Chỉ thị 02/CT-UBND

Chỉ thị 02/CT-UBND tăng cường biện pháp quản lý thu, chống thất thu và xử lý nợ đọng thuế trên địa bàn tỉnh Cà Mau năm 2013

Nội dung toàn văn Chỉ thị 02/CT-UBND biện pháp quản lý thu chống thất thu xử lý nợ đọng Cà Mau năm 2013


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/CT-UBND

Cà Mau, ngày 16 tháng 05 năm 2013

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ THU, CHỐNG THẤT THU VÀ XỬ LÝ NỢ ĐỌNG THUẾ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU NĂM 2013

Công tác thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Cà Mau những năm qua đạt kết quả đáng phấn khởi, hàng năm thu ngân sách đều vượt dự toán được giao, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà. Đạt được kết quả đó, trước hết là do nền kinh tế của tỉnh luôn tăng trưởng, các chính sách thuế đã từng bước được bổ sung, hoàn chỉnh; cùng với sự quan tâm, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp và sự phối hợp tích cực của các sở, ngành với ngành Thuế trong công tác quản lý thu ngân sách; đặc biệt là sự nỗ lực của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đã khắc phục khó khăn, phát triển sản xuất - kinh doanh và thực hiện tốt nghĩa vụ thuế đối với ngân sách nhà nước.

Tuy nhiên, theo dự báo tình hình thực hiện dự toán nám 2013 sẽ có nhiều khó khăn do ảnh hưởng suy giảm kinh tế thế giới và trong nước, nên nhiều doanh nghiệp sản xuất - kinh doanh gặp khó khăn. Bên cạnh các giải pháp tích cực, có hiệu quả của Chính phủ về ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, trong đó có chính sách giảm, giãn thuế sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến số thu ngân sách trên địa bàn. Mặt khác, một số nguồn thu về thuế, phí, lệ phí; các khoản thu về đất đai; nợ đọng thuế... vẫn còn có khả năng khai thác để tăng thêm nguồn thu cho ngân sách.

Để thực hiện có hiệu quả các giải pháp quản lý thu, khai thác nguồn thu, chống thất thu và giảm nợ đọng thuế, thực hiện hoàn thành dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Cà Mau năm 2013, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Cà Mau:

Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Quyết định số 1800/QĐ-UBND ngày 17/11/2011 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành quy chế phối hợp quản lý khai thác nguồn thu, chống thất thu và xử lý nợ thuế trên địa bàn tỉnh; tăng cường phối hợp với cơ quan Thuế, tập trung triển khai, áp dụng đồng bộ các biện pháp quản lý thu, khai thác nguồn thu, chống thất thu ngân sách. Giao Cục Thuế tham mưu thành lập Ban Chỉ đạo thu ngân sách cấp tỉnh và chỉ đạo thành lập ban chỉ đạo tại các huyện, thành phố Cà Mau. Đồng thời Cục Thuế chủ động phối hợp với cơ quan thông tin đại chúng, các tổ chức đoàn thể tuyên truyền sâu rộng các nội dung cơ bản về chính sách thuế, các Luật thuế mới sửa đổi, bổ sung; đặc biệt giới thiệu các chính sách ưu đãi về thuế theo tinh thần nội dung Nghị quyết số 02/NQ-CP nhằm tạo điều kiện để người nộp thuế được hưởng đầy đủ, kịp thời các chính sách hỗ trợ của Chính phủ.

2. Tăng cường khai thác các khoản thu về đất đai:

- Giao Cục Thuế chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Sở Xây dựng và UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp thống kê, rà soát các trường hợp thuộc diện phải thực hiện nghĩa vụ tài chính như: Các dự án đầu tư kinh doanh bất động sản, các dự án khu hành chính mới, các dự án đầu tư kinh doanh phi nông nghiệp, các khu dân cư mới được quy hoạch, đất sử dụng sai mục đích, đất chuyển nhượng không sang tên, không chuyển mục đích sử dụng đất trên các tuyến lộ giao thông nối vào nội ô thành phố Cà Mau và thị trấn các huyện. Trước hết các cơ quan tham mưu xác định vị trí đất, diện tích sử dụng, mục đích sử dụng đất, giá đất, xác định nghĩa vụ tài chính phải nộp cho từng trường hợp theo quy định và áp dụng các biện pháp thu nộp kịp thời vào ngân sách Nhà nước. Tuy nhiên, đối với những trường hợp khó khăn về tài chính thuộc diện ghi nợ tiền sử dụng đất thì xem xét, hoặc liên kết với ngân hàng cho các trường hợp này vay theo hình thức thế chấp tài sản để thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định.

3. Tập trung khai thác các khoản thu thuế nhà thầu hoạt động XDCB:

- Giao Cục Thuế chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Kho bạc nhà nước tỉnh, UBND các huyện, thành phố, các chủ đầu tư tiến hành rà soát, thống kê các dự án đầu tư đã được phê duyệt trên địa bàn (kể cả các dự án do các Bộ, ngành Trung ương làm chủ đầu tư và các dự án đầu tư của các thành phần kinh tế); tập trung xác định các thông tin như: Tên dự án, địa chỉ, chủ đầu tư, tổng mức vốn đầu tư, nguồn vốn đầu tư, đơn vị trúng thầu thi công, đơn vị tư vấn giám sát thi công, thanh toán vốn tại ngân hàng hoặc Kho bạc nhà nước. Riêng đối với các doanh nghiệp ngoại tỉnh trúng thầu thi công các công trình trên địa bàn thì xác định các khoản thuế phải nộp, yêu cầu các nhà thầu thực hiện đăng ký, kê khai, nộp thuế GTGT vãng lai ngoại tỉnh theo quy định.

- Kho bạc nhà nước tỉnh chỉ đạo các Kho bạc nhà nước huyện, thành phố phối hợp với cơ quan Thuế tăng cường giám sát việc thực hiện tạm khấu trừ 2% thuế GTGT nộp ngân sách trên giá trị khối lượng từng lần giải ngân vốn đối với các nhà thầu thi công các công trình sử dụng từ nguồn vốn ngân sách, vốn trái phiếu Chính phủ và nguồn vốn ODA thuộc diện chịu thuế GTGT hoặc khi có yêu cầu tạm giữ tiền thuế của cơ quan Thuế đối với các nhà thầu có giao dịch thanh toán vốn đầu tư XDCB qua hệ thống Kho bạc nhà nước.

- Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh Cà Mau, các sở, ngành được giao làm chủ đầu tư các công trình XDCB trên địa bàn chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp và hỗ trợ cơ quan Thuế áp dụng các biện pháp cưỡng chế hoặc tạm giữ tiền thuế khi có văn bản yêu cầu của cơ quan Thuế đối với các Nhà thầu không chấp hành việc kê khai, nộp thuế theo quy định.

4. Tăng cường công tác quản lý, khai thác nguồn thu từ hoạt động kinh doanh hàng thủy sản:

- Cục Thuế phối hợp với Sở Công Thương (Chi cục Quản lý thị trường), Công an tỉnh, UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tổ chức khảo sát hoạt động kinh doanh hàng thủy sản trên địa bàn, xác định nhóm doanh nghiệp có dấu hiệu gian lận trốn thuế, như: Bán hàng không xuất hóa đơn, xuất hóa đơn không đúng giá, chưa đúng lượng, sử dụng hóa đơn không để khấu trừ thuế đầu vào, nợ đọng thuế kéo dài. Trước hết các huyện, thành phố tổ chức lực lượng phối hợp, giám sát chặt chẽ tại gốc đối với hoạt động kinh doanh hàng thủy sản, hạn chế không để xảy ra tình trạng vận chuyển nguyên liệu bán ra ngoài tỉnh không xuất hóa đơn, không kê khai nộp thuế theo quy định.

- Các Công ty chế biến thủy sản xuất khẩu trên địa bàn hỗ trợ thanh toán kịp thời tiền thuế GTGT cho các doanh nghiệp cung cấp nguyên liệu, tạo điều kiện để các doanh nghiệp kinh doanh hàng thủy sản thực hiện tốt nghĩa vụ thuế với Nhà nước. Đặc biệt phối hợp với cơ quan Thuế trong việc giữ lại tiền thuế (khi có văn bản yêu cầu của cơ quan Thuế) đối với các doanh nghiệp cung cấp nguyên liệu có dấu hiệu gian lận, trốn thuế, chây ỳ nợ thuế hoặc không chấp hành nộp thuế để nợ rồi bỏ trốn khỏi địa chỉ kinh doanh, nhằm hạn chế thất thu đối với ngân sách nhà nước.

5. Tăng cường công tác xử nợ và cưỡng chế nợ thuế:

- Cục Thuế chủ động rà soát, phân loại theo từng nhóm nợ, đối với nhóm nợ có khả năng thu; giao chỉ tiêu thu nợ năm 2013 cho từng Chi cục Thuế; triển khai đồng bộ các biện pháp chỉ đạo xử lý thu hồi nợ thuế của ngành. Đối với các khoản nợ dây dưa, nợ hết thời hạn được giãn nộp, đã đôn đốc nhắc nhở nhưng người nộp thuế không chấp hành thì tiến hành tính phạt chậm nộp, những trường hợp nợ thuế quá thời hạn 90 ngày thì áp dụng kịp thời các biện pháp cưỡng chế nợ thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế.

- Cục Thuế chủ trì phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Công an tỉnh, Sở Tài chính, Sở Tư pháp, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh Cà Mau xây dựng kế hoạch phối hợp cưỡng chế thu hồi nợ thuế theo từng ngành, phù hợp với từng biện pháp cưỡng chế theo quy định của pháp luật Đặc biệt, đối với các doanh nghiệp nợ thuế nhưng tạm ngưng hoặc ngừng hoạt động, giải thể, phá sản, chủ doanh nghiệp có hành vi phát tán tài sản, bỏ trốn khỏi địa chỉ kinh doanh phải kiên quyết xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành.

6. Tăng cường công tác chống thất thu thuế:

- Công an tỉnh chỉ đạo các phòng chức năng, Công an các huyện, thành phố tăng cường phối hợp với cơ quan Thuế xử lý nghiêm các doanh nghiệp lợi dụng chính sách giảm, gia hạn nộp thuế của Nhà nước để nợ đọng, chiếm đoạt tiền thuế.

- Cục Thuế tăng cường chỉ đạo công tác thanh tra, kiểm tra chống thất thu thuế, tập trung thanh tra, kiểm tra đối với các doanh nghiệp qua phân tích rủi ro có dấu hiệu gian lận thuế, kê khai không đúng, không đủ số thuế phải nộp, các doanh nghiệp kê khai lỗ liên tục nhiều năm, kê khai thuế GTGT phát sinh thấp hoặc âm liên tục nhiều tháng, các doanh nghiệp hết thời hạn miễn, giảm ưu đãi đầu tư..., xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, thu hồi các khoản gian lận về thuế nộp kịp thời vào ngân sách Nhà nước.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ngành có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này. Trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc, đề nghị báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Cục Thuế tỉnh) để xem xét chỉ đạo kịp thời./.

 

 

Nơi nhận:
- TT: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (b/c);
- CT, PCT Dương Tiến Dũng;
- Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- UBND các huyện, TP;
- LĐVP UBND tỉnh (H, Th);
- CVKT;
- Lưu: VT, Mi01.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Dương Tiến Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 02/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu02/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/05/2013
Ngày hiệu lực16/05/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Chỉ thị 02/CT-UBND biện pháp quản lý thu chống thất thu xử lý nợ đọng Cà Mau năm 2013


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 02/CT-UBND biện pháp quản lý thu chống thất thu xử lý nợ đọng Cà Mau năm 2013
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu02/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Cà Mau
        Người kýDương Tiến Dũng
        Ngày ban hành16/05/2013
        Ngày hiệu lực16/05/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 02/CT-UBND biện pháp quản lý thu chống thất thu xử lý nợ đọng Cà Mau năm 2013

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 02/CT-UBND biện pháp quản lý thu chống thất thu xử lý nợ đọng Cà Mau năm 2013

           • 16/05/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 16/05/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực