Chỉ thị 02/CT-UBND

Chỉ thị 02/CT-UBND năm 2013 thực hiện giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu do thành phố Đà Nẵng ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 02/CT-UBND 2013 tháo gỡ khó khăn sản xuất kinh doanh hỗ trợ giải quyết nợ xấu Đà Nẵng


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/CT-UBND

Đà Nẵng, ngày 25 tháng 02 năm 2013

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN MỘT SỐ GIẢI PHÁP THÁO GỠ KHÓ KHĂN CHO SẢN XUẤT KINH DOANH, HỖ TRỢ THỊ TRƯỜNG, GIẢI QUYẾT NỢ XẤU

Để thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2013 của Chính phủ và Hội đồng nhân dân thành phố giao, thực hiện mục tiêu kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn; phấn đấu đạt mức cao nhất các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2013. Trên cơ sở Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các Sở, ban, ngành, Hội đoàn thể, UBND các quận, huyện theo chức năng, nhiệm vụ được giao tập trung chỉ đạo, điều hành thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi hơn cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân phát triển sản xuất kinh doanh, từng bước xử lý nợ xấu gắn với hỗ trợ phát triển thị trường; trong đó, cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau:

I. Giải quyết hàng tồn kho, hỗ trợ thị trường và đầu tư:

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương tham mưu UBND thành phố triển khai các nội dung:

a) Phối hợp với Sở Tài chính, KBNN Đà Nẵng tập trung thực hiện các biện pháp thiết thực, hiệu quả để đẩy nhanh việc giải ngân vốn đầu tư đối với các dự án, chương trình trong phạm vi quản lý, nhất là đối với vốn trái phiếu Chính phủ, vốn chương trình mục tiêu quốc gia theo đúng quy định; giải ngân vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước cho các công trình trọng điểm phù hợp với tiến độ thu ngân sách. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm trong kế hoạch năm 2013. Kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch của các chủ đầu tư, khắc phục tình trạng chậm trễ trong việc hoàn thiện các thủ tục đầu tư, đấu thầu và trong khâu nghiệm thu, thanh toán vốn.

b) Phối hợp cùng Trung tâm xúc tiến đầu tư, và các đơn vị có liên quan thực hiện rà soát để sửa đổi, bổ sung hoặc trình cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung cơ chế chính sách, xóa bỏ các rào cản đầu tư bất hợp lý, tạo thuận lợi về hạ tầng, mặt bằng, nguồn nhân lực, thủ tục hành chính... Thực hiện các biện pháp phù hợp để tăng cường thu hút, đẩy nhanh giải ngân các nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), trong đó chú trọng thu hút làn sóng đầu tư mới, quy mô lớn và công nghệ cao. Bảo đảm các điều kiện cần thiết để tăng cường thu hút, giải ngân các nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), trong đó chú trọng giải phóng mặt bằng, bảo đảm vốn đối ứng cho các dự án hạ tầng kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố.

2. Sở Công Thương có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương:

a) Thực hiện các giải pháp để mở rộng thị trường trong nước và xuất khẩu trên cơ sở tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại, du lịch, dịch vụ theo hướng chủ động tích cực, bảo đảm hiệu quả. Có các giải pháp hiệu quả để hỗ trợ doanh nghiệp xúc tiến bán hàng sản xuất trong nước trên thị trường nội địa, đưa hàng Việt về nông thôn; khuyến khích các doanh nghiệp liên kết tiêu thụ sản phẩm sản xuất trong nước; đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

b) Nghiên cứu và xây dựng kế hoạch triển khai các Chương trình xúc tiến thương mại ngoài nước; nắm bắt, cập nhật tình hình thị trường, bổ sung kịp thời các chương trình xúc tiến thương mại có hiệu quả để mở rộng thị trường có tiềm năng.

c) Nâng cao hiệu quả thực hiện các giải pháp chống buôn lậu, chống hàng giả, hàng nhái, xây dựng phương án cụ thể để triển khai phù hợp với từng địa bàn, mặt hàng, đối tượng.

3. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Đà Nẵng:

a) Chỉ đạo thực hiện đồng bộ các biện pháp về vốn tín dụng theo chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước; kiểm tra, rà soát và chỉ đạo các ngân hàng thương mại trên địa bàn thực hiện lãi suất cho vay ưu đãi để tháo gỡ khó khăn cho các lĩnh vực có sản phẩm tồn kho lớn như công nghiệp, xây dựng… tạo mọi điều kiện thuận lợi để khuyến khích đầu tư, phát triển sản xuất đối với các lĩnh vực, sản phẩm có lợi thế, nhất là trong các lĩnh vực du lịch, dịch vụ trên địa bàn;

b) Chỉ đạo các ngân hàng thương mại trên địa bàn chủ động triển khai các giải pháp tự xử lý nợ xấu như đánh giá lại chất lượng và khả năng thu hồi của các khoản nợ để có biện pháp xử lý, thu nợ; tiếp tục cơ cấu lại nợ để hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận được vốn vay phục vụ sản xuất - kinh doanh theo đúng chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước.

4. Sở Xây dựng có trách nhiệm:

a) Rà soát tất cả các dự án phát triển nhà ở để phân loại, tham mưu UBND thành phố các dự án tiếp tục thực hiện, các dự án cần tạm dừng, các dự án cần điều chỉnh, chuyển đổi sang phát triển nhà ở xã hội cho phù hợp với nhu cầu của thị trường và nguồn lực xã hội. Thực hiện Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt;

b) Phối hợp cùng Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính rà soát và đề xuất UBND thành phố sử dụng nguồn vốn đầu tư nhà ở xã hội hợp lý, theo hướng hạn chế sử dụng nguồn từ ngân sách để đầu tư, xây dựng mới nhà ở tái định cư mà dùng nguồn vốn này và các nguồn tài chính hợp pháp khác để mua lại các dự án nhà ở thương mại phù hợp, phục vụ nhu cầu tái định cư, làm nhà ở xã hội để cho thuê hoặc cho thuê mua cho các đối tượng chính sách: Người thu nhập thấp, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, công nhân, người lao động.

5. Quỹ đầu tư và phát triển thành phố có trách nhiệm:

a) Tập trung sử dụng nguồn lực hiện có và tăng cường huy động thêm các nguồn vốn hợp pháp khác nhằm hỗ trợ vốn vay cho doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu ổn định phát triển kinh doanh;

b) Chủ trì, phối hợp cùng các hiệp hội doanh nghiệp nghiên cứu và đề xuất phương án lập Quỹ bảo lãnh tín dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố, báo cáo UBND thành phố xem xét, quyết định trong quý 2 năm 2013.

II. Giảm chi phí sản xuất kinh doanh, tạo điều kiện cho doanh nghiệp hạ giá thành và tiêu thụ sản phẩm

1. Cục Thuế chủ trì, phối hợp cùng Sở Tài chính và các cơ quan, đơn vị địa phương có liên quan triển khai thực hiện theo đúng hướng dẫn của Bộ Tài chính:

a) Gia hạn 06 tháng thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp đối với số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp quý I và 03 tháng thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp đối với số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp quý II và quý III năm 2013 theo đúng đối tượng quy định tại Nghị quyết 02/NQ-CP và đúng hướng dẫn của Bộ Tài chính;

b) Gia hạn 06 tháng thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng đối với số thuế giá trị gia tăng phải nộp của tháng 1, tháng 2, tháng 3 năm 2013 đối với các doanh nghiệp theo đúng đối tượng quy định tại Nghị quyết 02/NQ-CP và đúng hướng dẫn của Bộ Tài chính;

c) Hoàn lại tiền thuế bảo vệ môi trường đã nộp từ ngày 01 tháng 01 năm 2012 đến hết ngày 14 tháng 11 năm 2012 đối với túi nylon làm bao bì đóng gói sẵn sản phẩm theo quy định tại Nghị định số 69/2012/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ;

d) Rà soát và có ý kiến đề xuất UBND thành phố trình HĐND thành phố xem xét lại quy định về lệ phí trước bạ đối với xe ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi trên địa bàn thành phố theo đúng tinh thần Nghị quyết 02/NQ-CP;

đ) Cục Thuế chủ trì, triển khai đến các đơn vị có thuê đất để rà soát và thực hiện giảm 50% tiền thuê đất năm 2013, năm 2014 đối với các tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân được nhà nước cho thuê đất mà số tiền thuê đất phải nộp theo quy định tại Nghị định số 121/2010/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ tăng quá 2 lần so với mức nộp năm 2010 (theo chính sách thu tiền thuê đất trước ngày Nghị định số 121/2010/NĐ-CP có hiệu lực thi hành). Trường hợp tiền thuê đất sau khi được giảm vẫn lớn hơn 2 lần so với tiền thuê đất phải nộp của năm 2010 thì được giảm tiếp tiền thuê đất đến mức bằng 2 lần tiền thuê đất phải nộp của năm 2010, theo đúng hướng dẫn của Bộ Tài chính và Tổng Cục Thuế;

e) Gia hạn nộp tiền sử dụng đất: Cục Thuế chủ trì, phối hợp cùng các cơ quan, đơn vị được UBND thành phố giao nhiệm vụ thu tiền sử dụng đất rà soát các doanh nghiệp, các chủ đầu tư dự án có nghĩa vụ phải nộp tiền sử dụng đất đôn đốc các doanh nghiệp thực hiện nộp tiền sử dụng đất; trường hợp các doanh nghiệp, các chủ đầu tư dự án (thuộc đối tượng được gia hạn tiền sử dụng đất theo quy định tại Nghị quyết số 02/NQ-CP) khó khăn về tài chính thì Cục Thuế có trách nhiệm hướng dẫn lập hồ sơ, thủ tục gửi Sở Tài chính để phối hợp cùng Cục Thuế thẩm định, lập phương án đề nghị thời gian gia hạn, báo cáo UBND thành phố xem xét, trình Thường trực Hội đồng nhân dân cho ý kiến để Quyết định việc gia hạn tiền sử dụng đất theo đúng hướng dẫn của Bộ Tài chính;

f) Cục Thuế đẩy mạnh việc theo dõi, kiểm tra, kiểm soát việc kê khai nộp thuế, hoàn thuế; phối hợp cùng Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND các quận, huyện tăng cường kiểm tra, rà soát đối tượng doanh nghiệp đăng ký kinh doanh, phát hiện kịp thời những trường hợp không đăng ký thuế để đưa vào diện quản lý. Tổ chức thu đầy đủ, kịp thời vào ngân sách nhà nước đối với các khoản thuế và thu ngân sách năm 2012 được gia hạn sang năm 2013;

g) Cơ quan Thuế các cấp có trách nhiệm rà soát thực hiện việc gia hạn, miễn, giảm thuế, tiền thuê đất và tiền sử dụng đất, để dự kiến số giảm thu ngân sách năm 2013, gửi cơ quan tài chính cùng cấp để tham mưu UBND các cấp trong việc cân đối điều hành ngân sách;

h) Định kỳ hàng tháng Cục Thuế tổng hợp tình hình triển khai thực hiện báo cáo UBND thành phố thông qua Sở Tài chính và Sở Kế hoạch và Đầu tư.

2. Cục Hải quan thành phố có trách nhiệm:

a) Tăng cường hơn nữa công tác cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian thông quan, tăng cường công tác khai thuế điện tử qua mạng, đẩy mạnh triển khai nộp thuế qua hệ thống ngân hàng, đẩy mạnh tự động hóa quy trình tiếp nhận giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính. Phấn đấu giảm 10 - 15% chi phí tuân thủ thủ tục hành chính thuế hải quan cho cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp.

b) Tăng cường phối hợp với các ngành có liên quan quản lý chặt chẽ hoạt động kinh doanh tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu và gửi kho ngoại quan, hàng xách tay để ngăn chặn gian lận thương mại, trốn thuế.

3. Sở Tài chính có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương:

a) Tham mưu UBND thành phố các biện pháp điều hành ngân sách phù hợp với tiến độ và khả năng cân đối ngân sách thành phố năm 2013 sau khi thực hiện miễn, giảm, gia hạn các khoản thu ngân sách theo Nghị quyết số 02/NQ-CP

b) Chủ trì, phối hợp cùng Sở Công thương, các ngành, địa phương tăng cường kiểm soát thị trường, giá cả, bảo đảm chất lượng và giá cả các mặt hàng thiết yếu, nhất là giá sữa, giá thuốc chữa bệnh cho người, thuốc bảo vệ động vật, thực vật, phân bón...

III. Tổ chức thực hiện:

1. Các Sở, ngành, các cơ quan, đơn vị, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được giao triển khai thực hiện Chỉ thị này.

a) Xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện phù hợp với tình hình, nhiệm vụ tại đơn vị, địa phương mình và đúng theo các văn bản hướng dẫn thực hiện của các Bộ, ngành Trung ương;

b) Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, địa phương mình triển khai thực hiện và đề xuất UBND thành phố các biện pháp để tháo gỡ khó khăn, tạo mọi điều kiện thuận lợi để khuyến khích sản xuất đối với các lĩnh vực, sản phẩm có lợi thế, nhất là trong các lĩnh vực du lịch, dịch vụ; tăng cường các hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại theo hướng chủ động tích cực, bảo đảm hiệu quả.

c) Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính liên quan đến sản xuất kinh doanh, đầu tư; nhất là thủ tục về Thuế, Hải quan, đăng ký kinh doanh...;

d) Định kỳ hàng tháng tổng hợp chung tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ trong báo cáo định kỳ hàng tháng của đơn vị, địa phương, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố để tổng hợp vào báo cáo định kỳ hàng tháng của UBND thành phố Đà Nẵng;

2. Về thông tin tuyên truyền:

a) Đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố, Báo Đà Nẵng, Báo Công an thành phố Đà Nẵng tuyên truyền các nội dung của Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ và nội dung Chỉ thị này để các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được biết.

b) Đề nghị các Hội, Đoàn thể chính trị, xã hội; các Hội, hiệp hội doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn thành phố phối hợp tuyên truyền, triển khai việc thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ và Chỉ thị này đến các hội viên và nhân dân trên địa bàn thành phố.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với Sở Tài chính, Cục Thuế, Cục Hải quan, Kho Bạc Nhà nước Đà Nẵng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh Đà Nẵng và các Sở, ngành, địa phương theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tình hình và kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị này; định kỳ 06 tháng và cả năm 2013, Sở Kế hoạch và Đầu tu chủ trì tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị của UBND thành phố, Nghị Quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ, dự thảo văn bản trình UBND thành phố báo cáo Thủ tướng Chính phủ và Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- TT HĐND tp (để b/c)
- CT và các PCT UBND tp;
- Liên minh các HTX;
- Hiệp hội DN Nhỏ&Vừa, Hội DN trẻ;
- Báo Đà Nẵng, Báo Công An tp ĐN;
- Đài Phát thanh&Truyền hình ĐN;
- VP UBND tp: CVP, các PVP; KTN,
QLĐTh, QLĐTư, TH;
- Lưu: VT, KTTH.

CHỦ TỊCH
Văn Hữu Chiến

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 02/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu02/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/02/2013
Ngày hiệu lực25/02/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Tài chính nhà nước, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 02/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 02/CT-UBND 2013 tháo gỡ khó khăn sản xuất kinh doanh hỗ trợ giải quyết nợ xấu Đà Nẵng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 02/CT-UBND 2013 tháo gỡ khó khăn sản xuất kinh doanh hỗ trợ giải quyết nợ xấu Đà Nẵng
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu02/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Đà Nẵng
        Người kýVăn Hữu Chiến
        Ngày ban hành25/02/2013
        Ngày hiệu lực25/02/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Tài chính nhà nước, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 02/CT-UBND 2013 tháo gỡ khó khăn sản xuất kinh doanh hỗ trợ giải quyết nợ xấu Đà Nẵng

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 02/CT-UBND 2013 tháo gỡ khó khăn sản xuất kinh doanh hỗ trợ giải quyết nợ xấu Đà Nẵng

           • 25/02/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 25/02/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực