Chỉ thị 02/CT-UBND

Chỉ thị 02/CT-UBND về nhiệm vụ, giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2019 do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 02/CT-UBND 2019 giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch đầu tư công Hồ Chí Minh


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/CT-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 02 năm 2019

 

CHỈ THỊ

VỀ NHỮNG NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ GIẢI NGÂN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2019

Nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2019, bảo đảm kết quả giải ngân đến ngày 31 tháng 7 năm 2019 đạt ít nhất 50% và cả năm 2019 đạt ít nhất 95%, Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện, Tổng Giám đốc, Giám đốc các Tổng Công ty, Công ty nhà nước thuộc thành phố, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị được giao làm chủ đầu tư các dự án thực hiện đồng bộ, quyết liệt, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau đây:

1. Quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước và các Nghị định có liên quan

a) Các cơ quan, đơn vị, chủ đầu tư:

- Đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án và tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng, chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm bảo đảm tiến độ dự án.

- Lập hồ sơ, thanh toán ngay với Kho bạc Nhà nước thành phố khi có khối lượng nghiệm thu, không để dồn thanh toán vào cuối quý hoặc cuối năm.

- Theo dõi chặt chẽ tình hình giải ngân kế hoạch đầu tư công của các dự án, giảm vốn đối với các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp để điều chuyển sang các dự án có tỷ lệ giải ngân cao và có khả năng hoàn thành dứt điểm trong năm.

- Định kỳ hoặc đột xuất phải kiểm tra tình hình thực hiện công tác giải ngân, quyết toán dự án, kịp thời chấn chỉnh các sai sót, xử lý vi phạm nếu có.

- Không yêu cầu đơn vị thi công ứng trước vốn thực hiện khi chương trình, dự án chưa được quyết định chủ trương đầu tư, chưa được quyết định đầu tư hoặc chưa được bố trí kế hoạch vốn, gây nợ đọng xây dựng cơ bản và chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân thành phố trong việc để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản; đồng thời phải tự cân đối nguồn vốn để xử lý dứt điểm tình trạng nợ đọng.

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát tiến độ thực hiện các dự án và báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố xử lý đối với các đơn vị thi công không đáp ứng được yêu cầu, vi phạm các điều khoản hợp đồng đã ký kết, kiên quyết loại ra các đơn vị thi công không có năng lực đã vi phạm theo quy định của pháp luật.

- Chủ động nhập số liệu báo cáo tình hình giải ngân kế hoạch đầu tư công của các dự án sử dụng vốn ngân sách thành phố trước ngày 5 hằng tháng vào Hệ thống quản lý đầu tư công trên cổng thông tin điện tử của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Phấn đấu tỷ lệ giải ngân vốn ngân sách Trung ương của từng dự án đạt ít nhất từ 95% trở lên. Các cơ quan, đơn vị có tỷ lệ giải ngân kế hoạch đầu tư công trong 03 tháng liên tiếp thấp hơn so với mức giải ngân trung bình của cả nước thì phải chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân thành phố và Thủ tướng Chính phủ.

- Chủ động tìm kiếm, đề xuất nhà đầu tư và thực hiện có hiệu quả chủ trương xã hội hóa đầu tư trong các ngành, lĩnh vực theo Quyết định số 3861/QĐ-UBND ngày 18 tháng 7 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành Kế hoạch đẩy mạnh xã hội hóa đầu tư trên địa bàn thành phố giai đoạn 2017 - 2020.

b) Sở Kế hoạch và Đầu tư:

- Chủ trì, phối hợp Sở Tài chính tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố giao kế hoạch đầu tư công duy nhất một lần trong năm theo đúng quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách Nhà nước, ý kiến của Kiểm toán Nhà nước và chỉ tiêu kế hoạch đầu tư công hằng năm được Hội đồng nhân dân thành phố thông qua.

- Không bố trí vốn cho các dự án chưa được cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư, không thuộc danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 của thành phố, không thuộc nhiệm vụ chi ngân sách địa phương của thành phố theo đúng ý kiến của Kiểm toán Nhà nước.

- Thường xuyên theo dõi, đôn đốc tình hình, tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công. Tổng hợp các khó khăn, vướng mắc của các cơ quan, đơn vị trong quá trình triển khai, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, giải quyết.

- Tổng hợp nhu cầu bổ sung nguồn vốn ngân sách Trung ương do các cơ quan, đơn vị đề xuất để tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố kiến nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo cấp có thẩm quyền bổ sung kế hoạch vốn.

- Tổng hợp danh sách các cơ quan, đơn vị không thực hiện nghiêm công tác nhập số liệu báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công hằng tháng, tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố có văn bản phê bình theo quy định.

c) Sở Tài chính:

- Phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố giao kế hoạch đầu tư công duy nhất một lần trong năm theo đúng quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách Nhà nước, ý kiến của Kiểm toán Nhà nước và chỉ tiêu kế hoạch đầu tư công hằng năm được Hội đồng nhân dân thành phố thông qua.

- Khẩn trương nhập dự toán chi vào Hệ thống thông tin quản lý Ngân sách và Kho bạc (TABMIS) ngay sau khi Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định giao kế hoạch đầu tư công.

- Đôn đốc chủ đầu tư thực hiện công tác quyết toán dự án hoàn thành kịp thời, đầy đủ nội dung biểu mẫu theo quy định; hướng dẫn chủ đầu tư giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quá trình quyết toán dự án hoàn thành; tổ chức thẩm tra báo cáo quyết toán dự án hoàn thành đầy đủ nội dung theo đúng quy định.

- Tổng hợp danh sách các chủ đầu tư có dự án chậm nộp quyết toán tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2018, tham mưu đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố xử lý theo quy định.

- Tổng hợp các khó khăn, vướng mắc liên quan đến trình tự, thủ tục, thẩm định và các vấn đề liên quan đến việc phê duyệt giá T1, T2, báo cáo đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, giải quyết theo quy định.

d) Kho bạc Nhà nước thành phố thanh toán cho các dự án khi có đủ điều kiện giải ngân trong thời gian 04 ngày làm việc; phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư xử lý các vướng mắc phát sinh, rút ngắn thời gian kiểm soát chi.

2. Đẩy nhanh tiến độ lập, thẩm định, phê duyệt quyết định đầu tư các chương trình, dự án đầu tư công sử dụng vốn ngân sách thành phố đã được cấp có thẩm quyền quyết định

a) Các Sở chuyên ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện được Ủy ban nhân dân thành phố phân cấp, ủy quyền quyết định đầu tư:

- Đẩy nhanh công tác thẩm định, phê duyệt quyết định đầu tư dự án nhưng vẫn phải đảm bảo đúng quy định, đúng yêu cầu chất lượng.

- Tăng cường kiểm tra việc triển khai công tác lập, thẩm định dự án đầu tư xây dựng, thiết kế dự toán xây dựng công trình của các cơ quan, đơn vị.

b) Các cơ quan, đơn vị, chủ đầu tư:

- Căn cứ vào chủ trương đầu tư đã được cấp có thẩm quyền quyết định và kế hoạch vốn chuẩn bị đầu tư được giao, các cơ quan, đơn vị khẩn trương lập Báo cáo nghiên cứu khả thi trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt theo đúng thời gian, trình tự và thủ tục quy định tại Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng và các Nghị định có liên quan.

- Các dự án được giao kế hoạch vốn chuẩn bị đầu tư năm 2019 phải cam kết hoàn tất công tác phê duyệt quyết định đầu tư trong năm theo quy định. Trường hợp dự án đã được giao vốn chuẩn bị đầu tư nhưng đến ngày 31 tháng 12 năm 2019 không được cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư mà không có lý do khách quan sẽ xem xét không tiếp tục giao vốn chuẩn bị đầu tư cho dự án trong năm kế hoạch tiếp theo.

- Các cơ quan, đơn vị chậm trễ trong việc lập, thẩm định, phê duyệt quyết định đầu tư làm tăng tổng mức đầu tư do trượt giá hoặc làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện của dự án so với chủ trương đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt phải chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân thành phố.

c) Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp danh mục dự án được giao vốn chuẩn bị đầu tư năm 2019 đến ngày 31 tháng 12 năm 2019 không hoàn tất công tác phê duyệt quyết định đầu tư mà không có lý do khách quan, tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố biện pháp xử lý theo quy định.

3. Tăng cường công tác quản lý và lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư trên cơ sở bảo đảm cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế

a) Các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân quận, huyện và chủ đầu tư:

- Phổ biến, quán triệt đầy đủ các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động đấu thầu đến các đơn vị trực thuộc, các phòng, ban chuyên môn.

- Tuân thủ nghiêm quy định của Luật Đấu thầu và các Nghị định có liên quan, đảm bảo công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư đúng trình tự, thời gian quy định nhằm nâng cao chất lượng công trình và hiệu quả sử dụng vốn.

- Việc lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ mời thầu phải đảm bảo đúng quy định, không yêu cầu các điều kiện, tiêu chuẩn không theo quy định hoặc không phù hợp với quy mô, tính chất kỹ thuật của gói thầu làm hạn chế sự tham gia của các nhà thầu. Tổ chức đăng tải thông tin, phát hành hồ sơ mời thầu công khai, minh bạch, đảm bảo đúng thời gian quy định. Nghiêm cấm các chủ đầu tư, bên mời thầu có hành vi thông đồng với nhà thầu, trốn tránh, không bán hoặc bán chậm trễ hồ sơ mời thầu cho các đơn vị có nhu cầu.

- Củng cố, tăng cường năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tham gia hoạt động đấu thầu.

- Giải quyết kịp thời các kiến nghị, phản ánh của nhà thầu đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của nhà thầu, không để xảy ra tình trạng kiến nghị, khiếu nại kéo dài.

b) Sở Kế hoạch và Đầu tư:

- Chủ trì, hướng dẫn phổ biến các quy định của pháp luật về đấu thầu cho các cơ quan, đơn vị và chủ đầu tư các dự án sử dụng vốn nhà nước.

- Chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị tiến hành kiểm tra, thanh tra, giám sát để phát hiện và yêu cầu xử lý kịp thời những tồn tại hoặc các hành vi vi phạm trong công tác đấu thầu. Rà soát năng lực của các chủ thể trực tiếp hoạt động trong lĩnh vực đấu thầu, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành về quản lý đấu thầu.

4. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư các dự án có thu hồi đất

a) Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp Ủy ban nhân dân các quận, huyện tập trung thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TU ngày 12 tháng 01 năm 2018 của Thành ủy và Quyết định số 2437/QĐ-UBND ngày 08 tháng 6 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố về tăng cường lãnh đạo, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư các dự án có thu hồi đất, góp phần ổn định tình hình chính trị - kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố giai đoạn 2018 - 2020.

b) Ủy ban nhân dân quận, huyện:

- Lập kế hoạch, tiến độ thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của từng dự án để đề xuất bố trí vốn phù hợp; không để xảy ra tình trạng dự án được bố trí vốn nhưng chậm thực hiện trình thẩm định, phê duyệt giá bồi thường dẫn đến chậm giải ngân vốn chi trả cho người dân.

- Phối hợp các Sở chuyên ngành để thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, bố trí vốn được đồng bộ kịp thời, đảm bảo việc thực hiện chi trả bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trong vòng 30 ngày kể từ ngày ban hành Quyết định thu hồi đất, Quyết định bồi thường, hỗ trợ tái định cư; không để phát sinh tiền phạt do chậm chi trả cho người dân.

c) Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, quận, huyện và chủ đầu tư để rà soát, tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố cân đối, bố trí đủ nguồn vốn để quận huyện chi trả bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

d) Quỹ Phát triển Đất thành phố phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước thành phố và Ủy ban nhân dân các quận, huyện rà soát các phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được cấp có thẩm quyền phê duyệt nhưng chưa được Ủy ban nhân dân thành phố bố trí kế hoạch vốn để xem xét, tạm ứng kinh phí từ Quỹ Phát triển đất thành phố nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện theo chủ trương chấp thuận của Ủy ban nhân dân thành phố tại Công văn số 8120/UBND-KT ngày 28 tháng 12 năm 2017.

đ) Sở Xây dựng tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc cân đối, bố trí quỹ nhà tái định cư trên địa bàn thành phố.

e) Sở Nội vụ tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trực tiếp tổ chức thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư ở quận, huyện, phường, xã, thị trấn.

5. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương về đầu tư công; tăng cường công tác theo dõi, kiểm tra, thanh tra và thực hiện kế hoạch đầu tư công

a) Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị nâng cao trách nhiệm của cơ quan chủ quản, người đứng đầu, chủ đầu tư dự án trong việc giải ngân:

- Giải ngân dưới 50% (tính đến ngày 31 tháng 7 năm 2019) phải tổ chức kiểm điểm trách nhiệm của tập thể, người đứng đầu, cá nhân liên quan.

- Giải ngân dưới 90% (tính đến hết năm 2019) thì không xét thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ và không chi thu nhập tăng thêm theo Nghị quyết 54 của Quốc hội cho người đứng đầu, chủ đầu tư dự án và các cá nhân liên quan.

- Sau khi nhận được quyết định giao kế hoạch vốn, chủ đầu tư phân bổ chi tiết kế hoạch giải ngân hằng tháng, hằng quý và cơ quan chủ quản tổ chức kiểm tra tình hình giải ngân theo kế hoạch của chủ đầu tư.

- Tổ chức giao ban hằng tháng về tình hình giải ngân kế hoạch đầu tư công để kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc.

- Xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm và cố tình cản trở, gây khó khăn, làm chậm tiến độ giải ngân kế hoạch đầu tư công. Thay thế kịp thời những cán bộ, công chức yếu kém hoặc nhũng nhiễu, tiêu cực trong quản lý vốn đầu tư công.

b) Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn các cơ quan, đơn vị báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công. Trên cơ sở tổng hợp báo cáo của các đơn vị, tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính tình hình giải ngân kế hoạch đầu tư công hàng tháng, hàng quý theo quy định.

c) Kho bạc Nhà nước thành phố:

- Kiểm soát chặt chẽ pháp lý dự án trước khi cho phép giải ngân theo đúng quy định của Luật Đầu tư công và các quy định hiện hành.

- Báo cáo danh mục các dự án có kết quả giải ngân đến ngày 31 tháng 7 năm 2019 dưới 50% (phân theo cơ quan chủ quản và chủ đầu tư) trình Ủy ban nhân dân thành phố trước ngày 05 tháng 8 năm 2019.

- Báo cáo danh mục các dự án có kết quả giải ngân đến hết năm 2019 dưới 90% (phân theo cơ quan chủ quản và chủ đầu tư) trình Ủy ban nhân dân thành phố trước ngày 05 tháng 02 năm 2020.

- Trước ngày 5 hằng tháng, thông báo cho từng cơ quan chủ quản, chủ đầu tư tình hình giải ngân các dự án đã được giao kế hoạch đầu tư công năm 2019.

d) Các cơ quan thanh tra, kiểm tra tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công. Làm rõ trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân gây chậm trễ việc giải ngân kế hoạch đầu tư công./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND TP;
- TTUB: CT, các PCT;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Vụ Kinh tế địa phương và lãnh thổ Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Vụ Tổng hợp Kinh tế quốc dân Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Các sở, ban, ngành, quận, huyện;
- Các doanh nghiệp nhà nước thuộc thành phố;
- VPUB: CPVP;
- Phòng TH (2b)
- Lưu: VT, (TH/V).

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thành Phong

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 02/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu02/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/02/2019
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báoĐã biết
Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 02/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 02/CT-UBND 2019 giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch đầu tư công Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 02/CT-UBND 2019 giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch đầu tư công Hồ Chí Minh
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu02/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýNguyễn Thành Phong
        Ngày ban hành21/02/2019
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báoĐã biết
        Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Chỉ thị 02/CT-UBND 2019 giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch đầu tư công Hồ Chí Minh

              Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 02/CT-UBND 2019 giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch đầu tư công Hồ Chí Minh

              • 21/02/2019

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực