Chỉ thị 02/CT-UBND

Chỉ thị 02/CT-UBND về nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự năm 2019 do tỉnh Hà Nam ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 02/CT-UBND 2019 nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự Hà Nam


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/CT-UBND

Hà Nam, ngày 16 tháng 01 năm 2019

 

CHỈ THỊ

VỀ NHIỆM VỤ BẢO ĐẢM AN NINH, TRẬT TỰ NĂM 2019

Năm 2018, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ của các ban, ngành, đoàn thể, vai trò nòng cốt và tham mưu có hiệu quả của lực lượng Công an, sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân, công tác bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh đạt được những kết quả quan trọng. An ninh chính trị được giữ vững ổn định; các mục tiêu trọng điểm, các sự kiện chính trị lớn được bảo vệ tuyệt đối an toàn; đấu tranh quyết liệt, có hiệu quả đối với đối tượng phản động và các đối tượng chống đối; các vụ việc nổi lên về an ninh trật tự (ANTT) được tập trung chỉ đạo giải quyết hiệu quả; trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tuy nhiên, tình hình ANTT có lúc, có nơi còn diễn biến phức tạp. Công tác tham mưu giải quyết một số vụ việc nổi lên về ANTT có lúc hiệu quả chưa cao; việc triển khai, thực hiện các quy định về công tác bảo vệ bí mật nhà nước của một số cơ quan, đơn vị vẫn còn tồn tại, hạn chế. Công tác phòng ngừa, đấu tranh một số loại tội phạm, nhất là tội phạm hoạt động trên tuyến, địa bàn giáp ranh, tội phạm cướp giật, trộm cắp tài sản, hoạt động “tín dụng đen”, đòi nợ, siết nợ có thời điểm còn hạn chế; công tác quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực, nhất là quản lý ngành, nghề kinh doanh có điều kiện ở một số nơi chưa chặt chẽ; vi phạm pháp luật về môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm xảy ra ở nhiều lĩnh vực, địa bàn, gây bức xúc trong nhân dân; công tác phòng, chống cháy nổ còn hạn chế; phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) ở một số nơi chưa vững chắc, chưa đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ đảm bảo ANTT ở cơ sở.

Thực hiện Nghị quyết số 14-NQ/TU ngày 10 tháng 01 năm 2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự, xây dựng lực lượng Công an Hà Nam năm 2019, UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tập trung chỉ đạo thực hiện tốt những nhiệm vụ chủ yếu sau:

1. Tiếp tục quán triệt sâu sắc, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước về bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị đối với yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ ANTT trong tình hình mới, trọng tâm là Nghị quyết số 28- NQ/TW ngày 25/10/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 22/6/2015 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm ANTT trong tình hình mới”; Nghị quyết số 30-NQ/TW, ngày 25/7/2018 của Bộ Chính trị về “Chiến lược An ninh mạng quốc gia”; Kết luận số 32-KL/TW của Bộ Chính trị về tình hình an ninh, trật tự nổi lên gần đây và nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới; Chỉ thị số 28/CT-TTg, ngày 30/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới. Tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án, kế hoạch của UBND tỉnh trên lĩnh vực an ninh, trật tự.

2. Chủ động phòng ngừa, tập trung phát hiện, đấu tranh ngăn chặn âm mưu và hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia của các loại đối tượng, không để hình thành các hội, nhóm mang màu sắc chính trị trên địa bàn. Bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội quan trọng của đất nước, của tỉnh, hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế về địa phương. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 18/8/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình hiện nay; kịp thời phát hiện xử lý theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước những cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo 94, tập trung đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, nhất là trên Internet. Tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh công tác bảo vệ bí mật nhà nước, nhất là tại các cơ quan, đơn vị trọng yếu; xử lý nghiêm trách nhiệm người đứng đầu nơi xảy ra lộ, mất bí mật nhà nước.

3. Tiếp tục tham mưu cho Tỉnh ủy tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 05/01/2017 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh kinh tế trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế”. Nắm chắc tình hình, chủ động xây dựng và triển khai các giải pháp bảo đảm an ninh kinh tế sau khi Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) có hiệu lực; đảm bảo an ninh trong công nhân, an ninh tại các khu cụm công nghiệp. Thực hiện tốt công tác phối hợp thẩm định, giám sát các chương trình, đề án, dự án hợp tác quốc tế đầu tư nước ngoài vào địa bàn tỉnh, phát hiện, ngăn chặn kịp thời các hoạt động xâm hại an ninh kinh tế; tham mưu xử lý việc thực hiện không đúng cam kết, gây lãng phí tài nguyên, ô nhiễm môi trường. Chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn kịp thời các hoạt động phá hoại kinh tế của các thế lực thù địch, tập trung trên các lĩnh vực tài chính, tiền tệ, đầu tư nước ngoài; đảm bảo tốt quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, không để xảy ra đình công, lãn công... góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự trên lĩnh vực viễn thông, Internet, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trong quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng. Chủ động phát hiện, phối hợp khắc phục lỗ hổng bảo mật; phòng ngừa, ngăn chặn các hoạt động xâm nhập, tấn công hệ thống mạng thông tin của các cơ quan trọng yếu, cơ mật của tỉnh.

4. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 25-CT/TU ngày 29/7/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo”; chỉ đạo giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác đền bù giải phóng mặt bằng, đảm bảo tiến độ triển khai các dự án kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh, trong đó tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình về đền bù, giải phóng mặt bằng. Tập trung giải quyết triệt để, hiệu quả các vụ, việc tranh chấp, khiếu kiện, các vụ việc nổi lên về tôn giáo, không để các đối tượng lợi dụng tiến hành các hoạt động gây phức tạp ANTT, không để phát sinh trở thành “điểm nóng”. Tăng cường quản lý nhà nước về tôn giáo, tạo điều kiện cho các tôn giáo hoạt động trong khuôn khổ pháp luật. Đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả các hoạt động tuyên truyền, phát triển đạo trái pháp luật, hoạt động của các tà đạo, đạo lạ trên địa bàn tỉnh. Đảm bảo tốt ANTT Giáo hội Phật giáo tổ chức Đại lễ Vesak Liên hợp quốc tại Chùa Tam Chúc, thị trấn Ba Sao, huyện Kim Bảng.

5. Cụ thể hóa, tiếp tục thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, chiến lược, chương trình của Đảng, Nhà nước về phòng, chống tội phạm, trọng tâm là Kết luận số 05-KL/TW ngày 15/7/2016 của Ban Bí thư về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới”; Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 7/12/2015 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng”; Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016-2025, định hướng đến năm 2030; Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm đến năm 2020. Tăng cường các biện pháp phòng ngừa tội phạm, trong đó chú trọng công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, tích cực hưởng ứng, tham gia phòng, chống tội phạm, bảo vệ ANTT từ cơ sở. Tăng cường phối hợp với Công an các địa bàn giáp ranh xây dựng kế hoạch cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm theo hướng cụ thể, có trọng tâm, giải quyết những vấn đề bức xúc nổi lên về tội phạm trên các tuyến và địa bàn trọng điểm.

Thực hiện đồng bộ các giải pháp kiềm chế các loại tội phạm; giữ vững ổn định tình hình trật tự, an toàn xã hội tại các địa bàn trọng điểm, không để phát sinh các địa bàn phức tạp mới. Tập trung đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng, các loại tội phạm hình sự nguy hiểm, tội phạm liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”, đòi nợ, siết nợ, tội phạm sử dụng vũ khí, vật liệu nổ gây án, cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản, tội phạm xâm hại trẻ em, không để tội phạm hoạt động “lộng hành” gây bức xúc trong nhân dân. Thường xuyên rà soát, có giải pháp và kế hoạch đấu tranh, triệt phá làm tan rã các ổ nhóm tội phạm, nhất là các ổ nhóm tội phạm có hoạt động chèn ép, đe dọa các doanh nghiệp, không để ảnh hưởng đến thu hút đầu tư của tỉnh. Triệt phá các điểm, tụ điểm đường dây mua bán, vận chuyển, tổ chức sử dụng trái phép các chất ma túy.

Chủ động nắm tình hình trên các lĩnh vực dễ phát sinh sai phạm như thuế, tài chính, ngân hàng, đền bù giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý đất đai, thực hiện chính sách xã hội, xây dựng nông thôn mới, nhất là cấp cơ sở. Đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn vi phạm pháp luật, các hành vi sản xuất, mua bán hàng giả, hàng cấm, thủ đoạn mới về chuyển giá, trốn thuế, gây thiệt hại cho Nhà nước; đẩy nhanh tiến độ điều tra các vụ án đang thụ lý; phát hiện xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các hành vi “tham nhũng vặt”, gây bức xúc trong nhân dân. Tiếp tục thực hiện Đề án đảm bảo môi trường khu vực bờ Tây sông Đáy. Tăng cường công tác đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, sử dụng chất cấm trong chăn nuôi.

6. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020; Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức Đảng đối với công tác đấu tranh phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác thi hành án trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết của HĐND tỉnh về tăng cường các biện pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm; phòng ngừa oan sai và nâng cao hiệu quả công tác của Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân và công tác thi hành án năm 2017 và các năm tiếp theo. Nâng cao chất lượng công tác điều tra, truy tố, xét xử, không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm, hoặc các sai phạm trong hoạt động tố tụng. Làm tốt công tác giam giữ, thi hành án, công tác đảm bảo tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành án ngoài hình phạt tù, người được hoãn, tạm đình chỉ, chấp hành xong án phạt tù về cư trú tại địa phương.

7. Nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước về an ninh, trật tự gắn với tiếp tục triển khai Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011-2020 trên lĩnh vực an ninh, trật tự. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 112/NĐ-CP ngày 30/10/2017 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư; hoàn thành việc thu thập, nhập dữ liệu thông tin dân cư trên địa bàn toàn tỉnh. Thực hiện tốt công tác quản lý xuất, nhập cảnh, quản lý người nước ngoài, quản lý cư trú, quản lý các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT, đăng ký quản lý con dấu, các dịch vụ văn hóa và hoạt động văn hóa. Tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân giao nộp vũ khí, kịp thời phát hiện, thu hồi, xử lý nghiêm các trường hợp sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, mua bán, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trái phép. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị định số 36/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi buôn bán, tàng trữ, vận chuyển và đốt các loại pháo.

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy; Đề án của UBND tỉnh về “Quy hoạch tổng thể hệ thống cơ sở phòng cháy, chữa cháy”; Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 của Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy, chữa cháy. Xây dựng phong trào toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ sâu rộng, gắn với phương châm “bốn tại chỗ”. Đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp tuyên truyền, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra theo hướng nâng cao tính chủ động, vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở trong việc tự kiểm tra, duy trì các điều kiện bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy; kiên quyết xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về phòng cháy, chữa cháy.

8. Tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 04/9/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông”; Chương trình mục tiêu đảm bảo trật tự, an toàn giao thông giai đoạn 2016-2020. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức của người tham gia giao thông, nhất là tại các vùng nông thôn. Tăng cường tuần tra, kiểm soát, kiên quyết xử lý vi phạm; thực hiện đồng bộ các giải pháp kiềm chế, làm giảm tai nạn giao thông, không để xảy ra ùn tắc giao thông nghiêm trọng; tổ chức thực hiện có hiệu quả kế hoạch về kiểm tra, xử lý phương tiện chở quá trọng tải trên địa bàn tỉnh và phòng chống hút cát trái phép trên các tuyến sông; lập lại trật tự đô thị, trật tự công cộng, không để tình trạng tái lấn chiếm lòng đường, vỉa hè.

9. Tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới; Nghị định số 06/2014/NĐ-CP ngày 21/01/2014 của Chính phủ quy định “Biện pháp vận động quần chúng bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, nhất là trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường và trong đồng bào vùng giáo, tập trung vào những địa bàn phức tạp về ANTT, với hình thức đa dạng, phù hợp. Tiếp tục duy trì các mô hình phong trào phát huy hiệu quả tích cực; xây dựng nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến trong phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc theo hướng xã hội hóa ngày càng cao, với nhiều hình thức tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải phù hợp với tình hình từng địa bàn cụ thể.

10. Triển khai thực hiện nghiêm túc có hiệu quả Nghị định mới thay thế Nghị định số 77/2010/NĐ-CP của Chính phủ về phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ An ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng. Phối hợp với các ngành thực hiện hiệu quả các quy chế, kế hoạch phối hợp giữa các ngành với lực lượng Công an trong công tác đảm bảo ANTT; nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các lực lượng vũ trang tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ an ninh, quốc phòng. Tổ chức tốt công tác diễn tập các tình huống phức tạp về an ninh, quốc phòng, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu của các lực lượng. Củng cố, kiện toàn, đào tạo, bồi dưỡng lực lượng Công an xã, Dân phòng, Bảo vệ dân phố, Bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp, đảm bảo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ở cơ sở trong tình hình mới.

11. Triển khai Luật Công an nhân dân sửa đổi; triển khai bố trí Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã, tiến tới chính quy lực lượng Công an xã. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về tăng cường, xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và phong trào Công an nhân dân học tập thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy. Tăng cường mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ về mọi mặt cho cán bộ, chiến sỹ gắn với quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả biên chế. Tiếp tục đầu tư xây dựng toàn diện cho Công an cấp huyện, đơn vị trực tiếp chiến đấu và lực lượng Công an xã chính quy; tăng cường kinh phí, ưu tiên hỗ trợ đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện cho lực lượng Công an để đáp ứng yêu cầu bảo vệ ANTT. Tăng cường kỷ cương, kỷ luật và xây dựng văn hóa ứng xử của cán bộ, chiến sỹ Công an; tổ chức nhiều hình thức để cán bộ, nhân dân trong tỉnh đóng góp ý kiến xây dựng lực lượng Công an ngày càng trong sạch, vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

Căn cứ Chỉ thị này, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố ban hành Chỉ thị, thủ trưởng các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh xây dựng kế hoạch và tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc.

Giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị, tổng hợp báo cáo kết quả hàng tháng về UBND tỉnh./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Đông

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 02/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu02/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/01/2019
Ngày hiệu lực16/01/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 02/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 02/CT-UBND 2019 nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự Hà Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 02/CT-UBND 2019 nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự Hà Nam
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu02/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Nam
        Người kýNguyễn Xuân Đông
        Ngày ban hành16/01/2019
        Ngày hiệu lực16/01/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 02/CT-UBND 2019 nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự Hà Nam

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 02/CT-UBND 2019 nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự Hà Nam

           • 16/01/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 16/01/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực