Chỉ thị 02/2014/CT-UBND

Chỉ thị 02/2014/CT-UBND tăng cường sử dụng vật liệu xây không nung và hạn chế sản xuất, sử dụng gạch đất sét nung trên địa bàn tỉnh Bình Định

Nội dung toàn văn Chỉ thị 02/2014/CT-UBND sử dụng vật liệu xây không nung hạn chế sản xuất sử dụng gạch đất sét nung Bình Định


ỦY BAN NHÂN DÂN 
 TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/2014/CT-UBND

Bình Định, ngày 17 tháng 12 năm 2014

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG SỬ DỤNG VẬT LIỆU XÂY KHÔNG NUNG VÀ HẠN CHẾ SẢN XUẤT, SỬ DỤNG GẠCH ĐẤT SÉT NUNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Để tổ chức thực hiện có hiệu quả Quyết định số 567/QĐ-TTg ngày 28/4/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình phát triển vật liệu xây không nung đến năm 2020, Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 16/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng vật liệu xây không nung và hạn chế sản xuất, sử dụng gạch đất sét nung, Thông tư số 09/2012/TT-BXD ngày 28/11/2012 của Bộ Xây dựng quy định sử dụng vật liệu xây không nung trong các công trình xây dựng, Quyết định số 48/2013/QĐ-UBND ngày 25/12/2013 của UBND tỉnh Quy định về chính sách và lộ trình xóa bỏ lò gạch, ngói bằng đất sét nung thủ công trên địa bàn tỉnh; Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị:

1. Về lộ trình sử dụng vật liệu xây không nung (VLXKN) trong các công trình xây dựng:

a. Đối với dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước: Việc sử dụng VLXKN tuân thủ theo lộ trình đã được Bộ Xây dựng thống nhất tại Văn bản số 1440/BXD-VLXD ngày 12/7/2013, cụ thể:

- Tại thành phố Quy Nhơn phải sử dụng 100% VLXKN kể từ ngày 01/01/2015;

- Tại các khu vực còn lại phải sử dụng tối thiểu 50% VLXKN trong năm 2015, sau năm 2015 phải sử dụng 100% VLXKN.

b. Các công trình xây dựng từ 09 tầng trở lên không phân biệt nguồn vốn, từ ngày 01/01/2015 phải sử dụng tối thiểu 30% VLXKN và sau năm 2015 phải sử dụng tối thiểu 50% VLXKN loại nhẹ trong tổng số vật liệu xây (tính theo thể tích khối xây);

c. Trường hợp tại thời điểm thiết kế, thi công xây dựng công trình, nguồn cung cấp VLXKN trên địa bàn tỉnh Bình Định không đủ hoặc chất lượng sản phẩm chưa đảm bảo theo yêu cầu thiết kế, Chủ đầu tư có văn bản báo cáo Sở Xây dựng thẩm định trình UBND tỉnh xem xét quyết định cho phép sử dụng hoặc thay thế vật liệu xây bằng gạch đất sét nung;

d. Khuyến khích sử dụng VLXKN trong các công trình xây dựng thuộc các nguồn vốn khác ngoài vốn Nhà nước;

đ. Các công trình đã được cấp phép xây dựng hoặc được cấp có thẩm quyền phê duyệt dự án trước ngày Chỉ thị này có hiệu lực thì thực hiện như Giấy phép đã được cấp hoặc Quyết định đã được phê duyệt; khuyến khích Chủ đầu tư thay đổi thiết kế để sử dụng VLXKN.

2. Tổ chức thực hiện:

a. Sở Xây dựng:

- Chủ trì tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị này; kịp thời hướng dẫn, kiểm tra việc áp dụng VLXKN trong công trình phù hợp theo quy định;

- Tổ chức thực hiện Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh; giới thiệu, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân đầu tư vào lĩnh vực sản xuất VLXKN theo quy hoạch đã được phê duyệt;

- Xây dựng và công bố đơn giá xây dựng công trình sử dụng VLXKN trên địa bàn tỉnh; phối hợp với Sở Tài chính công bố giá vật liệu xây không nung hằng tháng để Chủ đầu tư dự án tham khảo, áp dụng;

- Kiểm tra việc sử dụng VLXKN theo lộ trình, tỷ lệ đối với từng công trình, dự án đầu tư trong quá trình thẩm tra thiết kế - dự toán;

- Tổ chức thanh tra, kiểm tra, giám sát việc tuân thủ quy định sử dụng VLXKN trong các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh;

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh cho phép không sử dụng vật liệu xây không nung trong các công trình có yêu cầu đặc thù thuộc thẩm quyền xem xét chấp thuận của UBND tỉnh theo quy định tại Điểm d, Khoản 7, Điều 4 Thông tư số 09/2012/TT-BXD của Bộ Xây dựng;

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố nghiên cứu, đề xuất các giải pháp nhằm khuyến khích sản xuất và ưu tiên sử dụng VLXKN.

- Định kỳ hàng năm rà soát, đánh giá tình hình đầu tư sản xuất và sử dụng gạch đất sét nung, VLXKN của các tổ chức, cá nhân để báo cáo Bộ Xây dựng và UBND tỉnh theo quy định.

b. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố:

Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị chịu trách tổ chức thực hiện Chỉ thị này.

Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc, đề nghị phản ánh về Sở Xây dựng để được hướng dẫn hoặc tổng hợp trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Chỉ thị này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành

UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, các tổ chức, cá nhân liên quan thực hiện nghiêm túc./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
 CHỦ TỊCH
 Hồ Quốc Dũng

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 02/2014/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu02/2014/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/12/2014
Ngày hiệu lực27/12/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 02/2014/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 02/2014/CT-UBND sử dụng vật liệu xây không nung hạn chế sản xuất sử dụng gạch đất sét nung Bình Định


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 02/2014/CT-UBND sử dụng vật liệu xây không nung hạn chế sản xuất sử dụng gạch đất sét nung Bình Định
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu02/2014/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Định
        Người kýHồ Quốc Dũng
        Ngày ban hành17/12/2014
        Ngày hiệu lực27/12/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 02/2014/CT-UBND sử dụng vật liệu xây không nung hạn chế sản xuất sử dụng gạch đất sét nung Bình Định

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 02/2014/CT-UBND sử dụng vật liệu xây không nung hạn chế sản xuất sử dụng gạch đất sét nung Bình Định

           • 17/12/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 27/12/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực