Chỉ thị 02/2007/CT-UBND

Chỉ thị 02/2007/CT-UBND triển khai Nghị định 79/2007/NĐ-CP về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký do Ủy ban nhân dân thị xã Long An ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 02/2007/CT-UBND triển khai Nghị định 79/2007/NĐ-CP cấp bản sao từ sổ


ỦY BAN NHÂN DÂN
THỊ XÃ TÂN AN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 02/2007/CT-UBND

Tân An, ngày 09 tháng 7 năm 2007

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 79/2007/NĐ-CP NGÀY 18/5/2007 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CẤP BẢN SAO TỪ SỔ GỐC, CHỨNG THỰC BẢN SAO TỪ BẢN CHÍNH, CHỨNG THỰC CHỮ KÝ.

Ngày 18/5/2007, Chính phủ ban hành Nghị định số 79/2007/NĐ-CP về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký ( sau đây gọi tắt là Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ) thay thế các quy định về chứng thực bản sao, chữ ký trong Nghị định số 75/2000/NĐ-CP ngày 08/12/2000 của Chính phủ về công chứng, chứng thực.

Để tổ chức triển khai thực hiện trên địa bàn thị xã, UBND thị xã chỉ đạo như sau:

1. Thủ trưởng các phòng, ban thị xã, chủ tịch UBND các xã, phường triển khai, quán triệt cho cán bộ, công chức và cán bộ làm công tác chuyên môn những nội dung cơ bản của Nghị số 79/2007/NĐ-CP góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của cơ quan, cá nhân có thẩm quyền. Trong triển khai chú ý các quy định có nội dung cải cách hành chính về thủ tục và phân định thẩm quyền thực hiện.

2. Hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật thị xã thông qua các phương tiện thông tin, các hình thức phổ biến giáo dục pháp luật, để tuyên truyền phổ biến rộng rãi Nghị định số 79/2007/NĐ-CP cho nhân dân biết, thực hiện và giám sát hoạt động của cơ quan được giao thẩm quyền cấp bản sao, chứng thực.

3. Thủ trưởng các phòng, ban thị xã, Chủ tịch UBND các xã, phường phối hợp đồng bộ trong việc triển khai thực hiện các quy định của Nghị định số 79/2007/NĐ-CP từng bước đưa hoạt động cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký trên địa bàn thị xã vào nề nếp, ổn định, chú ý những điểm sau đây:

a) Đối với việc cấp bản sao từ sổ gốc: cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp bản chính, hiện đang quản lý sổ gốc có trách nhiện cấp bản sao từ sổ gốc các loại giấy tờ được quy định sử dụng bằng bản sao. Việc cấp bản sao từ sổ gốc được thực hiện đồng thời việc cấp bản chính hoặc sau thời điểm cấp bản chính.

Việc cấp bản sao từ sổ gốc các giấy tờ hộ tịch được thực hiện theo quy định của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 về đăng ký và quản lý hộ tịch.

b) Đối với việc chứng thực, cần phân định rõ về thẩm quyền chứng thực ở thị xã ( cấp huyện ) và các xã, phường ( cấp xã) như sau:

* Phòng Tư pháp thị xã có thẩm quyền và trách nhiệm:

- Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng nước ngoài.

- Chứng thực chữ ký của người dịch trong các giấy tờ, văn bản từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt hoặc từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài; chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản bằng tiếng nước ngoài.

Trưởng Phòng, Phó trưởng Phòng Tư pháp thị xã thực hiện chứng thực các việc thuộc thẩm quyền cấp huyện và đóng dấu của Phòng Tư pháp.

* UBND các xã, phường có thẩm quyền và trách nhiệm:

- Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt;

- Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt.

Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch UBND các xã, phường thực hiện chứng thực các việc thuộc thẩm quyền cấp xã và đóng dấu của UBND cấp xã.

c) Công tác bảo đảm: Phòng Tư pháp thị xã lập phương án xây dựng đội ngũ dịch thuật thông qua hợp đồng cộng tác viên dịch thuật, trước mắt bảo đảm đáp ứng được yêu cầu dịch thuật đối với một số ngôn ngữ nước ngoài thường dùng, từng bước mở rộng cộng tác viên theo yêu cầu dịch thuật.

Các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký đều phải cập nhật vào sổ theo dõi theo mẫu thống nhất.

Đối với Phòng Tư pháp và UBND các xã, phường ngoài việc bố trí nơi tiếp và thực hiện yêu cầu chứng thực được thuận lợi, cần nghiên cứu sắp xếp đủ nhân lực làm công tác chuyên môn, bố trí nơi làm kho lưu trữ hồ sơ, tài liệu chứng thực bảo đảm theo quy định về công tác lưu trữ.

4. Về lệ phí cấp bản sao từ sổ gốc, lệ phí chứng thực:

Thực hiện đúng quy định tại Thông tư Liên tịch số 93/2001/TTLT/BTC-BTP ngày 21/11/2001 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp hướng dẫn chế độ thu, nộp về quản lý sử dụng phí, lệ phí công chứng, chứng thực.

Đối với những nội dung công việc chưa có quy định thu lệ phí, phải chờ văn bản hướng dẫn thống nhất của các ngành Trung ương, không được tổ chức thu tùy tiện.

5. Phòng Tư pháp, các cơ quan, tổ chức thuộc UBND thị xã có thẩm quyền cấp bản chính các loại giấy tờ; Chủ tịch UBND các xã, phường chuẩn bị các điều kiện cần thiết về nhân sự và cơ sở vật chất bảo đảm cho việc triển khai thực hiện công việc cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký theo đúng quy định của Nghị định số 79/2007/NĐ-CP.

6. Định kỳ 6 tháng và cuối năm, thủ trưởng các phòng, ban thị xã và Chủ tịch UBND các xã, phường tổng hợp tình hình và thống kê số liệu về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký theo quy định của Nghị định số 79/2007/NĐ-CP báo cáo UBND thị xã ( đồng gửi Phòng Tư pháp ). Phòng Tư pháp tổng hợp tham mưu UBND thị xã báo cáo cấp trên theo qui định.

7. Phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã cấp kinh phí bảo đảm cho việc triển khai thực hiện chỉ thị này.

Giao Phòng Tư pháp thị xã theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện và tổng hợp báo cáo kết quả UBND thị xã giải quyết khó khăn vướng mắc nếu có./.

 

 

Nơi nhận:
- Sở Tư pháp;
- Phòng VBQPPL- Sở TP;
- Phòng BTTP- Sở TP;
- TT. Thị ủy;
- TT, HĐND thị xã;
- CT, PCT. UBND thị xã;
- Lãnh đạo VP. HĐND&UBND. TX;
- Phòng, ban, MT, ĐT thị xã;
- UBND các xã, phường;
- Lưu: VT, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ
CHỦ TỊCH
Đoàn Công Tol

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 02/2007/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu02/2007/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/07/2007
Ngày hiệu lực19/07/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 02/2007/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 02/2007/CT-UBND triển khai Nghị định 79/2007/NĐ-CP cấp bản sao từ sổ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 02/2007/CT-UBND triển khai Nghị định 79/2007/NĐ-CP cấp bản sao từ sổ
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu02/2007/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Long An
        Người kýĐoàn Công Tol
        Ngày ban hành09/07/2007
        Ngày hiệu lực19/07/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDịch vụ pháp lý
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 02/2007/CT-UBND triển khai Nghị định 79/2007/NĐ-CP cấp bản sao từ sổ

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 02/2007/CT-UBND triển khai Nghị định 79/2007/NĐ-CP cấp bản sao từ sổ

           • 09/07/2007

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 19/07/2007

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực