Chỉ thị 02/CT-BGTVT

Chỉ thị 02/CT-BGTVT năm 2014 chủ động ứng phó biến đổi khí hậu, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả tài nguyên, tăng cường công tác bảo vệ môi trường trong Ngành giao thông vận tải do Bộ giao thông vận tải ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 02/CT-BGTVT năm 2014 chủ động ứng phó biến đổi khí hậu tiết kiệm tài nguyên bảo vệ môi trường


BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/CT-BGTVT

Hà Nội, ngày 18 tháng 02 năm 2014

 

CHỈ THỊ

VỀ CHỦ ĐỘNG ỨNG PHÓ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU, SỬ DỤNG TIẾT KIỆM, HIỆU QUẢ TÀI NGUYÊN, TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG NGÀNH GIAO THÔNG VẬN TẢI

Biến đổi khí hậu cùng với suy thoái tài nguyên, ô nhiễm môi trường là những thách thức lớn nhất của nhân loại trong thế kỷ 21. Bên cạnh những thành quả đạt được về kinh tế - xã hội thì cũng phát sinh các yếu tố tác động tiêu cực ti các hệ sinh thái tự nhiên, đe dọa nghiêm trọng đối với chiến lược an ninh môi trường, năng lượng, nguồn nước, lương thực trên phạm vi toàn cầu.

Thực hiện Luật Bảo vệ Môi trường số 52/2005/QH11 và Nghị quyết số 41-NQ/TW ngày 15/11/2004 của Bộ Chính trị về bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) đã xây dựng, trình Thủ tưng Chính phủ ban hành Quyết định số 855/QĐ-TTg ngày 06/6/2011 phê duyệt Đề án kiểm soát ô nhiễm môi trường trong hoạt động giao thông vận tải, Quyết định số 909/QĐ-TTg ngày 17/06/2010 phê duyệt Đề án kiểm soát khí thải xe môtô, xe gắn máy tham gia giao thông tại các tỉnh thành phố lớn, Quyết định số 49/2011/QĐ-TTg ngày 01/9/2011 về việc quy định lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải đối với xe ô tô, xe mô tô hai bánh sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mi; Ban hành Quyết định số 317/QĐ-BGTVT ngày 31/01/2013 phê duyệt Đề án tăng cường công tác bảo vệ môi trường trong giao thông vận tải giai đoạn 2013-2015.

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 03/6/2013 kỳ họp thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về chủ động ứng phó biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; Nghị quyết s35/NQ-CP ngày 18/03/2013 cùa Chính phủ về một số vấn đề cấp bách trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và Nghị quyết số 08/NQ-CP ngày 23/01/2014 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về chủ động ứng phó biến đổi khí hậu, tăng cưng quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, Bộ GTVT đã ban hành Chương trình hành động của Ban Cán sự đng Bộ GTVT về chủ động ứng phó biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường (văn bản số 228-CTr/VPBCS ngày 28/8/2013); Kế hoạch hành động của Bộ GTVT về phát triển bền vững giai đoạn 2013-2015 (Quyết định số 4088/QĐ-BGTVT ngày 12/12/2013). Qua đó các chủ trương của Đảng và nhà nước cơ bản đã được quán triệt, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện trong thực tế hoạt động của ngành.

Để công tác ứng phó với biến đổi khí hậu, sử dụng tiết kiệm tài nguyên và bảo vệ môi trường thực sự chuyển biến thành mục tiêu, định hướng phát triển của từng tổ chức và hoàn thành các mục tiêu phát triển bền vững chung của Ngành GTVT, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải chỉ thị các cơ quan, đơn vị trong ngành thực hiện một số nội dung sau:

1. Vụ Môi trường

- Chủ trì, phối hợp với cơ quan có liên quan đẩy mạnh công tác kiểm tra, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, ứng phó với biến đổi khí hậu cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Ngành GTVT.

- Chủ trì xây dựng và triển khai kế hoạch bảo vệ môi trường, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, chủ động ứng phó vi biến đổi khí hậu để thực hiện các nhiệm vụ ưu tiên trong Chương trình hành động của Ban Cán sự đảng B GTVT và các đề án đang trin khai.

- Chủ trì, phối hợp với Vụ Kế hoạch-Đầu tư đôn đốc, bảo đảm 100% chiến lược, quy hoạch và dự án trong ngành GTVT được phê duyệt báo cáo đánh giá môi trường chiến lược, báo cáo đánh giá tác động môi trường, đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường theo quy định.

- Chủ trì đôn đốc, tổng hợp và định kỳ hàng năm báo cáo Ban Cán sự đảng Bộ GTVT tình hình thực hiện Chương trình hành động và báo cáo Bộ trưởng tình hình thực hiện Đ án "Tăng cường công tác bảo vệ môi trường giao thông vận tải giai đoạn 2013 - 2015", Kế hoạch hành động của Bộ Giao thông vận tải về phát triển bền vững giai đoạn 2013 - 2020.

2. VKế hoch - Đầu tư

- Lồng ghép các giải pháp phòng, chống thiên tai, ứng phó vi biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong quá trình điều chỉnh chiến lược, quy hoạch phát triển, lập dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông.

- Chủ trì tổng hợp kế hoạch đầu tư phát triển để thực hiện Chiến lược phát triển bền vững; hỗ trợ thủ tục về đầu tư có liên quan để thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp khi xây dựng kế hoạch hàng năm.

- Cân đi, bố trí kinh phí từ nguồn chi đầu tư phát triển và nguồn chi sự nghiệp để triển khai Kế hoạch hành động của Ban Cán sự đảng Bộ về chủ động ứng phó biến đổi khí hậu, tăng cường qun lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; Kế hoạch hành động của Bộ Giao thông vận tải về phát triển bền vững giai đoạn 2013 - 2020; Đề án tăng cưng công tác bảo vệ môi trường trong giao thông vận tải giai đoạn 2013 - 2015; hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ sử dụng kinh phí đúng mục đích và hiệu quả.

3. Vụ Tài chính

- Chủ trì, phối hợp với Vụ Môi trường và các cơ quan có liên quan tham mưu phân bổ dự toán chi ngân sách hàng năm nguồn kinh phí thường xuyên được Bộ Tài chính giao để triển khai các nhiệm vụ chủ động ứng phó biến đổi khí hậu, sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả tài nguyên, tăng cường công tác bảo vệ môi trường trong ngành GTVT.

- Tham mưu, chỉ đạo việc sử dụng đất tiết kiệm, hp lý và hiệu quả tại các doanh nghiệp, cơ sở dịch vụ ngành GTVT.

4. Vụ Khoa học - Công nghệ

- Chủ trì tổng hợp, xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch khoa học - công nghệ nhằm thúc đẩy nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ ứng phó biến đổi khí hậu; nâng cao hiệu quả quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.

- Rà soát, bổ sung hoàn thiện hệ thống quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn kiểm soát và giảm thiểu ô nhiễm môi trường; nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng, tài nguyên và ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng.

5. VTổ chức cán b

Chủ trì tham mưu, theo dõi công tác kiện toàn tổ chức, nhân sự làm công tác môi trường từ cấp Bộ đến Tổng cục, các Cục quản lý chuyên ngành, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ GTVT.

6. Vụ Vận tải

- Chủ trì tham mưu xây dựng và triển khai đề án phối hợp các phương thức vận tải trong vận tải hàng hóa; ưu tiên phát triển vận tải hành khách công cộng tại các đô thị; phát triển phương thức vận tải khối lượng lớn, tiết kiệm nhiên liệu, thân thiện môi trường; khai thác hp lý hệ thống vận tải đường sắt, đường thủy.

- Nghiên cứu lồng ghép chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư ứng dụng năng lượng sạch; công nghệ thân thiện môi trường, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong chính sách phát triển vận tải.

7. Vụ Hợp tác quốc tế

- Chủ trì, phối hợp với Vụ Môi trường, các Cục quản lý chuyên ngành tham mưu, đề xuất về việc ký kết, gia nhập, thực hiện các điều ưc quốc tế, các chương trình hợp tác quốc tế về biến đổi khí hậu và sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, bảo vệ môi trường trong ngành GTVT.

- Chủ trì, phối hợp với Vụ Môi trường kết ni các chương trình hợp tác nhằm thu hút các nguồn lực của các quốc gia phát triển cũng như các nguồn tài trợ nước ngoài cho công tác ng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường, sử dụng tiết kiệm hiệu quả năng lượng, tài nguyên trong ngành GTVT để thực hiện Kế hoạch hành động của Bộ Giao thông vận tải về phát triển bền vững giai đoạn 2013 - 2020, Chương trình hành động của Ban Cán sự đảng Bộ GTVT về chủ động ứng phó biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường và Đề án tăng cường công tác bảo vệ môi trường trong giao thông vận tải giai đoạn 2013-2015.

8. Vụ Qun lý doanh nghiệp

Tham mưu, chđạo các doanh nghiệp, cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm bố trí cán bộ quản lý năng lượng để xây dựng kế hoạch và đề xuất các biện pháp tiết kiệm năng lượng theo quy đnh của Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

9. Vụ Pháp chế

Rà soát, đề xuất bổ sung, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật thuộc ngành GTVT về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên, tăng cường công tác bảo vệ môi trường.

10. Vụ An toàn giao thông

Tham mưu đề xuất các giải pháp nâng cao năng lực thông hành, đảm bảo trật tự giao thông thông suốt kết hợp với các giải pháp giảm ô nhiễm môi trường, khí thải, tiết kiệm năng lượng nhằm gim thiểu ùn tắc giao thông, tai nạn giao thông khu vực thi công các công trình kết cấu hạ tng giao thông.

11. Cục Qun lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông

Chủ trì, tổ chức kiểm tra định kỳ theo kế hoạch, kiểm tra đột xuất công tác quản lý thi công, bảo vệ môi trường trong giai đoạn thi công công trình giao thông bảo đảm yêu cầu về vệ sinh môi trường theo quy định tại Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của các dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông.

12. Tổng cục Đường bộ Việt Nam; các Cục quản lý chuyên ngành, Sở GTVT; Ban Quản lý đầu tư các dự án đi tác công tư (PPP), các Ban Quản lý dự án, Trường, Viện nghiên cu, doanh nghiệp thuộc Bộ GTVT, các chủ đầu tư xây dựng kết cu hạ tầng giao thông

- Phi hợp với các cấp ủy đảng tổ chức quán triệt Nghị quyết số 24-NQ/TW, Chương trình hành động của Ban Cán sự đảng Bộ GTVT về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường tại đơn vị.

- Căn cứ Chương trình hành động của Ban Cán sự đảng Bộ GTVT, xây dựng kế hoạch triển khai, thực hiện các nhiệm vụ đã xác định trong các Quyết định của Thủ tưng Chính phủ, của Bộ trưởng Bộ GTVT và tổ chức triển khai thực hiện tại đơn vị.

- Bố trí bộ phận môi trưng chuyên trách hoặc phân công người làm công tác môi trường phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình; Bố trí đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho người làm công tác môi trường có đkhả năng và kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực môi trường.

- Tăng cường phối hợp với các cơ quan hữu quan, các địa phương về ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường trong GTVT.

- Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các giải pháp bảo vệ môi trường, kết hợp các giải pháp bảo đảm an toàn giao thông khu vực dự án xây dựng kết cấu hạ tầng GTVT, đặc biệt là các dự án mở rộng Quốc lộ 1A đoạn từ Thanh Hóa - Cần Thơ và đường Hồ Chí Minh qua Tây Nguyên, nhằm hạn chế ảnh hưởng đến đời sống dân sinh; Đẩy mạnh các biện pháp sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nguyên, nhiên, vật liệu trong quá trình thực hiện dự án.

- Chủ động huy động sự tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước phù hợp với quy định của pháp luật để thực hiện Kế hoạch hành động cụ thể, đạt hiệu quả.

- Rà soát, thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 08/NQ-CP ngày 23/01/2014 của Chính phủ, Quyết định số 855/QĐ-TTg ngày 06/6/2011 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định s909/QĐ-TTg ngày 17/06/2010 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 49/2011/QĐ-TTg ngày 01/9/2011 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 4088/QĐ-BGTVT ngày 12/12/2013 và Quyết định số 317/QĐ-BGTVT ngày 31/01/2013 của Bộ trưng Bộ GTVT và Chương trình hành động của Ban cán sự Đảng Bộ GTVT về chủ động ứng phó biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường tại văn bản số 228-CTr/VPBCS ngày 28/8/2013 và báo cáo kết quả thực hiện về Bộ GTVT trước ngày 30/6/2014 và báo cáo định kỳ trước ngày 30 tháng 11 hàng năm.

Chủ động ứng phó biến đổi khí hậu, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nguồn tài nguyên và bảo vệ môi trường là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Ngành để thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI; Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 18/03/2013 của Chính phủ về một số vấn đề cấp bách trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; Hướng tới xây dựng hệ thống giao thông vận tải bền vững.

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ nghiêm túc triển khai thực hiện Chỉ thị này./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Đảng ủy khối CQTW,
- Đảng ủy Bộ GTVT;
- Công đoàn GTVT Việt Nam;
- Các đồng chí Thứ trưởng;
- Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ;
- SGTVT các tỉnh, thành ph;
- Hiệp hội Vận tải Ô tô Việt Nam;
- Báo GTVT, Tạp chí GTVT;
- Trang Thông tin điện tBộ GTVT;
- Lưu VT, MT(5).

BỘ TRƯỞNG
Đinh La Thăng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 02/CT-BGTVT

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu02/CT-BGTVT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/02/2014
Ngày hiệu lực18/02/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Giao thông - Vận tải, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 02/CT-BGTVT

Lược đồ Chỉ thị 02/CT-BGTVT năm 2014 chủ động ứng phó biến đổi khí hậu tiết kiệm tài nguyên bảo vệ môi trường


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 02/CT-BGTVT năm 2014 chủ động ứng phó biến đổi khí hậu tiết kiệm tài nguyên bảo vệ môi trường
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu02/CT-BGTVT
        Cơ quan ban hànhBộ Giao thông vận tải
        Người kýĐinh La Thăng
        Ngày ban hành18/02/2014
        Ngày hiệu lực18/02/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Giao thông - Vận tải, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 02/CT-BGTVT năm 2014 chủ động ứng phó biến đổi khí hậu tiết kiệm tài nguyên bảo vệ môi trường

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 02/CT-BGTVT năm 2014 chủ động ứng phó biến đổi khí hậu tiết kiệm tài nguyên bảo vệ môi trường

           • 18/02/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 18/02/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực