Chỉ thị 03/2004/CT-BGTVT

Chỉ thị 03/2004/CT-BGTVT về chấn chỉnh công tác quản lý tài chính, kế toán và quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành tại các Ban quản lý dự án, các chủ đầu tư do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 03/2004/CT-BGTVT chấn chỉnh công tác quản lý tài chính kế toán quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành tại Ban quản lý dự án chủ đầu tư


BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 03/2004/CT-BGTVT

Hà Nội, ngày 03 tháng 02 năm 2004 

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC CHẤN CHỈNH CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI CHÍNH, KẾ TOÁN VÀ QUYẾT TOÁN VỐN ĐẦU TƯ DỰ ÁN HOÀN THÀNH TẠI CÁC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN, CÁC CHỦ ĐẦU TƯ

Trong thời gian qua, công tác quản lý tài chính, kế toán và quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành tại các Ban Quản lý dự án, các Chủ đầu tư thuộc Bộ (sau đây gọi tắt là các Chủ đầu tư) có nhiều tiến bộ, dần đi vào nề nếp. Nguồn vốn đầu tư dự án được sử dụng có hiệu quả, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế, xă hội của đất nước.

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải đă ban hành các quyết định, chỉ thị, văn bản nhằm tăng cường công tác quyết toán xây dựng cơ bản nói chung và quyết toán vốn đầu tư các dự án hoàn thành nói riêng (Quyết định số 4160/2001/QĐ-BGTVT ngày 6/12/2001 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về công tác quyết toán vốn đầu tư đối với các công trành giao thông; Chỉ thị số 02/2003/CT-BGTVT ngày 13/1/2003 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc đẩy mạnh công tác quyết toán vốn đầu tư xây dựng; Chỉ thị số 13/2003/CT-BGTVT ngày 29/5/2003 của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc chấn chỉnh và khắc phục những tồn tại, vi phạm trong công tác quản lý đầu tư và xây dựng các dự án xây dựng giao thông thông qua kết quả thanh tra, kiểm tra và kiểm toán), nhưng qua công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán của các cơ quan có thẩm quyền cho thấy, nhiều Chủ đầu tư càn buông lỏng một số mặt quản lý, vi phạm các chế độ quản lý tài chính, kế toán của Nhà nước.

Tình trạng thanh, quyết toán giá trị khối lượng xây dựng cơ bản hoàn thành chưa đúng quy định về đơn giá, định mức của nhà nước, chưa đủ thủ tục pháp lý, vượt dự toán được duyệt; lập và trình quyết toán chậm; chi tiêu, mua sắm chưa tuân thủ đúng các chế độ, định mức nhà nước và dự toán được duyệt; vi phạm quy định về hóa đơn chứng từ càn xảy ra tại một số đơn vị.

Để khắc phục kịp thời tình trạng nêu trên, bảo đảm công tác quản lý tài chính, kế toán, công tác quyết toán vốn đầu tư dự án của các Chủ đầu tư được thực hiện nghiêm túc theo đúng các quy định của nhà nước, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải yêu cầu các Chủ đầu tư thuộc Bộ Giao thông vận tải thực hiện một số việc sau đây:

1/ Chấn chỉnh ngay công tác thanh, quyết toán giá trị khối lượng xây dựng cơ bản hoàn thành của các dự án được giao cho Chủ đầu tư quản lý. Việc thanh, quyết toán giá trị khối lượng xây dựng cơ bản hoàn thành cho các Nhà thầu phải đảm bảo đầy đủ thủ tục pháp lý và tuân thủ các quy định của Nhà nước. Chấm dứt tình trạng thanh, quyết toán vượt quá dự toán được duyệt.

2/ Đẩy nhanh công tác thanh, quyết toán kinh phí giải phóng mặt bằng với các địa phương, không để dây dưa kéo dài, không để tình trạng khi các Ban giải phóng mặt bằng địa phương đă giải thể hoặc cán bộ làm công tác giải phóng mặt bằng đã thuyên chuyển làm công việc khác, các Chủ đầu tư mới thực hiện quyết toán kinh phí này với địa phương.

3/ Đẩy nhanh công tác lập và trình duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành đảm bảo nội dung, chất lượng và thời hạn theo quy định. Đặc biệt các Chủ đầu tư phải hoàn thành đầy đủ các thủ tục quản lý đầu tư và xây dựng (kể cả điều chỉnh nếu có) về: Tổng mức đầu tư, tổng dự toán, dự toán, giá trị gói thầu, giá trị hợp đồng, quản lý chi phí phát sinh trong quá trình thi công theo đúng quy định, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt trước thời hạn phải nộp báo cáo quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành theo quy định.

Đối với các công trình do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành, các Chủ đầu tư thuê tổ chức kiểm toán độc lập hoạt động hợp pháp tại Việt Nam thực hiện kiểm toán báo cáo quyết toán. Việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện theo quy định hiện hành của Bộ Tài chính. Đối với các dự án đă hoàn thành, đầu tư những năm trước đây đến nay chưa quyết toán được do hồ sơ thất lạc, mất mát, v.v...các Chủ đầu tư tổng hợp và báo cáo Bộ (có nêu rõ thực trạng và nguyên nhân) để Bộ tổng hợp đề nghị Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý theo tinh thần Quyết định số 1218/QĐ-TTg ngày 19/12/2002 của Thủ tướng Chính phủ.

4/ Đối với các dự án có tài sản thu hồi, các Chủ đầu tư phải tiến hành thu hồi kịp thời, quản lý chặt chẽ đúng quy định, đồng thời lập ngay phương án xử lý trình Bộ để Bộ đề nghị Bộ Tài chính giải quyết. Nghiêm cấm các Chủ đầu tư tự ý quyết định việc sử dụng các tài sản này trái với mục đích đầu tư ban đầu ( như cho đơn vị khác mượn,v.v...)

5/ Chấp hành nghiêm túc những quy định về việc nộp Ngân sách Nhà nước đối với hoạt động cho thuà tài sản của Ban Quản lý dự án, kinh phí bán hồ sơ mời thầu còn lại sau khi quyết toán các chi phí cần thiết cho tổ chức đấu thầu.v.v...

6/ Chấn chỉnh công tác hạch toán kế toán theo đúng chế độ kế toán áp dụng cho đơn vị chủ đầu tư ban hành theo Quyết định số 214/2000/QĐ-BTC ngày 28/12/2000 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, trong đó chú trọng:

a-Mở đầy đủ các tài khoản kế toán, các loại sổ kế toán theo quy định để ghi chép, phản ánh đầy đủ, chính xác, trung thực các nghiệp vụ kinh tế phát sinh; lập và gửi các báo cáo kế toán theo đúng chế độ quy định hiện hành. Các đơn vị nếu đã thực hiện ghi sổ kế toán bằng máy vi tính vẫn phải thực hiện đầy đủ các quy định về mở sổ, ghi sổ, khóa sổ kế toán theo quy định. Sau khi khóa sổ kế toán trên máy vi tính phải in sổ kế toán ra giấy và đóng thành quyển riêng cho từng kỳ kế toán theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

b-Tăng cường công tác quản lý hóa đơn, chứng từ; tất cả các khoản thu, chi phải có đầy đủ hóa đơn, chứng từ theo quy định; tất cả các chứng từ gốc để ghi chép kế toán phải thực hiện theo mẫu biểu của Bộ Tài chính, có đầy đủ chữ ký và được đóng dấu. Thực hiện tốt công tác quyết toán chi phí quản lý dự án hàng năm.

c-Các đơn vị phải thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về kế toán. Nghiêm cấm đơn vị bố trí người không có nghiệp vụ kế toán đảm nhận công tác kế toán.

7/ Quản lý chặt chẽ các khoản chi tiêu, mua sắm trang thiết bị theo đúng chế độ, định mức của Nhà nước và dự toán được duyệt; chấp hành nghiêm Pháp lệnh thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Người ra quyết định chi tiêu không đúng chế độ phải chịu trách nhiệm bồi hoàn cho công quỹ và bị xử lý kỷ luật theo quy định. Các khoản tạm ứng phải được chi đúng đối tượng, nội dung và phải được quyết toán kịp thời.

8/ Các Cục quản lý nhà nước chuyên ngành, các Tổng công ty thuộc Bộ tăng cường công tác quản lý việc chấp hành chế độ quản lý tài chính, kế toán và quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành đối với các đơn vị trực thuộc và báo cáo kết quả về Bộ theo quy định.

Yêu cầu thủ trưởng các Chủ đầu tư, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và các cá nhân có liên quan trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm tổ chức thực hiện đầy đủ, nghiêm túc Chỉ thị này./.

 

 

Nơi nhận:
- Các đ/c Thứ trưởng
- VP Chính phủ
- Bộ Tài chính
- Các Cục quản lý NN chuyên ngành
- Các Vụ, Thanh tra Bộ
- Các Ban Quản lý dự án
- Các Chủ đầu tư, các Sở GTVT, GTCC
- Các Tổng công ty 91, 90, các DN thuộc Bộ
- Công đoàn ngành GTVT
- Lưu: VP-TC.

BỘ TRƯỞNG
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI 
Đào Đình Bình

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 03/2004/CT-BGTVT

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu03/2004/CT-BGTVT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/02/2004
Ngày hiệu lực25/02/2004
Ngày công báo10/02/2004
Số công báoSố 8
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị, Kế toán - Kiểm toán
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 03/2004/CT-BGTVT

Lược đồ Chỉ thị 03/2004/CT-BGTVT chấn chỉnh công tác quản lý tài chính kế toán quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành tại Ban quản lý dự án chủ đầu tư


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 03/2004/CT-BGTVT chấn chỉnh công tác quản lý tài chính kế toán quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành tại Ban quản lý dự án chủ đầu tư
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu03/2004/CT-BGTVT
        Cơ quan ban hànhBộ Giao thông vận tải
        Người kýĐào Đình Bình
        Ngày ban hành03/02/2004
        Ngày hiệu lực25/02/2004
        Ngày công báo10/02/2004
        Số công báoSố 8
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị, Kế toán - Kiểm toán
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 03/2004/CT-BGTVT chấn chỉnh công tác quản lý tài chính kế toán quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành tại Ban quản lý dự án chủ đầu tư

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 03/2004/CT-BGTVT chấn chỉnh công tác quản lý tài chính kế toán quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành tại Ban quản lý dự án chủ đầu tư

           • 03/02/2004

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 10/02/2004

            Văn bản được đăng công báo

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 25/02/2004

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực