Chỉ thị 02/CT-UBND

Chỉ thị 02/CT-UBND năm 2016 thực hiện Thông tư liên tịch 37/2015/TTLT-BYT-BTC do tỉnh Bắc Giang ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 02/CT-UBND thực hiện thông tư liên tịch 37/2015/TTLT-BYT-BTC Bắc Giang 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/CT-UBND

Bắc Giang, ngày 22 tháng 01 năm 2016

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ 37/2015/TTLT-BYT-BTC NGÀY 29/10/2015 CỦA LIÊN BỘ: BỘ Y TẾ - BỘ TÀI CHÍNH

Ngày 29/10/2015 Liên bộ: Bộ Y tế - Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BYT-BTC quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc. Kèm theo mức giá của 1.887 dịch vụ theo lộ trình tính giá quy định tại Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập. Để triển khai thực hiện có hiệu quả Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BYT- BTC, đảm bảo đúng định hướng, chủ trương của Đảng và Nhà nước, đáp ứng yêu cầu khám bệnh, chữa bệnh của người dân trên địa bàn tỉnh; Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc sở, Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và Chủ tịch UBND huyện, thành phố thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

1. Sở Y tế

- Chủ trì, phối hợp với BHXH tỉnh, Sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh và các cơ quan liên quan hướng dẫn triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BYT-BTC ngày 29/10/2015 cho các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh BHYT trên địa bàn tỉnh.

- Chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh BHYT tổ chức phổ biến nội dung Thông tư đến tất cả cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, niêm yết công khai bảng giá dịch vụ để người dân hiểu và nắm được; tăng cường cơ sở vật chất và đào tạo nhân lực, cải cách thủ tục hành chính để nâng cao chất lượng phục vụ người bệnh. Thực hiện tập huấn công tác quản lý thu, chi; thực hiện thanh toán, quyết toán nguồn thu khám bệnh, chữa bệnh BHYT theo đúng quy định.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh BHYT, kịp thời phát hiện những khó khăn, bất cập trong quá trình tổ chức thực hiện, đưa ra các giải pháp tháo gỡ, đồng thời ngăn ngừa và xử lý nghiêm các hành vi gây khó khăn cho người bệnh, sử dụng nguồn thu khám bệnh, chữa bệnh BHYT trái với quy định của nhà nước, lạm dụng, trục lợi quỹ khám, chữa bệnh BHYT. Chủ trì, phối hợp với cơ quan BHXH và các sở, ngành liên quan chỉ đạo thực hiện tin học hóa trong khám bệnh, chữa bệnh BHYT.

2. Bảo hiểm xã hội tỉnh

- Thông báo kịp thời quỹ khám chữa bệnh BHYT cho các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh BHYT ngay từ đầu năm. Bổ sung kịp thời quỹ khám chữa bệnh BHYT phần tăng thêm do thay đổi mức giá thu theo Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT- BYT-BTC.

- Phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế để tháo gỡ, giải quyết các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong khám bệnh, chữa bệnh BHYT; phối hợp với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh rà soát và đẩy mạnh việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong khám, chữa bệnh và thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT; đồng thời có các giải pháp tăng cường tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHYT, mở rộng diện bao phủ BHYT tiến tới BHYT toàn dân.

- Tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, kịp thời ngăn chặn, xử lý hiện tượng lạm dụng quỹ BHYT dưới mọi hình thức.

3. Sở Tài chính

Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế hướng dẫn các cơ sở khám, chữa bệnh BHYT quản lý, thanh toán, quyết toán nguồn thu từ khám bệnh, chữa bệnh BHYT. Hàng năm, bố trí kinh phí bổ sung cho các đơn vị được cấp có thẩm quyền phê duyệt phân loại, là đơn vị sự nghiệp công tự đảm bảo một phần chi thường xuyên, hoặc đơn vị sự nghiệp công lập do Nhà nước đảm bảo hoạt động thường xuyên khi thực hiện thu dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BYT-BTC.

4. Cục Thuế tỉnh

Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế hướng dẫn các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh BHYT đăng ký sử dụng hóa đơn, chứng từ; công tác báo cáo, thanh quyết toán thuế. Hỗ trợ các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh BHYT ứng dụng công nghệ thông tin để triển khai tự in hóa đơn. Thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định về thuế tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh BHYT trên địa bàn tỉnh.

5. Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Bắc Giang, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh

- Tăng cường công tác truyền thông, phổ biến rộng rãi để người dân hiểu và nắm được việc điều chỉnh giá dịch vụ y tế theo Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BYT-BTC là thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và việc điều chỉnh giá là nhằm tăng quyền lợi cho người bệnh, nhất là người bệnh có BHYT.

- Định hướng tuyên truyền về những tác động tích cực của việc điều chỉnh giá dịch vụ y tế liên quan đến người bệnh, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, cơ quan quản lý nhà nước; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHYT tiến tới BHYT toàn dân.

6. UBND huyện, thành phố

- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng trên địa bàn tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân hiểu và nắm được việc điều chỉnh giá dịch vụ y tế theo Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BYT-BTC.

- Tăng cường hỗ trợ kinh phí nâng cấp cơ sở vật chất cho các trạm y tế thực hiện khám bệnh, chữa bệnh BHYT trên địa bàn nhằm nâng cao chất lượng công tác phục vụ người bệnh.

- Chỉ đạo các cơ quan trên địa bàn tích cực tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHYT, tiến tới BHYT toàn dân. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách BHYT, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện.

7. Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh BHYT

- Triển khai tập huấn, phổ biến nội dung Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BYT-BTC đến tất cả công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị để thực hiện việc tính và thu đúng theo giá dịch vụ đã được ban hành.

- Niêm yết, công khai giá dịch vụ ở những vị trí thuận tiện nhất, để người dân biết, thực hiện và giám sát. Chủ động tuyên truyền về chính sách mới cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân nắm được và thực hiện. Tăng cường nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh và đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, giảm thủ tục khám bệnh, chữa bệnh BHYT, tạo điều kiện thuận lợi nhất để người dân được hưởng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh có chất lượng tốt nhất.

- Thực hiện tính và thu đúng mức giá dịch vụ đã được ban hành theo Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BYT-BTC; tích cực ứng dụng CNTT trong công tác khám bệnh, chữa bệnh BHYT, đảm bảo kết xuất dữ liệu đầu ra phục vụ cho công tác quản lý, giám định khám bệnh, chữa bệnh BHYT. Quản lý sử dụng nguồn thu theo đúng chế độ tài chính quy định của pháp luật.

8. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các Đoàn thể nhân dân chỉ đạo các đơn vị, tổ chức trực thuộc tăng cường tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên nắm được việc điều chỉnh giá dịch vụ y tế là chủ trương của Đảng, Nhà nước, nhằm tăng cường quyền lợi cho người tham gia khám bệnh, chữa bệnh.

Yêu cầu Giám đốc sở, Thủ trưởng các cơ quan trực thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND huyện, thành phố thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này; trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo gửi về Sở Y tế để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh, Bộ Y tế theo quy định./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Ánh Dương

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 02/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu02/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/01/2016
Ngày hiệu lực22/01/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 02/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 02/CT-UBND thực hiện thông tư liên tịch 37/2015/TTLT-BYT-BTC Bắc Giang 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 02/CT-UBND thực hiện thông tư liên tịch 37/2015/TTLT-BYT-BTC Bắc Giang 2016
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu02/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Giang
        Người kýLê Ánh Dương
        Ngày ban hành22/01/2016
        Ngày hiệu lực22/01/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 02/CT-UBND thực hiện thông tư liên tịch 37/2015/TTLT-BYT-BTC Bắc Giang 2016

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 02/CT-UBND thực hiện thông tư liên tịch 37/2015/TTLT-BYT-BTC Bắc Giang 2016

           • 22/01/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 22/01/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực