Chỉ thị 02/2014/CT-UBND

Chỉ thị 02/2014/CT-UBND triển khai thực hiện pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Nội dung toàn văn Chỉ thị 02/2014/CT-UBND triển khai pháp luật xử lý vi phạm hành chính Lâm Đồng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/2014/CT-UBND

Lâm Đồng, ngày 28 tháng 02 năm 2014

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG

Thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính đã được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 20 tháng 6 năm 2012, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2013 (sau đây viết tắt là Luật Xử lý vi phạm hành chính) và Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính (sau đây viết tắt là Nghị định số 81/2013/NĐ-CP) Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

1. Giám đốc/Thủ trưởng các sở, ban, ngành thuộc tỉnh

a) Phổ biến, quán triệt và tổ chức thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính, Nghị định số 81/2013/NĐ-CP và các văn bản pháp luật có liên quan đến cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý, lãnh đạo, điều hành.

b) Thực hiện quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý theo đúng quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

c) Chỉ đạo các tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của mình trong công tác xử lý vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật.

d) Thường xuyên kiểm tra, thanh tra và kịp thời xử lý đối với vi phạm của người có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính thuộc phạm vi quản lý; kịp thời giải quyết khiếu nại, tố cáo (nếu có) trong xử lý vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật.

2. Sở Tư pháp

a) Tham mưu giúp y ban nhân dân tỉnh thực hiện nhiệm vụ quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong phạm vi địa phương.

b) Phổ biến, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ áp dụng pháp luật về xử lý vi phạm hành chính thuộc phạm vi quản lý của địa phương.

c) Kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo việc thanh tra, kiểm tra khi có phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về việc áp dụng pháp luật về xử lý vi phạm hành chính không đúng quy định, gây ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của tchức, cá nhân theo quy định.

d) Thu thập thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu về xử lý vi phạm hành chính và tích hợp vào cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính tại Bộ Tư pháp.

đ) Định kỳ tổng hp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Tư pháp tình hình, kết quả thực hiện Luật Xử lý vi phạm hành chính, Nghị định số 81/2013/NĐ-CP và Chỉ thị này.

3. Sở Tài chính

Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí để thực hiện nhiệm vụ quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính của các cơ quan, đơn vị theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính, Nghị định số 81/2013/NĐ-CP và các văn bản pháp luật khác liên quan.

4. Sở Thông tin và Truyền thông

Chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí của tỉnh phối hp với Sở Tư pháp tuyên truyền, giới thiệu các quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính và Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính.

5. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Đà Lạt, thành phố Bảo Lộc

a) Phổ biến Luật Xử lý vi phạm hành chính, Nghị định số 81/2013/NĐ-CP và các văn bản pháp luật khác có liên quan đến cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân.

b) Chỉ đạo Phòng Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện và hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện quản lý nhà nước về công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính thuộc phạm vi quản lý của địa phương.

c) Sắp xếp, bố trí cán bộ hợp lý để thực hiện nhiệm vụ quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

d) Bảo đảm về kinh phí và các điều kiện khác cho việc thực hiện nhiệm vụ quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính tại địa phương.

6. Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn

a) Phổ biến Luật Xử lý vi phạm hành chính, Nghị định số 81/2013/NĐ-CP và các văn bản pháp luật khác có liên quan đến cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân tại địa phương.

b) Thực hiện đúng, đủ các quy định pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; các Quyết định xử phạt vi phạm hành chính ban hành chính xác, kịp thời và đúng quy định của pháp luật.

7. Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh, UBND các huyện, thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức có liên quan đóng trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm trách nhiệm báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính theo quy định tại khoản 1, Điều 30 Nghị định số 81/2013/NĐ-CP của Chính phủ; đồng thời thực hiện việc lưu trữ, thống kê và gửi các văn bản, quyết định liên quan đến việc xử lý vi phạm hành chính đến Sở Tư pháp và cơ quan tư pháp địa phương theo quy định tại khoản 6 điều 17 Luật xử lý vi phạm hành chính.

Trong quá trình thực hiện nếu gặp khó khăn, vướng mắc hoặc có những vấn đề mới phát sinh, kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Tư pháp) đế xem xét giải quyết hoặc báo cáo cơ quan có thm quyền giải quyết theo quy định.

Chỉ thị này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày ktừ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Website Chính phủ;
- Bộ Tư pháp;
- Cục Kiểm tra Văn bản - Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh;
- TAND, VKSND tỉnh;
- Đài PTTH tỉnh; Báo Lâm Đồng;
- UBND các huyện, thành phố;
- UBND các xã, phường, thị trấn;
- Cổng thông tin Điện tử tỉnh;
- Website VPUBND tỉnh;
- Lưu: VT, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Tiến

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 02/2014/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu02/2014/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/02/2014
Ngày hiệu lực10/03/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Vi phạm hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 02/2014/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 02/2014/CT-UBND triển khai pháp luật xử lý vi phạm hành chính Lâm Đồng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 02/2014/CT-UBND triển khai pháp luật xử lý vi phạm hành chính Lâm Đồng
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu02/2014/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lâm Đồng
        Người kýNguyễn Xuân Tiến
        Ngày ban hành28/02/2014
        Ngày hiệu lực10/03/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Vi phạm hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 02/2014/CT-UBND triển khai pháp luật xử lý vi phạm hành chính Lâm Đồng

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 02/2014/CT-UBND triển khai pháp luật xử lý vi phạm hành chính Lâm Đồng

           • 28/02/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 10/03/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực