Chỉ thị 02/CT-UBND

Chỉ thị 02/CT-UBND về đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2017 do tỉnh Vĩnh Long ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 02/CT-UBND đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công tỉnh Vĩnh Long 2017


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/CT-UBND

Vĩnh Long, ngày 23 tháng 02 năm 2017.

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2017

Năm 2016, thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công của tỉnh, các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố đã có nhiều cố gắng trong chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện; nhiều công trình/dự án thuộc một số ngành, lĩnh vực có tỷ lệ giải ngân tốt góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng nông thôn mới. Tuy nhiên, việc triển khai kế hoạch vốn đầu tư công đạt thấp so với kế hoạch do nhiều nguyên nhân khác nhau nhưng trong đó có một số nguyên nhân chủ yếu: (1) Trình tự thủ tục trong đầu tư theo Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng, các Nghị định và văn bản hướng dẫn liên quan có nhiều thay đổi so với trước đây nên việc triển khai thực hiện các trình tự, thủ tục còn chậm, lúng túng; (2) Trách nhiệm lãnh đạo một số ngành, địa phương chưa cao, chưa thật sự quyết liệt trong chỉ đạo điều hành và tổ chức triển khai thực hiện, chưa phân công và gắn trách nhiệm cho lãnh đạo, cán bộ trực tiếp đối với từng dự án; (3) Một số chủ đầu tư thiếu chủ động trong công tác chuẩn bị đầu tư, việc tổ chức thẩm định dự án, thiết kế dự toán đối với một số công trình/dự án còn chậm; (4) Khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng; (5) Năng lực của một số đơn vị tư vấn, nhà thầu còn yếu; (6) Công tác phối kết hợp giữa các cấp, các ngành trong giải quyết khó khăn, vướng mắc đôi lúc chưa thường xuyên, chặt chẽ.

Để triển khai kế hoạch vốn đầu tư công năm 2017 đạt kế hoạch đề ra (thực hiện và giải ngân đạt trên 95% kế hoạch), nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, các chủ đầu tư ngay từ những tháng đầu năm 2017 tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trong Nghị quyết số 60/NQ-CP ngày 08 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ và tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ, quyết liệt, có hiệu quả các nội dung chủ yếu sau:

1. Khẩn trương hoàn chỉnh các thủ tục khởi công và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình/dự án

a) Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố

Chỉ đạo chủ đầu tư rà soát lại quy trình, thủ tục, hồ sơ các công trình/dự án khởi công mới năm 2017, bổ sung, hoàn chỉnh đảm bảo đầy đủ thủ tục để triển khai thực hiện; khẩn trương thực hiện công tác lập, trình thẩm định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu; lập, thẩm tra, phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán công trình; chậm nhất đến ngày 30 tháng 6 năm 2017 thực hiện hoàn thành công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu, khởi công công trình/dự án.

Tập trung thực hiện công tác thu hồi đất, phê duyệt phương án bồi hoàn giải phóng mặt bằng, bàn giao mặt bằng kịp thời cho nhà thầu thi công. Sở, ban ngành, địa phương nào không làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án sẽ chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; đồng thời, sẽ điều chuyển kế hoạch vốn sang các công trình/dự án khác trên địa bàn và ngoài địa bàn hoặc ngoài ngành, lĩnh vực thuộc kế hoạch năm 2017.

Chỉ đạo chủ đầu tư khẩn trương lập, trình thẩm định, phê duyệt quyết định đầu tư các công trình/dự án khởi công mới năm 2018 và phải có quyết định phê duyệt công trình/dự án đến ngày 31 tháng 10 năm 2017.

b) Chủ đầu tư

Đối với các công trình/dự án khởi công mới năm 2017: Rà soát bổ sung hoàn chỉnh các thủ tục, hồ sơ đảm bảo công trình/dự án đủ điều kiện tổ chức lựa chọn nhà thầu. Đến ngày 30 tháng 6 năm 2017, phải khởi công và giải ngân kế hoạch vốn đạt từ 30% trở lên, nếu không hoàn thành sẽ điều chuyển kế hoạch vốn cho các dự án khác thuộc kế hoạch năm 2017 có tiến độ thực hiện nhanh.

Đối với các công trình/dự án chuyển tiếp: Tiếp tục tập trung theo dõi, đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ theo hợp đồng, sớm đưa vào sử dụng, phát huy hiệu quả đầu tư; tập trung giải ngân hết kế hoạch vốn trong quý I và quý II năm 2017.

Đối với các công trình/dự án đã có quyết định đầu tư phê duyệt: Tiến hành lập, trình thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu khi xác định nguồn vốn cho công trình/dự án và khi được thông báo kế hoạch vốn.

Khẩn trương thực hiện các thủ tục điều chỉnh dự án, kế hoạch lựa chọn nhà thầu (nếu có) đảm bảo các công trình/dự án được triển khai liên tục. Nghiên cứu, phấn đấu thực hiện việc lựa chọn nhà thầu qua mạng theo quy định tại Quyết định số 1989/QĐ-UBND ngày 08 tháng 9 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Tổ chức công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu phải đảm bảo tính công khai, minh bạch, lựa chọn được nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm triển khai hoàn thành các gói thầu theo đúng tiến độ.

Đối với các công trình/dự án chuẩn bị đầu tư cho năm sau đã có kết quả thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn: Tiến hành lập, trình thẩm định, phê duyệt dự án.

2. Đẩy nhanh tiến độ, giải ngân và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư

a) Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

Khắc phục những tồn tại hạn chế trong năm 2016, chủ động tháo gỡ khó khăn vướng mắc, tập trung giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công đạt kết quả cao.

Định kỳ hàng tuần họp giao ban đánh giá kiểm điểm tình hình thực hiện; chủ trì phối hợp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư, bảo đảm tiến độ thi công và chất lượng công trình.

Chỉ đạo chủ đầu tư thực hiện tốt các nội dung sau:

- Chủ động làm việc với cơ quan tài chính, kho bạc nhà nước về các thủ tục tạm ứng, giải ngân; thực hiện kịp các thủ tục thanh toán khi công trình/dự án thực hiện có khối lượng được nghiệm thu. Trường hợp nguồn vốn ngân sách tỉnh chưa chuyển về kịp thời để thực hiện tạm ứng, giải ngân cho các công trình/dự án, đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chủ động sử dụng tồn quỹ ngân sách cấp mình để thực hiện, khi ngân sách tỉnh bổ sung sẽ hoàn nguồn cho ngân sách cấp huyện.

- Đối với công trình/dự án sử dụng nhiều nguồn vốn, trong đó có vốn hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách Trung ương thì ưu tiên giải ngân các nguồn Trung ương trước, giải ngân vốn ngân sách địa phương sau.

- Đối với dự án sắp hoàn thành: Đẩy nhanh tiến độ, hoàn thiện các thủ tục nghiệm thu khối lượng hoàn thành để đủ điều kiện thanh toán cho các nhà thầu.

- Đối với các dự án đã hoàn thành đưa vào sử dụng: Khẩn trương lập hồ sơ, thủ tục trình cấp có thẩm quyền thẩm tra, phê duyệt quyết toán, giải ngân hết số vốn cho các nhà thầu.

- Không để dồn hồ sơ thanh toán vào thời điểm cuối năm, gửi hồ sơ đề nghị thanh toán đợt cuối năm 2017 về Kho bạc Nhà nước trước ngày 25/12/2017 để kiểm tra thanh toán theo quy định.

Chỉ đạo chủ đầu tư, các đơn vị có liên quan giám sát chặt chẽ công tác đấu thầu, bảo đảm công khai, minh bạch, lựa chọn nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm triển khai hoàn thành các gói thầu; rà soát từng công trình/dự án đang thi công, xem xét tiến độ thực hiện so với hợp đồng để xử phạt nghiêm các nhà thầu nếu để xảy ra chậm tiến độ mà nguyên nhân chính là do lỗi của nhà thầu; kiên quyết xử lý, chấm dứt hợp đồng đối với các nhà thầu không đủ năng lực, lựa chọn nhà thầu thay thế có đủ năng lực để thực hiện.

Chủ động rà soát, đề xuất cấp có thẩm quyền điều chuyển kế hoạch vốn năm 2017 đối với các công trình/dự án không có khả năng triển khai, triển khai chậm tiến độ, giải ngân thấp sang các dự án khác có nhu cầu bổ sung vốn thanh toán.

Thực hiện phân công, giao trách nhiệm cho lãnh đạo, cán bộ trực tiếp đối với từng công trình/dự án; kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân, người đứng đầu được giao nhiệm vụ chỉ đạo, triển khai kế hoạch vốn nhưng đến ngày 30 tháng 6 năm 2017 giải ngân kế hoạch vốn dưới 30% và thực hiện không hoàn thành kế hoạch vốn được giao trong năm.

Chỉ đạo rà soát, thực hiện hoàn tạm ứng ngân sách đối với các khoản tạm ứng đã đến hạn nhưng chưa thực hiện hoàn tạm ứng theo quy định.

b) Sở Kế hoạch và Đầu tư

Sớm thông báo cho các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố danh mục và kế hoạch vốn năm 2017 và các công trình/dự án kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch năm 2016 sang năm 2017 (nếu có) khi được cấp thẩm quyền chấp thuận.

Tổ chức thực hiện tốt việc thẩm định, trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu; thẩm định trình phê duyệt điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư, dự án, kế hoạch lựa chọn nhà thầu (nếu có)… để các công trình/dự án được triển khai kịp thời, đảm bảo tiến độ.

Theo dõi, rà soát tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2017 của các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các chủ đầu tư, đến ngày 30 tháng 6 năm 2017 nếu giải ngân dưới 30% kế hoạch đề xuất Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cắt chuyển toàn bộ kế hoạch vốn để bổ sung cho các công trình/dự án có tiến độ thực hiện và giải ngân nhanh, có nhu cầu bổ sung vốn để đẩy nhanh tiến độ.

Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành có liên quan tham mưu thành lập Đoàn kiểm tra công tác xây dựng cơ bản, kiểm tra tiến độ thực hiện, giải ngân; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước Vĩnh Long rà soát các dự án đã được kéo dài thời gian thực hiện, giải ngân kế hoạch năm 2016 sang năm 2017 (nếu có) nhưng đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2017 không giải ngân hết số vốn, tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cắt giảm số vốn không giải ngân hết để chi cho các nhiệm vụ cấp bách khác.

Tham mưu cho Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng cơ bản tỉnh định kỳ họp đánh giá tình hình thực hiện, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân và giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện kế hoạch vốn.

c) Sở Tài chính

Thực hiện nhập mã dự án, nhập dự toán đầy đủ vào hệ thống TABMIS trong vòng 05 ngày kể từ ngày nhận được được kế hoạch vốn; thực hiện chuyển vốn cho các chủ đầu tư theo danh mục công trình/dự án, kế hoạch được duyệt để thực hiện tạm ứng, giải ngân theo tiến độ thực hiện.

Thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các chủ đầu tư lập hồ sơ quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành theo niên độ ngân sách.

Đề xuất Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh biện pháp xử lý đối với các chủ đầu tư chậm, không thực hiện thủ tục quyết toán công trình/dự án hoàn thành.

Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Kho bạc Nhà nước Vĩnh Long tham mưu kịp thời cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc đảm bảo đủ nguồn vốn cho các công trình/dự án theo tiến độ thi công; xử lý hoàn trả tạm ứng ngân sách, chuyển nguồn vốn đúng quy định.

d) Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Giao Thông Vận tải

Đẩy nhanh tiến độ thẩm định thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán theo đúng quy định, đảm bảo đủ thủ tục để chủ đầu tư sớm tổ chức triển khai công trình. Trường hợp hồ sơ thiết kế, dự toán chưa đúng, chưa đủ theo yêu cầu thì phải hướng dẫn ngay và hướng dẫn một lần để các chủ đầu tư, đơn vị tư vấn bổ sung, hoàn chỉnh theo quy định.

Tiếp tục rà soát các thủ tục về đầu tư xây dựng, loại bỏ các thủ tục không cần thiết trong công tác thẩm tra, thẩm định và phê duyệt, rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục đầu tư công trình/dự án.

Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính… tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thi công.

Tích cực hỗ trợ cho UBND cấp huyện, các chủ đầu tư trong công tác thẩm định, trình phê duyệt nhanh công trình/dự án khởi công mới năm 2018.

đ) Kho bạc Nhà nước Vĩnh Long

Kiểm soát chặt chẽ các khoản chi đầu tư xây dựng cơ bản, không giải ngân đối với các khoản chi không đủ điều kiện thanh toán/tạm ứng theo quy định.

Thanh toán vốn kịp thời cho các dự án khi có đủ điều kiện giải ngân; hướng dẫn thực hiện hồ sơ thanh toán cho chủ đầu tư đầy đủ, kịp thời; phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư xử lý các vướng mắc phát sinh trong quá trình thanh toán.

Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính… tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thanh toán, hoàn trả tạm ứng ngân sách...

Thực hiện nghiêm việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kho bạc Nhà nước theo Nghị định số 192/2013/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 192/2013/NĐ-CP">54/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính.

e) Chủ đầu tư

Tổ chức khởi công các công trình/dự án, thực hiện việc tạm ứng hợp đồng và lập hồ sơ thanh toán khi công trình có khối lượng được nghiệm thu; đảm bảo đến ngày 30 tháng 6 năm 2017 giải ngân các công trình/dự án đạt trên 30% kế hoạch.

Tăng cường công tác kiểm tra tiến độ triển khai thi công của các nhà thầu theo hợp đồng đã ký, xử lý nghiêm những đơn vị tư vấn, nhà thầu vi phạm hợp đồng (kể cả các công trình chuyển tiếp); chấm dứt hợp đồng đối với nhà thầu, đơn vị tư vấn yếu năng lực, lựa chọn những đơn vị mới có đủ năng lực kinh nghiệm đáp ứng tốt yêu cầu triển khai các gói thầu.

Lập hồ sơ quyết toán công trình hoàn thành, thực hiện thanh toán, quyết toán công trình hoàn thành theo quy định.

Tiếp tục củng cố lại tổ chức, đội ngũ cán bộ quản lý dự án đảm bảo đáp ứng yêu cầu tổ chức triển khai, theo dõi, quản lý tốt công tác đầu tư xây dựng cơ bản.

Chịu trách nhiệm với lãnh đạo trực tiếp cấp trên do việc triển khai thực hiện các công trình/dự án chậm, thực hiện không hoàn thành kế hoạch vốn được giao.

3. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương; nâng cao trách nhiệm công chức và đạo đức công vụ; tăng cường công tác phối hợp theo dõi, kiểm tra, thanh tra và thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công

a) Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

Chủ động tổ chức kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công; xử lý nghiêm và kịp thời các tổ chức, cá nhân, cán bộ, công chức vi phạm và cố tình cản trở, gây khó khăn, làm chậm tiến độ triển khai thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công; thay thế kịp thời những cán bộ, công chức yếu kém hoặc nhũng nhiễu, tiêu cực trong công tác quản lý vốn đầu tư công.

Định kỳ trước ngày 15 hàng tháng báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2017 gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính. Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

b) Sở Kế hoạch và Đầu tư: Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tăng cường kiểm tra, thanh tra, giám sát các dự án đầu tư sử dụng vốn đầu tư công, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn.

c) Các cơ quan thanh tra, kiểm tra: Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc triển khai thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công, bảo đảm đúng mục đích, hiệu quả, tiết kiệm, chống lãng phí và tuân thủ đúng quy định của pháp luật; kịp thời kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật trong quản lý sử dụng vốn đầu tư công theo quy định.

Yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố,các chủ đầu tư, các ban quản lý dự án và các đơn vị có liên quan nghiêm túc thực hiện tốt Chỉ thị này./.

 

 

Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành tỉnh;
- Các Ban Đảng, Đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- LĐ.VP.UBND tỉnh;
- Các phòng NC, Trung tâm;
- Lưu: VT, 5.04.1
3.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Quang

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 02/CT-UBND

Loại văn bản Chỉ thị
Số hiệu 02/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 23/02/2017
Ngày hiệu lực 23/02/2017
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Đầu tư, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 02/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 02/CT-UBND đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công tỉnh Vĩnh Long 2017


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Chỉ thị 02/CT-UBND đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công tỉnh Vĩnh Long 2017
Loại văn bản Chỉ thị
Số hiệu 02/CT-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Vĩnh Long
Người ký Nguyễn Văn Quang
Ngày ban hành 23/02/2017
Ngày hiệu lực 23/02/2017
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Đầu tư, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 4 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Chỉ thị 02/CT-UBND đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công tỉnh Vĩnh Long 2017

Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 02/CT-UBND đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công tỉnh Vĩnh Long 2017

  • 23/02/2017

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 23/02/2017

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực