Chỉ thị 02/CT-UBND

Chỉ thị 02/CT-UBND tăng cường công tác thu ngân sách nhà nước, thu bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế năm 2017 trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Nội dung toàn văn Chỉ thị 02/CT-UBND tăng cường thu ngân sách bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế Nghệ An 2017


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/CT-UBND

Nghệ An, ngày 21 tháng 01 năm 2017

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC, THU BẢO HIỂM XÃ HỘI VÀ BẢO HIỂM Y TẾ NĂM 2017 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN

Công tác thu ngân sách Nhà nước (NSNN), thu Bảo hiểm xã hội (BHXH) và Bảo hiểm y tế (BHYT) có vai trò rất quan trọng trong việc phát triển kinh tế, ổn định xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân trên địa bàn toàn tỉnh, do đó cần phải được quan tâm chỉ đạo thực hiện thu đúng, thu đủ và kịp thời. Năm 2017 là năm đầu của thời kỳ ổn định ngân sách 2017-2020 theo Luật NSNN năm 2015; năm thứ 2 thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XVIII (nhiệm kỳ 2015-2020), triển khai kế hoạch 5 năm 2016-2020 và là năm thứ 6 triển khai thực hiện Nghị quyết số 21/NQ-TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020. Dự báo năm 2017, tình hình kinh tế trong nước cũng như tỉnh nhà sẽ có những khởi sắc. Nhiều chính sách thuế mới sửa đổi, bổ sung như: Lệ phí Môn bài; Lệ phí trước bạ; Thuế Tiêu thụ đặc biệt, chính sách về hoàn thuế GTGT.... ảnh hưởng trực tiếp tới nguồn thu NSNN; bên cạnh đó, nhiều chính sách pháp luật mới về BHXH, BHYT cần được tăng cường chỉ đạo thực hiện nhằm thực hiện tốt công tác thu BHXH, BHYT; hạn chế tình trạng nợ đọng và trốn đóng BHXH, BHYT.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ thu NSNN, thu BHXH, BHYT năm 2017, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các Sở; Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan theo chức năng nhiệm vụ được giao triển khai thực hiện tốt các nội dung sau:

1. Tổ chức đồng bộ, hiệu quả các biện pháp để hỗ trợ sản xuất kinh doanh, phấn đấu đạt mục tiêu về tăng trưởng kinh tế và hoàn thành dự toán 2017 về thu NSNN và thu BHXH, BHYT.

a) Triển khai thực hiện nghiêm túc những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh nhằm thu hút các tổ chức, cá nhân đầu tư vốn, thành lập doanh nghiệp, mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Cụ thể:

- Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trên mọi lĩnh vực, đặc biệt trong lĩnh vực thành lập doanh nghiệp, đầu tư, xây dựng, xuất nhập khẩu, tiếp cận nguồn vốn, thuế, hải quan, BHXH, BHYT, tài nguyên khoáng sản, đất đai.

- Thực hiện các giải pháp để kịp thời hỗ trợ, hướng dẫn, giải quyết những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị; Đồng thời chủ động tháo gỡ những bất cập liên quan đến công tác quản lý Nhà nước có ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và các nhà đầu tư nhằm sử dụng mọi nguồn lực xã hội một cách hiệu quả nhất.

b) Cục Thuế, Cục Hải quan, BHXH tỉnh: chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND cấp huyện: đẩy mạnh công tác tuyên truyền chính sách thuế, BHXH, BHYT; Kịp thời tuyên truyền, phổ biến các chính sách thuế, BHXH, BHYT mới nhằm giúp các tổ chức, cá nhân tiếp cận chính sách có hiệu quả và đúng mục đích; chủ động giải đáp, hướng dẫn các khó khăn, vướng mắc và tăng cường đối thoại với các doanh nghiệp. Hướng dẫn, hỗ trợ, thúc đẩy doanh nghiệp sử dụng các giao dịch điện tử trong kê khai, nộp thuế, BHXH tạo mọi điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong thực hiện nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước.

c) UBND cấp huyện: quan tâm chỉ đạo và thực hiện tốt công tác thu ngân sách, thu BHXH, BHYT trên địa bàn. Kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý thuế, BHXH, BHYT và tạo điều kiện thuận lợi hỗ trợ cho cơ quan Thuế, BHXH hoàn thành nhiệm vụ được giao.

2. Tăng cường quản lý thu, chống thất thu và xử lý nợ đọng thuế, BHXH:

a) Cục Thuế, Cục Hải quan:

- Chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện rà soát, nắm chắc đối tượng, nguồn thu ngân sách; kiểm soát để thu đúng; thu đủ; thu kịp thời các khoản thuế; phí, lệ phí và các khoản phải thu theo kết quả của các cơ quan Kiểm toán, Thanh tra… vào NSNN;

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế, kiểm tra sau thông quan, tập trung đối với các trường hợp tiềm ẩn nhiều rủi ro về thuế như: doanh nghiệp hoạt động liên kết có dấu hiệu chuyển giá; doanh nghiệp kinh doanh ô tô, xe máy không phát sinh thuế phải nộp, doanh nghiệp có hoàn thuế đối với hàng hóa xuất khẩu qua các nước có chung đường biên giới với Việt Nam.

- Đẩy mạnh công tác đấu tranh chống buôn lậu; phòng, chống gian lận thương mại; gian lận giá nhập khẩu hàng hóa qua biên giới;

- Chủ động tham mưu cho UBND các cấp các giải pháp nhằm chống thất thu trong những lĩnh vực còn thất thu ngân sách. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, công tác bán, cấp hóa đơn lẻ để ngăn chặn tình trạng hợp thức hóa chứng từ mua vào, bán ra gây thất thu NSNN. Tiếp tục theo dõi, đôn đốc thực hiện các biện pháp quản lý sau khi thực hiện Đề án niêm phong đồng bộ tổng các phương tiện đo xăng dầu trên địa bàn tỉnh.

b) Ngành Thuế tập trung công tác thu nợ thuế, triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp thu nợ, cưỡng chế và xử lý nợ thuế theo đúng quy định của pháp luật. Chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Công thương, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban quản lý Khu Kinh tế Đông Nam để thu hồi nợ đọng thuế của doanh nghiệp trước khi doanh nghiệp làm thủ tục cấp mới, cấp lại: Quyết định giao đất, Quyết định cho thuê đất, Hợp đồng thuê đất, Giấy phép hoạt động khoáng sản, Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, thủ tục giải thể, chuyển đổi doanh nghiệp.

c) Cục Thuế tiếp tục phối hợp với UBND thành phố Vinh và các huyện Quỳnh Lưu, Diễn Châu chỉ đạo triển khai thực hiện thí điểm ủy nhiệm thu thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán theo chỉ đạo của Bộ Tài chính.

d) Bảo hiểm xã hội tỉnh:

- Chủ trì, phối hợp các Sở, ban, ngành liên quan, UBND các cấp, các cơ quan báo chí, truyền hình tập trung tuyên truyền, hỗ trợ, tư vấn pháp luật về các chính sách BHXH, BHYT; thực hiện các giải pháp tăng nhanh diện bao phủ đối tượng tham gia BHXH, BHYT theo tinh thần Nghị quyết số 21/NQ-TW.

- Tập trung, quyết liệt đôn đốc thu hồi nợ BHXH, BHYT tại các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp. Chủ động phối hợp với các Sở, ngành liên quan thành lập các Đoàn kiểm tra liên ngành về thu hồi nợ BHXH, BHYT.

- Chỉ đạo BHXH huyện, thành phố, thị xã hàng tháng báo cáo UBND cấp huyện tình hình thu nợ BHXH, BHYT các đơn vị sử dụng trên địa bàn, đồng thời tham mưu Chủ tịch UBND cấp huyện tăng cường chỉ đạo công tác thu, thu nợ BHXH, BHYT.

3. Sở, ban, ngành và UBND cấp huyện phối hợp chặt chẽ với ngành Thuế, Hải quan và BHXH trong việc cung cấp thông tin, phát hiện và xử lý kịp thời, nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật về Thuế và BHXH:

a) Kho bạc Nhà nước Nghệ An:

Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp với cơ quan thuế, cơ quan Hải quan và đơn vị nhận ủy nhiệm thu trong công tác thu thuế và khấu trừ thuế.

b) Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Nghệ An:

- Chỉ đạo các Ngân hàng thương mại, các tổ chức tín dụng trên địa bàn phối hợp với cơ quan Thuế, cơ quan Hải quan và đơn vị nhận ủy nhiệm thu trong công tác thu nộp thuế, thu nợ thuế và cung cấp kịp thời thông tin về tài khoản của người nộp thuế theo yêu cầu của cơ quan thuế theo quy định của pháp luật.

- Chỉ đạo các ngân hàng thương mại, các tổ chức tín dụng trên địa bàn thực hiện biện pháp buộc trích tiền từ tài khoản tiền gửi của người sử dụng lao động để nộp tiền BHXH chưa đóng, chậm đóng và tiền lãi phát sinh theo quy định của Thông tư liên tịch số 03/2008/TTLT-LĐTBXH-NHNN.

c) Công an tỉnh:

- Phối hợp với các Sở, ban, ngành triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại. Tăng cường chỉ đạo công tác phòng, chống tội phạm có liên quan đến lĩnh vực thuế như các hành vi trốn thuế, gian lận thuế, lừa đảo, chiếm đoạt tiền thuế, in ấn, mua bán sử dụng trái phép hóa đơn. Điều tra, xử lý kịp thời các hành vi phạm tội liên quan đến lĩnh vực thuế.

- Phối hợp BHXH tỉnh trong việc kiểm tra các đơn vị sử dụng lao động có dấu hiệu vi phạm pháp luật BHXH, BHYT như lập danh sách khống số người tham gia BHXH, BHYT để khấu trừ thuế, hành vi chiếm dụng tiền BHXH, BHYT của người lao động, vi phạm nghĩa vụ đóng BHXH, BHYT cho người lao động. Phối hợp trong việc tăng cường công tác quản lý quỹ BHXH, BHYT, chống lạm dụng, trục lợi quỹ BHYT, đồng thời xử lý nghiêm trước pháp luật những hành vi và tội phạm trong việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT của Đảng và Nhà nước.

d) Sở Thông tin và Truyền thông:

Chỉ đạo Cổng thông tin điện tử tỉnh, các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn công khai danh sách những đơn vị, doanh nghiệp chấp hành tốt nghĩa vụ về thuế, BHXH và những doanh nghiệp không có ý thức chấp hành pháp luật thuế, BHXH, gian lận, chây ỳ, nợ thuế, BHXH lớn. Phối hợp với Cục Thuế, BHXH tỉnh thực hiện tuyên truyền pháp luật về thuế và BHXH, BHYT bằng các hình thức: đăng tải các bài viết, nội dung tuyên truyền lên các báo, Cổng thông tin điện tử của tỉnh.

e) Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Công thương, Sở Kế hoạch và Đầu tư; Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam: đôn đốc các doanh nghiệp, cá nhân hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trước khi làm các thủ tục để cấp mới, cấp lại: Quyết định giao đất, quyết định cho thuê đất, hợp đồng thuê đất, giấy phép hoạt động khoáng sản, giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, thủ tục giải thể, chuyển đổi doanh nghiệp.

Riêng đối với các Sở, ban, ngành đã ký kết Quy chế phối hợp với Cục Thuế, Cục Hải quan, BHXH tỉnh về việc phối hợp trong công tác quản lý thu thuế, BHXH, đôn đốc nợ đọng thuế, BHXH thì thực hiện theo quy chế phối hợp đã ký kết.

g) Sở Công thương: xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân kinh doanh xăng dầu nhưng không đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật.

4. Tổ chức thực hiện:

- Yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND cấp huyện và các tổ chức, cá nhân có liên quan trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này.

- Giao Cục Thuế, BHXH tỉnh chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện tổ chức theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tình hình và kết quả triển khai Chỉ thị; tổng hợp, báo cáo tình hình thu NSNN, thu BHXH, BHYT tại phiên hợp thường kỳ UBND tỉnh hàng tháng./.

 

 

KT. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Xuân Đại

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 02/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu02/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/01/2017
Ngày hiệu lực21/01/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thể thao - Y tế, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 02/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 02/CT-UBND tăng cường thu ngân sách bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế Nghệ An 2017


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 02/CT-UBND tăng cường thu ngân sách bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế Nghệ An 2017
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu02/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Nghệ An
        Người kýLê Xuân Đại
        Ngày ban hành21/01/2017
        Ngày hiệu lực21/01/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thể thao - Y tế, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 02/CT-UBND tăng cường thu ngân sách bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế Nghệ An 2017

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 02/CT-UBND tăng cường thu ngân sách bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế Nghệ An 2017

           • 21/01/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 21/01/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực