Chỉ thị 02/CT-UBND

Chỉ thị 02/CT-UBND năm 2015 về tăng cường thực hiện chính sách bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Nội dung toàn văn Chỉ thị 02/CT-UBND 2015 tăng cường thực hiện chính sách bảo hiểm y tế Hậu Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẬU GIANG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/CT-UBND

Hậu Giang, ngày 17 tháng 7 năm 2015

 

CHỈ THỊ

VỀ TĂNG CƯỜNG THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BẢO HIỂM Y TẾ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẬU GIANG

Trong những năm qua khi triển khai thực hiện Luật Bảo hiểm y tế, nhận thức của xã hội về ý nghĩa, lợi ích chính sách bảo hiểm y tế đã được nâng lên, số người tham gia trên địa bàn tỉnh có tăng lên, đối tượng tham gia bảo hiểm y tế ngày càng được mở rộng, chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh luôn được cải thiện, quyền lợi người tham gia bảo hiểm y tế được đảm bảo, quỹ bảo hiểm y tế đến nay được cân đối và có kết dư, góp phần quan trọng vào công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe Nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội. Các cấp ủy Đảng, chính quyền đã xác định bảo hiểm y tế là chính sách quan trọng của hệ thống an sinh xã hội, đã được Đảng và Nhà nước quan tâm chỉ đạo đưa tỷ lệ phát triển bảo hiểm y tế thành một chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh gắn với chương trình phát triển nông thôn mới.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện Luật Bảo hiểm y tế nhất là từ khi triển khai Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế (có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2015), vẫn còn những khó khăn nhất định, một bộ phận người dân vẫn chưa thực sự hiểu rõ về chính sách của Luật trên, số người tham gia bảo hiểm y tế còn thấp khoảng 56,86%, giảm 5% so với cuối năm 2014. Nguyên nhân người dân chưa tham gia bảo hiểm y tế là do quy định mua bảo hiểm y tế theo hộ gia đình nên gặp khó khăn trong việc mua cho cả hộ, công tác tuyên truyền chưa kịp thời, đại lý bán bảo hiểm y tế cho người dân chưa bao phủ và chưa thực hiện tốt chức năng của mình, địa phương chưa thật sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt công tác vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế, tập trung là đối tượng ở hộ gia đình và học sinh, sinh viên.

Để triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 02 tháng 4 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế; Kế hoạch số 36/KH-UBND ngày 28 tháng 4 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện lộ trình tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2014 - 2015 và 2020; Kế hoạch triển khai thực hiện Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi trên địa bàn tỉnh Hậu Giang, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ thị các ngành, các cấp trong tỉnh tập trung triển khai thực hiện tốt các công việc sau đây:

1. Tăng cường công tác tuyên truyền quán triệt về chính sách bảo hiểm y tế, từ trong Lãnh đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội; các tổ chức, doanh nghiệp; người tổ chức thực hiện kê khai, lập danh sách các cấp, đại lý; người làm công tác truyền thông, phổ biến chính sách đến các tầng lớp Nhân dân. Phối hợp nhằm huy động cả hệ thống chính trị vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế. Cần tổ chức đối thoại với người dân để giải đáp thắc mắc có liên quan đến thực hiện chính sách bảo hiểm y tế, phấn đấu tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế năm 2015 đạt 65% và đến năm 2020 đạt 80%.

2. Sở Y tế:

- Thành lập bộ phận phụ trách công tác quản lý nhà nước về bảo hiểm y tế, thuộc Sở Y tế để giúp Ban Chỉ đạo Đề án “Thực hiện lộ trình tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân giai đoạn 2014 - 2015 và 2020” tỉnh Hậu Giang triển khai thực hiện kế hoạch bảo hiểm y tế toàn dân trên địa bàn tỉnh theo quy định.

- Chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh công lập trên địa bàn tỉnh tổ chức tốt việc khám, chữa bệnh, đảm bảo quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế; đồng thời, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra để kịp thời ngăn ngừa việc lạm dụng quỹ khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế.

- Phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh rà soát các thủ tục hành chính, để kịp thời kiến nghị Trung ương sửa đổi; cải cách thủ tục hành chính trong việc khám, chữa bệnh bằng thẻ bảo hiểm y tế; việc đấu thầu thuốc, sử dụng thuốc, hóa chất, vật tư y tế và các dịch vụ y tế, vừa đảm bảo yêu cầu quản lý, nhưng phải thuận tiện cho cơ sở y tế và người bệnh.

- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và tổ chức khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế, đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ giữa các cơ sở y tế, cơ quan bảo hiểm xã hội và các cơ quan quản lý nhà nước.

- Phối hợp với sở, ngành liên quan trình cấp thẩm quyền bổ sung kinh phí năm 2016 để nâng cấp cơ sở y tế, mua sắm trang thiết bị y tế cho các bệnh viện và trạm y tế xã đảm bảo phục vụ khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo quy định.

3. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:

- Đảm bảo xác định đầy đủ và quản lý chặt chẽ các đối tượng tham gia bảo hiểm y tế thuộc diện quản lý theo quy định.

- Chỉ đạo các cơ sở dạy nghề lập danh sách đối tượng tham gia bảo hiểm y tế gửi về cơ quan bảo hiểm xã hội theo quy định.

4. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Hậu Giang và các cơ quan báo, đài:

Phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức trên các phương tiện thông tin đại chúng, tổ chức hội nghị, tọa đàm, nhằm nâng cao nhận thức cho người sử dụng lao động, người lao động và Nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng, nội dung chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế, để tự giác tham gia, nhất là các đối tượng thuộc diện bắt buộc phải tham gia, đối tượng tự nguyện hộ gia đình và học sinh, sinh viên.

5. Bảo hiểm xã hội tỉnh:

- Chỉ đạo Bảo hiểm xã hội huyện, thị xã, thành phố tổ chức tốt hệ thống đại lý tại Ủy ban nhân dân cấp xã, Bưu điện cấp xã và đại lý khác do Bảo hiểm xã hội huyện, thị xã, thành phố hợp đồng…để cấp, bán thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng kịp thời, thuận lợi cho người tham gia bảo hiểm y tế, tập trung phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình, học sinh, sinh viên.

- Phối hợp với Sở Y tế tổ chức phân bổ số thẻ bảo hiểm y tế khám, chữa bệnh ban đầu tại các cơ sở y tế, thực hiện việc ký hợp đồng khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế với các cơ sở khám, chữa bệnh và quản lý sử dụng quỹ khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo quy định.

- Đẩy mạnh cải cách, đơn giản thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ, tạo điều kiện thuận lợi cho các bên tham gia bảo hiểm y tế, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, hiện đại hóa hệ thống quản lý tiến tới việc vận hành cơ sở dữ liệu điện tử trong phạm vi cả tỉnh.

6. Sở Giáo dục và Đào tạo:

- Chỉ đạo các Phòng Giáo dục - Đào tạo và các đơn vị trực thuộc tổ chức thực hiện các giải pháp nâng cao tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế đối với tất cả học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh.

- Chỉ đạo các cơ sở giáo dục và đào tạo lập danh sách đối tượng tham gia bảo hiểm y tế gửi về cơ quan bảo hiểm xã hội theo quy định.

- Đưa chỉ tiêu tham gia bảo hiểm y tế của học sinh, sinh viên ở các trường vào tiêu chí thi đua hàng năm của đơn vị.

7. Sở Tài chính:

- Phối hợp với Sở Y tế cùng các đơn vị có liên quan đề xuất nguồn kinh phí hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế cho các nhóm đối tượng theo quy định hiện hành của Nhà nước.

- Phối hợp với sở, ngành liên quan thanh tra, kiểm tra việc thu, quản lý, sử dụng quỹ bảo hiểm y tế.

8. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội tỉnh và các đơn vị có liên quan bổ sung tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế vào hệ thống chỉ tiêu, kế hoạch của tỉnh hàng năm.

9. Sở Nội vụ:

Đưa chỉ tiêu tham gia bảo hiểm y tế của các địa phương thành tiêu chí đánh giá thi đua hàng năm.

10. Sở Tư pháp:

- Phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan phổ biến Luật Bảo hiểm y tế (sửa đổi) đến các đơn vị sử dụng lao động và người dân trên địa bàn tỉnh.

- Chỉ đạo Phòng Tư pháp huyện, thị xã, thành phố tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế đến người dân trên địa bàn.

11. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Công an tỉnh:

Chỉ đạo, tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm y tế cho quân nhân, lực lượng vũ trang theo quy định; chế độ bảo hiểm y tế cho thân nhân lực lượng vũ trang, bảo đảm đạt tỷ lệ bao phủ 100%.

12. Liên đoàn Lao động tỉnh:

Chỉ đạo các Công đoàn ngành, Liên đoàn Lao động huyện, thị xã, thành phố nâng cao vai trò bảo vệ quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế; tăng cường giám sát, phát hiện kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật về bảo hiểm y tế; đồng thời, thường xuyên phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Phòng Y tế và Bảo hiểm xã hội huyện, thị xã, thành phố trong công tác kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo hiểm y tế.

13. Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh:

- Phối hợp với các ngành chức năng thường xuyên kiểm tra và có biện pháp đôn đốc việc thực hiện Luật Bảo hiểm y tế của các doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật.

- Phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý nghiêm các doanh nghiệp có hành vi vi phạm Luật Bảo hiểm y tế. Phối hợp với Tổ thu nợ Bảo hiểm xã hội tỉnh xử lý theo quy định những doanh nghiệp cố tình vi phạm, để đảm bảo quyền lợi của người lao động.

14. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên phối hợp với các sở, ngành liên quan tăng cường các hoạt động giám sát; đồng thời, tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về chính sách bảo hiểm y tế để các đoàn viên, hội viên tích cực tham gia.

15. Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố:

- Xây dựng kế hoạch và chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt Kế hoạch số 36/KH-UBND; định kỳ rà soát, đánh giá việc thực hiện kế hoạch bảo hiểm y tế toàn dân của địa phương, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện.

- Đưa tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế thành chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương hàng năm.

- Chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp để nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại địa phương, bảo đảm sự hài lòng của người bệnh. Tạo điều kiện thuận lợi để người dân tham gia và hưởng đầy đủ quyền lợi bảo hiểm y tế.

- Chỉ đạo các ban, ngành cấp huyện tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức, nhằm nâng cao nhận thức cho người sử dụng lao động, người lao động và Nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng, nội dung chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế, để tự giác tham gia, nhất là đối tượng hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình và học sinh, sinh viên.

Thủ trưởng sở, ban, ngành tỉnh liên quan, Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị này; định kỳ đánh giá kết quả thực hiện, báo cáo UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo nhằm thực hiện tốt chính sách bảo hiểm y tế, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh./.

 

 

Nơi nhận:
- TT: TU, HĐND tỉnh;
- VP. Tỉnh ủy, các Ban Đảng;
- VP. Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- UBMTTQVN và đoàn thể tỉnh;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;

- Bảo hiểm xã hội tỉnh;
- Bưu điện tỉnh;
- UBND huyện, thị xã, thành phố;
- Cơ quan Báo, Đài tỉnh;
- Công báo tỉnh, Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, VX.
LHT

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Đồng Văn Thanh

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 02/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu02/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/07/2015
Ngày hiệu lực17/07/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 02/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 02/CT-UBND 2015 tăng cường thực hiện chính sách bảo hiểm y tế Hậu Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 02/CT-UBND 2015 tăng cường thực hiện chính sách bảo hiểm y tế Hậu Giang
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu02/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hậu Giang
        Người kýĐồng Văn Thanh
        Ngày ban hành17/07/2015
        Ngày hiệu lực17/07/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 02/CT-UBND 2015 tăng cường thực hiện chính sách bảo hiểm y tế Hậu Giang

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 02/CT-UBND 2015 tăng cường thực hiện chính sách bảo hiểm y tế Hậu Giang

           • 17/07/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 17/07/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực