Chỉ thị 02/2008/CT-UBND

Chỉ thị 02/2008/CT-UBND về tổ chức sơ kết 20 năm thực hiện "ngày biên phòng toàn dân" (03/3/1989 - 03/3/2009) do Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành

Chỉ thị 02/2008/CT-UBND tổ chức sơ kết 20 năm thực hiện ngày biên phòng toàn dân 03/3/1989 - 03/3/2009 An Giang đã được thay thế bởi Quyết định 2442/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản QPPL của UBND An Giang 2005 đến 2012 và được áp dụng kể từ ngày 26/12/2012.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 02/2008/CT-UBND tổ chức sơ kết 20 năm thực hiện ngày biên phòng toàn dân 03/3/1989 - 03/3/2009 An Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 02/2008/CT-UBND

Long Xuyên, ngày 30 tháng 01 năm 2008

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TỔ CHỨC SƠ KẾT 20 NĂM THỰC HIỆN "NGÀY BIÊN PHÒNG TOÀN DÂN" (03/3/1989 - 03/3/2009)

Qua 20 năm triển khai thực hiện chủ trương "Ngày Biên phòng toàn dân" theo Quyết định số 16/HĐBT ngày 22/02/1989 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ), các ban ngành, đoàn thể và các địa phương trong tỉnh có nhiều cố gắng xây dựng khu vực biên giới phát triển toàn diện về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và Quốc phòng – An ninh; thế trận biên phòng toàn dân trên biên giới ngày càng được cũng cố. Các cuộc vận động hướng về biên giới được triển khai sâu rộng, huy động được nhiều nguồn lực giúp đỡ các xã, thị trấn biên giới và các đồn, động viên kịp thời cán bộ, chiến sỹ và nhân dân trên biên giới khắc phục khó khăn, thực hiện tốt nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ trong mọi tình huống.

Để tăng cường xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, xây dựng biên giới hòa bình hữu nghị, ổn định lâu dài và tiếp tục đẩy nhanh phong trào toàn dân tham gia xây dựng, bảo vệ biên giới, UBND tỉnh yêu cầu các ban ngành, đoàn thể và các địa phương thực hiện tốt những nội dung sau đây:

1. UBND các huyện, thị xã biên giới phối hợp với các đoàn thể quần chúng, tổ chức sơ kết 20 năm thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân” từ cơ sở, với tinh thần nghiêm túc, thiết thực, nhằm kiểm điểm đánh giá đúng kết quả lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nội dung “Ngày Biên phòng toàn dân” trong 20 năm qua, những chuyển biến tích cực và hạn chế, tồn tại về kinh tế, chính trị, xã hội và Quốc phòng – An ninh trong thời gian qua ở khu vực biên giới, làm rõ nguyên nhân, kinh nghiệm. Trên cơ sở đó, xác định nội dung, chương trình, biện pháp thực hiện tốt “Ngày Biên phòng toàn dân” trong những năm tiếp theo. Thông qua sơ kết, lựa chọn những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào “Ngày Biên phòng toàn dân” trong xây dựng, quản lý bảo vệ biên giới 20 năm qua, đề xuất khen thưởng theo thẩm quyền từng cấp.

Gắn sơ kết 20 năm “Ngày Biên phòng toàn dân” với tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm ngày thành lập BĐBP (03/3/1989 - 03/3/2009) và 65 năm ngày thành lập QDND Việt Nam (22/12//1944 – 22/12/2009). Đồng thời tiếp tục quán triệt thực hiện chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết TW8 (khóa IX) về chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới.

2. Các địa phương không có biên giới, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của mình, tiến hành kiểm điểm, đánh giá việc thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân” , về kết quả thực hiện các chương trình đầu tư phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội cho biên giới. Trên cơ sở đó, xây dựng kế hoạch, chương trình hành động tiếp theo với những việc làm thiết thực; vận động cán bộ, công chức và nhân dân tích cực tham gia phong trào ủng hộ vật chất, tinh thần cho đồng bào, chiến sỹ biên giới.

3. Các địa phương, ban ngành, đoàn thể phối hợp với các lực lượng, tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong nội bộ và nhân dân Luật biên giới quốc gia, các hiệp định, hiệp nghị và quy chế biên giới; về truyền thống đoàn kết, xây dựng và bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, thực hiện đúng chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước và của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, nhất là chủ trương, chính sách về miền núi, dân tộc, tôn giáo. Xây dựng phòng tuyến nhân dân bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới ngày càng vững mạnh, gắn việc xây dựng triển khai các dự án phát triển kinh tế, xã hội với cũng cố Quốc phòng – An ninh, xây dựng, quản lý và bảo vệ biên giới quốc gia.

4. Tổ chức thực hiện.

- Về thời gian, các xã, thị trấn biên giới, các đồn biên phòng sơ kết xong trước ngày 20/7/2008; các huyện, thị biên giới, do Chủ tịch UBND huyện chủ trì, hoàn thành sơ kết trước ngày 20/8/2008; văn bản sơ kết của các ban ngành, đoàn thể, các địa phương không có biên giới, gởi về thường trực Ban Chỉ đạo “ Ngày Biên phòng toàn dân” (Bộ Chỉ huy BĐBP) trong tháng 8/2008; UBND tỉnh hoàn thành sơ kết trong tháng 9/2008.

- Giao cho Ban Chỉ đạo “Ngày Biên phòng toàn dân” của tỉnh, hướng dẫn nội dung sơ kết và triển khai các kế hoạch hoạt động.

- Đề nghị UBMTTQ Việt Nam tỉnh An Giang phối hợp với Bộ chỉ huy BĐPB, Sở văn hoá thông tin, Sở thể dục thể thao, Đài phát thanh tuyền hình An Giang, Báo An Giang, tổ chức các hoạt động tuyên truyền, văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao, hướng tới chào mừng 20 năm “Ngày Biên phòng toàn dân”, đảm bảo hiệu quả, thiết thực.

- Ban thi đua khen thưởng tỉnh hướng dẫn việc khen thưởng trong thực hiện 20 năm “Ngày Biên phòng toàn dân” của các cấp.

- Sở Tài chính cân đối ngân sách đảm bảo cho việc hoạt động và tổ chức hội nghị sơ kết của Tỉnh.

5. Chỉ thị này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban ngành, đoàn thể và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố có liên quan tổ chức quán triệt và có kế hoạch triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc báo cáo UBND tỉnh có chỉ đạo xử lý kịp thời.

 


Nơi nhận:
- Website Chính phủ;
- Cục Kiểm tra Văn bản - Bộ Tư pháp;
- Bộ Quốc phòng;
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- BCH. BĐBP tỉnh;
- TV.BCĐ “Ngày Biên phòng toàn dân”;
- Báo AG, Đài PTTHAG, Phân xã AG;
- Các Sở, Ban ngành tỉnh;
- Chánh, Phó VP.UBND tỉnh;
- UBND huyện, thị xã, thành phố;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Phòng TH, NC;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vương Bình Thạnh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 02/2008/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu02/2008/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/01/2008
Ngày hiệu lực09/02/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 26/12/2012
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 02/2008/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 02/2008/CT-UBND tổ chức sơ kết 20 năm thực hiện ngày biên phòng toàn dân 03/3/1989 - 03/3/2009 An Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 02/2008/CT-UBND tổ chức sơ kết 20 năm thực hiện ngày biên phòng toàn dân 03/3/1989 - 03/3/2009 An Giang
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu02/2008/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh An Giang
        Người kýVương Bình Thạnh
        Ngày ban hành30/01/2008
        Ngày hiệu lực09/02/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 26/12/2012
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Chỉ thị 02/2008/CT-UBND tổ chức sơ kết 20 năm thực hiện ngày biên phòng toàn dân 03/3/1989 - 03/3/2009 An Giang

             Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 02/2008/CT-UBND tổ chức sơ kết 20 năm thực hiện ngày biên phòng toàn dân 03/3/1989 - 03/3/2009 An Giang