Chỉ thị 03/2007/CT-TTg

Chỉ thị 03/2007/CT-TTg về một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công bố văn bản pháp luật trên Công báo Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 03/2007/CT-TTg biện pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công bố văn bản pháp luật Công báo


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 03/2007/CT-TTg

Hà Nội, ngày 15 tháng 02 năm 2007 

 

CHỈ THỊ

VỀ MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CÔNG BỐ VĂN BẢN PHÁP LUẬTTRÊN CÔNG BÁO NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Sau hơn hai năm thực hiện Nghị định số 104/2004/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2004 của Chính phủ về Công báo nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, hoạt động công bố văn bản quy phạm pháp luật trên Công báo bước đầu đạt những kết quả tốt và đang đi vào nền nếp, góp phần tích cực trong việc công khai, minh bạch quá trình ban hành và công bố văn bản pháp luật của các cơ quan hành chính nhà nước.

Tuy nhiên, trên thực tế một số cơ quan ban hành văn bản chưa thực hiện nghiêm túc các quy định pháp luật về đăng Công báo như: còn tình trạng văn bản công bố chậm hoặc không được công bố; nhiều văn bản sai về thẩm quyền, hình thức, thể thức và kỹ thuật trình bày làm ảnh hưởng đến hiệu lực, hiệu quả thi hành. Sở dĩ có tình hình trên là do cơ quan ban hành văn bản chưa nhận thức đầy đủ trách nhiệm phải gửi văn bản quy phạm pháp luật để công bố trên Công báo; chưa tuân thủ quy trình xây dựng, ban hành và công bố văn bản pháp luật; trình độ, kỹ năng soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật của một số cán bộ, công chức ở các cơ quan ban hành văn bản còn yếu; cơ chế phối hợp và cơ chế chịu trách nhiệm giữa cơ quan Công báo các cấp với các cơ quan ban hành văn bản còn chưa chặt chẽ.

Để thực hiện nghiêm túc Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định số 104/2004/NĐ-CP về hoạt động xuất bản, phát hành Công báo, góp phần nâng cao hiệu quả, hiệu lực của hoạt động công bố văn bản quy phạm pháp luật, Thủ tướng Chính phủ chỉ thị:

1. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ:

a) Tiếp tục quán triệt cán bộ, công chức của Bộ, ngành mình thực hiện nghiêm túc các quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định số 104/2004/NĐ-CP về quy trình soạn thảo, ban hành, công bố văn bản quy phạm pháp luật; xác định hoạt động công bố văn bản quy phạm pháp luật trên Công báo là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên và phải được thực hiện nghiêm chỉnh ở tất cả các Bộ, cơ quan ngang Bộ;

b) Chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung, hình thức, thể thức của văn bản quy phạm pháp luật do Bộ, ngành mình ban hành; phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Chính phủ trong việc rà soát Danh mục văn bản quy phạm pháp luật đã ban hành để đảm bảo tất cả văn bản quy phạm pháp luật được công bố đẩy đủ, kịp thời và  chính xác trên Công báo;

c) Quy định cụ thể danh mục các cơ quan, tổ chức, cá nhân tại "nơi nhận" của từng loại văn bản quy phạm pháp luật theo quy định tại Điều 10 Nghị định số 161/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Khoản 5 Chỉ thị số 10/2006/CT-TTg ngày 23/3/2006 về việc giảm văn bản, giấy tờ hành chính trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước theo tinh thần chỉ gửi văn bản quy phạm pháp luật đến cơ quan có thẩm quyền giám sát, kiểm tra xử lý văn bản, cơ quan trực tiếp thi hành và cơ quan Công báo, tuyệt đối không gửi đến cơ quan tổ chức khác với mục đích để biết và tham khảo.

2. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ

a) Báo cáo về tình hình công bố văn bản pháp luật của các Bộ, ngành, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tại phiên hợp Chính phủ 6 tháng cuối năm;

b) Nghiên cứu, rà soát để kiến nghị việc sửa đổi, bổ sung ban hành theo thẩm quyền các quy định pháp luật về hoạt động công bố văn  bản quy phạm pháp luật trên Công báo để hoàn thiện hệ thống pháp luật cho hoạt động Công báo;

c) Khẩn trương trình Thủ tướng Chính phủ để sớm ban hành Quyết định chuyển đổi tổ chức của Phòng Công báo, Văn phòng Chính phủ sang loại hình đơn vị sự nghiệp nhằm bảo đảm tuân thủ pháp luật và góp phần nâng cao năng lực hoạt động cho Cơ quan Công báo Trung ương;

d) Xây dựng Đề án tổ chức Công báo điện tử nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; triển khai việc công bố các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật để lấy ý kiến công chúng trên Phụ trương Công báo theo quy định tại Khoản 4, Điều 5, Nghị định số 104/2004/NĐ-CP về hoạt động Công báo;

đ) Phối hợp với các cơ quan liên quan đề xuất xuất bản Mục lục và Tổng tập Công báo theo ngành, lĩnh vực phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Chính phủ, Văn phòng Chính phủ, các Bộ, ngành và Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh;

e) Có kế hoạch tập huấn, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ Công báo theo định kỳ hoặc theo yêu cầu cho cơ quan Công báo cấp tỉnh trong phạm vi toàn quốc.

3. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

a) Khẩn trương kiện toàn tổ chức và đảm bảo các điều kiện về vật chất, kỹ thuật để đưa hoạt động của cơ quan Công báo cấp tỉnh đi dần vào nền nếp và hiệu quả;

b) Chỉ đạo, quán triệt các cơ quan chuyên môn và cán bộ, công chức cấp tỉnh, cấp huyện thực hiện nghiêm túc các quy định pháp luật liên quan đến hoạt động công bố văn bản quy phạm pháp luật trên Công báo; tổ chức tốt việc niêm yết các văn bản quy phạm pháp luật theo quy định của pháp luật;

c) Liên hệ chặt chẽ và phán ánh kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động xuất bản, phát hành Công báo cấp tỉnh với Văn phòng Chính phủ (thông qua cơ quan Công báo Trung ương); đề xuất những giải pháp cụ thể nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của cơ quan Công báo cấp tỉnh.

Bộ trưởng. thủ trưởng các cơ quan ban hành văn bản quy phạm pháp luật ở Trung ương, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này. Văn phòng Chính phủ chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị, kịp thời tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ,
- HĐND, UBND các tỉnh,   thành phố trực thuộc TW
- Toà án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các Phó Chủ nhiệm, Website Chính phủ,
  Ban Điều hành 112,Người phát ngôn của Thủ tướng Chính phủ,các Vụ,
  Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, KTTH (5b).

THỦ TƯỚNG
 
 


Nguyễn Tấn Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 03/2007/CT-TTg

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu03/2007/CT-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/02/2007
Ngày hiệu lực08/03/2007
Ngày công báo21/02/2007
Số công báoTừ số 101 đến số 102
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 03/2007/CT-TTg

Lược đồ Chỉ thị 03/2007/CT-TTg biện pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công bố văn bản pháp luật Công báo


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Chỉ thị 03/2007/CT-TTg biện pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công bố văn bản pháp luật Công báo
     Loại văn bảnChỉ thị
     Số hiệu03/2007/CT-TTg
     Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
     Người kýNguyễn Tấn Dũng
     Ngày ban hành15/02/2007
     Ngày hiệu lực08/03/2007
     Ngày công báo21/02/2007
     Số công báoTừ số 101 đến số 102
     Lĩnh vựcBộ máy hành chính
     Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
     Cập nhật18 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản được căn cứ

       Văn bản hợp nhất

        Văn bản gốc Chỉ thị 03/2007/CT-TTg biện pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công bố văn bản pháp luật Công báo

        Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 03/2007/CT-TTg biện pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công bố văn bản pháp luật Công báo

        • 15/02/2007

         Văn bản được ban hành

         Trạng thái: Chưa có hiệu lực

        • 21/02/2007

         Văn bản được đăng công báo

         Trạng thái: Chưa có hiệu lực

        • 08/03/2007

         Văn bản có hiệu lực

         Trạng thái: Có hiệu lực