Chỉ thị 02/2014/CT-UBND

Chỉ thị 02/2014/CT-UBND thực hiện nhiệm vụ quốc phòng địa phương năm 2014 do tỉnh Bắc Kạn ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 02/2014/CT-UBND nhiệm vụ quốc phòng địa phương 2014 Bắc Kạn


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/2014/CT-UBND

Bắc Kạn, ngày 24 tháng 01 năm 2014

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ QUỐC PHÒNG ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2014

Năm 2013, thực hiện công tác quốc phòng địa phương được các cấp, các ngành trong tỉnh coi trọng, bảo đảm tính toàn diện, vững chắc, có chiều sâu với nhiều kết quả quan trọng, góp phần ổn định an ninh chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; Công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh được triển khai tích cực, đạt kết quả khá; Công tác tuyển quân, tuyển sinh quân sự đảm bảo yêu cầu về chất lượng, đạt 100% chỉ tiêu giao; Lực lượng Dân quân tự vệ, Dự bị động viên được kiện toàn, bổ sung đúng quy định, chất lượng chính trị được nâng lên; Tỉnh chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ huyện Chợ Đồn; Các huyện, thị xã chỉ đạo 25% cơ sở xã, phường, thị trấn diễn tập chiến đấu trị an, phòng chống thiên tai; huyện Na Rì triển khai công tác xây dựng điểm vững mạnh toàn diện và tham gia hội thi doanh trại cơ quan xanh sạch đẹp cấp quân khu đạt chất lượng, hiệu quả cao. Công tác chính sách hậu phương quân đội, phong trào đền ơn đáp nghĩa được quan tâm chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt. Tuy nhiên, trong việc thực hiện nhiệm vụ quốc phòng địa phương vẫn còn những hạn chế, tồn tại nhất định như: Nhận thức về nhiệm vụ quốc phòng địa phương của một số cơ quan, Ban, Ngành chưa cao; năng lực làm tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ công tác quốc phòng còn có mặt hạn chế; triển khai Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về thu quỹ quốc phòng - an ninh tiến độ còn chậm; công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho đối tượng 4, 5 của một số địa phương chưa đạt kế hoạch đề ra.

Dự báo năm 2014, bên cạnh những thuận lợi cơ bản, tình hình thế giới, khu vực tiềm ẩn những phức tạp khó lường; các nước lớn tiếp tục có sự điều chỉnh chiến lược đối với khu vực Châu Á - Thái Bình Dương; các thế lực phản động, thù địch tiếp tục đẩy mạnh chiến lược “Diễn biến hòa bình” thúc đẩy tự diễn biến, tự chuyển hóa, chống phá cách mạng Việt Nam. Đây sẽ là những vấn đề tác động lớn đến quá trình thực hiện nhiệm vụ quốc phòng địa phương ở các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh.

Để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng địa phương năm 2014, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, Ngành, đoàn thể, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã thực hiện tốt các nhiệm vụ sau đây:

1. Quán triệt, triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác quốc phòng.

Tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác quốc phòng. Nắm vững, thực hiện tốt phương châm chỉ đạo các nhiệm vụ cơ bản và một số giải pháp chủ yếu của Nghị quyết Ban Chấp hành Trung ương 8 (Khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Nghị quyết số: 28-NQ/TW ngày 22/9/2008 của Bộ Chính trị về tiếp tục xây dựng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới; Chỉ thị số: 07-CT/TW ngày 03/10/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (Khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo thực hiện Nghị quyết số: 28-NQ/TW ngày 22/9/2008 của Bộ Chính trị về tiếp tục xây dựng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới; Chỉ thị số: 12-CT/TW ngày 03/5/2007 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục quốc phòng - an ninh; Luật Dân quân tự vệ; Nghị định số: 119/2004/NĐ-CP ngày 11/5/2004 của Chính phủ về công tác quốc phòng ở các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các địa phương; Nghị định số: 152/2007/NĐ-CP ngày 10/10/2007 của Chính phủ về khu vực phòng thủ; Nghị định số: 117/2008/NĐ-CP của Chính phủ về khu vực phòng thủ dân sự; Luật Giáo dục quốc phòng - an ninh và các văn bản chỉ đạo của Quân khu, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện công tác quốc phòng địa phương năm 2014.

2. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục quốc phòng - an ninh (GDQP - AN):

- Tổ chức tập huấn Luật GDQP-AN theo Đề án tuyên truyền, phổ biến, tập huấn Luật GDQP-AN đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

- Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng GDQP-AN các cấp, đặc biệt là Hội đồng Nghĩa vụ quân sự kiêm nhiệm công tác GDQP-AN cấp xã. Tổ chức Hội nghị triển khai công tác GDQP-AN năm 2014 cấp tỉnh xong trong tháng 01/2014, cấp huyện xong trong tháng 3/2014.

- Các cơ quan đơn vị, địa phương thường xuyên rà soát nắm chắc đội ngũ giáo viên và các đối tượng trong diện phải tập huấn, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh, đúng phân cấp và cử đúng, đủ thành phần đối tượng, bảo đảm 100% chỉ tiêu. Nâng cao chất lượng, hiệu quả môn học giáo dục quốc phòng - an ninh cho học sinh, sinh viên các trường cao đẳng, trung cấp, trường THPT theo quy định, bảo đảm 100% số trường và 98,5% số lượng học sinh, sinh viên hoàn thành chương trình giáo dục quốc phòng và an ninh năm học 2013 - 2014.

3. Xây dựng lực lượng vũ trang địa phương và thực hiện công tác động viên, tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ.

- Cơ quan quân sự các cấp chủ động tham mưu kịp thời cho cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương tập trung xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, duy trì nghiêm các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, thường xuyên nắm chắc tình hình địa bàn, phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng, xử lý kịp thời các tình huống, không để bị động, bất ngờ. Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo Ban CHQS thị xã Bắc Kạn xây dựng điểm đơn vị vững mạnh toàn diện.

- Các cơ quan đơn vị và các địa phương tiếp tục xây dựng, điều chỉnh lực lượng Dân quân tự vệ (DQTV) theo Đề án Tổ chức xây dựng lực lượng DQTV tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn 2011 - 2015 đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại Nghị quyết số: 23/2011/NQ-HĐND ngày 07/10/2011. Thực hiện kiểm tra, rà soát đăng ký, quản lý nguồn động viên; kiện toàn tổ chức, quân số, trang bị các đơn vị đúng quy mô, loại hình tổ chức biên chế. Sắp xếp quân nhân dự bị, phương tiện kỹ thuật vào các đơn vị đúng quy định. Thực hiện huy động kiểm tra sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng động viên, huấn luyện, diễn tập đạt 100% chỉ tiêu trên giao. Chỉ đạo tốt công tác đăng ký, quản lý công dân trong độ tuổi nhập ngũ, công dân trong độ tuổi tham gia DQTV; thực hiện tốt việc tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ đúng luật; đảm bảo tuyển quân năm 2014 đạt 100% chỉ tiêu trên giao.

- Cơ quan quân sự các cấp thường xuyên coi trọng công tác giáo dục, bồi dưỡng phát triển Đảng viên trong lực lượng DQTV và lực lượng DBĐV nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quốc phòng địa phương ở cơ sở. Nâng cao chất lượng tổng hợp của lực lượng DQTV, chú trọng xây dựng và nâng cao chất lượng về chính trị. Tăng cường công tác bồi dưỡng, tập huấn theo phân cấp để nâng cao chất lượng, phương pháp huấn luyện quân sự cho đội ngũ cán bộ trước khi vào giai đoạn huấn luyện. Tổ chức huấn luyện lực lượng DQTV theo đúng nội dung, chương trình quy định. Chỉ đạo tham gia đầy đủ các hội thi, hội thao, hội diễn do trên và địa phương tổ chức.

4. Kết hợp chặt chẽ việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng và phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội gắn với tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh và xây dựng khu vực phòng thủ.

- Bộ CHQS tỉnh chủ động phối hợp với các Sở, Ban, Ngành liên quan tiếp tục khảo sát, nắm chắc khả năng động viên nền kinh tế quốc dân, xây dựng kế hoạch bảo đảm nhu cầu cho năm đầu chiến tranh ở các cấp, các ngành. Xây dựng kế hoạch mở rộng lực lượng DQTV trong các trạng thái quốc phòng theo Quyết định của Tư lệnh Quân khu hoàn thành trong Quý I năm 2014. Điều chỉnh, bổ sung quyết tâm tác chiến phòng thủ, các kế hoạch A, A2, A4, các kế hoạch chuyên ngành, phương án chiến đấu tại chỗ bảo vệ cơ quan, đơn vị. Tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ huyện Pác Nặm; diễn tập chiến đấu trị an, phòng thủ dân sự, phòng chống cháy rừng đạt 25% xã, phường, thị trấn.

- Cơ quan quân sự các cấp thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa lực lượng Quân sự, Công an theo Nghị định số: 77/2010/NĐ-CP 12/7/2010 của Chính phủ và Nghị định số: 74/2010/NĐ-CP ngày 12/7/2010 của Chính phủ quy định về phối hợp hoạt động giữa lực lượng DQTV với lực lượng Công an xã, phường, thị trấn, lực lượng Kiểm lâm và các lực lượng khác trong công tác giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, trong công tác bảo vệ rừng.

- Các Sở, Ban, Ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã tiếp tục giải quyết chế độ chính sách theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, thực hiện tốt công tác “Đền ơn, đáp nghĩa”, chăm sóc người có công với cách mạng.

5. Thực hiện công tác quản lý nhà nước về quốc phòng

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã tiếp tục tăng cường quản lý nhà nước về quốc phòng theo quy định của pháp luật; ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo về công tác quốc phòng địa phương đúng hướng dẫn của trên, phù hợp với thực tế.

Cơ quan quân sự các cấp thực hiện nghiêm túc chế độ giao ban, báo cáo, kiểm tra, sơ kết, tổng kết công tác quốc phòng địa phương, DQTV, GDQP-AN theo Quyết định số: 38/2005/QĐ-BQP ngày 06/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc ban hành quy chế giao ban, báo cáo, kiểm tra, sơ kết, tổng kết công tác quốc phòng, DQTV và GDQP-AN.

Chuẩn bị các điều kiện cần thiết để Hội đồng GDQP-AN Quân khu kiểm tra công tác GDQP-AN tại huyện Ngân Sơn và Hội đồng GDQP-AN tỉnh kiểm tra công tác GDQP-AN tại huyện Chợ Đồn, huyện Na Rì.

6. Bảo đảm ngân sách cho nhiệm vụ quốc phòng:

Cơ quan quân sự các cấp phối hợp với các đơn vị có liên quan căn cứ nhiệm vụ Quốc phòng địa phương thực hiện tốt việc lập dự toán, chấp hành và quyết toán ngân sách cho công tác Quốc phòng địa phương theo đúng quy định của Luật Ngân sách, bảo đảm kịp thời, thực hiện tiết kiệm và đạt hiệu quả cao.

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã tiếp tục chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số: 14/2012/NQ-HĐND ngày 16/7/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh về lập Quỹ quốc phòng - an ninh tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Quản lý thu, chi Quỹ quốc phòng - an ninh bảo đảm đúng nguyên tắc, đạt hiệu quả thiết thực ở cơ sở.

7. Tổ chức thực hiện:

Các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch cụ thể để thực hiện các nội dung của Chỉ thị.

Giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan theo dõi, kiểm tra, đôn đốc và định kỳ tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị về Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

Chỉ thị này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Hoàng Ngọc Đường

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 02/2014/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu02/2014/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/01/2014
Ngày hiệu lực03/02/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 02/2014/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 02/2014/CT-UBND nhiệm vụ quốc phòng địa phương 2014 Bắc Kạn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 02/2014/CT-UBND nhiệm vụ quốc phòng địa phương 2014 Bắc Kạn
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu02/2014/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Kạn
        Người kýHoàng Ngọc Đường
        Ngày ban hành24/01/2014
        Ngày hiệu lực03/02/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 02/2014/CT-UBND nhiệm vụ quốc phòng địa phương 2014 Bắc Kạn

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 02/2014/CT-UBND nhiệm vụ quốc phòng địa phương 2014 Bắc Kạn

           • 24/01/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 03/02/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực