Chỉ thị 02/CT-UBND

Chỉ thị 02/CT-UBND về thực hiện nhiệm vụ quốc phòng địa phương năm 2018 do tỉnh Bắc Kạn ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 02/CT-UBND 2018 thực hiện nhiệm vụ quốc phòng địa phương Bắc Kạn


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/CT-UBND

Bắc Kạn, ngày 08 tháng 02 năm 2018

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ QUỐC PHÒNG ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2018

Năm 2017, công tác Quốc phòng địa phương của tỉnh được triển khai toàn diện, có chiều sâu và thu được nhiều kết quả quan trọng, góp phần giữ vững an ninh chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; công tác giáo dục quốc phòng và an ninh được triển khai sâu rộng; công tác tuyển quân, tuyển sinh quân sự đảm bảo 100% chỉ tiêu, an toàn, đúng quy định; công tác đăng ký, quản lý, sắp xếp quân nhân dự bị và phương tiện kỹ thuật của nền kinh tế quốc dân cho các đơn vị động viên bảo đảm chất lượng; Dân quân tự vệ, dự bị động viên các cấp được kiện toàn, bổ sung đúng quy định, chất lượng chính trị được nâng lên; công tác diễn tập phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn huyện Chợ Mới, Diễn tập phòng thủ huyện Ba Bể đạt chất lượng, hiệu quả và an toàn tuyệt đối, qua diễn tập củng cố thêm về năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền và năng lực tham mưu của các cơ quan, Ban, Ngành, đoàn thể từ cấp tỉnh đến cấp huyện; thực hiện nhiệm vụ xây dựng điểm đơn vị vững mạnh toàn diện và tham gia thi “Doanh trại chính quy, sáng, xanh, sạch, đẹp” cấp quân khu đạt kết quả tốt (huyện Chợ Đồn); các cơ quan, đơn vị trong tỉnh triển khai thực hiện tốt các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh Bắc Kạn (13/4/1947-13/4/2017) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì; các cấp tổ chức tổng kết thực hiện Luật Dân quân tự vệ năm 2009 đúng chỉ đạo, chất lượng tốt; công tác quản lý đất đai, công trình quốc phòng và đầu tư xây dựng công trình phòng thủ, thực hiện chính sách hậu phương quân đội, đền ơn đáp nghĩa được các cấp, các ngành quan tâm thực hiện.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Năng lực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền về công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng địa phương của một số cơ quan chuyên môn ở các cấp chưa bảo đảm yêu cầu; công tác chỉ đạo triển khai thực hiện Quyết định số: 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Chính phủ ở một số địa phương chưa tốt; việc quán triệt, thực hiện Nghị quyết ở một số cấp ủy, chính quyền và các Ban, Ngành, đoàn thể chưa thực sự sâu sắc, dẫn đến nhận thức của một số ít cán bộ, đảng viên và nhân dân về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc chưa thật đầy đủ, cho rằng đó là nhiệm vụ của lực lượng vũ trang; công tác phối hợp, hiệp đồng giữa cơ quan quân sự và các cấp, các ngành có thời điểm, nội dung chưa chặt chẽ, dẫn tới chất lượng thực hiện nhiệm vụ quốc phòng địa phương có mặt kết quả chưa cao.

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế trên, nhằm triển khai, thực hiện tốt các nhiệm vụ quốc phòng địa phương năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Chỉ thị cho các Sở, Ban, Ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

1. Quán triệt, triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác quốc phòng

- Tiếp tục quán triệt và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết đại hội Đảng các cấp; Nghị quyết số: 28-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X); Chỉ thị số 07-CT/TW của Ban Bí thư; Nghị định số: 02/2016/NĐ-CP ngày 05/01/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số: 152/2007/NĐ-CP về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới; Kết luận số: 41-KL/TW ngày 31/3/2009 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số: 16-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Dân quân tự vệ (DQTV) và Dự bị động viên (DBĐV) trong tình hình mới; Nghị định số: 119/2004/NĐ-CP ngày 11/5/2004 của Chính phủ; Luật Nghĩa vụ quân sự; Luật Dân quân tự vệ và Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh; Nghị quyết số: 100-NQ/TU ngày 12/12/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương năm 2018.

- Tiếp tục triển khai, thực hiện Nghị định số: 77/2010 của Chính phủ về phối hợp giữa Bộ Công an, Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng; Nghị định số: 133/2015/NĐ-CP ngày 28/12/2015 của Chính phủ Quy định việc phối hợp của lực lượng dân quân tự vệ với các lực lượng trong hoạt động bảo vệ an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở cơ sở; bảo vệ và phòng, chống cháy rừng.

2. Công tác giáo dục quốc phòng và an ninh (GDPQ&AN)

Hội đồng GDQP&AN các cấp: Tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến Luật GDQP&AN cho các cấp, các ngành và quần chúng nhân dân; rà soát, nắm chắc các đối tượng bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh năm 2018 theo Nghị định số: 13/2014/NĐ-CP ngày 25/02/2014 của Chính phủ, Thông tư số: 24/2014/TT-BQP ngày 15/5/2014 của Bộ Quốc phòng, Thông tư số: 05/2015/TTBCA ngày 07/01/2015 của Bộ Công an; cử cán bộ tham gia các lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đạt 100% chỉ tiêu; chỉ đạo chặt chẽ công tác GDQP&AN cho học sinh, sinh viên năm học 2017 - 2018 theo đúng quy định; thường xuyên rà soát Thành viên Hội đồng GDQP&AN đề xuất kiện toàn, bổ sung chức năng nhiệm vụ (theo Công văn số: 1111/BTL-BTM ngày 17/7/2014 của Bộ Tư lệnh Quân khu) nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng GDQP&AN các cấp.

- Hội đồng GDQP&AN tỉnh chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho 100% giáo viên giáo dục quốc phòng và an ninh, đồng thời cử giáo viên đi đào tạo giáo viên GDQP&AN chuẩn hóa trình độ theo yêu cầu từng cấp học theo Quyết định số: 607/QĐ-TTg ngày 24/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ; xây dựng kế hoạch kiểm tra công tác giáo dục quốc phòng và an ninh huyện Chợ Đồn và Na Rì.

3. Xây dựng lực lượng vũ trang địa phương và thực hiện công tác động viên, tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ

- Tiếp tục xây dựng DQTV theo đúng quy định của luật; tổ chức tập huấn cán bộ và huấn luyện theo phân cấp đúng đủ, thành phần quy định, 100% các đơn vị hoàn thành nội dung, chương trình huấn luyện năm 2018 nhằm nâng cao chất lượng tổng hợp, sức chiến đấu của lực lượng vũ trang tỉnh, huấn luyện lực lượng thường trực đạt giỏi; DQTV, DBĐV đạt khá trở lên; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đạt đơn vị huấn luyện giỏi; có 50% huyện, thành phố; trung đoàn 750 đạt đơn vị huấn luyện giỏi. Có 90% cơ quan, đơn vị trở lên đạt trong sạch toàn diện; kết thúc huấn luyện các đối tượng DQTV các huyện, thành phố phải tổ chức hội thao đánh giá kết quả huấn luyện. Xây dựng lực lượng DBĐV đúng pháp lệnh, sắp xếp, biên chế đạt 95% trở lên, động viên kiểm tra sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, diễn tập đạt 100% chỉ tiêu.

- Tiếp tục thực hiện chỉ đạo huấn luyện tập trung, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác huấn luyện cho lực lượng DBĐV.

- Chỉ đạo công tác tuyển quân đúng luật, đạt 100% chỉ tiêu.

- Bổ sung phương án sẵn sàng huy động lực lượng, phương tiện tham gia phòng chống lụt bão, khắc phục hậu quả thiên tai.

- Tích cực tham gia giúp nhân dân xóa đói giảm nghèo.

- Thực hiện tốt chế độ chính sách hậu phương quân đội, chính sách người có công, phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”.

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh: Tổ chức rà soát, nắm chắc số lượng và chất lượng cán bộ đã và đang đào tạo trình độ đại học, cao đẳng và trung cấp Ngành Quân sự cơ sở, phối hợp với Sở Nội vụ tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các huyện, thành phố xem xét, bố trí, sắp xếp cán bộ đã đào tạo tại các xã, phường, thị trấn theo đúng quy định.

- Coi trọng công tác giáo dục, bồi dưỡng phát triển đảng viên trong DQTV và lực lượng DBĐV, đảng viên trong DQTV đạt 22% trở lên, lực lượng DBĐV đạt 15%. Nâng cao chất lượng tổng hợp của DQTV, chú trọng xây dựng và nâng cao chất lượng về chính trị, trong đó: Cán bộ Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã, cơ quan, tổ chức 100% phải là đảng viên. Năm 2018 các huyện, thành phố có kế hoạch phát triển đảng viên mới cho 25% cán bộ đảm nhiệm chức vụ trung đội trưởng dân quân cơ động, thôn đội trưởng và kết nạp 01% dân quân tự vệ tự vệ thuộc quyền vào đảng.

4. Kết hợp chặt chẽ việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng và phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội gắn với tăng cường củng cố quốc phòng và an ninh và xây dựng khu vực phòng thủ

- Quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cấp, từng ngành, chú trọng kết hợp chặt chẽ giữa nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, phát triển kinh tế xã hội với tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh của địa phương, bảo đảm nâng cao chất lượng xây dựng, kiện toàn tổ chức và năng lực thực hiện nhiệm vụ của dân quân tự vệ, dự bị động viên; gắn phát triển ngành, địa phương với tăng cường củng cố tiềm lực, khả năng huy động, động viên nguồn lực cho quốc phòng, an ninh; quan tâm xây dựng các thành phần thế trận, tiềm lực của khu vực phòng thủ cấp huyện và toàn tỉnh. Tiếp tục ưu tiên bảo đảm kinh phí đầu tư xây dựng hoàn thiện hệ thống công trình quốc phòng bảo đảm chất lượng, tiến độ theo quy hoạch, kế hoạch ở các cấp. Đề cao trách nhiệm của lãnh đạo cơ quan, Ban, Ngành, địa phương các cấp trong xây dựng, duy trì hiệu quả hoạt động của cơ quan quân sự tự vệ cơ quan, tổ chức.

- Phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành trong thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn; nâng cao năng lực làm tham mưu trong lĩnh vực quản lý nhà nước về quốc phòng của cơ quan quân sự địa phương. Triển khai và tổ chức thực hiện hiệu quả quy chế phối hợp giữa lực lượng Quân sự - Công an theo Nghị định mới thay thế Nghị định số: 77/2010/NĐ-CP ngày 12/7/2010 và Quân sự - Công an - Kiểm lâm theo Nghị định số: 133/2015/NĐ-CP ngày 28/12/2015 của Chính phủ, bảo đảm giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng, xử trí kịp thời, hiệu quả mọi tình huống.

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì phối hợp với các Sở, Ban, Ngành có liên quan tham mưu cho Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ huyện Pác Nặm; diễn tập phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn huyện Bạch Thông.

- Các huyện, thành phố chỉ đạo diễn tập chiến đấu phòng thủ, phòng, chống giảm nhẹ thiên tai, tìm kiếm cứu nạn cho 25% cơ sở xã (phường, thị trấn) theo quy định.

5. Thực hiện công tác quản lý nhà nước về quốc phòng

- Kết hợp chặt chẽ giữa cơ quan, ban ngành, đoàn thể, địa phương các cấp trong thực hiện công tác quản lý nhà nước về quốc phòng.

- Tham gia ý kiến về lĩnh vực quốc phòng - an ninh đối với các dự án phát triển kinh tế - xã hội.

- Làm tốt công tác quy hoạch, quản lý đất đai, công trình quốc phòng.

- Nâng cao chất lượng làm tham mưu của cơ quan quân sự các cấp trong triển khai thực hiện công tác tổ chức xây dựng và hoạt động khu vực phòng thủ các cấp.

- Chú trọng quản lý và thực hiện quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội gắn với nâng cao khả năng huy động, động viên tiềm lực cho nhiệm vụ quốc phòng ở mỗi địa phương.

6. Công tác sơ kết, tổng kết

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với các Sở, Ngành liên quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh kế hoạch tổ chức sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số: 765-NQ/QUTU ngày 20/12/2012 của Quân ủy Trung ương về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013 - 2020 và những năm tiếp theo; sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số: 90/CT-BQP ngày 16/8/2012 của Bộ Quốc phòng về tăng cường công tác quản lý sử dụng, chống lấn chiếm, giải quyết lấn chiếm đất quốc phòng; tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số: 28-NQ/TU ngày 22/9/2008 của Bộ Chính trị về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc; Tổng kết 24 năm thực hiện Pháp lệnh Bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự; Tổng kết 15 năm thực hiện Pháp lệnh Động viên Công nghiệp.

7. Bảo đảm ngân sách cho nhiệm vụ quốc phòng: Thực hiện theo Quyết định số: 2088/QĐ-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2018.

Căn cứ Chỉ thị này, yêu cầu các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố với chức năng, nhiệm vụ được giao xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện.

Giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị, địa phương. Định kỳ tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị về Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

Chỉ thị này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lý Thái Hải

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 02/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu02/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/02/2018
Ngày hiệu lực08/02/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 02/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 02/CT-UBND 2018 thực hiện nhiệm vụ quốc phòng địa phương Bắc Kạn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 02/CT-UBND 2018 thực hiện nhiệm vụ quốc phòng địa phương Bắc Kạn
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu02/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Kạn
        Người kýLý Thái Hải
        Ngày ban hành08/02/2018
        Ngày hiệu lực08/02/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Chỉ thị 02/CT-UBND 2018 thực hiện nhiệm vụ quốc phòng địa phương Bắc Kạn

             Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 02/CT-UBND 2018 thực hiện nhiệm vụ quốc phòng địa phương Bắc Kạn

             • 08/02/2018

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 08/02/2018

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực