Chỉ thị 02/2014/CT-UBND

Chỉ thị 02/2014/CT-UBND nghiêm cấm hành vi hủy diệt trong khai thác thủy sản ở các vùng nước tự nhiên trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Chỉ thị 02/2014/CT-UBND nghiêm cấm hủy diệt trong khai thác thủy sản vùng nước tự nhiên Đắk Lắk đã được thay thế bởi Quyết định 15/2019/QĐ-UBND bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật tỉnh Đắk Lắk và được áp dụng kể từ ngày 09/08/2019.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 02/2014/CT-UBND nghiêm cấm hủy diệt trong khai thác thủy sản vùng nước tự nhiên Đắk Lắk


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/2014/CT-UBND

Đắk Lắk, ngày 01 tháng 04 năm 2014

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC NGHIÊM CẤM HÀNH VI HỦY DIỆT TRONG KHAI THÁC THỦY SẢN Ở CÁC VÙNG NƯỚC TỰ NHIÊN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Trong thời gian qua, Chính quyền địa phương các cấp cùng các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh đã tập trung chỉ đạo thực hiện nhiều biện pháp để ngăn chặn và xử lý tình trạng sử dụng chất nổ, điện, công cụ kích điện hoặc tạo xung điện, hóa chất hoặc chất độc, ngư cụ không đúng quy định để khai thác thủy sản. Để khắc phục tình trạng này, UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 06/2009/CT-UBND ngày 05/5/2009 về việc nghiêm cấm hành vi hủy diệt trong khai thác thủy sản nội địa trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, việc sử dụng chất nổ, điện, công cụ kích điện hoặc tạo xung điện, hóa chất hoặc chất độc, ngư cụ không đúng quy định để khai thác thủy sản vẫn còn đang diễn ra làm hủy hoại môi trường sinh thái, cạn kiệt nguồn lợi thủy sản.

Để thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 01/1998/CT-TTg ngày 02/01/1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc nghiêm cấm sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc để khai thác thủy sản; Quyết định số 05/2011/QĐ-UBND ngày 21/01/2011 của UBND tỉnh Đắk Lắk, ban hành quy định về một số khu vực, hình thức, ngư cụ, đối tượng thủy sản cấm khai thác và kích thước tối thiểu của các loài thủy sản được phép khai thác trong các vùng nước tự nhiên trên địa bàn tỉnh, đồng thời ngăn chặn có hiệu quả, tiến tới chấm dứt tình trạng, sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc trong hoạt động khai thác thủy sản nhằm bảo vệ môi trường, tạo tính bền vững, ổn định nguồn lợi thủy sản trên địa bàn; Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị:

1. Các Sở: Thông tin và Truyền thông, Tư pháp, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Đắk Lắk phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thường xuyên làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Nghị định số 103/2013/NĐ-CP ngày 12/9/2013 của Chính phủ và các văn bản của Trung ương quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thủy sản.

2. Nghiêm cấm mọi tổ chức, cá nhân có hành vi sử dụng chất nổ, điện, công cụ kích điện hoặc tạo xung điện, hóa chất hoặc chất độc, ngư cụ để khai thác thủy sản không đúng quy định tại Thông tư số 62/2008/TT-BNN ngày 20/5/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc sửa, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 02/2006/TT-BTS ngày 20/3/2006 của Bộ Thủy sản hướng dẫn thi hành Nghị định số 59/2005/NĐ-CP ngày 04/5/2005 của Chính phủ về điều kiện sản xuất, kinh doanh một số ngành nghề thủy sản.

3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan ban ngành tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm đối với thuyền ra, vào sông, suối, ao hồ có tàng trữ, sử dụng chất nổ, điện, công cụ kích điện hoặc tạo xung điện, hóa chất hoặc chất độc, ngư cụ không đúng quy định để khai thác thủy sản.

4. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Sở Công Thương có biện pháp quản lý nghiêm ngặt các nguồn thuốc nổ, kíp nổ, dây cháy chậm, chất độc theo đúng quy định của pháp luật; kiên quyết không để thất thoát ra ngoài thị trường dưới mọi hình thức. Đồng thời, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo cơ quan chuyên môn có liên quan áp dụng ngay các biện pháp nghiệp vụ để điều tra nắm chắc và xử lý nghiêm các đối tượng: Buôn bán, tàng trữ vật liệu nổ, các đối tượng dùng chất nổ, điện, công cụ kích điện hoặc tạo xung điện, hóa chất hoặc chất độc, ngư cụ không đúng quy định để khai thác thủy sản.

5. Đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh chỉ đạo các tổ chức thành viên chỉ đạo chỉ đạo các tổ chức cấp dưới triển khai làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao nhận thức về pháp luật và chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về khai thác thủy sản.

6. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm tổ chức tuyên truyền, giáo dục cho người dân đánh bắt thủy sản trên địa bàn để nhận thức được tác hại trước mắt cũng như lâu dài của việc sử dụng chất nổ, điện, công cụ kích điện hoặc tạo xung điện, hóa chất hoặc chất độc, ngư cụ không đúng quy định trong khai thác thủy sản; tổ chức tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 103/2013/NĐ-CP ngày 12/9/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thủy sản; chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn thường xuyên nắm bắt, vận động các đối tượng có liên quan đến hoạt động khai thác thủy sản cam kết phải được xử lý kiên quyết.

Chỉ thị này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành và thay thế Chỉ thị số 06/2009/CT-UBND ngày 05/5/2009 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc nghiêm cấm hành vi hủy diệt trong khai thác thủy sản nội địa.

Nhận được Chỉ thị này yêu cầu thủ trưởng các Sở, Ban ngành của tỉnh có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện và định kỳ báo cáo kết quả triển khai thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) trước ngày 25 của tháng 5 và tháng 11 hàng năm để theo dõi và chỉ đạo.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Nông nghiệp và PTNT;
- Cục kiểm tra văn bản, Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: NN&PTNT, CT, TC, TP, TT&TT;
- Công an tỉnh;
- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh;
- Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Đài PT-TH tỉnh, Báo Đắk Lắk;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Công báo tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- UBND các, xã, phường, thị trấn;
- Lưu: VT, NN&MT (50b)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Hoàng Trọng Hải

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 02/2014/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu02/2014/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/04/2014
Ngày hiệu lực11/04/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 09/08/2019
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 02/2014/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 02/2014/CT-UBND nghiêm cấm hủy diệt trong khai thác thủy sản vùng nước tự nhiên Đắk Lắk


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Chỉ thị 02/2014/CT-UBND nghiêm cấm hủy diệt trong khai thác thủy sản vùng nước tự nhiên Đắk Lắk
       Loại văn bảnChỉ thị
       Số hiệu02/2014/CT-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Đắk Lắk
       Người kýHoàng Trọng Hải
       Ngày ban hành01/04/2014
       Ngày hiệu lực11/04/2014
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 09/08/2019
       Cập nhật3 năm trước

       Văn bản được căn cứ

        Văn bản hợp nhất

         Văn bản gốc Chỉ thị 02/2014/CT-UBND nghiêm cấm hủy diệt trong khai thác thủy sản vùng nước tự nhiên Đắk Lắk

         Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 02/2014/CT-UBND nghiêm cấm hủy diệt trong khai thác thủy sản vùng nước tự nhiên Đắk Lắk