Chỉ thị 02/2007/CT-UBND

Chỉ thị 02/2007/CT-UBND tăng cường công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Nội dung toàn văn Chỉ thị 02/2007/CT-UBND thi hành án dân sự tỉnh Bình Phước


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/2007/CT-UBND

Đồng Xoài, ngày 18 tháng 12 năm 2007

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH PHƯỚC

Trong những năm qua, được sự quan tâm hỗ trợ của các cấp, các ngành, công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh đã có những chuyển biến tích cực, cơ cấu tổ chức của các cơ quan Thi hành án từng bước được củng cố cả về số lượng và chất lượng, kết quả công tác năm sau có tiến bộ hơn năm trước, đảm bảo hiệu lực của các Bản án, Quyết định dân sự của Tòa án được thi hành, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức và của Nhà nước.

Tuy nhiên, những kết quả đã đạt được chưa phản ánh và đáp ứng đầy đủ yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương, chưa đạt chỉ tiêu do Bộ Tư pháp giao. Một số vụ việc có giá trị thi hành lớn nhưng chưa được giải quyết dứt điểm; các Ban, ngành liên quan còn chưa quan tâm đến việc phối hợp với cơ quan Thi hành án để cùng tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác thi hành án; một số Ban Chỉ đạo công tác Thi hành án dân sự các huyện, thị chưa thực hiện hết chức năng, nhiệm vụ của mình, thiếu quan tâm chỉ đạo, đôn đốc công tác thi hành án dân sự của địa phương; một bộ phận nhân dân chưa ý thức đúng đắn đối với công tác thi hành án; cơ sở vật chất phục vụ công tác thi hành án vẫn còn hạn chế; nguồn cán bộ, Chấp hành viên không đủ đáp ứng nhu cầu công việc…Những khó khăn, yếu kém trên đã ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả công tác thi hành án dân sự của tỉnh.

Để phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong công tác thi hành án dân sự, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu do Bộ Tư pháp giao, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh Chỉ thị:

1. Giám đốc Sở Tư pháp

Thực hiện tốt các nội dung đã được Bộ trưởng Bộ Tư pháp ủy quyền theo Quyết định số 1148/2005/QĐ-BTP ngày 18/5/2005 về việc ban hành Quy chế ủy quyền cho Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quản lý một số mặt công tác tổ chức, cán bộ Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Thi hành án dân sự huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

Tăng cường kiểm tra, chỉ đạo các Cơ quan Thi hành án trong việc tổ chức thi hành án. Chỉ đạo Trưởng cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh lập kế hoạch công tác của từng quý và cả năm; đồng thời theo dõi, giám sát quá trình thực hiện. Tổ chức các đợt thanh tra, kiểm tra toàn diện đối với Cơ quan Thi hành án dân sự huyện, thị xã nhằm phát hiện và khắc phục kịp thời các mặt hạn chế thiếu sót. Chú trọng việc chỉ đạo giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với công tác thi hành án dân sự theo quy định của pháp luật.

Kiểm tra, đôn đốc các cơ quan Thi hành án rà soát, phân loại án để tổ chức thi hành dứt điểm từng vụ việc, hạn chế tồn đọng án cho những năm tiếp theo, trong đó chú trọng số án không có điều kiện thi hành để đưa ra xét giảm, miễn thi hành án theo quy định.

Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình phát hiện và xử lý kịp thời, nghiêm khắc các trường hợp cán bộ, công chức cơ quan Thi hành án thiếu tinh thần trách nhiệm, vi phạm các quy định pháp luật trong công tác thi hành án, ảnh hưởng đến quyền; lợi ích hợp pháp của nhân dân. Thường xuyên có kế hoạch, chỉ đạo công tác kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện Quy chế dân chủ với nhân dân. Những trường hợp Chấp hành viên vi phạm Quy chế dân chủ với nhân dân; thường xuyên không hoàn thành nhiệm vụ; năng lực yếu; vi phạm nghiêm trọng trình tự, thủ tục thi hành án thì kịp thời xem xét, đề nghị miễn nhiệm, cách chức Chấp hành viên. Kiên quyết đưa ra khỏi ngành những cán bộ Thi hành án thoái hóa, biến chất, tham ô, hối lộ, sách nhiễu, gây phiền hà cho dân.

Chỉ đạo Cơ quan Thi hành án tỉnh chủ động đề nghị Ban Chỉ đạo Thi hành án có biện pháp xử lý nghiêm đối với những công dân, cơ quan, tổ chức...có điều kiện thi hành án, nhưng cố tình dây dưa, không chịu thi hành Bản án; đề nghị Ban Chỉ đạo Thi hành án báo cáo Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân và Lãnh đạo khối Nội chính chỉ đạo các ngành Tòa án, Công an, Kiểm sát ở địa phương lựa chọn một số vụ điển hình về hành vi cản trở, chống đối việc thi hành án mà có đủ dấu hiệu cấu thành tội phạm để truy tố, đưa ra xét xử lưu động, tuyên truyền rộng rãi, làm gương cho các đối tượng khác.

Phối hợp với Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh xem xét hỗ trợ kinh phí cho Cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh để tạo điều kiện cho Cơ quan Thi hành án hoàn thành nhiệm vụ.

Phối hợp với Sở Văn hóa - Thông tin, Đài Phát thanh - Truyền hình trong việc tăng cường tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong quần chúng nhân dân các quy định về Thi hành án dân sự.

Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp giữa Sở Tư pháp với UBND các huyện, thị xã về việc quản lý công tác cán bộ và công tác thi hành án dân sự.

2. Thủ trưởng các Sở, ban, ngành liên quan

Theo chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm tăng cường việc hỗ trợ, phối hợp cùng cơ quan Thi hành án dân sự thực hiện tốt công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh. Kịp thời đề xuất cụ thể đến Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong việc phối hợp, hỗ trợ. Nghiêm túc thực hiện việc phối hợp với cơ quan Thi hành án khi được yêu cầu.

3. Cơ quan Công an

Có nhiệm vụ giữ gìn trật tự, kịp thời ngăn chặn những hành vi cản trở, chống đối việc thi hành án. Trong trường hợp cần phải áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành án thì cơ quan Công an và các cơ quan hữu quan khác có nhiệm vụ phối hợp thực hiện theo đề nghị của Thủ trưởng Thi hành án hoặc Chấp hành viên.

4. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã

Thực hiện tốt các nhiệm vụ được quy định tại Khoản 2 Điều 58 Pháp lệnh Thi hành án dân sự năm 2004.

Xem xét, quyết định hỗ trợ kinh phí cho cơ quan Thi hành án dân sự huyện, thị xã để tạo điều kiện cho cơ quan Thi hành án hoàn thành nhiệm vụ.

Chỉ đạo Trưởng Thi hành án cấp huyện tăng cường việc giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự theo đúng quy định của pháp luật.

Xây dựng, ban hành Quy chế phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể liên quan trong công tác thi hành án dân sự trên địa bàn huyện, thị xã.

Tăng cường chỉ đạo sâu sát đối với công tác thi hành án dân sự của địa phương, phải xây dựng kế hoạch, chỉ tiêu cụ thể trong mỗi tháng, mỗi quý để thực hiện, nếu gặp khó khăn, thiếu sót sẽ kịp thời điều chỉnh trong tháng hoặc quý tiếp theo.

Hàng năm tổ chức kiểm tra công tác thi hành án dân sự trên địa bàn huyện, thị xã do mình quản lý.

Chỉ đạo Trưởng Thi hành án dân sự thường xuyên kiểm tra kết quả công tác thi hành án dân sự tại địa phương. Chỉ đạo các phòng, ban hữu quan tăng cường hỗ trợ cho cơ quan Thi hành án trong việc phối hợp thi hành nhiệm vụ. Nghiêm khắc phê bình, kiểm điểm những cá nhân, đơn vị gây khó khăn hoặc cản trở đối với công tác thi hành án.

Chỉ đạo cơ quan Thi hành án huyện, thị xã phối hợp Phòng Tư pháp xây dựng kế hoạch tổ chức tập huấn cho Chủ tịch UBND, cán bộ Tư pháp xã, phường, thị trấn các văn bản quy phạm pháp luật về hướng dẫn việc chuyển giao những vụ việc có giá trị thi hành dưới 500.000 đồng cho UBND xã, phường, thị trấn trực tiếp đôn đốc thi hành.

Chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn phối hợp các đoàn thể ở cơ sở hỗ trợ cơ quan Thi hành án trong công tác thi hành án, phối hợp Phòng Tư pháp, cơ quan Thi hành án trong việc tiếp nhận hồ sơ, thực hiện trách nhiệm trực tiếp đôn đốc thi hành án và quản lý sử dụng kinh phí liên quan đến công tác thi hành án dân sự theo quy định tại Thông tư liên tịch số 15/2002/TTLT-BTC-BTP ngày 08/02/2002 của Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp. Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện, thị xã về kết quả thực hiện công tác thi hành án trên địa bàn mình quản lý.

5. Trưởng Thi hành án dân sự tỉnh và Trưởng Thi hành án dân sự các huyện, thị xã

Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ theo Chỉ thị số 20/2001/CT-TTg ngày 11/9/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự.

Chủ động phối hợp với các ngành có liên quan nhằm đưa tỷ lệ thi hành án vượt chỉ tiêu do Bộ Tư pháp giao.

Thực hiện kiểm tra toàn bộ các vụ việc có điều kiện thi hành ở từng huyện, thị xã, trên cơ sở đó báo cáo Giám đốc Sở Tư pháp để có biện pháp điều động Chấp hành viên, cán bộ Thi hành án từ nơi có số lượng việc thi hành án ít đến tăng cường, hỗ trợ cho nơi có số lượng vụ việc nhiều, nhằm giải quyết có hiệu quả lượng án tồn đọng.

Thực hiện rà soát, phân loại án, qua đó tổng hợp, báo cáo cụ thể Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh về tình trạng thi hành án đối với những trường hợp bên phải thi hành án là các cơ quan, doanh nghiệp Nhà nước, các tổ chức chính trị, chính trị xã hội tại địa phương mình. Đối với những trường hợp có điều kiện thi hành án, thì cần có biện pháp tổ chức thi hành dứt điểm. Đối với những trường hợp không có điều kiện thi hành án, thì báo cáo Ban Chỉ đạo Thi hành án xem xét, đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh hoặc các ngành Trung ương chỉ đạo việc hỗ trợ tài chính để bảo đảm việc thi hành án. Thẩm tra, xác minh và đề xuất hướng xử lý đối với từng trường hợp cụ thể.

Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh và Chủ tịch UBND huyện, thị xã có trách nhiệm tổ chức thi hành tốt Chỉ thị này. Hàng quý, sáu tháng, cả năm gửi báo cáo về Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét và có hướng chỉ đạo.

Chỉ thị này thay thế Chỉ thị số 28/2002/CT-UB ngày 16/10/2002 của UBND tỉnh Bình Phước, được công bố rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng và có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Thỏa

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 02/2007/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu02/2007/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/12/2007
Ngày hiệu lực28/12/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcQuyền dân sự
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 02/2007/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 02/2007/CT-UBND thi hành án dân sự tỉnh Bình Phước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 02/2007/CT-UBND thi hành án dân sự tỉnh Bình Phước
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu02/2007/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Phước
        Người kýNguyễn Văn Thỏa
        Ngày ban hành18/12/2007
        Ngày hiệu lực28/12/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcQuyền dân sự
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 02/2007/CT-UBND thi hành án dân sự tỉnh Bình Phước

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 02/2007/CT-UBND thi hành án dân sự tỉnh Bình Phước

           • 18/12/2007

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 28/12/2007

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực