Chỉ thị 02/2012/CT-UBND

Chỉ thị 02/2012/CT-UBND về tiêm phòng bắt buộc đối với gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Chỉ thị 02/2012/CT-UBND tiêm phòng bắt buộc gia súc gia cầm Bến Tre đã được thay thế bởi Quyết định 64/2017/QĐ-UBND bệnh động vật trên cạn phải phòng bệnh bắt buộc Bến Tre và được áp dụng kể từ ngày 01/01/2018.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 02/2012/CT-UBND tiêm phòng bắt buộc gia súc gia cầm Bến Tre


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
---------------

Số: 02/2012/CT-UBND

Bến Tre, ngày 30 tháng 7 năm 2012

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TIÊM PHÒNG BẮT BUỘC ĐỐI VỚI GIA SÚC, GIA CẦM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẾN TRE

Tiêm phòng vắc xin là một trong những biện pháp chủ yếu và có hiệu quả để phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm được triển khai thực hiện thường xuyên trong những năm qua. Tuy nhiên, vẫn còn một số địa phương chưa được quan tâm đúng mức và người chăn nuôi không thực hiện nghiêm những quy định về yêu cầu phòng bệnh. Đây là một trong những nguyên nhân chủ yếu để dịch bệnh phát sinh, lây lan và gây thiệt hại cho ngành chăn nuôi trong thời gian qua. Nhằm đảm bảo công tác tiêm phòng ngày càng ổn định và đi vào nề nếp tạo miễn dịch chủ động cho đàn gia súc, gia cầm, ngăn chặn dịch bệnh tái phát, tiết kiệm ngân sách nhà nước do phải hỗ trợ chăn nuôi khi có gia súc, gia cầm bắt buộc phải tiêu huỷ do dịch bệnh, Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu các ngành, các cấp và các cơ sở, hộ chăn nuôi gia súc, gia cầm trong toàn tỉnh thực hiện tốt các công việc sau:

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

a) Chỉ đạo Chi cục Thú y định kỳ hàng năm xây dựng và triển khai thực hiện các chương trình tiêm phòng đối với các bệnh thuộc Danh mục các bệnh phải tiêm phòng bắt buộc được quy định tại Quyết định số 63/2005/QĐ-BNN ngày 13 tháng 10 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Quy định về tiêm phòng bắt buộc vắc xin cho gia súc, gia cầm. Ngoài những bệnh đã được quy định trong Danh mục, đối với các bệnh tai xanh, cúm gia cầm, trên cơ sở các kế hoạch phòng, chống bệnh hàng năm đã được Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt, Chi cục Thú y xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch tiêm phòng chi tiết đối với từng loại bệnh này.

b) Giao Chi cục Thú y chuẩn bị, cung ứng đầy đủ, kịp thời, đảm bảo chất lượng các loại vắc xin phù hợp, đúng chủng loại để công tác tiêm phòng thực hiện đạt hiệu quả, đúng tiến độ. Ngoài nguồn vắc xin miễn phí cấp cho các đối tượng tiêm phòng bắt buộc, Chi cục Thú y tổ chức cung ứng và khuyến cáo cho người chăn nuôi để thực hiện tiêm phòng trên các đối tượng còn lại. Chịu trách nhiệm hướng dẫn, giám sát, đôn đốc, kiểm tra các địa phương xây dựng và thực hiện kế hoạch tiêm phòng vắc xin hàng năm đối với các bệnh phải tiêm phòng bắt buộc theo quy định; tổng hợp kết quả tiêm phòng vắc xin của các địa phương báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh.

c) Phối hợp với Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức, triển khai thực hiện tốt Kế hoạch tiêm vắc xin phòng bệnh bắt buộc cho đàn gia súc, gia cầm trong toàn tỉnh.

d) Tham mưu trình Uỷ ban nhân dân tỉnh khen thưởng biểu dương những tập thể, cá nhân thực hiện tốt và phê bình những cá nhân, đơn vị thực hiện không nghiêm túc, đạt kết quả thấp trong công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm.

2. Sở Thông tin và Truyền thông:

a) Chủ trì phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng có kế hoạch tăng cường thực hiện công tác tuyên truyền về Quy định đối với các bệnh bắt buộc phải tiêm phòng theo Quyết định số 63/2005/QĐ-BNN

b) Tuyên truyền chủ trương của Chính phủ trong việc hỗ trợ người chăn nuôi có gia súc, gia cầm bị tiêu huỷ do dịch bệnh theo Quyết định số 719/QĐ-TTg ngày 05 tháng 6 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ.

3. Đài Phát thanh và Truyền hình, Báo Đồng Khởi:

 Dành thời lượng, dung lượng và chuyên trang thích hợp để đưa tin về công tác tiêm phòng vắc xin; tuyên truyền nâng cao ý thức trách nhiệm đối với cơ sở, hộ chăn nuôi gia súc, gia cầm và chính quyền các cấp trong thực hiện phòng, chống dịch bệnh; chủ trương được hưởng hỗ trợ từ ngân sách nhà nước đối với người chăn nuôi có gia súc, gia cầm bị tiêu huỷ bắt buộc khi có dịch xảy ra.

4. Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố:

a) Hàng năm, trên cơ sở các kế hoạch tiêm vắc xin phòng bệnh bắt buộc cho gia súc, gia cầm của tỉnh, chỉ đạo ngành chuyên môn, các địa phương xây dựng và triển khai thực hiện các chương trình tiêm phòng bắt buộc trên địa bàn quản lý. Tỷ lệ tiêm phòng bắt buộc phải đạt 100% theo quy định. Ngoài ra, phải tổ chức các đợt tiêm phòng bổ sung liên tục giữa các đợt tiêm chính, đảm bảo cho tất cả gia súc, gia cầm đến tuổi đều được tiêm phòng. Địa phương nào thực hiện chậm trễ hoặc tỷ lệ tiêm phòng đạt thấp, để dịch phát sinh và lây lan gây thiệt hại nặng trên đàn gia súc, gia cầm chưa được tiêm phòng thì Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố nơi xảy ra dịch bệnh phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh.

b) Chỉ đạo Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn thành lập đội tiêm phòng vắc xin; lập sổ theo dõi tiêm phòng đến từng hộ chăn nuôi và sau khi tiêm phải cấp giấy chứng nhận tiêm phòng do cơ quan thú y có thẩm quyền cấp để đối chiếu khi cần thiết và tạo cơ sở cho việc cấp giấy chứng nhận kiểm dịch vận chuyển. Tổ chức kiểm tra việc thực hiện các chương trình tiêm phòng, giám sát việc thực hiện của các nhân viên tiêm phòng trong việc bảo quản và sử dụng vắc xin đúng kỹ thuật, tiêm phòng đúng đối tượng, đặc biệt đối với chương trình tiêm phòng có kinh phí Nhà nước hỗ trợ vắc xin.

c) Trong từng đợt tiêm phòng chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trạm Thú y phối hợp các cơ quan Mặt trận, đoàn thể huyện, Phòng Văn hoá thông tin, Đài Truyền thanh huyện và các xã, thị trấn kịp thời thông tin, tuyên truyền chủ trương chính sách của Nhà nước về tiêm phòng và phòng, chống dịch bệnh để người dân biết và tích cực tham gia.

4. Các cơ sở, hộ chăn nuôi gia súc, gia cầm:

Tự giác thực hiện tiêm vắc xin phòng bệnh bắt buộc cho gia súc, gia cầm của gia đình theo kế hoạch của chính quyền địa phương để chủ động bảo vệ an toàn cho đàn vật nuôi. Các cơ sở, hộ chăn nuôi gia súc, gia cầm không chấp hành đúng quy định về tiêm vắc xin phòng bệnh bắt buộc sẽ không được hưởng các chính sách hỗ trợ từ ngân sách nhà nước khi có dịch xảy ra.

Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ngành; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện nghiêm Chỉ thị này. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, phản ánh ngay về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Chi cục Thú y) để tổng hợp báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo.

Chỉ thị này có hiệu lực sau 10 (mười) ngày kể từ ngày ký ban hành./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Hiếu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 02/2012/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu02/2012/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/07/2012
Ngày hiệu lực09/08/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2018
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 02/2012/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 02/2012/CT-UBND tiêm phòng bắt buộc gia súc gia cầm Bến Tre


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Chỉ thị 02/2012/CT-UBND tiêm phòng bắt buộc gia súc gia cầm Bến Tre
       Loại văn bảnChỉ thị
       Số hiệu02/2012/CT-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bến Tre
       Người kýNguyễn Văn Hiếu
       Ngày ban hành30/07/2012
       Ngày hiệu lực09/08/2012
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcLĩnh vực khác
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2018
       Cập nhật6 năm trước

       Văn bản được căn cứ

        Văn bản hợp nhất

         Văn bản gốc Chỉ thị 02/2012/CT-UBND tiêm phòng bắt buộc gia súc gia cầm Bến Tre

         Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 02/2012/CT-UBND tiêm phòng bắt buộc gia súc gia cầm Bến Tre