Chỉ thị 03/2005/CT-BTC

Chỉ thị 03/2005/CT-BTC về chấn chỉnh công tác cán bộ nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính trong lĩnh vực thuế, hải quan do Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 03/2005/CT-BTC chấn chỉnh công tác cán bộ đẩy mạnh cải cách hành chính lĩnh vực thuế, hải quan


BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 03/2005/CT-BTC

Hà Nội, ngày 18 tháng 05 năm 2005 

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC CHẤN CHỈNH CÔNG TÁC CÁN BỘ NHẰM ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC THUẾ, HẢI QUAN

Thực hiện Quyết định số 136/2001/QĐ-TTg ngày 17/9/2001 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001-2010, thời gian qua công tác cải cách hành chính của Bộ và ngành Tài chính đã đạt được những kết quả đáng kể. Đặc biệt ở các lĩnh vực thuế và hải quan, hoạt động cải cách được tiến hành sâu, rộng trên tất cả các lĩnh vực về: thủ tục hành chính, thể chế, tổ chức bộ máy, xây dựng và phát triển đội ngũ công chức, tài chính công. Trong đó, công tác xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ, công chức đã được triển khai tích cực, đạt được một số kết quả:

- Đã kịp thời ban hành các quy định về những tiêu chuẩn cần “xây” và những điều cần “chống”; về các biện pháp tăng cường quản lý, thu thuế, tăng cường kỷ cương, kỷ luật; về một số giải pháp ngăn chặn các tệ nạn gây phiền hà của cán bộ, công chức hải quan đối với doanh nghiệp;

- Triển khai tích cực công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp, văn hoá công vụ, kỷ luật, kỷ cương, thái độ phục vụ; tăng cường công tác đào tạo – bồi dưỡng công chức theo yêu cầu cải cách, hiện đại hoá quản lý;

- Việc bố trí, sử dụng cán bộ, công chức thuế đã được quan tâm hơn trước đây để phù hợp với việc chuyển đổi, cải tiến phương thức quản lý theo đối tượng (khép kín) sang quản lý theo chức năng nhằm hạn chế tiêu cực, đồng thời, tạo tiền đề để từng bước xây dựng đội ngũ công chức thuế chuyên nghiệp; tập trung lực lượng công chức có đủ phẩm chất, năng lực cho hoạt động hỗ trợ đối tượng nộp thuế và người khai hải quan; thành lập các Tổ công tác tại các Cục và Chi cục Hải quan để tiếp nhận, giải quyết nhanh các vướng mắc của doanh nghiệp;

- Chỉ đạo kiên quyết thực hiện Quy chế thanh tra, kiểm tra, kiểm soát, giám sát trong lĩnh vực thuế và hải quan (cả với đối tượng quản lý và nội bộ ngành); tăng cường công tác tự kiểm tra, kiểm tra chéo giữa các đơn vị, phát hiện các nhân tố tích cực để nhân rộng, đồng thời phòng ngừa, ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm minh các sai phạm, tiêu cực của tổ chức và cá nhân. Vì vậy, đội ngũ công chức thuế, hải quan đã có nhiều tiến bộ so với trước đây về trình độ, năng lực chuyên môn, kỹ năng hành chính và nghiệp vụ.

Tuy nhiên, kết quả triển khai thực hiện cải cách hành chính trong lĩnh vực thuế và hải quan vẫn chưa đáp ứng yêu cầu và mục tiêu chung của cải cách, việc triển khai cơ chế, chính sách còn yếu; quy trình, thủ tục giải quyết công việc còn chậm được cải tiến, nhiều khâu công tác còn phức tạp, chưa minh bạch, rõ ràng, tốn nhiều thời gian, gây phiền hà, làm tăng chi phí cho người dân và hoạt động sản xuất kinh doanh- dịch vụ của doanh nghiệp; một bộ phận không nhỏ công chức thuế, hải quan còn chưa nhận thức đầy đủ về mục tiêu và yêu cầu cải cách hành chính; tạo ra những cản trở không đáng có trong hoạt động công vụ, còn có biểu hiện tắc trách, cửa quyền, lợi dụng chức vụ và quyền hạn được giao để vụ lợi, vi phạm chính sách, chế độ và quy trình nghiệp vụ quản lý trong thi hành nhiệm vụ; còn có hành vi vi phạm pháp luật, tiêu cực, tham nhũng, sách nhiễu dân và doanh nghiệp.

Nguyên nhân của tình trạng này là do các cấp lãnh đạo và công chức, viên chức trực tiếp thực hiện nhiệm vụ thuộc ngành thuế và hải quan chưa nhận thức đầy đủ về ý nghĩa, tầm quan trọng và mục tiêu của cải cách hành chính; chưa thực sự làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng và trách nhiệm công vụ; chưa có biện pháp quản lý sâu sát, chặt chẽ đối với công chức dưới quyền, chưa có sự kiểm tra, giám sát hợp lý, biện pháp cần thiết để kịp thời phát hiện và ngăn chặn những hành vi tiêu cực, tham nhũng, vi phạm pháp luật của công chức, viên chức để xử lý nghiêm minh; một bộ phận công chức, viên chức chưa tự giác, tích cực bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới, ý thức tổ chức kỷ luật kém, không chịu rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức và thái độ phục vụ.

Để khắc phục những hạn chế, yếu kém nêu trên, góp phần thực hiện thắng lợi Chương trình cải cách hành chính, hiện đại hoá quản lý tài chính, thuế, hải quan năm 2005 và những năm tiếp theo, Bộ trưởng yêu cầu Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, Thủ trưởng các tổ chức, đơn vị có liên quan khẩn trương chỉ đạo thực hiện nghiêm túc một số nội dung sau:

1- Tiếp tục quán triệt tư tưởng, nâng cao nhận thức và triển khai thực hiện nghiêm túc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về cải cách hành chính để tạo ra được chuyển biến thực sự, đẩy nhanh tiến độ, nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính.

2- Chỉ đạo, tổ chức rà soát các quy định hiện hành về quản lý chuyên môn, nghiệp vụ, đặc biệt là các quy định về thủ tục hành chính thuế, hải quan để kịp thời sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế những nội dung chưa phù hợp với yêu cầu quản lý và thực tiễn hoạt động sản xuất kinh doanh, các quy định chưa thống nhất, mâu thuẫn, chồng chéo, bất hợp lý; loại bỏ những quy định không đúng thẩm quyền, gây cản trở công việc cải cách hành chính; khắc phục tình trạng lợi dụng sự thiếu chặt chẽ, không đồng bộ trong các quy định của Nhà nước để sách nhiễu, tham nhũng, tiêu cực.

Việc sửa đổi, quy định mới về thủ tục hành chính phải đơn giản, dễ hiểu, dễ thực hiện đối với người dân và doanh nghiệp; loại bỏ những khâu trung gian, những giấy tờ không cần thiết, rút ngắn tối đa thời gian thực hiện, góp phần giảm chi phí cho doanh nghiệp.

Niêm yết công khai các quy định, quy trình, thủ tục hành chính về thuế, hải quan tại trụ sở cơ quan, tại những nơi tiếp nhận hồ sơ thuế và hải quan để các tổ chức và người dân có điều kiện hiểu, thực hiện đúng chế độ, chính sách và giám sát việc thi hành công vụ của công chức, viên chức.

3- Ban hành quy định về thẩm quyền và trách nhiệm của công chức theo từng vị trí công tác, giáo dục nâng cao trách nhiệm công vụ của các cơ quan và từng cán bộ, công chức thuế, hải quan trong thực hiện công vụ; tuỳ từng vị trí công việc, công chức, viên chức thuế, hải quan phải có trách nhiệm giải thích, hướng dẫn kịp thời và đầy đủ cho tổ chức và người dân về pháp luật, chính sách, chế độ quản lý của ngành.

4. Có biện pháp thiết thực để giáo dục cho công chức, viên chức về chính trị, đạo đức, lối sống, thái độ văn minh trong giao tiếp và phục vụ, tính tự giác, kỷ luật trong công tác; công chức, viên chức có trách nhiệm thường xuyên học tập nâng cao trình độ chuyên môn, tu dưỡng rèn luyện phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ.

5- Tổ chức bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới về cải cách hành chính, (trong đó chú trọng cải cách thủ tục hành chính), về chính sách chế độ, chuyên môn nghiệp vụ, công nghệ, kỹ năng quản lý theo hướng hiện đại hoá.

6. Triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định của Đảng, Nhà nước và của Bộ Tài chính về luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý và công chức chuyên môn, nhất là đối với các đơn vị cơ sở; thực hiện chế độ luân phiên bắt buộc đối với công chức, viên chức ở một số khâu công tác nhất định; thực hiện tốt quy định về đánh giá, phân loại công chức gắn với công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo các cấp hàng năm.

7. Thực hiện nghiêm túc Quy chế quản lý cán bộ, công chức và những điều quy định công chức, viên chức không được làm; triển khai sâu rộng việc thực hiện những tiêu chuẩn cần “xây” và những điểm cần “chống” đối với cán bộ, công chức thuế, hải quan; tiếp tục nghiên cứu, cụ thể hoá các tiêu chuẩn này trong từng khâu quy trình nghiệp vụ công tác của công chức, viên chức;

Nghiêm cấm công chức, viên chức có các hành vi sách nhiễu, gây phiền hà đối với tổ chức và người dân trong khi thi hành công vụ; nghiêm cấm việc đánh bạc, tổ chức đánh bạc, uống rượu bia bê tha và tham gia các tệ nạn xã hội khác; kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm.

8- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công vụ của cấp trên đối với cấp dưới, thủ trưởng các đơn vị thường xuyên tổ chức tự kiểm tra và kiểm tra; chú ý thiết lập và triển khai thực hiện tốt cơ chế kiểm tra, giám sát cán bộ, công chức trong việc tiếp nhận và xử lý công việc của dân và doanh nghiệp; tạo điều kiện cho người nộp thuế, người khai hải quan tham gia kiểm tra, giám sát hoạt động công vụ của công chức thuế, hải quan.

Tổ chức tốt việc đấu tranh tự phê bình và phê bình trong từng đơn vị, kịp thời ngăn chặn phát hiện những hành vi tiêu cực, tham nhũng, sai phạm trong thi hành công vụ;

Tại đơn vị cơ sở, nơi trực tiếp giải quyết công việc, phải tiếp tục duy trì hòm thư góp ý để người dân và doanh nghiệp trực tiếp phản ánh về tinh thần thái độ phục vụ của công chức, viên chức; thủ trưởng đơn vị có trách nhiệm xem xét giải quyết các ý kiến đề nghị, phản ánh của dân và doanh nghiệp; kiên quyết xử lý nghiêm khắc những cán bộ, công chức vi phạm, đồng thời kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý trách nhiệm cá nhân của Thủ trưởng đơn vị có công chức sai phạm.

Thủ trưởng các tổ chức quản lý chuyên ngành phải tổ chức đội kiểm tra đặc biệt để kiểm tra đột xuất tại những nơi, những cơ sở dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực, những nơi có nhiều đơn thư khiếu tố để kịp thời ngăn chặn, phòng ngừa và xử lý kiên quyết, dứt điểm các sai phạm trong điều hành hoặc thực thi công vụ.

9- Tổ chức triển khai thực hiện tốt các quy định về khen thưởng và kỷ luật; có hình thức khen thưởng xứng đáng đối với những công chức có nhiều cải tiến, sáng kiến trong cải cách hành chính được nhân dân và doanh nghiệp khen ngợi, đồng thời có biện pháp giáo dục, xử lý kiên quyết hoặc đưa ra khỏi ngành những cán bộ, công chức thuế, hải quan không đáp ứng được yêu cầu, tiêu chuẩn về phẩm chất đạo đức, trình độ, năng lực chuyên môn của ngành.

Tổng cục trưởng Tổng cục thuế, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Thủ trưởng các đơn vị, tổ chức có liên quan thuộc Bộ có kế hoạch và hướng dẫn cụ thể việc triển khai thực hiện; định kỳ (3 tháng) báo cáo Bộ kết quả thực hiện Chỉ thị này./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng CP (để báo cáo)
- Lãnh đạo Bộ
- Ban TCTW
- Bộ Nội vụ
- Tỉnh ủy, UBND tỉnh, TP
- Các đơn vị, tổ chức thuộc Bộ
- Lưu: VP, TCCB

 

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
Nguyễn Sinh Hùng

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 03/2005/CT-BTC

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu03/2005/CT-BTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/05/2005
Ngày hiệu lực18/05/2005
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 03/2005/CT-BTC

Lược đồ Chỉ thị 03/2005/CT-BTC chấn chỉnh công tác cán bộ đẩy mạnh cải cách hành chính lĩnh vực thuế, hải quan


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Chỉ thị 03/2005/CT-BTC chấn chỉnh công tác cán bộ đẩy mạnh cải cách hành chính lĩnh vực thuế, hải quan
     Loại văn bảnChỉ thị
     Số hiệu03/2005/CT-BTC
     Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
     Người kýNguyễn Sinh Hùng
     Ngày ban hành18/05/2005
     Ngày hiệu lực18/05/2005
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcBộ máy hành chính
     Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
     Cập nhật13 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 03/2005/CT-BTC chấn chỉnh công tác cán bộ đẩy mạnh cải cách hành chính lĩnh vực thuế, hải quan

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 03/2005/CT-BTC chấn chỉnh công tác cán bộ đẩy mạnh cải cách hành chính lĩnh vực thuế, hải quan

           • 18/05/2005

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 18/05/2005

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực