Chỉ thị 02/CT-UBND

Chỉ thị 02/CT-UBND năm 2014 tăng cường, đẩy mạnh công tác quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành sử dụng vốn nhà nước do tỉnh Cà Mau ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 02/CT-UBND 2014 tăng cường quyết toán đầu tư dự án sử dụng vốn nhà nước Cà Mau


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/CT-UBND

Cà Mau, ngày 21 tháng 02 năm 2014.

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG, ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC QUYẾT TOÁN VỐN ĐẦU TƯ CÁC DỰ ÁN HOÀN THÀNH SỬ DỤNG VỐN NHÀ NƯỚC

Trong những năm gần đây công tác quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành trên địa bàn tỉnh đã có nhiều tiến bộ. Tuy nhiên, tình trạng vi phạm quy định về quyết toán vẫn còn xảy ra ở một số chủ đầu tư như: Không chấp hành thời gian về lập quyết toán vốn đầu tư, không báo cáo đầy đủ, kịp thời tình hình quyết toán vốn đầu tư khi dự án hoàn thành đưa vào sử dụng; một số cơ quan được giao làm nhiệm vụ thẩm tra quyết toán không bố trí đủ cán bộ có trình độ cho công tác thẩm tra quyết toán... gây ảnh hưởng không nhỏ đến việc quản lý vốn đầu tư của nhà nước, gây nợ đọng xây dựng cơ bản kéo dài, không tất toán được tài khoản của dự án và không theo dõi được giá trị tài sản sau đầu tư. Thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 27/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường, đẩy mạnh công tác quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành sử dụng vốn Nhà nước, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

1. Các chủ đầu tư sử dụng vốn ngân sách Nhà nước:

Thực hiện nghiêm việc lập, thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành theo quy định tại Thông tư số 19/2011/TT-BTC ngày 14/02/2011 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước. Tổng hợp các dự án hoàn thành đưa vào sử dụng từ trước năm 2005 và các dự án hoàn thành từ năm 2005 đến nay chưa thực hiện lập báo cáo quyết toán. Xác định rõ nguyên nhân chậm quyết toán, những khó khăn, vướng mắc cụ thể từng trường hợp trong công tác lập báo cáo quyết toán; đề xuất các biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc báo cáo người quyết định đầu tư để khẩn trương xử lý dứt điểm; chịu trách nhiệm toàn bộ việc quyết toán dự án hoàn thành theo quy định. Đối với các dự án hoàn thành chậm nộp báo cáo quyết toán 24 tháng trở lên đề nghị các chủ đầu tư báo cáo rõ nguyên nhân chậm trễ, làm rõ trách nhiệm từng cá nhân có liên quan để trình cấp thẩm quyền xem xét, xử lý.

Trường hợp chủ đầu tư có thay đổi về cơ cấu tổ chức (như sáp nhập, giải thể,...) thì phải quy định rõ các tổ chức cá nhân tiếp nhận hoặc kế thừa các dự án hoàn thành nhưng chưa phê duyệt quyết toán phải chịu trách nhiệm thực hiện công tác quyết toán dự án hoàn thành theo đúng quy định.

2. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thực hiện việc rà soát, tổng hợp các dự án hoàn thành còn tồn đọng thuộc phạm vi quản lý nhưng chưa hoàn thành công tác phê duyệt quyết toán. Trên cơ sở đó lập kế hoạch xử lý dứt điểm trước ngày 30/6/2014, gửi về Sở Tài chính theo dõi, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh. Sau thời gian nêu trên, Sở Tài chính công bố công khai danh sách các chủ đầu tư, đơn vị còn dự án vi phạm quy định thời gian lập, thẩm tra, phê duyệt quyết toán; đề xuất chế tài xử lý theo quy định.

3. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố kiện toàn và chấn chỉnh hoạt động của bộ máy thẩm tra quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành; rà soát, cơ cấu lại tổ chức, bộ phận thẩm tra quyết toán bảo đảm bố trí những cán bộ có đủ năng lực, trình độ chuyên môn cho công tác thẩm tra quyết toán. Giao Sở Tài chính có kế hoạch tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng cán bộ làm công tác thẩm tra quyết toán, tăng cường các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quyết toán đảm bảo chất lượng, đúng thời gian, không để tồn đọng các dự án đã hoàn thành bàn giao chưa được quyết toán.

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện, theo dõi, giám sát và đôn đốc các chủ đầu tư thực hiện nghiêm túc các nội dung được quy định tại điểm 5, Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 27/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ. Chủ động tham mưu, đề xuất trình Ủy ban nhân dân tỉnh không giao dự án mới cho các chủ đầu tư có số dự án chậm nộp quyết toán từ 24 tháng trở lên theo quy định về thời gian lập báo cáo quyết toán tại Thông tư số 19/2011/TT-BTC ngày 14/02/2011 của Bộ Tài chính; đồng thời phối hợp cùng cơ quan tài chính không bố trí kế hoạch vốn để thanh toán số vốn còn thiếu cho các dự án chậm nộp báo cáo quyết toán từ 12 tháng trở lên. Các cơ quan được giao thẩm tra quyết toán của tỉnh và huyện phải thường xuyên cập nhật và cung cấp cho các chủ đầu tư danh sách những nhà thầu vi phạm thời gian lập báo cáo quyết toán.

5. Thủ trưởng các đơn vị có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ của mình thực hiện việc xử phạt đối với chủ đầu tư, nhà thầu khi có hành vi vi phạm quy định về nghiệm thu, thanh toán khối lượng hoàn thành và quyết toán công trình theo quy định tại Nghị định số 23/2009/NĐ-CP ngày 27/02/2009 của Chính phủ về xử phạt hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà và công sở.

6. Yêu cầu các đơn vị đưa nội dung thực hiện công tác quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành làm cơ sở để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ và bình xét thi đua, khen thưởng đối với cá nhân, tập thể và người đứng đầu cơ quan, đơn vị của chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án, cơ quan thẩm tra và phê duyệt quyết toán. Giao Sở Tài chính thống kê, tổng hợp các đơn vị thực hiện không đúng quy định gửi về Sở Nội vụ thực hiện theo quy định này.

7. Tổ chức thực hiện:

a) Các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các Ban Quản lý dự án được giao làm chủ đầu tư tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện việc lập, trình phê duyệt quyết toán gửi về Sở Tài chính theo dõi, kiểm tra, đôn đốc; Sở Tài chính tổng hợp báo cáo tình hình thẩm tra quyết toán cho Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 25 hàng tháng.

b) Các thành viên của Tổ công tác xử lý tất toán dự án hoàn thành và các dự án đình hoãn (tổ 651) thành lập theo Quyết định số 651/QĐ-UBND ngày 21/4/2009 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi nắm bắt tình hình thẩm tra quyết toán tại các đơn vị quản lý, kịp thời báo cáo cấp thẩm quyền các đơn vị chưa thực hiện tốt công tác quyết toán để phối hợp chỉ đạo, xử lý.

c) Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các đơn vị có liên quan theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tình hình và kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị; tổng hợp báo cáo và đề xuất các giải pháp giải quyết các vướng mắc trong quá trình thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh để chỉ đạo xử lý kịp thời.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, các Ban Quản lý dự án xây dựng cơ bản thuộc tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện nghiêm nội dung Chỉ thị này./.

 


Nơi nhận:
- TT: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (b/c);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- UBND các huyện, TP. Cà Mau;
- LĐVP UBND tỉnh;
- Trung tâm Công báo;
- CV các khối theo VIC;
- CVKT;
- Lưu: VT.
Tr 02/02.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Dương Tiến Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 02/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu02/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/02/2014
Ngày hiệu lực21/02/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 02/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 02/CT-UBND 2014 tăng cường quyết toán đầu tư dự án sử dụng vốn nhà nước Cà Mau


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 02/CT-UBND 2014 tăng cường quyết toán đầu tư dự án sử dụng vốn nhà nước Cà Mau
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu02/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Cà Mau
        Người kýDương Tiến Dũng
        Ngày ban hành21/02/2014
        Ngày hiệu lực21/02/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 02/CT-UBND 2014 tăng cường quyết toán đầu tư dự án sử dụng vốn nhà nước Cà Mau

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 02/CT-UBND 2014 tăng cường quyết toán đầu tư dự án sử dụng vốn nhà nước Cà Mau

           • 21/02/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 21/02/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực