Chỉ thị 02/CT-UBND

Chỉ thị 02/CT-UBND về tổ chức quản lý, điều hành ngân sách nhà nước năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Nội dung toàn văn Chỉ thị 02/CT-UBND 2019 tổ chức quản lý điều hành ngân sách nhà nước Vũng Tàu


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/CT-UBND

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 15 tháng 01 năm 2019

 

CHỈ THỊ

VỀ TỔ CHỨC QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2019 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Năm 2018, tình hình kinh tế trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực, hầu hết các chỉ tiêu kinh tế tăng trưởng đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra, qua đó đóng góp vào sự phát triển kinh tế chung của tỉnh trong năm 2018. Bên cạnh những tín hiệu tích cực, tình hình kinh tế của tỉnh còn điểm đáng quan tâm như: thu ngân sách nhà nước (phần nội địa) trên địa bàn tỉnh các năm gần đây không đạt theo kế hoạch đề ra, một số nhiệm vụ chi ngân sách còn chậm triển khai, qua công tác thanh tra, kiểm toán, quyết toán vẫn còn nhiều hạn chế....

Để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ ngân sách năm 2019 đã được HĐND tỉnh phê chuẩn, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong năm 2019, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao tập trung thực hiện một số nội dung công việc chủ yếu sau đây:

1. Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 08/11/2018 về việc chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật kỷ cương trong việc chấp hành pháp luật về ngân sách nhà nước. Tổ chức thực hiện tốt Thông tư số 119/2018/TT-BTC ngày 05/12/2018 của Bộ Tài chính quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 2019.

2. Về tổ chức quản lý và điều hành thu ngân sách:

a) Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố:

- Đánh giá những khó khăn, tồn tại nhằm xác định được nguyên nhân chủ quan, khách quan trong công tác thu ngân sách năm 2018 để xây dựng kế hoạch, giao nhiệm vụ thu ngân sách và tổ chức thực hiện có hiệu quả ngay từ đầu năm, phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách đã được Trung ương và HĐND tỉnh giao năm 2019.

- Tổ chức rà soát, sắp xếp lại tài sản công theo quy định tại Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ và Chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 12/11/2018 của UBND tỉnh, bảo đảm sử dụng đúng mục đích, tiêu chuẩn, định mức theo chế độ quy định và phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ; Rà soát tài sản không còn nhu cầu sử dụng, đề xuất cấp thẩm quyền xem xét xử lý theo quy định nhằm tạo nguồn tài chính bổ sung ngân sách phục vụ cho mục tiêu đầu tư phát triển và các nhu cầu khác theo quy định; kiên quyết thu hồi các tài sản sử dụng sai đối tượng, sai mục đích, vượt tiêu chuẩn, định mức; tổ chức xử lý tài sản đúng pháp luật, công khai, minh bạch, không để lãng phí, thất thoát tài sản công.

- Rà soát, đề xuất các giải pháp khai thác hiệu quả tài sn công tại đơn vị sự nghiệp công lập, tài sản kết cấu hạ tầng vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công.

- Căn cứ chức năng nhiệm vụ của ngành mình, chủ động tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ chuyên ngành để được xem xét, hỗ trợ ngân sách địa phương đối với kinh phí thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia và chương trình mục tiêu theo quy định.

- Các cơ quan được giao nhiệm vụ xây dựng các loại giá dịch vụ được chuyển sang từ phí, khẩn trương xây dựng trình UBND tỉnh ban hành để triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh theo quy định.

- Căn cứ quy định của pháp luật về phí, lệ phí và tình hình thực tế tại địa phương, rà soát, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành quy định về thu, nộp, quản lý, sử dụng các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh theo phân cấp, nhằm triển khai thu nộp ngân sách kịp thời và phục vụ công tác quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh.

b) Giao Cục Thuế tỉnh, Cục Hải quan tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan:

- Xây dựng và tổ chức thực hiện quyết liệt các giải pháp đôn đốc thu, nộp ngân sách theo quy định nhằm phấn đấu hoàn thành dự toán thu ngân sách nhà nước và thu ngân sách địa phương năm 2019.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế, xử lý nợ đọng thuế, đảm bảo thu đúng, thu đủ và kịp thời các khoản thuế phí, lệ phí và thu khác vào ngân sách nhà nước.

- Thực hiện rà soát, điều chỉnh danh sách người nộp thuế theo quy định về tiêu chí phân công cơ quan thuế quản lý đối với người nộp thuế trên địa bàn tỉnh; đảm bảo công tác hạch toán, kế toán thu ngân sách kịp thời, đầy đủ theo đúng quy định về phân cấp quản lý ngân sách trên địa bàn tỉnh, nhất là địa bàn Thành phố Vũng Tàu và Thị xã Phú Mỹ.

- Nắm chắc tình hình doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, nhất là các doanh nghiệp có quy mô hoạt động, lợi nhuận cao nhưng đóng thuế ít trên địa bàn tỉnh; các doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh nhưng hạch toán phụ thuộc công ty mẹ có trụ sở ngoài tỉnh. Chủ động tham mưu UBND tỉnh giải pháp thu hút nguồn thu nộp tại tỉnh.

c) Giao Kho bạc nhà nước tỉnh:

Phối hợp với Sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh tổ chức hạch toán đầy đủ, chính xác và kịp thời các khoản thu vào ngân sách nhà nước. Lập, công khai báo cáo tài chính nhà nước tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đầy đủ, kịp thời theo đúng quy định.

d) Giao Sở Tài chính:

- Thường xuyên phối hợp với Cục Thuế tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư theo dõi nguồn thu ngân sách, nghiên cứu tham mưu, đề xuất UBND tỉnh các giải pháp đảm bảo nguồn lực để thực hiện đầu tư các công trình trọng điểm của tỉnh.

- Đẩy nhanh việc hoàn tất hồ sơ, thủ tục theo quy định, tham mưu tổ chức bán đấu giá cơ sở nhà, đất thuộc danh mục trụ sở cơ quan nhà nước bán đấu giá đã được UBND tỉnh phê duyệt theo quy định.

e) Giao Sở Tài nguyên và Môi trường:

Khẩn trương rà soát các thủ tục cho thuê đất và đấu giá các lô đất công đảm bảo vượt dự toán thu đã trình HĐND Tỉnh quyết định.

f) Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư:

Chủ động phối hợp với Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh để làm kênh huy động, cho vay, đầu tư vốn nhằm tăng thêm nguồn vốn đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng và các công trình xã hội hóa trên địa bàn tỉnh.

3. Về tổ chức quản lý và điều hành chi ngân sách nhà nước:

a) Về tổ chức điều hành chi ngân sách

- Căn cứ quyết định giao dự toán năm 2019 của UBND các cấp, đơn vị dự toán cp I thực hiện phân bổ và giao dự toán thu, chi ngân sách cho các đơn vị sử dụng ngân sách trực thuộc theo đúng quy định tại Điều 13 Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính. Đồng thời, cơ quan tài chính các cấp có trách nhiệm tổ chức ngay việc phân bổ dự toán kinh phí trên hệ thống Tabmis, đảm bảo có nguồn để cơ quan kho bạc, đơn vị dự toán và các chủ đầu tư các cấp thực hiện chi kịp thời ngay từ đầu năm.

- Ngân sách các cấp và các đơn vị sử dụng ngân sách phải điều hành, quản lý chi ngân sách trong phạm vi dự toán được giao, đúng tiêu chuẩn, định mức, chế độ quy định; triệt để tiết kiệm, nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách. Kiểm soát chặt chẽ, đúng quy định, hạn chế việc ứng trước dự toán ngân sách nhà nước, giảm số chi chuyển nguồn sang năm sau. Tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong quản lý, sử dụng vốn đầu tư công; khắc phục triệt để, không để xảy ra tình trạng nợ đọng khối lượng xây dựng cơ bản. Không đề nghị bổ sung các đề án, chương trình, dự án hoặc đề xuất ban hành các chế độ, chính sách chi mới hoặc nâng định mức chi làm tăng chi ngân sách khi chưa có nguồn đảm bảo.

- Trường hợp thu ngân sách địa phương dự kiến giảm so với dự toán được cấp có thẩm quyền giao, phải chủ động xây dựng phương án điều hành để đảm bảo cân đối ngân sách địa phương, nhất là đối với các nguồn thu gắn với nhiệm vụ chi cụ thể như: tiền sử dụng đất, thu xổ số kiến thiết và các nguồn thu khác... Ưu tiên thực hiện các chính sách, chế độ liên quan đến con người, an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo.

b) Về tổ chức quản lý chi ngân sách:

b1) Đối với chi đầu tư phát triển.

- Các chủ đầu tư dự án, công trình thực hiện nghiêm các quy định sau đây:

+ Khẩn trương thực hiện thủ tục thanh toán vốn bố trí cho các dự án, công trình đã hoàn thành phê duyệt quyết toán, thu hồi tạm ứng các dự án được ứng trước dự toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ những năm trước trong phạm vi dự toán được giao năm 2019.

+ Ưu tiên thanh toán vốn cho nhu cầu chi bồi thường, giải phóng mặt bằng, sau đó mới thanh toán tạm ứng hợp đồng và thanh toán khối lượng hoàn thành, tránh để thiếu nguồn chi bồi thường, giải phóng mặt bằng, gây áp lực về mặt xã hội cho cơ quan nhà nước và khó khăn trong điều hành ngân sách.

- UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm phân bổ, giao dự toán chi đầu tư phát triển không thấp hơn mức UBND tỉnh giao, chủ động cân đối vốn đầu tư được phân cấp để ưu tiên phân bổ cho nhu cầu bồi thường giải phóng mặt bằng. Đối với số vốn đầu tư được bố trí từ nguồn dự kiến tăng thu, chỉ được thực hiện khi đã xác định rõ khả năng tăng thu ngân sách. Đối với vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách tỉnh phải phân bổ, sử dụng đúng mục tiêu, nhiệm vụ đã xác định, không được sử dụng cho các mục tiêu, nhiệm vụ khác.

b2) Đối với chi thường xuyên

- Hàng tháng UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ được rút dự toán bổ sung cân đối từ ngân sách tỉnh tối đa không vượt quá mức bình quân một tháng; riêng các tháng trong Quý I/2019, căn cứ yêu cầu, nhiệm vụ mức rút dự toán có thể cao hơn mức bình quân một tháng, song tổng mức rút dự toán cả Quý I/2019 không được vượt quá 30% dự toán năm 2019

- UBND các huyện, thị, thành phố và các sở, ban, ngành thực hiện tiết kiệm triệt để các khoản chi thường xuyên/ Chủ động sắp xếp chi thường xuyên, ưu tiên các nhiệm vụ quan trọng, bảo đảm chi trả kịp thời, đúng quy định đối với các nhiệm vụ an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, chi cho con người, ....theo các chế độ chính sách của Trung ương và địa phương ban hành, đng thời tng hợp báo cáo UBND tỉnh xem xét bổ sung (nếu thiếu nguồn).

4. Tổ chức thực hiện:

- Giao STài chính chủ trì, phối hợp với Cục Thuế tỉnh, Cục Hải quan, KBNN tỉnh và S Kế hoạch và Đầu tư theo dõi, kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện Chthị này định ko cáo UBND tỉnh tại cuộc họp thường kỳ về kinh tế - xã hội và ti cuộc hp giao ban ngành tài chính tỉnh.

- Giám đốc các sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm triển khai thực hiện Chỉ thị này đến các cơ quan, đơn vị trực thuộc đảm bảo công tác quản lý, điều hành ngân sách nhàớc năm 2019 đạt kết quả tốt. Định kỳ trước ngày 15 của tháng cuối quý có trách nhiệm báo cáo kết quả về UBND tỉnh đồng gửi Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp báo cáo.

Chỉ thị này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Website Chính phủ;
- Vụ pháp thế (Bộ Tài chính);
- TTr.Tỉnh ủy, TTr.H
ĐND tỉnh;
- Đ/c CT, PCT UBN
D tnh;
- Các Ban củ
a Tỉnh ủy và HĐND tỉnh;
- Sở Tư pháp, Đ
ài PTTH tỉnh, Báo BRVT;
- Các
Sở, Ban, Ngành, TT Công báo tỉnh;
- HĐND, UBND Các huyện, thị xã, thành phố;
-
UBMTTQ tỉnh và các Đoàn thể;
- L
ưu: VT - TH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Trình

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 02/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu02/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/01/2019
Ngày hiệu lực15/01/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 02/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 02/CT-UBND 2019 tổ chức quản lý điều hành ngân sách nhà nước Vũng Tàu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 02/CT-UBND 2019 tổ chức quản lý điều hành ngân sách nhà nước Vũng Tàu
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu02/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
        Người kýNguyễn Văn Trình
        Ngày ban hành15/01/2019
        Ngày hiệu lực15/01/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 02/CT-UBND 2019 tổ chức quản lý điều hành ngân sách nhà nước Vũng Tàu

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 02/CT-UBND 2019 tổ chức quản lý điều hành ngân sách nhà nước Vũng Tàu

           • 15/01/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 15/01/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực