam giữ
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu02/2007/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Nai
        Người kýVõ Văn Một
        Ngày ban hành11/01/2007
        Ngày hiệu lực21/01/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThủ tục Tố tụng, Trách nhiệm hình sự
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 02/2007/CT-UBND tăng cường nâng cao hiệu quả công tác thi hành án phạt tù hưởng án treo hình phạt cải tạo không giam giữ

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 02/2007/CT-UBND tăng cường nâng cao hiệu quả công tác thi hành án phạt tù hưởng án treo hình phạt cải tạo không giam giữ

           • 11/01/2007

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 21/01/2007

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực