Chỉ thị 02/CT-UBND

Chỉ thị 02/CT-UBND năm 2017 tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong cải cách thủ tục hành chính do tỉnh Quảng Ngãi ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 02/CT-UBND trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính Quảng Ngãi 2017


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/CT-UBND

Quảng Ngãi, ngày 24 tháng 02 năm 2017

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC CÁC CẤP TRONG CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10/6/2015 về việc tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện tại Quyết định số 1456/QĐ-UBND ngày 26/8/2015. Qua hơn một năm triển khai thực hiện, người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp (gọi tắt là người đứng đầu cơ quan) tại một số cơ quan trên địa bàn tỉnh đã nghiêm túc thực hiện nên bước đầu tạo được sự chuyển biến tích cực trong cải cách thủ tục hành chính (TTHC).

Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn nhiều nơi trên địa bàn tỉnh, người đứng đầu cơ quan chưa thực hiện đúng yêu cầu, nhiệm vụ về cải cách TTHC được Chủ tịch UBND tỉnh giao tại Quyết định số 1456/QĐ-UBND Đồng thời, việc trình công bố chuẩn hóa, thực hiện công khai, minh bạch TTHC của nhiều sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã còn chậm, chưa đạt yêu cầu theo Quyết định số 08/QĐ- TTg ngày 06/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch đơn giản hóa TTHC trọng tâm năm 2015.

Để chấn chỉnh vấn đề nêu trên, đồng thời tăng cường hơn nữa trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan trong cải cách TTHC và yêu cầu về đơn giản hóa TTHC theo Quyết định số 08/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ thị Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh tập trung thực hiện các nhiệm vụ sau đây:

1. Có biện pháp, giải pháp cụ thể để tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan đã được Chủ tịch UBND tỉnh giao tại Quyết định số 1456/QĐ-UBND ngày 26/8/2015.

2. Khẩn trương ban hành kế hoạch rà soát, đơn giản hóa TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết hoặc liên thông giải quyết với mục tiêu cắt giảm tối thiểu 10% chi phí tuân thủ TTHC mà cá nhân, tổ chức phải bỏ ra khi thực hiện TTHC theo chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP, trong đó gắn với mục tiêu rà soát, cố gắng rút ngắn 30% thời gian giải quyết TTHC so với khung thời gian quy định chung của Trung ương đã được đề ra tại Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 05/12/2016 của Tỉnh ủy Quảng Ngãi và Đề án cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016 – 2020 được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 34/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016.

Kế hoạch rà soát của từng cơ quan phải cụ thể, xác định mục tiêu rõ ràng, ưu tiên tập trung rà soát TTHC liên quan đến hoạt động đầu tư, kinh doanh, ngân hàng, đất đai, xây dựng, giao dịch hợp đồng, hộ tịch, người có công và những lĩnh vực có số lượng hồ sơ thủ tục giải quyết hàng năm nhiều so với lĩnh vực khác. Kết quả rà soát, đơn giản hóa phải thực hiện theo đúng Thông tư số 07/2014/TT-BTP ngày 24/02/2014 của Bộ Tư pháp hướng dẫn đánh giá tác động của thủ tục hành chính và rà soát, đánh giá thủ tục hành chính.

3. Các sở, ban, ngành chưa trình công bố chuẩn hóa TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết phải khẩn trương rà soát, thống kê gửi Sở Tư pháp kiểm soát dự thảo để trình Chủ tịch UBND tỉnh công bố trước tháng 9/2017 (trừ việc trình công bố sửa đổi, bãi bỏ, thay thế, bổ sung một số thủ tục đã được công bố). Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, thống kê trình Chủ tịch UBND tỉnh công bố thay thế bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, UBND cấp xã trước tháng 7/2017 và bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết liên thông giữa các cơ quan trên địa bàn tỉnh trong quý IV/2017.

4. Căn cứ vào tình hình thực tiễn của từng cơ quan, địa phương, định kỳ thực hiện tổ chức đối thoại với người dân, doanh nghiệp về TTHC, giải quyết TTHC; kịp thời có biện pháp tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn thực hiện quy định pháp luật về TTHC.

5. Trực tiếp chỉ đạo, theo dõi tình hình tiếp nhận, xử lý các phản ánh, kiến nghị của công dân, tổ chức liên quan đến TTHC theo đúng quy định tại Quy chế phối hợp tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ban hành kèm theo Quyết định số 48/2014/QĐ-UBND ngày 07/10/2014 của UBND tỉnh.

Giám đốc Sở Tư pháp có trách nhiệm tiếp nhận phản ánh, kiến nghị liên quan đến TTHC, theo dõi, đôn đốc hoạt động xử lý phản ánh, kiến nghị trên địa bàn tỉnh và kịp thời báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét xử lý những trường hợp người đứng đầu cơ quan chậm trễ, thiếu kiên quyết, thực hiện không đúng quy định trong giải quyết kiến nghị, phản ánh của công dân, tổ chức về TTHC.

6. Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp Sở Nội vụ kiểm tra việc tổ chức thực hiện Quyết định số 1456/QĐ-UBND kiểm tra định kỳ hoạt động kiểm soát TTHC tại các cơ quan trên địa bàn tỉnh; ưu tiên tăng cường kiểm tra đột xuất việc tiếp nhận, giải quyết TTHC theo quy định tại Quyết định số 401/QĐ-UBND ngày 16/12/2015 của UBND tỉnh ban hành quy định kiểm tra hoạt động tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi và việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các cơ quan trên địa bàn tỉnh. Qua kiểm tra phải báo cáo, tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh xử lý nghiêm, kịp thời đối với những vi phạm về tiếp nhận, giải quyết TTHC, vi phạm quy định về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

7. Đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên tăng cường giám sát việc thực hiện trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan trong hoạt động cải cách TTHC; tăng cường tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, quy định của pháp luật về công tác cải cách TTHC.

Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh nghiêm túc thực hiện Chỉ thị này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đặng Văn Minh

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 02/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu02/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/02/2017
Ngày hiệu lực24/02/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 02/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 02/CT-UBND trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính Quảng Ngãi 2017


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 02/CT-UBND trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính Quảng Ngãi 2017
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu02/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Ngãi
        Người kýĐặng Văn Minh
        Ngày ban hành24/02/2017
        Ngày hiệu lực24/02/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 02/CT-UBND trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính Quảng Ngãi 2017

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 02/CT-UBND trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính Quảng Ngãi 2017

           • 24/02/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 24/02/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực