Chỉ thị 02/CT-BTTTT

Chỉ thị 02/CT-BTTTT năm 2011 triển khai Chỉ thị 725/CT-TTg về phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2011 và kế hoạch 05 năm (2011-2015) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 02/CT-BTTTT triển khai Chỉ thị 725/CT-TTg


BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 02/CT-BTTTT

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2011

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 725/CT-TTG NGÀY 17/5/2011 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2011 VÀ KẾ HOẠCH 05 NĂM (2011-2015) THEO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XI CỦA ĐẢNG

Thực hiện Chỉ thị số 39/CT-TW ngày 21/5/2004 của Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng về việc tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng và nhân điển hình tiên tiến; Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng và để tiếp tục phát huy những thành quả của phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2006-2010, ngày 17/5/2011, Thủ tướng Chính phủ ra Chỉ thị số 725/CT-TTg về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2011 và Kế hoạch 05 năm (2011-2015) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng;

Phát huy kết quả đã đạt được, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi Chỉ thị số 725/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Nghị quyết Đại hội Đảng Bộ Thông tin và Truyền thông lần thứ III và chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI của Đảng ủy Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông yêu cầu:

Các cấp ủy Đảng, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong toàn Ngành phối hợp chặt chẽ với Ban Chấp hành Công đoàn và các tổ chức quần chúng quán triệt và triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 725/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, tổ chức phát động sâu rộng phong trào thi đua yêu nước với chủ đề “Đoàn kết, năng động, sáng tạo, thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2011 và Kế hoạch 5 năm (2011-2015) theo Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI đề ra” và phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” theo các nội dung sau:

1. Tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng; nâng cao nhận thức và tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng làm cho phong trào thi đua thực sự trở thành ý thức tự giác, trách nhiệm và thường xuyên của mỗi cấp, mỗi cơ quan, đơn vị và từng cá nhân tạo thành cao trào hành động cách mạng, góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng. Các cấp ủy Đảng, chính quyền, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, cần tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác thi đua, khen thưởng.

2. Thường xuyên phát động các phong trào thi đua gắn với Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm tạo bước chuyển biến mạnh về chất trong các phong trào thi đua. Thi đua phải bám sát nhiệm vụ chính trị, thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, của ngành, của từng địa phương, từng đơn vị cơ sở, trong từng thời gian; tập trung giải quyết các khó khăn, vướng mắc tạo mọi điều kiện cho sự phát triển bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin, báo chí và xuất bản. Cùng với việc tổ chức phát động, tổng kết phong trào thi đua chung hàng năm, cần phải quan tâm phát động các phong trào thi đua theo đợt, theo chuyên đề với nội dung và hình thức phù hợp, bảo đảm thiết thực và hiệu quả. Đánh giá kết quả thi đua và công nhận danh hiệu thi đua phải theo các tiêu chí phù hợp với nhiệm vụ công tác của từng cơ quan, tổ chức, đơn vị và mỗi cá nhân.

3. Chú trọng việc phát hiện các nhân tố mới, các điển hình tiên tiến để khen thưởng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhân rộng các nhân tố mới, các điển hình tiên tiến để làm gương học tập nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi, cổ vũ mọi cán bộ, công chức, công nhân viên chức phát huy mọi khả năng và phẩm chất tốt đẹp để cống hiến cho sự nghiệp phát triển chung của Ngành, đồng thời góp phần tích cực bồi dưỡng, xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện, xây dựng nếp sống mới và xã hội văn minh, đẩy lùi những tư tưởng, việc làm tiêu cực, những thói hư, tật xấu trong đời sống xã hội.

4. Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác khen thưởng. Khen thưởng phải trên cơ sở đánh giá đúng thành tích, đúng tiêu chuẩn, bảo đảm dân chủ, công khai, được dư luận xã hội đồng tình, tránh khen thưởng tràn lan, làm suy giảm ý nghĩa của việc khen thưởng. Quan tâm khen thưởng người lao động, người trực tiếp sản xuất, công tác. Thực hiện tốt Quyết định số 51/2010/QĐ-TTg ngày 28/7/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý tổ chức xét tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng cho doanh nhân và doanh nghiệp; tôn vinh doanh nghiệp phải bảo đảm tính tiêu biểu, nêu gương, giáo dục và tạo được tác động tích cực, lan tỏa trong toàn xã hội.

5. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, đề cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi pháp luật về thi đua, khen thưởng. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, các quy chế, quy định về việc tổ chức triển khai công tác thi đua, khen thưởng ở Bộ và các cấp cơ sở cho phù hợp với tình hình thực tế. Tổ chức bộ máy về thi đua, khen thưởng phải được tập trung kiện toàn; tổ chức củng cố, kiện toàn nhân sự làm công tác thi đua, khen thưởng ở các cấp; chú trọng công tác bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ nâng cao trình độ, năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua khen thưởng ở các cấp nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trong giai đoạn mới.

Năm 2011, năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và Kế hoạch 5 năm phát triển kinh tế - xã hội (2011-2015), các cấp ủy Đảng, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong toàn Ngành căn cứ tình hình thực tiễn của đơn vị; căn cứ nội dung Chỉ thị số 725/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch Tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” ban hành kèm theo Quyết định số 1620/QĐ-TTg ngày 20/9/2011 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị 05/CT-BTTTT ngày 23/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về công tác thi đua, khen thưởng năm 2011, các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu ở trên để đẩy mạnh các phong trào thi đua nước rút quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao năm 2011, tạo thế và lực mới cho sự nghiệp phát triển ngành Thông tin và Truyền thông những năm tiếp theo, góp phần hoàn thành vượt mức các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội mà Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI đã đề ra.

Các phong trào thi đua cần tiếp tục tập trung đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả: 06 nhóm giải pháp chủ yếu trong Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 của Chính phủ về kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội; 11 nội dung với 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới; tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thực hành tiết kiệm chống lãng phí; thực hiện tốt Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và đặc biệt tập trung đẩy mạnh việc triển khai thực hiện 2 nhiệm vụ trọng tâm lớn của Ngành là: triển khai Đề án “Đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về CNTT-TT” và “Chương trình mục tiêu Quốc gia đưa thông tin về cơ sở, miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo”.

Nhận được Chỉ thị này, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong toàn Ngành kịp thời phổ biến đến toàn thể cán bộ, công chức, công nhân viên chức thuộc phạm vi quản lý; tổ chức triển kai thực hiện Chỉ thị này và định kỳ vào ngày 15 của tháng cuối quý báo cáo kết quả thực hiện về Thường trực Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Bộ (qua Vụ Tổ chức cán bộ) để tổng hợp báo cáo Bộ trưởng./.

 

 

Nơi nhận:
- Hội đồng TĐKT TW;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Nội vụ;
- Ban TĐKT TW;
- Các Thứ trưởng;
- Các thành viên Hội đồng TĐKT Bộ;
- Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ;
- Các Sở Thông tin và Truyền thông;
- Các Hội, Hiệp hội thuộc lĩnh vực TTTT;
- Các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực TTTT;
- Websitte Bộ;
- Lưu: VT, TCCB.

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Bắc Son

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 02/CT-BTTTT

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu02/CT-BTTTT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/10/2011
Ngày hiệu lực12/10/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 02/CT-BTTTT

Lược đồ Chỉ thị 02/CT-BTTTT triển khai Chỉ thị 725/CT-TTg


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Chỉ thị 02/CT-BTTTT triển khai Chỉ thị 725/CT-TTg
       Loại văn bảnChỉ thị
       Số hiệu02/CT-BTTTT
       Cơ quan ban hànhBộ Thông tin và Truyền thông
       Người kýNguyễn Bắc Son
       Ngày ban hành12/10/2011
       Ngày hiệu lực12/10/2011
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật13 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Chỉ thị 02/CT-BTTTT triển khai Chỉ thị 725/CT-TTg

          Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 02/CT-BTTTT triển khai Chỉ thị 725/CT-TTg

          • 12/10/2011

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 12/10/2011

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực