Chỉ thị 02/CT-UBND

Chỉ thị 02/CT-UBND năm 2014 về công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh do tỉnh Hòa Bình ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 02/CT-UBND năm 2014 công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh Hòa Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÒA BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/CT-UBND

Hòa Bình, ngày 14 tháng 02 năm 2014

 

CHỈ THỊ

VỀ CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

Trong những năm qua công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đã được cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, các Sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, hiệu quả, đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ quốc phòng và an ninh, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan, tổ chức các cấp, các ngành, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, việc quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước và các Thông tư hướng dẫn của Bộ Quốc phòng về công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh ở một số địa phương, cơ sở chưa sâu sắc, đầy đủ dẫn đến công tác triển khai, tổ chức thực hiện còn nhiều hạn chế đó là: Tiến độ bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh còn chậm, chất lượng bồi dưỡng còn thấp, việc tổng hợp danh sách bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho những đồng chí mới bổ nhiệm vào các chức vụ cao hơn chưa kịp thời, dẫn đến công tác quản lý, xây dựng kế hoạch, tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 3 toàn tỉnh còn nhiều. Để hoàn thành công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho cán bộ từ nay đến hết năm 2015. Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh các cấp thực hiện một số nội dung sau:

1. Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 03/5/2007 của Bộ Chính trị; Luật giáo dục quốc phòng và an ninh số 30/2013/QH13 ngày 19/6/2013 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật giáo dục quốc phòng và an ninh.

2. Làm tốt công tác tuyên truyền về nhiệm vụ quốc phòng và an ninh nhằm nâng cao nhận thức về quan điểm của Đảng cộng sản Việt Nam, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng và an ninh; truyền thống dựng nước, giữ nước của dân tộc và kỹ năng quân sự.

3. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, triển khai rà soát các đối tượng chưa bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh trong nhiệm kỳ, đặc biệt là các đồng chí cán bộ lãnh đạo, quản lý trong diện quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2015 ban nhân xã, phường, thị trấn tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng theo quy định. Riêng đối tượng 3 trong năm 2014 các huyện, thành phố chủ động phối hợp với Trường Quân sự tỉnh tổ chức mở lớp tại địa phương bảo đảm đạt từ 95% trở lên cho số đối tượng còn lại, đối tượng 4 đạt từ 90% trở lên.

4. Các Sở, ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập của Trung ương có trụ sở tại địa phương lập kế hoạch và tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 4 theo quy định bảo đảm đến năm 2015 hoàn thành 100%.

5. Các địa phương, cơ quan, tổ chức, các đơn vị doanh nghiệp bố trí nguồn kinh phí bảo đảm cho mở các lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh.

6. Giao Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Tài chính chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện công tác giáo dục quốc phòng và an ninh. Tổng hợp tình hình; báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Yêu cầu các địa phương, cơ quan, đơn vị quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tư lệnh Quân khu 3;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Chánh, Phó VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NC (V100b)

CHỦ TỊCH
Bùi Văn Tỉnh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 02/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu02/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/02/2014
Ngày hiệu lực14/02/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Chỉ thị 02/CT-UBND năm 2014 công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh Hòa Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 02/CT-UBND năm 2014 công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh Hòa Bình
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu02/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hòa Bình
        Người kýBùi Văn Tỉnh
        Ngày ban hành14/02/2014
        Ngày hiệu lực14/02/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 02/CT-UBND năm 2014 công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh Hòa Bình

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 02/CT-UBND năm 2014 công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh Hòa Bình

           • 14/02/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 14/02/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực