Chỉ thị 02/CT-UBND

Chỉ thị 02/CT-UBND về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2019 do tỉnh Sơn La ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 02/CT-UBND 2019 tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Sơn La


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/CT-UBND

Sơn La, ngày 13 tháng 01 năm 2019

 

CHỈ THỊ

VỀ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN, CỨU HỘ NĂM 2019

Năm 2018, tình hình cháy, nổ trên địa bàn tỉnh Sơn La nói riêng, cả nước nói chung có nhiều diễn biến phức tạp, gây hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và của tỉnh;

Để huy động và phát huy sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị địa phương chủ động triển khai kịp thời, nghiêm túc, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu h(viết tắt là PCCC&CNCH) đặc biệt là đảm bảo tuyệt đối an toàn về PCCC dịp trước, trong và sau tết nguyên Đán Kỷ Hợi, bảo vệ các sự kiện lớn của đất nước, của địa phương trong năm 2019, góp phần đảm bảo ANTT, phục vụ phát triển Kinh tế - Xã hội của tỉnh. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu người đứng đầu các sở, ban, ngành, đoàn thể, các đơn vị lực lượng vũ trang, các tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn toàn tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố triển khai thực hiện nghiêm túc nhng nhiệm vụ, như sau:

I. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Tiếp tục tổ chức phổ biến, quán triệt và thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh về công tác PCCC&CNCH, nhất là Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25/6/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy. Xác định rõ và thực hiện đầy đủ trách nhiệm của người đứng đầu quan, đơn vị, địa phương theo luật PCCC; tránh tình trạng lơ là, chủ quan, chng quan tâm, đầu tư đúng mức cho công tác PCCC&CNCH.

2. Chủ động triển khai các nhiệm vụ, giải pháp về PCCC&CNCH nhằm hạn chế đến mức thấp nhất số vụ cháy, nổ, tai nạn, sự cố xảy ra; không để xảy ra các vụ cháy, nổ, tai nạn, sự cố gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Trong đó, tập trung triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 32/CT-TTg ngày 05/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác PCCC tại khu dân cư.

3. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCCC&CNCH cho người dân để người dân có thể tự bảo vệ mình và nâng cao tinh thần trách nhiệm tham gia vào công tác PCCC&CNCH nơi mình sinh sống, làm việc. Thực hiện nghiêm quy chế dân chủ theo đúng phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra trong công tác PCCC&CNCH. Gắn phong trào toàn dân tham gia công tác PCCC&CNCH với phong trào dân vận khéo, phong trào xây dựng khu dân cư, gia đình văn hóa; nhân rộng điển hình tiên tiến về PCCC&CNCH, kịp thời khen thưởng những tổ chức, cá nhân có thành tích trong công tác PCCC&CNCH.

4. Tổ chức rà soát, nghiên cứu đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật, các quy chuẩn, tiêu chuẩn về PCCC&CNCH. Chuẩn bị tốt nội dung báo cáo và các điều kiện phục vụ đoàn giám sát của Quốc hội về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về PCCC giai đoạn 2014-2018.

5. Nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước về PCCC&CNCH; tổ chức kiểm tra, tự kiểm tra đánh giá các điều kiện về PCCC&CNCH tại các địa bàn, cơ sở trọng điểm về PCCC&CNCH; Chủ động phương án, kế hoạch PCCC&CNCH bảo vệ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019; các sự kiện quan trọng của đất nước, của tỉnh; các dịp lễ hội; các đoàn khách cấp cao của Đảng, Nhà nước, Quốc tế đến thăm, làm việc hoặc đi qua địa bàn tỉnh; bảo vệ các hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ và đoàn công tác của Trung ương về thăm, nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ và đồng bào các dân tộc Tây Bắc tại Sơn La.

6. Xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng tháng an toàn PCCC lần thứ 24 và ngày toàn dân PCCC lần thứ 18 năm 2019. Tổ chức tốt hội thao PCCC&CNCH tại huyện Bắc Yên và diễn tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ lớn có huy động nhiều lực lượng tham gia tại huyện Sông Mã.

7. Tăng cường công tác cải cánh thủ tục hành chính trong lĩnh vực PCCC, trọng tâm là phổ biến, quán triệt và triển khai tốt Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 30/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính tại các bộ, ngành, địa phương.

8. Xây dựng lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH chính quy, chuyên nghiệp, từng bước hiện đại, nắm vững pháp luật, tinh thông nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; xây dựng lực lượng chuyên ngành, cơ sở, dân phòng đáp ứng yêu cầu công tác PCCC&CNCH theo phương châm 4 tại chỗ.

9. Tăng cường trang bị dụng cụ, phương tiện chữa cháy, phương tiện cứu nạn, cứu hộ hiện đại cho lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH; đảm bảo nguồn kinh phí cho các hoạt động PCCC&CNCH theo Nghị định số 165/2016/NĐ-CP ngày 24/12/2016 của Chính phủ quy định quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước đối với một số hoạt động lĩnh vực quốc phòng, an ninh.

10. Thực hiện tốt công tác thường trực sẵn sàng về lực lượng, hậu cần, phương tiện... Chủ động xây dựng, rà soát, bổ sung kế hoạch, phương án PCCC&CNCH phù hợp với địa bàn, cơ sở; tổ chức luyện tập, diễn tập các phương án để khi có cháy, nổ, tai nạn, sự cố xảy ra thì tổ chức chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ kịp thời, có hiệu quả.

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các sở, ban, ngành, đoàn th, trường học, lực lượng vũ trang

- Xây dựng Kế hoạch quán triệt, triển khai nghiêm túc Chỉ thị này đến toàn thể cán bộ, chiến sỹ, công nhân, viên chức, học sinh, sinh viên; kiểm tra, rà soát những nội dung còn hạn chế, vướng mắc về PCCC&CNCH để tập trung chỉ đạo, giải quyết;

- Chủ động phối hợp với các ngành liên quan, địa phương sở tại thực hiện nhiệm vụ PCCC&CNCH tại địa bàn;

- Xây dựng và triển khai phương án PCCC&CNCH bảo vệ cơ quan, đơn vị; chủ động lực lượng, phương tiện và các nguồn lực bảo đảm giải quyết tốt các tình huống cháy, nổ, tai nạn, sự cố có thể xảy ra.

2. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- Xây dựng Kế hoạch quán triệt, triển khai nghiêm túc Chỉ thị này đến cơ sở; chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trn, các ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn triển khai thực hiện tt công tác PCCC&CNCH tại địa bàn, lĩnh vực quản lý theo chức năng, nhiệm vụ;

- Ủy ban nhân dân huyện Bắc Yên tổ chức hội thao PCCC&CNCH của lựcng cơ sở, dân phòng cấp huyện, năm 2019; Ủy ban nhân dân huyện Sông Mã tổ chức diễn tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ lớn có huy động nhiều lực lượng tham gia cấp huyện, năm 2019;

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tiếp tục chỉ đạo xây dựng nhân rộng mô hình các “Cụm dân cư an toàn PCCC” gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 32/CT-TTg ngày 05/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ;

- Quan tâm đầu tư về kinh phí, phương tiện đảm bảo điều kiện triển khai các hoạt động PCCC&CNCH tại địa phương.

3. Giao Công an tỉnh

- Chủ trì, phối hợp với sở, ngành liên quan tham mưu hoàn thiện, bổ sung cơ chế, chính sách đảm bảo triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác PCCC&CNCH;

- Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và các ngành liên quan lập dự toán trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt đảm bảo kinh phí triển khai các hoạt động PCCC&CNCH năm 2019;

- Kiểm tra, hướng dẫn, sơ kết, tổng kết việc thực hiện nhiệm vụ công tác PCCC&CNCH của các ngành, đơn vị, địa phương.

4. Người đứng đầu các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có trách nhiệm tổ chức, triển khai nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị này. Giao Giám đốc Công an tỉnh giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra thực hiện và định kỳ hàng năm hoặc đột xuất báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện Chỉ thị này./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ
ng an;
- T
hường trực tỉnh ủy;
- T
hường trực HĐND tỉnh;
- C
hủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- C07-
Bộ Công an;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Các
sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBN
D các huyện, thành phố;
- LĐV
P UBND tỉnh phụ trách NC;
- Lưu: VT, NC, ĐH70b.

CHỦ TỊCH
Cầm Ngọc Minh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 02/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu02/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/01/2019
Ngày hiệu lực13/01/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 02/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 02/CT-UBND 2019 tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Sơn La


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 02/CT-UBND 2019 tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Sơn La
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu02/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Sơn La
        Người kýCầm Ngọc Minh
        Ngày ban hành13/01/2019
        Ngày hiệu lực13/01/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 02/CT-UBND 2019 tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Sơn La

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 02/CT-UBND 2019 tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Sơn La

           • 13/01/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 13/01/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực