Chỉ thị 02/2014/CT-UBND

Chỉ thị 02/2014/CT-UBND thực hiện công tác Quốc phòng địa phương năm 2014 do tỉnh Bình Dương ban hành

Chỉ thị 02/2014/CT-UBND thực hiện công tác Quốc phòng địa phương 2014 Bình Dương đã được thay thế bởi Quyết định 237/QĐ-UBND 2015 Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực 2014 Bình Dương và được áp dụng kể từ ngày 30/01/2015.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 02/2014/CT-UBND thực hiện công tác Quốc phòng địa phương 2014 Bình Dương


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/2014/CT-UBND

Thủ Dầu Một, ngày 25 tháng 01 năm 2014

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC THỰC HIỆN CÔNG TÁC QUỐC PHÒNG ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2014

Năm 2013, công tác quốc phòng - quân sự địa phương đã được các cấp uỷ Đảng, chính quyền, các sở, ngành lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, sâu sát, đạt hiệu quả thiết thực, trong đó nổi lên là:

- Hoàn thành tốt nhiệm vụ Quân khu giao làm điểm tổ chức và thực hành diễn tập Phòng thủ dân sự năm 2013 đúng ý định, đạt mục đích, yêu cầu.

- Tổ chức sơ kết điểm rút kinh nghiệm mô hình trung đội Dân quân thường trực phối hợp hoạt động tại địa bàn có Khu công nghiệp, được Bộ Tổng Tham mưu và Bộ Tư lệnh Quân khu 7 đánh giá cao, cách làm sáng tạo, hiệu quả, thiết thực và yêu cầu nhân rộng mô hình trên các địa phương khác.

- Hoàn thành nhiệm vụ vượt chỉ tiêu xây dựng 100% trụ sở làm việc của Ban Chi huy quân sự cấp xã trước thời gian theo nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân khu đề ra.

- Công tác phát triển đảng viên trong lực lượng vũ trang của tỉnh, luôn được cấp uỷ các cấp quan tâm và thực hiện bằng nhiều giải pháp hoàn thành chỉ tiêu phát triển đảng viên trong lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên.

- Đầu tư, mua sắm phương tiện, trang bị, kỹ thuật bảo đảm cho thực hiện công tác quốc phòng địa phương và nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang tỉnh.

- Ngoài ra tổ chức sơ kết, tổng kết các chủ trương của Đảng, Chính phủ, Bộ Quốc phòng đúng nội dung, đạt yêu cầu. Công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh có nhiều đổi mới về nội dung, hình thức và mở rộng phổ biến kiến thức quốc phòng - an ninh cho nhiều đối tượng; công tác tuyển quân có nhiều chuyển biến về nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị ở địa phương, chất lượng được nâng lên; xây dựng cơ quan quân sự địa phương các cấp vững mạnh toàn diện, công tác huấn luyện, hoạt động sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang địa phương có nhiều chuyển biến tiến bộ, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi cho đầu tư phát triển kinh tế.

Tuy nhiên, công tác quốc phòng địa phương năm 2013 vẫn còn những hạn chế: nhận thức về vị trí, nhiệm vụ của công tác quốc phòng địa phương có nhiều chuyển biến tích cực, nhưng còn có cấp uỷ, chính quyền và một số sở, ngành của tỉnh nhận thức chưa đầy đủ, còn xem nhẹ. Vai trò làm tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền và sự phối hợp trong tổ chức thực hiện công tác quốc phòng địa phương ở một số cơ quan quân sự cấp huyện, cấp xã có những mặt còn hạn chế; việc triển khai thực hiện Đề án xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dân quân thường trực, xây dựng xã, phường, thị trấn vững mạnh toàn diện chưa thật sự quan tâm; công tác tuyển chọn nguồn cán bộ quân sự cấp xã đưa đi đào tạo và bố trí, sử dụng sau đào tạo chưa hợp lý.

Để thực hiện tốt Chỉ thị số 66/CT-BTL ngày 10/01/2014 của Bộ Tư lệnh Quân khu 7 về công tác quốc phòng địa phương, dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2014 và Chỉ thị số 38-CT/TU ngày 09/01/2014 của Thường vụ Tỉnh uỷ về lãnh đạo thực hiện công tác quốc phòng địa phương năm 2014.

Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành tỉnh, Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố cần tập trung tổ chức triển khai thực hiện tốt một số nội dung chủ yếu về công tác Quốc phòng địa phương năm 2014 như sau:

1. Tiếp tục thực hiện Chương trình hành động số 94-CTr/TU ngày 28/9/2009 của Tỉnh uỷ về thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 22/9/2008 của Bộ Chính trị (khoá X) về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới; tổ chức quán triệt chương trình hành động của Tỉnh uỷ thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khoá XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Nghị định số 152/2007/NĐ-CP ngày 10/10/2007 của Chính phủ về xây dựng khu vực phòng thủ; Nghị định số 117/2008/NĐ-CP ngày 04/11/2008 của Chính phủ về phòng thủ dân sự. Chỉ đạo tốt tổ chức sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết 28 của Bộ Chính trị (khoá X) về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới; sơ kết 05 năm thực hiện Kết luận số 41-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương (khoá X) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương (khoá IX) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng dân quân tự vệ và dự bị động viên trong tình hình mới; Luật Dân quân tự vệ; Nghị định số 58/2010/NĐ-CP ngày 01/6/2010 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Dân quân tự vệ.

2. Tập trung chỉ đạo sở, ngành, các huyện Bến Cát, Tân Uyên, thành phố Thủ Dầu Một, thị xã Thuận An triển khai thực hiện Nghị quyết số 136/NQ-CP ngày 29/12/2013 của Chính phủ về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Bến Cát để thành lập thị xã Bến Cát và huyện Bầu Bàng; điều chỉnh địa giới hành chính huyện Tân Uyên để thành lập thị xã Tân Uyên và huyện Bắc Tân Uyên thành lập 16 phường thuộc thị xã Bến Cát, thị xã Tân Uyên, thị xã Thuận An và thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, đến tháng 4 năm 2014 phải chuẩn bị xong cơ sở vật chất hạ tầng, bộ máy hành chính Nhà nước đi vào hoạt động.

3. Hoàn chỉnh văn kiện nhóm A và Kế hoạch “B” của các ngành, đoàn thể địa phương, góp phần củng cố tiềm lực khu vực phòng thủ vững chắc, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Chỉ đạo thị xã Tân Uyên diễn tập khu vực phòng thủ; các huyện, thị xã, thành phố còn lại tổ chức diễn tập về chiến đấu trị an cho 20% xã, phường, thị trấn.

4. Thực hiện tốt các Qui chế phối hợp giữa Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và các đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn theo Nghị định số 77/2010/NĐ-CP ngày 12/7/2010 của Chính phủ về phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng. Chỉ đạo lực lượng dân quân tự vệ phối hợp chặt chẽ lực lượng công an xã, kiểm lâm theo Nghị định số 74/NĐ-CP ngày 12/7/2010 của Chính phủ quy định về phối hợp hoạt động giữa lực lượng dân quân tự vệ với lực lượng công an xã, phường, thị trấn, lực lượng kiểm lâm và các lực lượng khác trong công tác giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, trong công tác bảo vệ rừng, nhất là tham gia tích cực vào việc phối hợp trấn áp tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự ở các địa bàn trọng điểm, vùng giáp ranh. Nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động lực lượng dân quân thường trực cấp huyện, cấp xã và chốt dân quân thường trực trên địa bàn khu công nghiệp VSIP I - thị xã Thuận An, Sóng Thần 1, 2 - thị xã Dĩ An và Mỹ Phước 1 - huyện Bến Cát và tiếp tục tổ chức mô hình trên tại Khu Liên hợp Công nghiệp - Dịch vụ - Đô thị của tỉnh. Nghiên cứu mô hình tổ chức lực lượng Tự vệ hoạt động tại Trung tâm Chính trị hành chính tập trung của tỉnh.

5. Kiện toàn thành viên Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh các cấp. Tố chức tập huấn và triển khai, thực hiện có hiệu quả Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh; Nghị định của Chính phủ, Thông tư của các bộ, ngành Trung ương hướng dẫn, thi hành Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh. Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả và mở rộng đối tượng giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh phù hợp với sự phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh; các cơ quan báo, đài phối hợp tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về xây dựng nền quốc phòng toàn dân an ninh nhân dân; tăng cường kiểm tra kết quả hoạt động của Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh các cấp, các trường trung học phổ thông, trung cấp, cao đẳng, đại học trên địa bàn. Tiếp tục triển khai các bước chuẩn bị đầu tư về xây dựng Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh tỉnh theo Quyết định số 638/QĐ-TTg ngày 21/5/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án thành lập Trung tâm Giáo dục quốc phòng - an ninh tại các trường quân đội giai đoạn 2009 - 2015 và những năm tiếp theo.

6. Triển khai thực hiện Chỉ thị số 36/CT-TTg ngày 17/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện đáp ứng yêu cầu Quốc phòng, an ninh trong tình hình mới; Nghị định số 116/2006/NĐ-CP ngày 06/10/2006 của Chính phủ về động viên quốc phòng; Chỉ thị số 12/2008/CT-TTg ngày 26/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng Kế hoạch bảo đảm nhu cầu quốc phòng năm đầu chiến tranh và Thông tư số 78/2011/TT-BQP ngày 25/5/2011 của Bộ Quốc phòng về hướng dẫn thực hiện khảo sát khả năng động viên nền kinh tế quốc dân bảo đảm nhu cầu quốc phòng năm đầu chiến tranh.

7. Tổ chức xây dựng lực lượng dân quân tự vệ cấp tỉnh đạt 1,2%; cấp huyện đạt từ 1 - 1,7% so với dân số; Tự vệ đạt 10 - 20% so với cán bộ, công chức, người lao động; chất lượng đảng viên trong lực lượng dân quân tự vệ đạt 20% trở lên; đảng viên trong dân quân đạt trên 16,5%, đảng viên tự vệ đạt 20%; đảng viên trong lực lượng dự bị động viên đạt 12% trở lên. Thực hiện có hiệu quả Đề án xây dựng lực lượng dân quân tự vệ và xây dựng Ban Chỉ huy quân sự cấp xã vững mạnh toàn diện giai đoạn 2011- 2015. Cấp tỉnh tổ chức sơ kết 02 năm thực hiện Kế hoạch số 08-KH/ĐU-TU-HU ngày 14/11/2011 về phối hợp chỉ đạo xây dựng tổ chức Đảng và phát triển đảng viên trong lực lượng vũ trang tỉnh nhiệm kỳ 2010 - 2015.

8. Tổ chức thực hiện Quyết định số 799/QĐ-TTg ngày 25/5/2011 ngày 25/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án đào tạo cán bộ quân sự Ban Chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn trình độ cao đẳng, đại học ngành quân sự cơ sở đến năm 2020 và những năm tiếp theo; tiếp tục mở lớp đào tạo trình độ Trung cấp chuyên nghiệp ngành quân sự cơ sở (khoá 5) và bảo đảm chỉ tiêu đào tạo trình độ cao đẳng, đại học ngành quân sự cơ sở. Thực hiện nghiêm Thông tư liên tịch số 01/2013/TTLT-BNV-BQP ngày 10/4/2013 của Liên Bộ Nội vụ, Bộ Quốc phòng về Hướng dẫn việc quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và bố trí sử dụng Chỉ huy trưởng, Chỉ huy phó Ban Chỉ huy quân sự cấp xã và Chỉ thị số 34-CT/TU ngày 24/8/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tăng cường sự lãnh đạo của cấp uỷ Đảng đối với công tác cán bộ Ban Chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn, phấn đấu năm 2014 có 100% Ban Chỉ huy quân sự cấp xã bố trí đủ bộ 03 (quân sự), trong đó có 100% Chỉ huy trưởng và 80% Chỉ huy phó đã qua đào tạo trung cấp chuyên nghiệp (trong đó có 10% đạt trình độ cao đẳng) ngành quân sự cơ sở. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền tuyển sinh quân sự năm 2014 đạt hiệu quả cao.

9. Đào tạo 80 sỹ quan dự bị từ nguồn ngân sách địa phương; huy động lực lượng dự bị động viên kiểm tra sẵn sàng động viên và tập trung huấn luyện bảo đảm chỉ tiêu và đúng chuyên nghiệp quân sự.

10. Tập trung xây dựng Cơ quan quân sự vững mạnh toàn diện theo Chỉ thị số 917/1999/CT-BQP ngày 22/6/1999 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện trong toàn quân gắn với thực hiện Chỉ thị số 333/CT-TL của Tư lệnh Quân khu 7 về việc tăng cường công tác quản lý, duy trì kỷ luật và an toàn trong lực lượng vũ trang; Chỉ thị số 235/CT-ĐU của Thường vụ Đảng uỷ Quân khu 7 về xây dựng “chi bộ 4 tốt ” và “ đảng viên 5 tốt ”. Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 25 năm ngày Hội quốc phòng toàn dân.

11. Tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ (hai đợt 1.500), hoàn thành chỉ tiêu ở 3 cấp, thực hiện đúng quy trình tuyển chọn, bảo đảm dân chủ, công bằng, đúng luật; nâng cao chất lượng sức khoẻ và trình độ học vấn đại học, cao đẳng, trung cấp; với phương châm tròn khâu “tuyển người nào, chắc người đó”; gọi đảng viên nhập ngũ đạt từ 2 % trở lên, (đã được kết nạp trước khi nhập ngũ từ 06 tháng trở lên).

12. Tổ chức thanh tra kết quả thực hiện Nghị định số 119/2004/NĐ-CP ngày 11/5/2004 của Chính phủ về công tác quốc phòng địa phương đối với Uỷ ban nhân dân thị xã Thuận An; thanh tra công tác gọi công dân nhập ngũ đối với thị xã Dĩ An.

13. Thực hiện việc mua sắm trang phục dân quân tự vệ, công cụ hỗ trợ theo qui định, bảo đảm cho lực lượng dân quân tự vệ hoạt động có hiệu quả; tiếp tục bổ sung trang thiết bị, cơ sở vật chất bảo đảm cho phòng, chống lụt bão, cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai và hoạt động sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang tỉnh theo chỉ đạo của Bộ Quốc phòng và Quân khu; xây dựng cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp ở cơ quan quân sự các cấp.

14. Bảo đảm các chế độ, chính sách đối với lực lượng Dân quân tự vệ theo Luật Dân quân tự vệ và Quyết định số 31/2011/QĐ-UBND ngày 29/8/2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc quy định chế độ chính sách đối với lực lượng dân quân thường trực cấp huyện, cấp xã; đẩy mạnh tăng gia, sản xuất cải thiện đời sống cho lực lượng vũ trang tỉnh. Chỉ đạo thu quỹ quốc quốc phòng - an ninh đạt chỉ tiêu, sử dụng đúng mục đích.

Các sở, ban, ngành, đoàn thể xây dựng kế hoạch, chương trình, nội dung công tác Quốc phòng cụ thể của ngành mình; Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh có kế hoạch thực hiện công tác Quốc phòng địa phương và chủ trì, phối hợp các Sở, ban, ngành có liên quan chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này.

Chỉ thị này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký và bãi bỏ Chỉ thị số 01/2013/CT-UBND ngày 23/02/2013 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện công tác Quốc phòng, quân sự địa phương năm 2013./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Lê Thanh Cung

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 02/2014/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu02/2014/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/01/2014
Ngày hiệu lực04/02/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 30/01/2015
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 02/2014/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 02/2014/CT-UBND thực hiện công tác Quốc phòng địa phương 2014 Bình Dương


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 02/2014/CT-UBND thực hiện công tác Quốc phòng địa phương 2014 Bình Dương
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu02/2014/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Dương
        Người kýLê Thanh Cung
        Ngày ban hành25/01/2014
        Ngày hiệu lực04/02/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 30/01/2015
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Chỉ thị 02/2014/CT-UBND thực hiện công tác Quốc phòng địa phương 2014 Bình Dương

          Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 02/2014/CT-UBND thực hiện công tác Quốc phòng địa phương 2014 Bình Dương