Chỉ thị 02/CT-UBND

Chỉ thị 02/CT-UBND năm 2016 về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 do tỉnh Sơn La ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 02/CT-UBND bầu cử đại biểu Quốc hội khoá Hội đồng nhân dân 2016 2021 Sơn La


ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH SƠN LA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/CT-UBND

Sơn La, ngày 28 tháng 01 năm 2016

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TỔ CHỨC CUỘC BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHOÁ XIV VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2016 - 2021

Ngày 25/11/2015 Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 105/2015/QH13 về ngày bầu cử Quốc hội khoá XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021; thành lập Hội đồng bầu cử quốc gia. Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 51-CT/TW ngày 04/01/2016 về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 1129/2016/NQ/UBTVQH13 ngày 14/01/2016 công bố ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021 là Chủ nhật, ngày 22/5/2016. Ngày 13/01/2016 Thủ tướng Chính phủ đã có Chỉ thị số 01/CT-TTg về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Thực hiện Kế hoạch số 07-KH/TU ngày 26/01/2016 của Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị 51-CT/TW ngày 04/01/2016 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 là sự kiện chính trị lớn, có ý nghĩa quan trọng đối với mỗi địa phương và cả nước.Đây là cuộc vận động và sinh hoạt dân chủ sâu rộng của mọi tầng lớp nhân dân trong tỉnh và cả nước để lựa chọn, bầu được những đại biểu ưu tú, đại diện cho Nhân dân tại Quốc hội, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV và các đại biểu đại diện cho nhân dân địa phương tại Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã trong nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 được tổ chức bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm, là ngày hội của toàn dân; tạo điều kiện thuận lợi nhất để Nhân dân thực hiện quyền làm chủ của mình trong việc lựa chọn, giới thiệu, bầu người đủ đức, đủ tài, xứng đáng đại diện cho Nhân dân tại Quốc hội và HĐND cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã trong nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Chị thị như sau:

1. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Tư pháp, Báo Sơn La, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội xây dựng kế hoạch cụ thể và tổ chức tuyên truyền kịp thời, sâu rộng trong cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử; quyền ứng cử, quyền bầu cử của công dân theo quy định của Hiến pháp; các nội dung cơ bản của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, Luật Tổ chức Quốc hội và Luật Tổ chức chính quyền địa phương góp phần nâng cao ý thức làm chủ, tinh thần trách nhiệm, tự giác của mọi công dân, cơ quan, tổ chức trong thực hiện công tác bầu cử.

2. Cục Thống kê cung cấp số liệu dân số toàn tỉnh, dân số của các huyện, thành phố và các xã, phường, thị trấn đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2015 để làm căn cứ tính số lượng đại biểu HĐND các cấp ở mỗi đơn vị hành chính; phân chia đơn vị bầu cử và chuẩn bị cho việc thành lập khu vực bỏ phiếu chính xác, đúng quy định.

3. Sở Giao thông vận tải, Sở Thông tin và Truyền thông, Công ty điện lực và Công ty Cổ phần cấp nước Sơn La, Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhà nước một thành viên Môi trường đô thị chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể để đảm bảo giao thông, cung cấp điện nước, thông tin liên lạc thông suốt, chỉnh trang đường phố, vệ sinh môi trường trong quá trình chuẩn bị, tổ chức cuộc bầu cử, đặc biệt trước và trong ngày bầu cử 22 tháng 05 năm 2016.

4. Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh xây dựng phương án triển khai lực lượng, bảo đảm an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội trong suốt quá trình chuẩn bị, tổ chức cuộc bầu cử, đặc biệt chú trọng bảo đảm an ninh tại những địa bàn trọng điểm, khu vực trọng yếu về an ninh quốc phòng; hướng dẫn các lực lượng quân đội, công an tham gia cuộc bầu cử.

5. Sở Tài chính phối hợp với Sở Nội vụ tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh phân bổ kinh phí phục vụ kịp thời cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021; hướng dẫn việc lập dự toán, quyết toán và kiểm tra việc sử dụng kinh phí bầu cử, bảo đảm kinh phí được sử dụng đúng mục đích, tiết kiệm và hiệu quả.

6. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng các phương án chủ động đối phó với những tình huống thiên tai, dịch bệnh có thể xảy ra trong thời gian tiến hành cuộc bầu cử.

7. Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương hướng dẫn kê khai tài sản đối với người tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp; chỉ đạo, hướng dẫn giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các khiếu nại, tố cáo của công dân trước, trong và sau bầu cử.

8. Sở Nội vụ là cơ quan thường trực, có trách nhiệm tham mưu cho UBND, Chủ tịch UBND tỉnh trong tổ chức, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị; UBND cấp huyện, cấp xã thực hiện công tác bầu cử; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về hướng dẫn thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp; theo dõi, kiểm tra, đôn đốc UBND cấp huyện, cấp xã thực hiện quy định của pháp luật về bầu cử và các văn bản hướng dẫn của Hội đồng bầu cử quốc gia, Ủy ban bầu cử tỉnh, UBND tỉnh về thực hiện công tác bầu cử; phối hợp chặt chẽ Văn phòng UBND tỉnh, Văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh và các cơ quan liên quan theo dõi tình hình chuẩn bị, tiến độ thực hiện công tác bầu cử ở các địa phương để tổng hợp, báo cáo Hội đồng bầu cử quốc gia, Uỷ ban bầu cử tỉnh, UBND tỉnh theo tiến độ quy định của pháp luật về bầu cử.

9. UBND cấp huyện, cấp xã trong phạm vi, quyền hạn của mình tổ chức thực hiện cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp theo đúng chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, kế hoạch bầu cử của Ủy ban bầu cử tỉnh, hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các sở, ngành có liên quan; chủ động thực hiện và bảo đảm tiến độ việc chuẩn bị cho cuộc bầu cử; công tác hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã; trình tự các bước tiến hành công việc trước, trong, sau ngày bầu cử và các điều kiện vật chất và kỹ thuật phục vụ bầu cử.

Chủ động phối hợp với Thường trực HĐND, các cơ quan có liên quan trong việc giám sát, kiểm tra và thực hiện công tác bầu cử. Chỉ đạo các cơ quan công an, quân đội ở địa phương xây dựng các kế hoạch, biện pháp cụ thể nhằm giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn và tại các khu vực bỏ phiếu; bảo đảm cho cuộc bầu cử được diễn ra an toàn, đúng pháp luật, xây dựng phương án dự phòng bảo đảm cuộc bầu cử được tiến hành liên tục, không bị gián đoạn.

10. Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về công tác chỉ đạo tổ chức, thực hiện cuộc bầu cử theo quy định của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND; hướng dẫn của Hội đồng bầu cử quốc gia, Uỷ ban bầu cử tỉnh, UBND tỉnh và các sở, ngành liên quan. Phối hợp chặt chẽ với Thường trực HĐND, Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp tổ chức thực hiện tốt cuộc bầu cử.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, ban, ngành; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn, khẩn trương triển khai công tác chuẩn bị, tổ chức cuộc bầu cử; kịp thời báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) theo tiến độ triển khai từng giai đoạn của cuộc bầu cử, bảo đảm cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 trên địa bàn tỉnh thành công tốt đẹp./.

 

 

Nơi nhận:
- Uỷ ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ;
- Bộ Nội vụ;
- Thường trực Tỉnh uỷ;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Thường trực Uỷ ban MTTQ VN tỉnh;
- Các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh;
- HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- Chánh, Phó VP UBND tỉnh;
- Các phòng của VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NC, D120b.

CHỦ TỊCH
Cầm Ngọc Minh

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 02/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu02/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/01/2016
Ngày hiệu lực28/01/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 02/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 02/CT-UBND bầu cử đại biểu Quốc hội khoá Hội đồng nhân dân 2016 2021 Sơn La


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 02/CT-UBND bầu cử đại biểu Quốc hội khoá Hội đồng nhân dân 2016 2021 Sơn La
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu02/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Sơn La
        Người kýCầm Ngọc Minh
        Ngày ban hành28/01/2016
        Ngày hiệu lực28/01/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 02/CT-UBND bầu cử đại biểu Quốc hội khoá Hội đồng nhân dân 2016 2021 Sơn La

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 02/CT-UBND bầu cử đại biểu Quốc hội khoá Hội đồng nhân dân 2016 2021 Sơn La

           • 28/01/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 28/01/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực