Chỉ thị 02/2009/CT-UBND

Chỉ thị 02/2009/CT-UBND thực hiện Luật Thi hành án dân sự của tỉnh Bến Tre

Nội dung toàn văn Chỉ thị 02/2009/CT-UBND thực hiện Luật Thi hành án dân sự của tỉnh Bến Tre


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/2009/CT-UBND

Bến Tre, ngày 19 tháng 3 năm 2009

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN LUẬT THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

Luật Thi hành án dân sự được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 14 tháng 11 năm 2008 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2009. Cùng ngày, Quốc hội cũng đã có Nghị quyết số 24/2008/NQ-QH12 về việc thi hành Luật Thi hành án dân sự và một số nội dung quan trọng khác về thi hành án dân sự. Để triển khai thực hiện có hiệu quả hai văn bản quan trọng nói trên và tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới, Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ thị:

1. Thủ trưởng các sở, ngành cấp tỉnh

a) Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ từ nay đến ngày 01 tháng 7 năm 2009 bằng nhiều hình thức, mở đợt nhiều tuyên truyền phổ biến Luật Thi hành án dân sự sâu, rộng trong cán bộ công chức và nhân dân. Qua đó, giúp cán bộ công chức và nhân dân nâng cao ý thức chấp hành luật pháp, đồng thời vận động thuyết phục gia đình, người thân chấp hành tốt pháp luật về thi hành án dân sự.

b) Phối hợp và chỉ đạo ngành dọc cấp dưới phối hợp chặt chẽ với cơ quan Thi hành án dân sự trong việc thực hiện công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh.

2. Sở Tư pháp

a) Chủ trì tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật của địa phương ban hành trước đây trái với Luật Thi hành án dân sự, báo cáo đề xuất cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ trước ngày 01 tháng 7 năm 2009.

b) Chuẩn bị các thủ tục cần thiết để chuyển giao công tác tổ chức, cán bộ về cho cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh đúng theo quy định của Luật Thi hành án dân sự.

c) Phối hợp với cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh làm tham mưu giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh trong việc tổ chức triển khai thi hành Luật Thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh.

d) Có kế hoạch biên soạn, in ấn tài liệu và chủ động phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Thi hành án dân sự sâu, rộng trong cán bộ công chức và nhân dân.

3. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã

a) Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn trực thuộc và Uỷ ban nhân dân cấp xã từ nay đến ngày 01 tháng 07 năm 2009 mở nhiều đợt tuyên truyền, phổ biến Luật Thi hành án dân sự sâu, rộng trong cán bộ công chức và nhân dân. Qua đó, giúp cán bộ công chức và nhân dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật nói chung và Luật Thi hành án dân sự nói riêng.

b) Chủ động phối hợp với cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh trong việc chỉ đạo cơ quan Thi hành án dân sự huyện, thị xã thực hiện tốt công tác tổ chức hoạt động thi hành án dân sự trên địa bàn theo quy định tại Điều 174 của Luật Thi hành án dân sự.

c) Xem xét hỗ trợ một phần kinh phí, phương tiện đủ đáp ứng yêu cầu tăng cường và nâng cao hiệu quả thi hành án dân sự tại địa phương.

4. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các xã, phường, thị trấn

a) Chỉ đạo các bộ phận chuyên môn trực thuộc, đài truyền thanh, cụm loa khu dân cư thường xuyên tuyên truyền phổ biến, giáo dục, hướng dẫn việc thi hành Luật Thi hành án dân sự sâu, rộng trong cán bộ công chức và nhân dân ở địa phương.

b) Chủ động phối hợp với cơ quan Thi hành án dân sự, Chấp hành viên thực hiện tốt công tác thi hành án dân sự trên địa bàn.

c) Thực hiện nghiêm quy định tại Điều 175 Luật Thi hành án dân sự trong việc thông báo thi hành án, xác minh điều kiện thi hành án, áp dụng biện pháp bảo đảm, biện pháp cưỡng chế thi hành án và các nhiệm vụ khác về thi hành án dân sự trên địa bàn.

5. Cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh

a) Tiến hành ngay việc rà soát, phân loại, đánh giá cán bộ, chấp hành viên hiện có để chuẩn bị cho việc thực hiện tốt Luật Thi hành án dân sự. Chậm nhất đến ngày 30 tháng 6 năm 2009, tham mưu báo cáo đề xuất với Tỉnh uỷ, Uỷ ban nhân dân tỉnh và Bộ Tư pháp xem xét quyết định việc bổ nhiệm lại chấp hành viên theo 3 ngạch, bổ nhiệm lại lãnh đạo các phòng chuyên môn nghiệp vụ trực thuộc và lãnh đạo các cơ quan Thi hành án theo đúng tiêu chuẩn của Luật Thi hành án dân sự.

b) Khẩn trương tuyển dụng đủ biên chế được Bộ Tư pháp giao, tăng cường công tác đào tạo nghiệp vụ, bồi dưỡng kỹ năng chuyên môn, đào tạo chính trị, quản lý Nhà nước, tin học, ngoại ngữ cho cán bộ đủ sức hoàn thành nhiệm vụ trước mắt và có định hướng lâu dài. Chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất và con người để tiếp nhận công tác tổ chức cán bộ do Sở Tư pháp chuyển sang trước khi Luật Thi hành án dân sự có hiệu lực thi hành.

c) Chỉ đạo cơ quan Thi hành án dân sự cấp huyện tiến hành rà soát phân loại đối với việc án thi hành phải thu cho ngân sách Nhà nước theo quy định tại khoản 1 Nghị quyết số 24/2008/NQ-QH12 ngày 14 tháng 11 năm 2008 của Quốc hội để sau ngày 01 tháng 7 năm 2009 lập thủ tục đề nghị Tòa án nhân dân quyết định miễn thi hành án.

d) Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm công vụ của công chức, kịp thời phát hiện xử lý nghiêm những công chức thiếu trách nhiệm, vi phạm pháp luật hoặc có những biểu hiện tiêu cực, tham nhũng, gây phiền hà cho nhân dân trong nội bộ ngành.

đ) Thực hiện tốt công tác lãnh đạo, điều hành; tạo điều kiện để chấp hành viên, cán bộ thi hành án tích cực, chủ động, sáng tạo, có bản lĩnh trong thực thi nhiệm vụ; thực hiện đầy đủ chức trách nhiệm vụ được phân công, kiên quyết không để án có điều kiện mà chưa hoặc chậm thi hành do lỗi chủ quan của chấp hành viên.

e) Chủ động phối hợp với Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân kịp thời phát hiện, giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong thi hành án. Tích cực phối hợp với trại giam, trại tạm giam đôn đốc phạm nhân thi hành tốt trách nhiệm dân sự, đảm bảo chặt chẽ các điều kiện xét đặc xá, xét giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù cho phạm nhân.

g) Thực hiện tốt việc tiếp nhận và giải quyết kịp thời các đơn thư khiếu nại, tố cáo về thi hành án; không để đơn thư tồn đọng, khiếu nại kéo dài gây ra bức xúc hoặc khiếu kiện đông người làm ảnh hưởng đến trật tự xã hội tại địa phương.

h) Từ nay đến ngày 01 tháng 7 năm 2009, cùng với Giám đốc Sở Tư pháp tổ chức triển khai sâu rộng Luật Thi hành án dân sự.

i) Thực hiện tốt phong trào thi đua, kịp thời đề nghị cơ quan có thẩm quyền khen thưởng những tập thể, cá nhân xuất sắc hoàn thành tốt mục tiêu nhiệm vụ của ngành, địa phương.

6. Cơ quan Thi hành án dân sự cấp huyện

a) Tiến hành ngay việc rà soát phân loại đối với việc án thi hành phải thu cho ngân sách Nhà nước theo quy định tại khoản 1 Nghị quyết số 24/2008/NQ-QH12 ngày 14 tháng 11 năm 2008 của Quốc hội. Ngay sau khi Luật Thi hành án dân sự có hiệu lực thi hành, chủ động phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp lập danh sách đề nghị Tòa án nhân dân cùng cấp quyết định miễn thi hành án đối với việc thi hành các khoản thu cho ngân sách Nhà nước có giá trị không quá 500.000đồng (năm trăm ngàn) mà thời gian thi hành đã quá 5 năm nhưng người phải thi hành án không có điều kiện thi hành.

b) Vận động quần chúng nhân dân cùng tham gia đấu tranh với người phải thi hành án để họ tự nguyện, tự giác thi hành. Những trường hợp có điều kiện mà không tự giác thi hành phải kiên quyết áp dụng biện pháp cưỡng chế buộc phải thi hành.

c) Tăng cường công tác kiểm tra trách nhiệm công vụ của chấp hành viên và cán bộ thi hành án; kịp thời phát hiện xử lý nghiêm những biểu hiện tiêu cực, thiếu trách nhiệm, vi phạm pháp luật, tham nhũng, gây phiền hà cho nhân dân.

d) Thực hiện tốt việc tiếp nhận và giải quyết kịp thời các đơn thư khiếu nại, tố cáo về thi hành án theo thẩm quyền. Kiên quyết không để đơn thư tồn đọng, khiếu nại kéo dài gây ra bức xúc hoặc khiếu kiện đông người làm ảnh hưởng đến trật tự xã hội tại địa phương.

7. Đề nghị Báo Đồng Khởi, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên phối hợp với các cơ quan thông tin truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình, Sở Tư pháp, cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh, từ nay đến ngày 01 tháng 7 năm 2009 mở nhiều đợt tuyên truyền, phổ biến Luật Thi hành án dân sự sâu, rộng trong cán bộ công chức và nhân dân.

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan tổ chức triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị này. Giao cho Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh theo dõi việc triển khai thực hiện Chỉ thị này, sáu tháng và hàng năm tổng hợp báo cáo kết quả về Uỷ ban nhân dân tỉnh theo dõi, chỉ đạo.

Chỉ thị này có hiệu lực thi hành sau mười ngày kể từ ngày ký ban hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (báo cáo);
- Bộ Tư pháp (báo cáo);
- Cụ Kiểm tra VBQPPL – Bộ Tư pháp (để kiểm tra);
- Website Chính phủ;
- TT TU, TTHĐND tỉnh (báo cáo);
- CT, các PCT.UBND tỉnh;
- Sở, ban, ngành tỉnh;
- Thi hành án dân sự tỉnh;
- Các Ban Đảng, đoàn thể cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã;
- Thi hành án các huyện thị;
- UBND các xã, phường, thị trấn;
- Phòng NCNC;
- Công báo tỉnh (2b);
- Sở Tư pháp (để tự kiểm tra);
- Đài Phát thanh và Truyền hình;
- Báo Đồng Khởi;
- Phòng Tiếp dân UBND tỉnh;
- Lưu: VT.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Thái Xây

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 02/2009/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu02/2009/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/03/2009
Ngày hiệu lực29/03/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThủ tục Tố tụng
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 02/2009/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 02/2009/CT-UBND thực hiện Luật Thi hành án dân sự của tỉnh Bến Tre


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 02/2009/CT-UBND thực hiện Luật Thi hành án dân sự của tỉnh Bến Tre
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu02/2009/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bến Tre
        Người kýNguyễn Thái Xây
        Ngày ban hành19/03/2009
        Ngày hiệu lực29/03/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThủ tục Tố tụng
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Chỉ thị 02/2009/CT-UBND thực hiện Luật Thi hành án dân sự của tỉnh Bến Tre

             Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 02/2009/CT-UBND thực hiện Luật Thi hành án dân sự của tỉnh Bến Tre

             • 19/03/2009

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 29/03/2009

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực