Chỉ thị 02/CT-UBND

Chỉ thị 02/CT-UBND tăng cường biện pháp bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2014

Nội dung toàn văn Chỉ thị 02/CT-UBND năm 2014 biện pháp bảo vệ rừng phòng cháy chữa cháy rừng Quảng Ngãi


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI

--------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 02/CT-UBND

Quảng Ngãi, ngày 26 tháng 02 năm 2014

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÁC BIỆN PHÁP BẢO VỆ RỪNG VÀ PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY RỪNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NĂM 2014

Để chủ động đối phó với diễn biến phức tạp của thời tiết do biến đổi khí hậu trong công tác PCCCR trong năm 2014 và những năm tiếp theo, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, các đoàn thể chính trị - xã hội có liên quan và UBND các huyện tiếp tục thực hiện nghiêm túc Nghị định số 09/2006/NĐ-CP ngày 16/01/2006 của Chính phủ quy định về phòng cháy và chữa cháy rừng; Chỉ thị số 270/2010/CT-TTg ngày 12/02/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai các biện pháp cấp bách PCCCR; Chỉ thị số 1685/CT-TTg ngày 27/9/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chỉ đạo thực hiện các biện pháp bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng phá rừng và chống người thi hành công vụ; Quyết định số 07/2012/QĐ-TTg ngày 08/02/2012 của Thủ tướng Chính phủ ban hành một số chính sách tăng cường công tác bảo vệ rừng; Công điện số 300/CĐ-TTg ngày 06/3/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phòng cháy, chữa cháy rừng; Công điện số 01/CĐ-BNN-TCLN ngày 03/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo nhà nước về kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng về việc phòng cháy, chữa cháy rừng; Quyết định số 30/2010/QĐ-UBND ngày 01/12/2010 của UBND tỉnh Quảng Ngãi Quy định về PCCCR trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi và tập trung các nhiệm vụ sau:

1. UBND các huyện:

a) Kiện toàn và ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo về Kế hoạch Bảo vệ và phát triển rừng các cấp, nhằm đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc quản lý bảo vệ rừng và PCCCR tại các địa phương; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo vệ rừng và PCCCR sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân để nhân dân nhận thức được tầm quan trọng của rừng và tự giác tham gia thực hiện công tác bảo vệ rừng và PCCCR.

b) Chỉ đạo các cơ quan liên quan, UBND cấp xã và chủ rừng trên địa bàn:

- Thực hiện đầy đủ, nghiêm túc trách nhiệm quản lý nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo vệ rừng, PCCCR bằng các hình thức phong phú, phù hợp với phong tục tập quán của từng địa phương; xây dựng phong trào quần chúng tham gia quản lý bảo vệ rừng, PCCCR góp phần xã hội hoá công tác bảo vệ rừng và PCCCR;

- Kiểm tra, rà soát và bổ sung phương án bảo vệ rừng, PCCCR; chuẩn bị lực lượng, phương tiện, trang thiết bị tại chỗ để sẵn sàng cho công tác PCCCR theo phương châm 4 tại chỗ; tổ chức tu sửa các công trình PCCCR, bảo dưỡng các thiết bị, dụng cụ chữa cháy và bố trí nơi phù hợp trước mùa khô nóng đảm bảo sẵn sàng phục vụ có hiệu quả công tác PCCCR; duy trì chế độ trực 24/24 giờ trong suốt mùa khô nóng;

- Quản lý chặt chẽ các hoạt động canh tác nương rẫy khu vực gần rừng và trên diện tích quy hoạch phát triển lâm nghiệp. Nghiêm cấm việc sử dụng lửa trong rừng và ven rừng trong suốt thời gian nắng nóng cao điểm nguy cơ cháy rừng ở mức cao (từ cấp III trở lên);

- Thường xuyên tuần tra, canh gác, phát hiện lửa rừng, nhất là vào thời gian nắng nóng kéo dài tại những vùng trọng điểm có nguy cơ xảy ra cháy rừng cao, phát hiện và tổ chức dập tắt sớm các điểm cháy rừng không để cháy lan gây cháy lớn; ngăn chặn kịp thời các hành vi lấn chiếm, phát đốt rừng trái phép làm nương rẫy, quy định cụ thể việc đốt nương làm rẫy và các hành vi dùng lửa ở những khu vực gần rừng có nguy cơ cháy cao; bố trí lực lượng canh gác tại cửa rừng, nghiêm cấm các đối tượng không phận sự vào trong khu vực rừng có nguy cơ cháy cao trong suốt mùa khô nóng;

- Tổ chức dự báo và thông tin, cảnh báo cấp cháy rừng hàng ngày trên các phương tiện thông tin đại chúng của địa phương và các bảng, biển báo để cán bộ và nhân dân nắm rõ tình hình diễn biến của thời tiết và chủ động thực hiện các biện pháp PCCCR.

- Đối với các Ban Quản lý rừng phòng hộ trong quá trình thực hiện dự án bảo vệ và phát triển rừng khi tổ chức nghiệm thu các hạng mục công trình PCCCR phải thông báo cho cơ quan Kiểm lâm và Cảnh sát phòng cháy chữa cháy sở tại tham gia theo quy định tại Điều 15, Nghị định số 09/2006/NĐ-CP ngày 16/01/2006 của Chính phủ;

Địa phương, đơn vị nào không thực hiện đầy đủ các nội dung trên thì xử lý theo quy định về vi phạm các quy định an toàn trong công tác PCCCR.

c) Tổ chức diễn tập phương án chữa cháy rừng có sự phối hợp nhiều lực lượng tham gia phù hợp với đặc điểm và quy mô cháy rừng ở địa phương, từ đó đúc kết bài học kinh nghiệm trong việc chỉ huy, huy động lực lượng phương tiện và sự phối hợp chữa cháy rừng. Bố trí kinh phí mua sắm các trang thiết bị PCCCR.

d) Bố trí đủ kinh phí để tổ chức giao rừng, cho thuê rừng cho tổ chức, hộ gia đình và cá nhân theo phương án được duyệt; khẩn trương kiểm kê, rà soát diện tích rừng hiện có, phân cấp cho chính quyền địa phương và chủ rừng để tổ chức thực hiện tốt công tác quản lý bảo vệ rừng và PCCCR; khẩn trương xây dựng quy hoạch, kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng cấp huyện, xã và triển khai thực hiện.

e) Thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành tổ chức kiểm tra, hướng dẫn kịp thời cho UBND cấp xã, các đơn vị chủ rừng trong việc xây dựng và thực hiện phương án PCCCR; xử lý nghiêm các địa phương, các đơn vị chủ rừng không thực hiện tốt các biện PCCCR, để xảy ra cháy rừng.

f) Tổ chức trực ban và báo cáo kịp thời diễn biến tình hình cháy rừng ở địa phương về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (qua Chi cục Kiểm lâm) để theo dõi, chỉ đạo.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

a) Tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo việc triển khai các hoạt động của Ban Chỉ đạo về kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh; chủ trì phối hợp với cơ quan Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, các sở, ngành, hội đoàn thể có liên quan và UBND các huyện tổ chức thực hiện công tác quản lý bảo vệ rừng, PCCCR; thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn việc triển khai thực hiện các biện pháp PCCCR trên địa bàn tỉnh.

b) Chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm tỉnh triển khai thực hiện có hiệu quả phương án PCCCR tỉnh giai đoạn 2013-2015 được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1185/QĐ-UBND ngày 27/8/2013; Quyết định số 31/2013/QĐ-UBND ngày 23/7/2013 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc Ban hành quy chế hợp đồng bảo vệ rừng trong các tháng cao điểm mùa khô trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; thường xuyên kiểm tra đôn đốc các địa phương, đơn vị, chủ rừng thực hiện nghiêm các biện pháp PCCCR; tổ chức lực lượng, phương tiện sẵn sàng ứng cứu cho các địa phương khi có cháy rừng xảy ra; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân, chủ rừng có hành vi vi phạm các quy định về PCCCR; thực hiện tốt công tác theo dõi, dự báo, cảnh báo nguy cơ cháy rừng; theo dõi, cập nhật, tổng hợp mọi diễn biến tình hình cháy rừng, kịp thời báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo và Chủ tịch UBND tỉnh.

c) Khẩn trương tham mưu cho Ban Chỉ đạo về kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2011-2020 thực hiện tốt chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh.

3. Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh: Rà soát quy chế phối hợp trong công tác bảo vệ rừng và PCCCR, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường phối hợp chặt chẽ với lực lượng Kiểm lâm, chính quyền địa phương các cấp; chuẩn bị lực lượng, phương tiện, trang thiết bị phòng cháy, chữa cháy rừng đảm bảo kịp thời xử lý các tình huống cháy rừng xảy ra.

4. Các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư: Theo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ trì phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí đảm bảo thực hiện nhiệm vụ PCCCR theo quy định.

5. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quảng Ngãi và các Trạm Khí tượng, thủy văn trên địa bàn tỉnh: Có trách nhiệm thông tin kịp thời các số liệu và diễn biến của thời tiết cho lực lượng Kiểm lâm tỉnh để có cơ sở dự báo cấp cháy rừng cho từng vùng, từng địa phương trong tỉnh.

6. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh Truyền hình, Báo Quảng Ngãi và các cơ quan thông tin đại chúng: Phối hợp với Chi cục Kiểm lâm và các cơ quan, tổ chức liên quan tăng thời lượng tuyên truyền phổ biến pháp luật về bảo vệ rừng và PCCCR; thông tin cấp dự báo cháy rừng hàng ngày trong các tháng mùa khô nóng; thường xuyên đưa tin, bài về bảo vệ rừng trên truyền hình, kịp thời nêu gương những tập thể, cá nhân có thành tích tốt trong công tác bảo vệ rừng và PCCCR.

7. Đề nghị Uỷ ban Mặt trận tổ quốc Việt nam, các đoàn thể chính trị - xã hội có liên quan trong tỉnh: Tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương, lực lượng Kiểm lâm và các ban ngành có liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền bảo vệ rừng, PCCCR để người dân tự giác chấp hành; kịp thời biểu dương khen thưởng “người tốt, việc tốt” và thực hiện xã hội hóa trong công tác bảo vệ rừng, PCCCR.

Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung Chỉ thị này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Trường Thọ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 02/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu02/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/02/2014
Ngày hiệu lực26/02/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 02/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 02/CT-UBND năm 2014 biện pháp bảo vệ rừng phòng cháy chữa cháy rừng Quảng Ngãi


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 02/CT-UBND năm 2014 biện pháp bảo vệ rừng phòng cháy chữa cháy rừng Quảng Ngãi
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu02/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Ngãi
        Người kýPhạm Trường Thọ
        Ngày ban hành26/02/2014
        Ngày hiệu lực26/02/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 02/CT-UBND năm 2014 biện pháp bảo vệ rừng phòng cháy chữa cháy rừng Quảng Ngãi

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 02/CT-UBND năm 2014 biện pháp bảo vệ rừng phòng cháy chữa cháy rừng Quảng Ngãi

           • 26/02/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 26/02/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực