Chỉ thị 02/CT-UBND

Chỉ thị 02/CT-UBND tổ chức quản lý, điều hành ngân sách nhà nước năm 2013 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Nội dung toàn văn Chỉ thị 02/CT-UBND quản lý điều hành ngân sách năm 2013 Bà Rịa Vũng Tàu


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/2013/CT-UBND

Bà Rịa, ngày 14 tháng 01 năm 2013

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TỔ CHỨC QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2013 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Thực hiện Nghị quyết số 12/2012/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2013 và Nghị quyết số 14/2012/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phê chuẩn phương án phân bổ ngân sách năm 2013, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 45/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2012 về việc giao chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội và dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2013.

Nhằm đạt được mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và dự toán thu, chi ngân sách năng 2013 theo Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh và Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh, yêu cầu các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các cấp triển khai có hiệu quả Thông tư số 222/2012/TT-BTC ngày 24 tháng 12 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điểm về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2013, đồng thời căn cứ tình hình thực tế của đơn vị mình tập trung vào một số nội dung chủ yếu sau:

1. Về tổ chức quản lý và điều hành thu ngân sách nhà nước:

- Giám đốc các sở, ban, ngành, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Vũng Tàu, Ngân hàng Phát triển Việt Nam chi nhánh Vững Tàu và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tập trung tháo gỡ khó khăn sản xuất kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp để duy trì ổn định phát triển sản xuất, nhất là đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế và nuôi dưỡng nguồn thu lâu dài.

- Giao cho Cục thuế, Cục Hải quan tỉnh chủ trì phối hợp các đơn vị có liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và tổ chức hướng dẫn thực hiện các chính sách, chế độ mới ban hành để tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân, trong việc tự giác chấp hành các luật thuế của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn của tỉnh, góp phần tổ chức thu các khoản thu vào ngân sách nhà nước được thuận lợi, đầy đủ, kịp thời.

- Các cơ quan thu quản lý tốt các đối tượng kinh doanh, đảm bảo thực hiện thu đúng, thu đủ các nguồn thu, có biện pháp kiên quyết thu hồi các khoản nợ đọng dây dưa, kéo dài, nhất là tiền sử dụng đất thuộc các dự án giao đất có thu tiền sử dụng đất, phải áp dụng các chế tài cần thiết theo quy định của Luật Quản lý thuế.

- Các ngành, các cấp cần tập trung giải quyết kịp thời các khó khăn vướng mắc, đối với quỹ đất đã giao để thực hiện dự án đầu tư, nhất là giải phóng mặt bằng tạo điều kiện thuận lợi cho chủ đầu tư triển khai thực hiện đúng tiến độ và thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách về tiền sử dụng đất theo quy định.

- Cơ quan thuế, Hải quan đẩy mạnh công tác hướng dẫn kê khai thuế, quyết toán thuế cho các tổ chức, cá nhân người nộp thuế tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân thực hiện nghĩa vụ với ngân sách theo đúng quy định.

- Các đơn vị sự nghiệp có thu phải phấn đấu nâng mức tự trang trải nhu cầu chi từ nguồn thu sự nghiệp, thu phí của mình nhằm giảm dần nguồn bổ sung từ ngân sách và tăng thu nhập hợp lý cho cán bộ viên chức của đơn vị.

- Các cơ quan, tổ chức nộp ngay vào ngân sách nhà nước các khoản thu theo kiến nghị của các đoàn thanh tra, kiểm toán.

- Các tổ chức, cá nhân có nghĩa vụ nộp đầy đủ, đúng hạn các khoản thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác vào ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật.

- Kho bạc Nhà nước tỉnh tiếp tục triển khai toàn diện việc ủy nhiệm thu thuế, phí, lệ phí, thu phạt qua hệ thống ngân hàng nhằm tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân người nộp thuế, phí, lệ phí, thu phạt nộp vào ngân sách nhà nước.

2. Về tổ chức quản lý và điều hành chi ngân sách nhà nước:

a) Về chi đầu tư phát triển:

- Giao Sở Tài chính, Kho bạc tỉnh có trách nhiệm thanh toán đầy đủ và kịp thời các khoản chi theo đúng tiến độ thực hiện và trong phạm vi dự toán được giao.

- Năm 2013 tiếp tục bố trí vốn đầu tư cho các huyện, thành phố theo mục tiêu: nguồn thu tiền sử dụng đất; vốn đầu tư chương trình nông thôn mới; vốn xổ số kiến thiết; vốn bố trí thực hiện nhiệm vụ theo Nghị quyết của Tỉnh ủy v.v.. Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố bố trí đúng mục đích sử dụng của nguồn vốn; không được bố trí cho các nhiệm vụ khác.

- Ngoài kinh phí ngân sách tỉnh đã bố trí có mục tiêu thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. Các huyện, thành phố có trách nhiệm dành một phần số thu tiền sử dụng đất ngân sách các huyện, thành phố được hưởng trên địa bàn các xã, để tạo nguồn kinh phí xây dựng chương trình nông thôn mới theo hướng dẫn tại Thông tư liên bộ số 26/2011/TTLB-BNNPTNT-BKHĐT-BTC ngày 13 tháng 4 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính.

- Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư:

+ Tham mưu, tổ chức kiểm tra, giám sát việc bố trí sử dụng vốn đầu tư phù hợp với nhu cầu trước mắt, cũng như lâu dài, các công trình xây dựng cơ bản trước khi quyết định đầu tư phải được đánh giá kỹ để phát huy hiệu quả sử dụng công trình.

+ Tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về đấu thầu, về công tác giám sát đầu tư tại cộng đồng cho các đối tượng trên địa bàn tỉnh, thường xuyên kiểm tra hoạt động đấu thầu nhất là các gói thầu có ít đơn vị tham gia đấu thầu, các gói thầu đấu thầu hạn chế và chỉ định thầu nhằm đảm bảo tính chặt chẽ, đúng quy định của Luật Đấu thầu.

b) Về chi thường xuyên:

- Giám đốc các sở, ban, ngành và Chủ tịch các huyện, thành phố bám sát dự toán chi được giao để điều hành thu, chi ngân sách hiệu quả, tiết kiệm. Ngân sách tỉnh chỉ xem xét bổ sung chi thường xuyên cho các nội dung mang tính cấp thiết, quan trọng, các nhiệm vụ chi về phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai xảy ra trên diện rộng. Giao cho Sở Tài chính tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh sử dụng nguồn dự phòng ngân sách tỉnh đúng nội dung quy định.

- Các sở, ban, ngành và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có trách nhiệm triển khai đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách mới do trung ương và địa phương ban hành, nhất là các khoản chi cho con người các khoản chi an sinh xã hội đồng thời chủ động ứng trước nguồn dự toán được giao để chi trả và tổng hợp kinh phí báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để được xem xét bổ sung dự toán theo quy định.

- Năm 2013 ngân sách không xem xét bổ sung ngoài dự toán chi công tác phí cho các cơ quan, đơn vị dự toán, các hội, đoàn thể, kể cả các hội đặc thù tham gia các buổi hội nghị, hội thảo, tổng kết do ngành, cấp trên tổ chức trừ các trường hợp được Ủy ban nhân dân tỉnh ủy quyền hoặc thực hiện các nhiệm vụ được Ủy ban nhân dân tỉnh giao.

- Các đơn vị, các cấp sử dụng ngân sách tập trung rà soát các nội dung chi tiêu để cắt giảm các khoản chi tiêu không thực sự cần thiết, thực hiện công khai, minh bạch, quy chế chi tiêu nội bộ và tổ chức thực hiện đúng định mức, đối tượng theo quy định hiện hành về quản lý tài chính.

- Kho bạc Nhà nước thực hiện công tác kiểm soát chi, hướng dẫn và tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị dự toán và đơn vị thụ hưởng ngân sách thực hiện các thủ tục chi tiêu, thanh toán từ ngân sách; đồng thời ngăn ngừa có hiệu quả việc chi tiêu lãng phí nhằm đảm bảo chi ngân sách được thuận lợi và hiệu quả.

- Năm 2013 ngoài khoản tiết kiệm 10% chi thường xuyên để dành nguồn thực hiện cải cách tiền lương theo quy định, các đơn vị, địa phương phải thực hiện tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên (trừ các khoản tiền lương, phụ cấp theo lương và các khoản chi cho con người theo chế độ) ngay từ khâu dự toán và giữ lại phần tiết kiệm ở cấp ngân sách để bố trí chi cải cách tiền lương và thực hiện các chính sách an sinh xã hội theo quy định của Bộ Tài chính tại Quyết định số 3063/QĐ-BTC ngày 03 tháng 12 năm 2012. Giao cho Sở Tài chính tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh giao chỉ tiêu tiết kiệm 10% cho Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các đơn vị trực thuộc tỉnh.

- Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố nghiêm túc thực hiện đúng quy định quy chế đấu thầu, đặt hàng, giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước được quy định tại Quyết định số 39/2008/QĐ-TTg ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ và quy định việc đấu thầu mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân tại Thông tư số 68/2012/TT-BTC ngày 26 tháng 4 năm 2012 của Bộ Tài chính.

3. Về thực hiện công khai sử dụng ngân sách và thực hành tiết kiệm chống lãng phí:

- Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện nghiêm túc việc công khai sử dụng ngân sách theo quy định của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 192/2004/QĐ-TTg ngày 16 tháng 11 năm 2004 về việc ban hành quy chế công khai tài chính đối với các cấp ngân sách nhà nước, các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ, các dự án đầu tư xây dựng cơ bản có sử dụng vốn ngân sách nhà nước, các doanh nghiệp nhà nước, các quỹ có nguồn từ ngân sách nhà nước và các quỹ có nguồn từ các khoản đóng góp của nhân dân, nhằm phát huy quyền kiểm tra, giám sát của cán bộ, công chức nhà nước, tập thể người lao động và nhân dân trong quá trình quản lý và sử dụng vốn, tài sản nhà nước và các khoản huy động, đóng góp của nhân dân.

- Trong bối cảnh đất nước còn nhiều khó khăn, việc tăng cường tiết kiệm, chống lãng phí, nhất là trong sử dụng ngân sách nhà nước có ý nghĩa quan trọng, góp phần dành nguồn cho đầu tư phát triển, an sinh xã hội và các nhiệm vụ quan trọng cấp bách, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 26 tháng 11 năm 2012 về việc tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, theo đó Thủ tướng đề nghị tập trung tiết kiệm ở các khâu như: mua sắm xe ô-tô, tổ chức hội nghị, hội thảo, lễ kỷ niệm, lễ hội, lễ ký kết, tổng kết, khởi công, phong tặng danh hiệu, ký kết thi đua, tiếp khách, điện, nước, điện thoại, văn phòng phẩm, đi công tác trong và ngoài nước và các nhiệm vụ khác. Vì vậy, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện nghiêm túc tinh thần Chỉ thị trên và giao cho Sở Tài chính xây dựng chương trình hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí để thực hiện trên địa bàn tỉnh.

- Trong quá trình lập dự án, xây dựng hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, tổ chức thực hiện đấu thầu ưu tiên các doanh nghiệp trong nước, ưu tiên sử dụng hàng hóa, vật tư trong nước và sử dụng lao động trong nước theo Chỉ thị số 494/CT-TTg ngày 20 tháng 4 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ.

4. Tổ chức thực hiện:

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành tập trung chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung Chỉ thị này.

Chỉ thị này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký. /.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Minh Sanh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 02/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu02/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/01/2013
Ngày hiệu lực24/01/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 02/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 02/CT-UBND quản lý điều hành ngân sách năm 2013 Bà Rịa Vũng Tàu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 02/CT-UBND quản lý điều hành ngân sách năm 2013 Bà Rịa Vũng Tàu
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu02/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
        Người kýTrần Minh Sanh
        Ngày ban hành14/01/2013
        Ngày hiệu lực24/01/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 02/CT-UBND quản lý điều hành ngân sách năm 2013 Bà Rịa Vũng Tàu

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 02/CT-UBND quản lý điều hành ngân sách năm 2013 Bà Rịa Vũng Tàu

           • 14/01/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 24/01/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực