Chỉ thị 02/CT-UBND

Chỉ thị 02/CT-UBND năm 2017 thực hiện Nghị định 98/2014/NĐ-CP quy định việc thành lập tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội tại các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 02/CT-UBND thực hiện Nghị định 98/2014/NĐ-CP thành lập tổ chức chính trị Đồng Nai 2017


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/CT-UBND

Đồng Nai, ngày 12 tháng 01 năm 2017

 

CHỈ THỊ

VỀ THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 98/2014/NĐ-CP NGÀY 24/10/2014 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VIỆC THÀNH LẬP TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ, CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI TẠI CÁC DOANH NGHIỆP THUỘC MỌI THÀNH PHẦN KINH TẾ

Đến thời điểm hiện nay, tỉnh Đồng Nai đã thành lập được 129 tổ chức cơ sở Đảng trong doanh nghiệp với 2.958 đảng viên; thành lập được 182 tổ chức Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, với 10.677 đoàn viên; thành lập 32 tổ chức Cựu Chiến binh với 1.183 hội viên; thành lập 148 tổ chức Công đoàn cơ sở với 75.373 đoàn viên. Sau khi thành lập, nhiều cấp ủy, chi, Đảng bộ, tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Cựu chiến binh đã từng bước khẳng định được vai trò hạt nhân chính trị và làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động chủ doanh nghiệp, người lao động thực hiện chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, nội quy, quy định của doanh nghiệp; phối hợp với chủ doanh nghiệp thực hiện tốt việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động như chế độ tiền lương, tiền thưởng, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, cải thiện điều kiện làm việc, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động trong sản xuất, nhà ở, phương tiện đi lại... Nhờ vậy, nhiều doanh nghiệp có tổ chức Đảng, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội cơ bản ổn định tình hình sản xuất, kinh doanh, góp phần tăng trưởng kinh tế của tỉnh Đồng Nai.

Tuy nhiên, việc thành lập tổ chức Đảng, các tổ chức chính trị - xã hội vẫn còn những tồn tại, hạn chế: Một số doanh nghiệp đã đi vào hoạt động tuy có đủ điều kiện nhưng chưa thành lập được tổ chức; một số doanh nghiệp chưa nhận thức được vị trí, tầm quan trọng của việc thành lập tổ chức Đảng, các tổ chức chính trị - xã hội trong doanh nghiệp nên chưa quan tâm thực hiện; công tác tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 98/2014/NĐ-CP ngày 24/10/2014 của Chính phủ quy định việc thành lập tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội tại các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế (sau đây viết tắt là Nghị định số 98/2014/NĐ-CP) chưa sâu rộng đến người lao động và doanh nghiệp nên nhận thức còn hạn chế.

Nhằm khắc phục những hạn chế nêu trên, triển khai có hiệu quả nghị định của Chính phủ và thực hiện Công văn số 8542-CV/TU ngày 26/5/2015 về triển khai thực hiện Nghị định số 98/2014/NĐ-CP; Văn bản số 1714-CV/TU ngày 20/7/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghị định của Chính phủ; thực hiện Văn bản số 1932-CV/TU ngày 26/8/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong việc thành lập Công đoàn cơ sở tại doanh nghiệp. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị:

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai, UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa, Liên minh các Hợp tác xã tỉnh Đồng Nai tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 98/2014/NĐ-CP đến các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế theo thẩm quyền quản lý; hàng năm vào ngày 30/11, theo nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, địa phương báo cáo về tình hình đăng ký thành lập doanh nghiệp, thành lập tổ chức Đảng, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội tại các doanh nghiệp về UBND tỉnh (thông qua Sở Nội vụ tổng hợp).

2. Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 98/2014/NĐ-CP đến người lao động và các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

3. Trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Tài chính về thực hiện Khoản 2, Điều 6 của Nghị định số 98/2014/NĐ-CP Sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh triển khai, hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện khấu trừ các khoản chi hỗ trợ tổ chức Đảng, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội khi xác định thu nhập chịu thuế tại các doanh nghiệp theo quy định và báo cáo tình hình thực hiện về UBND tỉnh (thông qua Sở Nội vụ).

4. Đài Phát thanh - Truyền hình Đồng Nai, Báo Đồng Nai và Báo Lao động Đồng Nai tổ chức đưa tin về Nghị định số 98/2014/NĐ-CP để nâng cao nhận thức của toàn thể cán bộ, công chức, doanh nghiệp và người dân cư trú trên địa bàn tỉnh về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng, đoàn thể chính trị - xã hội tại các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

5. Công tác thành lập tổ chức Đảng, các tổ chức chính trị - xã hội trong doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đáp ứng nhu cầu, mong muốn của người lao động được tham gia sinh hoạt trong tổ chức Đảng, các tổ chức chính trị - xã hội tại doanh nghiệp, cần tập trung thực hiện đạt hiệu quả nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động và góp phần cho doanh nghiệp phát triển bền vững. Vì vậy, UBND tỉnh đề nghị Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn triển khai Nghị định số 98/2014/NĐ-CP và hướng dẫn các thủ tục, quy trình thành lập tổ chức Đảng, đoàn thể chính trị - xã hội đến các doanh nghiệp, Đảng viên, đoàn viên, hội viên; nêu ý kiến góp ý và phản ánh các khó khăn, vướng mắc cần sự phối hợp của các cơ quan quản lý Nhà nước các cấp về UBND tỉnh (thông qua Sở Nội vụ).

6. Doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế hoạt động trên địa bàn tỉnh Đồng Nai có trách nhiệm tôn trọng, tạo điều kiện và đảm bảo các quyền thành lập tổ chức Đảng, các tổ chức chính trị - xã hội của người lao động tại doanh nghiệp được quy định tại Nghị định số 98/2014/NĐ-CP và điều lệ của tổ chức đó; tạo điều kiện thuận lợi, phối hợp với tổ chức Đảng, các tổ chức chính trị - xã hội đã được thành lập tại doanh nghiệp giải quyết kịp thời những vấn đề liên quan đến quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

7. Giao Sở Nội vụ kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện và định kỳ hàng năm (trước ngày 10/11), tham mưu UBND tỉnh làm việc với tổ chức Đảng, các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp để kiểm điểm, đánh giá tình hình thành lập tổ chức Đảng, các tổ chức chính trị - xã hội tại doanh nghiệp thuộc tỉnh và tham mưu UBND tỉnh báo cáo kết quả thực hiện Nghị định số 98/2014/NĐ-CP về Bộ Nội vụ theo quy định.

Để thực hiện tốt Nghị định số 98/2014/NĐ-CP đòi hỏi phải có sự chủ động của các sở, ngành, các tổ chức, đoàn thể, các cơ quan báo, đài của tỉnh và người lao động tại các doanh nghiệp. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa nghiêm túc quán triệt và tổ chức triển khai nhiệm vụ được giao. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo giải quyết.

Chỉ thị này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

CHỦ TỊCH
Đinh Quốc Thái

 


 

Mau1DSDN

 

ĐƠN VỊ………………………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

 

……………………, ngày…….. tháng…… năm 20…..

 

DANH SÁCH CÁC DOANH NGHIỆP

(Công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân)

TT

Tên doanh nghiệp

Quy mô hoạt động

Tổng số lao động

Tổng nguồn vốn

Giấy phép đăng ký thành lập

Cơ quan cấp phép

Đơn vị quản lý

Địa chỉ

Nhỏ và vừa

Lớn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cơ quan tổng hợp báo cáo hàng năm: Sở Kế hoạch và Đầu tư; Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai (đối với Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai báo cáo tình hình cấp giấy chứng nhận đầu tư cho các dự án).

 

 

Mau2DSTCD

 

ĐƠN VỊ………………………..

TIÊU ĐỀ………………

 

……………………, ngày…….. tháng…… năm 20…..

 

THÀNH LẬP TỔ CHỨC ĐẢNG TRONG DOANH NGHIỆP

(Công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân)

TT

Tên doanh nghiệp

Loại hình doanh nghiệp

Địa chỉ

Tổng số lao động

Tên tổ chức Đảng

Quyết định thành lập (ký hiệu, ngày, tháng, năm)

Cơ quan cho phép thành lập

Tổng số đảng viên

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cơ quan tổng hợp báo cáo hàng năm:

1. Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh.

2. UBND cấp huyện phối hợp với Ban Tổ chức cấp ủy cùng cấp.

 

 

Mau3DSTCCCc

 

ĐƠN VỊ………………………..

TIÊU ĐỀ………………

 

……………………, ngày…….. tháng…… năm 20…..

 

THÀNH LẬP TỔ CHỨC CỰU CHIẾN BINH TRONG DOANH NGHIỆP

(Công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân)

TT

Tên doanh nghiệp

Loại hình doanh nghiệp

Địa chỉ

Tổng số cựu chiến binh

Tên tổ chức cựu chiến binh

Quyết định thành lập (ký hiệu, ngày, tháng, năm)

Cơ quan cho phép thành lập

Tổng số hội số

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cơ quan tổng hợp báo cáo hàng năm: Hội Cựu chiến binh tỉnh.

 

 

Mau4DSTCCD

 

ĐƠN VỊ………………………..

TIÊU ĐỀ………………

 

……………………, ngày…….. tháng…… năm 20…..

 

THÀNH LẬP TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN TRONG DOANH NGHIỆP

(Công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân)

TT

Tên doanh nghiệp

Loại hình doanh nghiệp

Địa chỉ

Tổng số lao động

Tên tổ chức Công đoàn

Quyết định thành lập (ký hiệu, ngày, tháng, năm)

Cơ quan cho phép thành lập

Tổng số đoàn viên công đoàn

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cơ quan tổng hợp báo cáo hàng năm: Liên đoàn Lao động tỉnh.

 

 

Mau5DSTCDTN

 

ĐƠN VỊ………………………..

TIÊU ĐỀ………………

 

……………………, ngày…….. tháng…… năm 20…..

 

THÀNH LẬP TỔ CHỨC ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TẠI DOANH NGHIỆP

(Công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân)

TT

Tên doanh nghiệp

Loại hình doanh nghiệp

Địa chỉ

Tổng số thanh niên

Tên tổ chức Đoàn thanh niên

Quyết định thành lập (ký hiệu, ngày, tháng, năm)

Cơ quan cho phép thành lập

Tổng số đoàn viên

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cơ quan tổng hợp báo cáo hàng năm: Tỉnh Đoàn Đồng Nai.

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 02/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu02/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/01/2017
Ngày hiệu lực12/01/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 02/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 02/CT-UBND thực hiện Nghị định 98/2014/NĐ-CP thành lập tổ chức chính trị Đồng Nai 2017


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 02/CT-UBND thực hiện Nghị định 98/2014/NĐ-CP thành lập tổ chức chính trị Đồng Nai 2017
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu02/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Nai
        Người kýĐinh Quốc Thái
        Ngày ban hành12/01/2017
        Ngày hiệu lực12/01/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Bộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Chỉ thị 02/CT-UBND thực hiện Nghị định 98/2014/NĐ-CP thành lập tổ chức chính trị Đồng Nai 2017

             Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 02/CT-UBND thực hiện Nghị định 98/2014/NĐ-CP thành lập tổ chức chính trị Đồng Nai 2017

             • 12/01/2017

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 12/01/2017

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực