Chỉ thị 02/2009/CT-UBND

Chỉ thị 02/2009/CT-UBND về tổ chức phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2009 do Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ ban hành

Chỉ thị 02/2009/CT-UBND tổ chức phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2009 huyện Cần Giờ đã được thay thế bởi Quyết định 13/2011/QĐ-UBND bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật và được áp dụng kể từ ngày 01/06/2011.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 02/2009/CT-UBND tổ chức phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2009 huyện Cần Giờ


ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN CẦN GIỜ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 02/2009/CT-UBND

Cần Giờ, ngày 08 tháng 5 năm 2009

 

CHỈ THỊ

VỀ TỔ CHỨC PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA YÊU NƯỚC NĂM 2009

Trong năm 2008, huyện Cần Giờ đã tập trung huy động mọi nguồn lực của xã hội phát động nhiều phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, quản lý đô thị, văn hóa - xã hội, an ninh - quốc phòng; động viên các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân quyết tâm, nỗ lực phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội đã đề ra, tạo tiền đề thực hiện thắng lợi Kế hoạch 5 năm (2005 - 2010). Phong trào thi đua yêu nước đã thật sự khơi dậy ở mỗi cá nhân, mỗi tập thể và đông đảo người dân Cần Giờ tính chủ động, sáng tạo, lòng tự tin, sự dũng cảm, dám nghĩ, biết làm, dám chịu trách nhiệm, tất cả vì sự nghiệp xây dựng huyện Cần Giờ anh hùng, từng bước văn minh, hiện đại.

Tiếp tục phát huy những thành tích đạt được trong tổ chức thực hiện Chỉ thị số 17/2006/CT-TTg ngày 08 tháng 5 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2006 và kế hoạch 5 năm (2006 - 2010) theo Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ X của Đảng; thực hiện Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 12 tháng 3 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về tổ chức phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2009, từ thực tiễn phong trào thi đua yêu nước của huyện và yêu cầu đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trong giai đoạn mới, nhằm tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư phát triển, ngăn chặn suy giảm kinh tế; ổn định kinh tế vĩ mô, ngăn ngừa lạm phát; thực hiện tốt các mục tiêu an sinh xã hội, bảo đảm đời sống nhân dân, bảo vệ môi trường, triển khai mạnh mẽ các hoạt động xã hội hóa trên các lĩnh vực; bảo đảm quốc phòng - an ninh và trật tự an toàn xã hội; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí… Ủy ban nhân dân huyện Chỉ thị Thủ trưởng các phòng ban, các cơ quan, đơn vị thuộc huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn và đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện trực tiếp chỉ đạo, tổ chức thực hiện các phong trào thi đua yêu nước năm 2009 với những nội dung trọng tâm sau đây:

I. TỔ CHỨC PHONG TRÀO THI ĐUA:

1. Phát động đợt thi đua từ nay đến hết năm 2009 với mục tiêu chung là huy động mọi nguồn lực trong nhân dân, các cấp, các ngành thi đua phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng năm 2009; tạo đà phấn đấu hoàn thành thắng lợi kế hoạch 5 năm (2005 - 2010) mà Nghị quyết Đại hội Huyện Đảng bộ lần thứ IX đã đề ra.

2. Các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các Đoàn thể huyện phối hợp với các cơ quan chức năng, các cơ quan truyền thông tổ chức tốt công tác tuyên truyền, giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, gắn với công tác tuyên truyền cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” cho cán bộ, công chức và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện. Nâng cao ý thức và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức hết lòng, hết sức phụng sự tổ quốc, phục vụ nhân dân, về vai trò tác dụng của phong trào thi đua yêu nước trong giai đoạn cách mạng hiện nay, biến nhận thức thành hành động cụ thể trong các phong trào thi đua.

3. Đổi mới và nâng cao chất lượng phong trào thi đua yêu nước, xây dựng các mô hình và điển hình tiên tiến, xuất sắc, trên cơ sở bài học kinh nghiệm đã được tổng kết, cần làm tốt việc phổ biến tuyên truyền, giới thiệu học tập các điển hình để nhân rộng lan tỏa thành các phong trào, đồng thời thông qua phong trào để phát hiện các điển hình và nhân tố mới; có kế hoạch bồi dưỡng và đề nghị các hình thức khen thưởng xứng đáng, kịp thời động viên, nuôi dưỡng phong trào thi đua tại cơ sở.

4. Đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách hành chính có hiệu quả, các quy trình, thủ tục hành chính phải được chuẩn hóa; tích cực xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong sạch, vững mạnh, nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước. Đẩy mạnh các giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức “Trung thành, tận tụy, gương mẫu, sáng tạo, giỏi chuyên môn” tạo diện mạo mới cho chính quyền huyện, xã, thị trấn.

5. Tiếp tục thực hiện tốt “Năm 2009 - Năm thực hiện nếp sống văn minh đô thị”, Chương trình “Phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”, Luật Thuế thu nhập cá nhân. Kiên quyết đấu tranh có hiệu quả với tệ lãng phí, quan liêu và nhũng nhiễu trong cán bộ, công chức nhà nước, xây dựng xã hội thật sự công bằng, dân chủ, văn minh theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”.

6. Giữ vững an ninh - chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn và xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh trên cơ sở xây dựng lực lượng vũ trang, lực lượng công an nhân dân ngày càng vững mạnh, từng bước hiện đại và phát động sâu rộng phong trào thi đua bảo vệ an ninh tổ quốc. Phấn đấu giảm các vụ trọng án, các tệ nạn xã hội, nhất là các tệ nạn ma túy và các vụ phạm pháp hình sự, giảm thiểu tai nạn giao thông...

7. Thi đua thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, phong trào “Người tốt, việc tốt”, chương trình “Vì người nghèo”, xây dựng nhiều công sở “Văn minh - sạch đẹp - an toàn”, “Đơn vị văn hóa”, “khu phố - ấp văn hóa”, nhằm góp phần xây dựng huyện từng bước văn minh, hiện đại.

8. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Luật Thi đua Khen thưởng và các Nghị định của Chính phủ về hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật Thi đua Khen thưởng và quy định về công tác thi đua khen thưởng tại thành phố theo Quyết định số 169/2006/QĐ-UBND ngày 22 tháng 11 năm 2006 của Ủy ban nhân dân thành phố; kiện toàn hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp, tăng cường công tác giám sát, kiểm tra về công tác thi đua khen thưởng đối với các cơ quan đơn vị, các xã, thị trấn, đảm bảo thực hiện tốt phong trào thi đua nội bộ.

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Các cấp ủy Đảng cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức, xây dựng và phát động phong trào thi đua yêu nước, gắn chặt với việc học và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; chú trọng việc đánh giá nhận xét đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang theo định kỳ hàng quý qua đó nhằm kịp thời biểu dương, những tấm gương tốt và phê phán, có biện pháp xử lý những hành vi tiêu cực trong lao động, học tập, sinh hoạt.

2. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn, Thủ trưởng các lực lượng vũ trang, căn cứ tình hình thực tiễn của đơn vị mình để xây dựng chương trình, kế hoạch, phát động phong trào thi đua. Cần quan tâm đến việc phát hiện, nuôi dưỡng, vun đắp, xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến để kích thích phong trào thi đua và tạo nồng cốt cho phong trào thi đua phát triển, tổ chức sơ kết, tổng kết và phát động phong trào thi đua thường xuyên, đột xuất, ngắn hạn theo đợt, trên cơ sở đánh giá, rút kinh nghiệm từ thực tiễn các phong trào thi đua, qua đó làm tốt hơn việc học tập, nhân rộng gương điển hình, nhằm tạo động lực hành động cách mạng trong cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện.

3. Phòng Nội vụ huyện phối hợp với các thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện, tổ chức kiểm tra, đôn đốc thường xuyên các cơ quan, đơn vị về tình hình triển khai thực hiện phong trào thi đua năm 2009; Trong đó, chú trọng việc tổ chức đánh giá thi đua nội bộ đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đồng thời, tham mưu cho Ủy ban nhân dân và Hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện biểu dương khen thưởng và đề nghị cấp trên khen thưởng cho những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc đóng góp tích cực cho phong trào thi đua yêu nước của huyện.

4. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện phối hợp chặt chẽ với chính quyền các cấp, vận động tốt cán bộ, hội viên, các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia phong trào thi đua yêu nước của huyện. Đặc biệt là các công trình nhà nước và nhân dân cùng làm, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng của huyện.

5. Tiếp tục phát huy truyền thống Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và Anh hùng Lao động trong thời kỳ đổi mới, toàn thể nhân dân, cán bộ, đảng viên, công chức viên chức, người lao động, chiến sĩ lực lượng vũ trang của huyện sẽ nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, trở ngại, ra sức thi đua đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng và phát triển huyện, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng 5 năm (2005 - 2010) của huyện.

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai chỉ thị, tổ chức phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2009./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Hiệp

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 02/2009/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu02/2009/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/05/2009
Ngày hiệu lực08/05/2009
Ngày công báo01/06/2009
Số công báoSố 65
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/06/2011
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 02/2009/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 02/2009/CT-UBND tổ chức phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2009 huyện Cần Giờ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 02/2009/CT-UBND tổ chức phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2009 huyện Cần Giờ
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu02/2009/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýNguyễn Hữu Hiệp
        Ngày ban hành08/05/2009
        Ngày hiệu lực08/05/2009
        Ngày công báo01/06/2009
        Số công báoSố 65
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/06/2011
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Chỉ thị 02/2009/CT-UBND tổ chức phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2009 huyện Cần Giờ

          Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 02/2009/CT-UBND tổ chức phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2009 huyện Cần Giờ