Chỉ thị 02/CT-UBND

Chỉ thị 02/CT-UBND thực hiện nhiệm vụ quốc phòng địa phương năm 2014 do tỉnh Bắc Giang ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 02/CT-UBND năm 2014 nhiệm vụ quốc phòng địa phương Bắc Giang 2014


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/CT-UBND

Bắc Giang, ngày 11 tháng 02 năm 2014

 

CHỈ THỊ

Về việc thực hiện nhiệm vụ quốc phòng địa phương năm 2014

Năm 2013, công tác quốc phòng địa phương (QPĐP) được cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành, lực lượng vũ trang tỉnh tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện toàn diện. Cơ quan quân sự các cấp tham mưu và giúp cho cấp ủy, chính quyền địa phương, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ QPĐP, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội và sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tuy nhiên, trong quá trình chỉ đạo, tổ chức thực hiện còn bộc lộ một số hạn chế như: Nhận thức, trách nhiệm của một bộ phận cán bộ, đảng viên đối với công tác QPĐP chưa cao; công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về quốc phòng, an ninh chưa thường xuyên; việc cụ thể hoá các văn bản về quốc phòng, an ninh còn thiếu chủ động, sáng tạo; tổ chức phối hợp thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh của các cơ quan, ban, ngành đoàn thể chưa chặt chẽ; trình độ, năng lực của một số cán bộ làm công tác QPĐP chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; việc kết hợp phát triển kinh tế - xã hội gắn với quốc phòng, an ninh trong quy hoạch phát triển chung có nơi chưa toàn diện.

Năm 2014, tình hình thế giới, khu vực vẫn có thể diễn biến phức tạp, chiến tranh cục bộ, chạy đua vũ trang, xung đột sắc tộc, tôn giáo, hoạt động can thiệp có chiều hướng gia tăng. Trong nước các thế lực thù địch tiếp tục đẩy mạnh chiến lược “Diễn biến hoà bình”, thúc đẩy “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” nhằm chống phá cách mạng nước ta trên các lĩnh vực. Khí hậu, thời tiết, dịch bệnh còn nhiều diễn biến khó lường. Kinh tế thế giới và trong nước phục hồi chậm, còn nhiều khó khăn, phức tạp sẽ ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và nhiệm vụ QPĐP năm 2014.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ QPĐP năm 2014, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc sở, Thủ trưởng các cơ quan thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch UBND huyện, thành phố tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt một số nhiệm vụ chủ yếu sau:

1. Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 8 (khoá XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; các văn bản của Đảng, Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương, Bộ Tư lệnh Quân khu 1, của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh về thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh.

2. Quán triệt, triển khai thực hiện tốt Luật Giáo dục quốc phòng, an ninh. Củng cố, kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng Giáo dục quốc phòng, an ninh các cấp. Thực hiện tốt công tác giáo dục quốc phòng, an ninh (QP-AN) toàn dân; tiếp tục thực hiện bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho các đối tượng và giáo dục QP-AN cho học sinh, sinh viên đạt chất lượng, hiệu quả; đồng thời mở rộng đối tượng bồi dưỡng kiến thức QP-AN trên địa bàn.

3. Tăng cường chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội gắn với QP-AN; xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; xây dựng thế trận lòng dân và huy động các tiềm lực để xây dựng tỉnh, huyện, thành phố thành khu vực phòng thủ vững chắc và thực hiện phòng thủ dân sự ở địa phương, cơ sở.

4. Củng cố, kiện toàn cơ quan quân sự các cấp bảo đảm về số lượng, chất lượng tốt; có trình độ, khả năng làm tham mưu cho cấp uỷ đảng, chính quyền địa phương, ngư­ời đứng đầu cơ quan, tổ chức về thực hiện nhiệm vụ QPĐP; chỉ đạo, tổ chức nâng cao chất lượng xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, tổ chức đào tạo, tập huấn, huấn luyện và hoạt động có hiệu quả; nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu của Bộ đội địa phương, Dân quân tự vệ, lực lượng Dự bị động viên; thực hiện công tác tuyển quân, động viên, công tác dân vận và chính sách hậu phương quân đội theo quy định.

5. Tổ chức huấn luyện bổ sung cho các thành phần lực lượng và tiến hành diễn tập khu vực phòng thủ huyện Yên Thế; diễn tập phòng chống lụt bão - tìm kiếm cứu nạn, cháy nổ, cháy rừng huyện Sơn Động (có gắn với diễn tập động viên quân dự bị); diễn tập điểm chiến đấu trị an 01 xã đồng bằng thuộc huyện Việt Yên; các huyện, thành phố còn lại chỉ đạo diễn tập chiến đấu trị an, phòng chống lụt bão - tìm kiếm cứu nạn, phòng chống cháy rừng từ 20% đến 25% số xã, phường, thị trấn của huyện. Các huyện: Lục Ngạn, Sơn Động sẵn sàng tham gia cùng với các đơn vị Bộ đội chủ lực diễn tập trên địa bàn.

6. UBND cấp huyện, cấp xã thực hiện tốt chức năng quản lý Nhà nước về quốc phòng, tiếp tục triển khai thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, văn bản của Chính phủ và Bộ, ngành Trung ương, Quân khu 1, của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh về công tác QPĐP, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc; đồng thời quản lý bảo vệ chặt chẽ các công trình quốc phòng, khu quân sự, đất quốc phòng, các vị trí có giá trị về quốc phòng trên địa bàn.

7. Bảo đảm ngân sách đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; các cấp, các ngành, các đơn vị thực hiện tốt việc quản lý, sử dụng, thanh quyết toán ngân sách Nhà nước, kinh phí quốc phòng, bảo đảm hiệu quả, đúng Luật Ngân sách nhà nước và các chế độ, chính sách hiện hành; thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí, tham nhũng.

8. Thực hiện tốt chế độ giao ban, báo cáo, công tác thanh tra, kiểm tra, sơ kết, tổng kết về công tác QPĐP theo quy định; tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện (qua Bộ CHQS tỉnh).

9. Bộ CHQS tỉnh có trách nhiệm tiếp tục tham mưu xây dựng các hạng mục công trình trong “Quy hoạch xây dựng thế trận quân sự trong khu vực phòng thủ tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2011-2015 và những năm tiếp theo” theo tinh thần Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 22/9/2008 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 12/7/2010 của Chủ tịch UBND tỉnh về xây dựng tỉnh Bắc Giang thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới; tiếp tục quy hoạch xây dựng mới trụ sở làm việc của Ban CHQS các huyện, Ban CHQS các xã, phường, thị trấn; xây dựng khu căn cứ chiến đấu, căn cứ hậu phương, thao trường huấn luyện cho lực lượng vũ trang tỉnh. Kịp thời điều chỉnh, bổ sung, xây dựng hoàn chỉnh các văn kiện tác chiến phòng thủ; phòng thủ dân sự; kế hoạch động viên quốc phòng. Thực hiện nhiệm vụ QPĐP; phòng, chống giảm nhẹ thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; phòng, chống cháy nổ, cháy rừng, chủ động trong mọi tình huống, không để bị động, bất ngờ.

10. Đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, văn bản của Chính phủ và Bộ, ngành Trung ương, Quân khu 1, của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh về công tác QPĐP, giáo dục QP-AN, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Giao Bộ CHQS tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, theo dõi việc thực hiện nhiệm vụ QPĐP; tổng hợp kết quả báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định./.

 

 

CHỦ TỊCH
Bùi Văn Hải

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 02/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu02/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/02/2014
Ngày hiệu lực11/02/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 02/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 02/CT-UBND năm 2014 nhiệm vụ quốc phòng địa phương Bắc Giang 2014


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 02/CT-UBND năm 2014 nhiệm vụ quốc phòng địa phương Bắc Giang 2014
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu02/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Giang
        Người kýBùi Văn Hải
        Ngày ban hành11/02/2014
        Ngày hiệu lực11/02/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Chỉ thị 02/CT-UBND năm 2014 nhiệm vụ quốc phòng địa phương Bắc Giang 2014

             Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 02/CT-UBND năm 2014 nhiệm vụ quốc phòng địa phương Bắc Giang 2014

             • 11/02/2014

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 11/02/2014

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực