Chỉ thị 02-CT/TW

Chỉ thị 02-CT/TW năm 2021 về lãnh đạo đại hội cựu chiến binh các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VII do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 02-CT/TW 2021 lãnh đạo đại hội cựu chiến binh các cấp


BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG
--------

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
---------------

Số: 02-CT/TW

Nội, ngày 06 tháng 5 năm 2021

 

CHỈ THỊ

CỦA BAN BÍ THƯ

VỀ LÃNH ĐẠO ĐẠI HỘI HỘI CỰU CHIẾN BINH CÁC CẤP VÀ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC HỘI CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM LẦN THỨ VII

Trong những năm qua, Hội Cựu chiến binh Việt Nam đã làm tt chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của hội viên, cựu chiến binh; thực hiện tốt nhiệm vụ tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa; tích cực tham gia giám sát và phản biện xã hội, tham gia đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, tội phạm và tệ nạn xã hội. Tăng cường phối hợp, làm tốt công tác giáo dục truyền thống yêu nước, ý chí tự lực, tự cường cho cựu chiến binh và thế hệ trẻ. Các thế hệ cựu chiến binh đã thường xuyên tu dưng, rèn luyện, giữ gìn và phát huy bản chất, truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ"; tích cực vận động, chăm lo, giúp đỡ nhau sản xuất, kinh doanh, giảm nghèo bền vững, làm giàu chính đáng. Nhiều cuộc vận động, phong trào thi đua, hoạt động tình nghĩa, tương trợ giúp đỡ nhau của cựu chiến binh có sức lan toả tích cực trong cộng đồng. Nội dung và phương thức hoạt động của Hội ngày càng được đổi mới, thiết thực, hiệu quả.

Tuy nhiên, công tác hội và phong trào của Hội Cựu chiến binh Việt Nam trên một số địa bàn, lĩnh vực còn có những hạn chế. Hoạt động của hội ở một số địa bàn, nhất là ở cơ sở chưa thực sự đi mới, thích ứng với tình hình mới. Công tác tham mưu, giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền hiệu quả chưa cao. Một số nơi cấp ủy, chính quyền chưa thực sự quan tâm đúng mức, tạo điều kiện để phát huy vai trò của Hội cựu chiến binh trong đời sống xã hội.

Năm 2022 là năm diễn ra đại hội hội cựu chiến binh các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VII. Đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa quan trọng, là ngày hội lớn của các cấp hội và toàn thể hội viên. Đại hội diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đang tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; hội nhập quốc tế diễn ra sâu rộng, nhiều thời cơ, thuận lợi song cũng có nhiều khó khăn, thách thức. Hội Cựu chiến binh Việt Nam cn tiếp tục phát huy bản chất, truyền thống "trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới"; xây dựng tổ chức hội ngày càng vng mạnh, thực sự là chdựa tin cậy của cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân.

Để lãnh đạo đại hội hội cựu chiến binh các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VII đạt kết quả tốt, Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện tốt những nhiệm vụ sau đây:

1. Quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết số 09-NQ/TW, ngày 08/01/2002 của Bộ Chính trị khoá IX về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cựu chiến binh Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới, Kết luận số 66-KL/TW, ngày 04/3/2010 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị khoá IX. Phát huy tính tích cực, trách nhiệm chính trị của hội cựu chiến binh trong xây dựng và bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Động viên cựu chiến binh giúp nhau làm kinh tế, cải thiện đời sống. Tăng cường vai trò của hội viên trong giáo dục lòng yêu nước, truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, góp phần xây dựng và củng cố cơ sở chính trị, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vng mạnh.

2. Lãnh đạo ban chấp hành hội cựu chiến binh các cấp làm tốt công tác chuẩn bị nội dung đại hội. Báo cáo chính trị của ban chấp hành phải đánh giá đầy đủ tình hình và kết quả thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ qua, nêu rõ hạn chế, yếu kém và nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm; căn cứ Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và nghị quyết đại hội đảng bộ cùng cấp, bám sát tôn chỉ, mục đích và thực tin phong trào của hội để đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp khả thi thực hiện nhiệm vụ chính trị và xây dựng tổ chức hội trong nhiệm kỳ tới.

3. Bảo đảm sự lãnh đạo của cấp ủy đảng trong việc lựa chọn, giới thiệu nhân sự ban chấp hành các cấp hội, nhất là các chức danh lãnh đạo chủ chốt của hội khoá mới đúng tiêu chuẩn, số lượng, cơ cấu, có sự kế thừa, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo công tác hội trong tình hình mới; bảo đm đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và Điều lệ Hội.

4. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên và nhân dân về vai trò, vị trí của tổ chức Hội Cựu chiến binh Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; phát huy bản chất, truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ", cựu chiến binh phải là những người gương mẫu, tiêu biểu cho thế hệ trẻ, tích cực đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc, chống tư tưởng công thần, chống các biểu hiện suy thoái. Chỉ đạo các cấp hội phát động phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực chào mừng đại hội hội cựu chiến binh các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VII.

5. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng, cấp ủy, chính quyền, cơ quan quân sự và các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi để hội cựu chiến binh chuẩn bị và tổ chức đại hội trang trọng, thiết thực, hiệu quả, an toàn, tiết kiệm và đúng tiến độ.

Đại hội hội cựu chiến binh các cấp tiến hành trong năm 2022. Cấp cơ sở bắt đầu từ quý I, hoàn thành trước ngày 31/5/2022. Cấp huyện, quận và tương đương bắt đầu từ quý II, hoàn thành trước 31/7/2022. Cấp tỉnh, thành phố, cấp trực thuộc Trung ương Hội bắt đầu từ quý III, hoàn thành trước ngày 15/10/2022. Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VII tổ chức vào tháng 12/2022.

6. Ban Dân vận Trung ương chủ trì, phối hợp với Đảng đoàn Hội Cựu chiến binh Việt Nam và Văn phòng Trung ương Đảng giúp Ban Bí thư theo dõi thực hiện Chỉ thị này.

Chthị này phổ biến đến chi bộ.

 


Nơi nhận:
- Các tnh ủy, thành ủy,
- Các ban đảng, ban cán sự đ
ng, đng đoàn, đng ủy trực thuộc Trung ương,
- Các đ
ng ủy đơn vị sự nghiệp Trung ương.
- Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương.
- Lưu Văn phòng Trung ương Đảng.

T/M BAN BÍ THƯ
Võ Văn Thưởng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 02-CT/TW

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu02-CT/TW
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/05/2021
Ngày hiệu lực06/05/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 tháng trước
(14/05/2021)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 02-CT/TW

Lược đồ Chỉ thị 02-CT/TW 2021 lãnh đạo đại hội cựu chiến binh các cấp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 02-CT/TW 2021 lãnh đạo đại hội cựu chiến binh các cấp
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu02-CT/TW
        Cơ quan ban hànhBan Chấp hành Trung ương
        Người kýVõ Văn Thưởng
        Ngày ban hành06/05/2021
        Ngày hiệu lực06/05/2021
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 tháng trước
        (14/05/2021)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 02-CT/TW 2021 lãnh đạo đại hội cựu chiến binh các cấp

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 02-CT/TW 2021 lãnh đạo đại hội cựu chiến binh các cấp

           • 06/05/2021

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 06/05/2021

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực