Chỉ thị 02/2011/CT-UBND

Chỉ thị 02/2011/CT-UBND về tăng cường quản lý Nhà nước về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn do tỉnh Cà Mau ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 02/2011/CT-UBND tiêu chuẩn quy chuẩn kỹ thuật sản phẩm hàng hóa Cà Mau


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/2011/CT-UBND

Cà Mau,ngày 28 tháng 02 năm 2011

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ TIÊU CHUẨN, QUY CHUẨN KỸ THUẬT, ĐO LƯỜNG, CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM, HÀNG HÓA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU

Trong những năm qua, các ngành, các cấp và cơ sở sản xuất kinh doanh đã triển khai thực hiện các quy định của Nhà nước về tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa, góp phần quan trọng đảm bảo sự ổn định sản xuất và lưu thông hàng hoá, công bằng trong mua bán và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Tuy nhiên, hoạt động tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, chất lượng sản phẩm hàng hoá vẫn còn một số hạn chế, tồn tại như: thông tin tuyên truyền nâng cao nhận thức về hoạt động tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa chưa được triển khai thường xuyên và chưa có sự phối hợp đồng bộ giữa các ngành, các cấp trong tỉnh; việc thực hiện các quy định của Nhà nước trong lĩnh vực tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa ở các cơ sở sản xuất, kinh doanh còn nhiều nơi chưa nghiêm túc; tình trạng gian lận trong đo lường vẫn còn xảy ra; hiện tượng buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, không hợp quy chuẩn kỹ thuật có chiều hướng gia tăng làm thiệt hại đến quyền lợi và sức khỏe của người tiêu dùng.

Để khắc phục những tình trạng nêu trên, tạo sự thống nhất và nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý Nhà nước của các ngành, các cấp trong tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Chỉ thị:

1. Sở Khoa học và Công nghệ: Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện các nội dung sau:

a) Thực hiện các nội dung quản lý nhà nước về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, chất lượng sản phẩm trong sản xuất hàng hóa; các hoạt động dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn đo lường và thử nghiệm trên địa bàn tỉnh.

b) Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, chất lượng sản phẩm, hàng hóa và đo lường, góp phần nâng cao ý thức của người sản xuất, kinh doanh nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm, hàng hóa, vì quyền lợi người tiêu dùng; nâng cao nhận thức xã hội về tiêu dùng, xây dựng tập quán tiêu dùng văn minh.

c) Xây dựng chương trình, dự án của tỉnh thực hiện Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020” trình UBND tỉnh phê duyệt.

d) Triển khai các hoạt động Giải thưởng chất lượng quốc gia tại địa phương.

đ) Tổ chức tiếp nhận và quản lý bản công bố hợp chuẩn đối với các sản phẩm, hàng hóa của các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

e) Tổ chức tiếp nhận và quản lý bản công bố hợp quy đối với các sản phẩm, hàng hóa chịu sự điều chỉnh của các quy chuẩn kỹ thuật do Bộ Khoa học và Công nghệ và Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành theo lĩnh vực được nhà nước phân công quản lý.

f) Đề xuất xây dựng và triển khai tổ chức thực hiện quy chuẩn kỹ thuật địa phương.

g) Thực hiện thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm, giải quyết các tranh chấp về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, chất lượng sản phẩm, hàng hóa và đo lường trên địa bàn tỉnh theo lĩnh vực được phân công; lập kế hoạch thanh tra, kiểm tra và báo cáo kết quả công tác quản lý về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh, theo định kỳ hàng quý, 6 tháng và một năm hoặc đột xuất để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Khoa học và Công nghệ.

2. Các Sở, ngành, đơn vị có liên quan:

a) Các cơ quan: Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông Vận tải, Xây dựng, Công Thương, Lao động - Thương binh và Xã hội, Thông tin và Truyền thông, Tài nguyên và Môi trường, Giáo dục và Đào tạo, Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Ngân hàng Nhà nước, Tài chính, Bộ Chỉ huy Quân sự, Công an:

- Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và chất lượng sản phẩm, hàng hóa theo các nội dung và lĩnh vực được phân công và theo phân cấp của các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực.

- Thực hiện việc quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm trong sản xuất trên địa bàn tỉnh, được quy định tương ứng theo lĩnh vực phân công cho các Bộ, ngành tại khoản 2 Điều 32 Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

- Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng chương trình, dự án của ngành gắn vào chương trình, dự án của tỉnh thực hiện Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020”.

- Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ và các Sở, ngành liên quan đề xuất xây dựng và triển khai tổ chức thực hiện quy chuẩn kỹ thuật địa phương.

- Tổ chức tiếp nhận và quản lý bản công bố hợp quy đối với các sản phẩm, hàng hóa thuộc lĩnh vực được phân công quản lý, theo quy chuẩn kỹ thuật do Bộ quản lý chuyên ngành và UBND tỉnh ban hành. Trình tự và thủ tục tiếp nhận bản công bố hợp quy thực hiện theo quy định. Định kỳ hàng quý lập danh sách các tổ chức, cá nhân đã công bố hợp quy gửi Sở Khoa học và Công nghệ để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Khoa học và Công nghệ.

- Phối hợp với các cơ quan có chức năng thực hiện thanh tra, kiểm tra về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, chất lượng sản phẩm, hàng hóa, xử lý vi phạm theo quy định và thực hiện các biện pháp nhằm đảm bảo kiểm soát chất lượng sản phẩm trong sản xuất và hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, lưu thông trên thị trường và trong quá trình sử dụng theo quy định.

- Thông báo cho Sở Khoa học và Công nghệ về đơn vị trực thuộc chịu trách nhiệm thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và chất lượng sản phẩm, hàng hóa và cơ quan kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa theo lĩnh vực được phân công. Định kỳ hàng quý, sáu tháng, hàng năm (vào ngày 25 của tháng cuối kỳ) và đột xuất, các cơ quan theo nhiệm vụ được giao quản lý nhà nước về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của tỉnh báo cáo về việc kiểm tra gửi cơ quan chủ quản và Sở Khoa học và Công nghệ để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Khoa học và Công nghệ.

- Đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, lưu thông trên thị trường và trong quá trình sử dụng có khả năng gây mất an toàn, các cơ quan chức năng có trách nhiệm thực hiện việc quản lý nhà nước về chất lượng quy định tương ứng theo lĩnh vực phân công cho các Bộ, ngành quy định tại khoản 4 Điều 69 và khoản 2 Điều 70 Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

b) Sở Kế hoạch và Đầu tư có kế hoạch bố trí nguồn đầu tư cơ sở hạ tầng các chương trình, dự án phục vụ sự nghiệp phát triển khoa học, công nghệ trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng.

c) Sở Tài chính phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng kế hoạch, bố trí kinh phí hợp lý trình UBND tỉnh phê duyệt để triển khai các nhiệm vụ được phân công tại Chỉ thị này.

d) Các cơ quan thông tin đại chúng, Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức đoàn thể có kế hoạch tuyên truyền các kết quả hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng. Phổ biến, giáo dục pháp luật về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, chất lượng sản phẩm, hàng hoá và đo lường cho các doanh nghiệp và người dân.

e) Ủy ban nhân dân huyện, thành phố Cà Mau:

- Chịu trách nhiệm quản lý nhà nước về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, chất lượng sản phẩm, hàng hóa và đo lường trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

- Phân công bộ phận chuyên trách thực hiện các công tác quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa và đo lường làm đầu mối quan hệ làm việc; củng cố bộ máy kiểm định phương tiện đo cân thông dụng từ cấp 4 trở xuống; xây dựng kế hoạch hàng năm về mua sắm phương tiện, thiết bị, chuẩn đo lường, chi phí phục vụ cho công tác kiểm định và quản lý cân đối chứng.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ và các Sở, ngành tổ chức tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật của nhà nước về lĩnh vực về chất lượng sản phẩm, hàng hóa và đo lường trên địa bàn.

- Tham gia hoạt động kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo về đo lường và chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường thuộc địa bàn quản lý; xử lý vi phạm pháp luật về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, chất lượng sản phẩm, hàng hóa và đo lường theo thẩm quyền.

- Thực hiện đầy đủ chế độ cung cấp thông tin, báo cáo định kỳ hàng quý, 6 tháng và hàng năm vào ngày 25 của tháng cuối kỳ hoặc đột xuất về tình hình hoạt động và diễn biến chất lượng sản phẩm, hàng hóa lưu thông trên thị trường địa bàn quản lý cho Sở Khoa học và Công nghệ.

f) Các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh:

- Chấp hành nghiêm chỉnh theo quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, chất lượng sản phẩm, hàng hóa và đo lường trong việc sử dụng, kiểm định phương tiện đo, chuẩn đo lường, đảm bảo thực hiện phép đo, định lượng hàng hóa theo quy định của pháp luật; ghi nhãn hàng hóa, công bố tiêu chuẩn áp dụng, công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và đảm bảo chất lượng sản phẩm, hàng hóa cung cấp cho người tiêu dùng.

- Thường xuyên tự cập nhật, nâng cao nhận thức pháp luật về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trong quá trình sản xuất, kinh doanh cho cán bộ quản lý và người lao động.

- Tích cực cùng với các Sở, ngành liên quan tham gia vào chương trình, dự án của tỉnh thực hiện Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020”; tham gia các giải thưởng chất lượng quốc gia, giải thưởng chất lượng quốc tế.

- Đối với doanh nghiệp kinh doanh xăng, dầu, gas phải có sẵn chuẩn dung tích và cân thông dụng chính xác, phạm vi đo phù hợp và sẵn sàng thực hiện phép đo đối chứng khi được yêu cầu. Các phương tiện đo này phải được kiểm định và còn trong thời hạn kiểm định, được đặt tại vị trí thuận tiện để người mua có thể kiểm tra kết quả đo.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan, Chủ tịch UBND huyện, thành phố Cà Mau triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này. Trong quá trình thực hiện có phát sinh vướng mắc, các cơ quan, đơn vị và cá nhân phản ánh về Sở Khoa học và Công nghệ để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo kịp thời./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Khoa học và Công nghệ;
- Cục Kiểm tra VBQPPL;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ngành có liên quan;
- UBND huyện, thành phố;
- Cơ quan báo, đài, Website;
- LĐVP (H.Hùng);
- VXT;
- Lưu: VT, Mi2/02.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Tiến Hải

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 02/2011/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu02/2011/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/02/2011
Ngày hiệu lực10/03/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 02/2011/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 02/2011/CT-UBND tiêu chuẩn quy chuẩn kỹ thuật sản phẩm hàng hóa Cà Mau


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 02/2011/CT-UBND tiêu chuẩn quy chuẩn kỹ thuật sản phẩm hàng hóa Cà Mau
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu02/2011/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Cà Mau
        Người kýNguyễn Tiến Hải
        Ngày ban hành28/02/2011
        Ngày hiệu lực10/03/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 02/2011/CT-UBND tiêu chuẩn quy chuẩn kỹ thuật sản phẩm hàng hóa Cà Mau

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 02/2011/CT-UBND tiêu chuẩn quy chuẩn kỹ thuật sản phẩm hàng hóa Cà Mau

           • 28/02/2011

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 10/03/2011

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực