Chỉ thị 03/2007/CT-UBND

Chỉ thị 03/2007/CT-UBND về tổ chức đại hội công nhân viên chức và hội nghị cán bộ công chức năm 2007 do Ủy ban nhân dân Quận 8 ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 03/2007/CT-UBND tổ chức đại hội công nhân viên chức hội nghị cán bộ công chức năm 2007 Quận 8


ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 8
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 03/2007/CT-UBND

Quận 8, ngày 05 tháng 03 năm 2007

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC VÀ HỘI NGHỊ CÁN BỘ CÔNG CHỨC NĂM 2007

Căn cứ Nghị định số 07/1999/NĐ-CP ngày 13 tháng 02 năm 1999 của Chính phủ ban hành quy chế thực hiện dân chủ ở doanh nghiệp Nhà nước; Thông tư liên tịch số 01/2005/TTLT-TLĐLĐVN-BLĐTBXH ngày 16 tháng 5 năm 2005 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn về tổ chức và hoạt động Đại hội công nhân viên chức trong công ty Nhà nước.
Căn cứ Nghị định số 71/1998/NĐ-CP ngày 08 tháng 9 năm 1998 của Chính phủ ban hành quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan và Thông tư liên tịch số 09/1998/TTLT-TCCP-TLĐLĐ ngày 04 tháng 12 năm 1998 của Ban Tổ chức cán bộ Chính phủ và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hướng dẫn về tổ chức và nội dung Hội nghị cán bộ công chức trong cơ quan.
Để thực hiện tốt cơ chế dân chủ “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, phát huy quyền làm chủ của công nhân, cán bộ công chức trong tham gia quản lý doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị, góp phần xây dựng doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị trong sạch vững mạnh.
Ủy ban nhân dân quận 8 chỉ thị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc, Giám đốc các doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp đã cổ phần hóa và Chủ tịch Ủy ban nhân dân 16 phường phối hợp với Công đoàn cơ sở cùng cấp tổ chức Đại hội công nhân viên chức (Hội nghị Cán bộ công chức) năm 2007 của đơn vị đạt chất lượng và hiệu quả thiết thực, đảm bảo nội dung, trình tự và thời gian theo hướng dẫn của Liên đoàn Lao động quận 8, cụ thể như sau
:

1. Giám đốc các doanh nghiệp Nhà nước phối hợp cùng Công đoàn cơ sở xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội công nhân viên chức theo đúng yêu cầu, trình tự, nội dung của Thông tư liên tịch số 01/2005/TTLT-TLĐLĐVN-BLĐTBXH ngày 16 tháng 5 năm 2005 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn về tổ chức và hoạt động Đại hội công nhân viên chức trong công ty Nhà nước và nội dung Nghị định số 07/1999/NĐ-CP của Chính phủ; các đơn vị tập trung xây dựng các biện pháp đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, biện pháp nâng cao trình độ tay nghề, chuyên môn nghiệp vụ, văn hóa, cải thiện điều kiện làm việc, chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho cán bộ công nhân viên.

- Đánh giá việc tổ chức thực hiện quy chế dân chủ của doanh nghiệp trong năm qua; điều chỉnh, bổ sung và cụ thể hóa bằng các nội quy, quy chế cho phù hợp với điều kiện của doanh nghiệp.

- Lựa chọn các hình thức thích hợp tổ chức bỏ phiếu thăm dò tín nhiệm Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng và cán bộ quản lý của doanh nghiệp nhằm phục vụ công tác kiện toàn tổ chức và đẩy mạnh hoạt động của đơn vị.

- Thực hiện công khai tài chính và những nội dung người lao động được tham gia góp ý được quy định tại Điều 6, 10 của Nghị định số 07/1999/NĐ-CP ngày 13 tháng 02 năm 1999 của Chính phủ về quy chế thực hiện dân chủ ở doanh nghiệp Nhà nước.

2. Giám đốc các doanh nghiệp Nhà nước đã chuyển thành công ty cổ phần thỏa thuận với Công đoàn cơ sở xây dựng kế hoạch tổ chức Hội nghị toàn thể hoặc Hội nghị đại biểu công nhân lao động theo nội dung Thông tư liên tịch số 01/2005/TTLT-TLĐLĐVN-BLĐTBXH ngày 16 tháng 5 năm 2005 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để người lao động tham gia và quyết định những nội dung sau:

- Bàn các biện pháp để thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh, tổ chức phong trào thi đua, thực hiện các chế độ chính sách, các biện pháp bảo hộ lao động, cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao thu nhập và đời sống của công nhân lao động.

- Tham gia sửa đổi, bổ sung các quy chế quản lý công ty cổ phần có liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích của công nhân lao động như: Quy chế về trả lương, trả thưởng; Quy chế khen thưởng, kỷ luật lao động; Quy chế về sử dụng các quỹ phúc lợi và khen thưởng.

- Xây dựng mới hoặc sửa đổi, bổ sung nội dung thỏa ước lao động tập thể.

- Giới thiệu người đại diện công đoàn có năng lực tham gia Ban Kiểm soát công ty cổ phần (nếu có).

- Bầu Ban Thanh tra nhân dân.

3. Thủ trưởng các đơn vị hành chính sự nghiệp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 16 phường cần quán triệt trong cán bộ công chức các văn bản pháp luật về quy chế thực hiện dân chủ, phối hợp cùng Công đoàn cơ sở tổ chức Hội nghị cán bộ công chức theo nội dung Điều 11 Nghị định số 71/1998/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư liên tịch số 09/1998/TTLT-TCCP-TLĐLĐ Tập trung thảo luận các vấn đề nâng cao hiệu quả công tác, cải tiến lề lối làm việc, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, quan liêu, phiền hà, sách nhiễu dân, xây dựng đội ngũ cán bộ công chức có đủ phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn. Thực hiện tốt quy chế dân chủ trong cơ quan, chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho cán bộ công chức.

4. Quá trình tổ chức thực hiện, Giám đốc, Thủ trưởng các đơn vị phải trực tiếp theo dõi, chỉ đạo, lắng nghe ý kiến, tâm tư nguyện vọng của công nhân, cán bộ công chức; phối hợp với Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở giải quyết các kiến nghị chính đáng. Các ngành chức năng kịp thời giải quyết (hoặc tham mưu Ủy ban nhân dân quận 8 giải quyết) các kiến nghị liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, nhiệm vụ chính trị, việc làm, đời sống của công nhân, cán bộ công chức do các doanh nghiệp và đơn vị đề đạt.

5. Phòng Nội vụ quận 8 phối hợp với Liên đoàn Lao động quận 8 tổ chức kiểm tra, đôn đốc cơ quan, đơn vị tổ chức Đại hội công nhân viên chức và Hội nghị cán bộ công chức đạt yêu cầu theo quy định.

6. Kinh phí tổ chức Đại hội công nhân viên chức (Hội nghị cán bộ công chức) được chi từ kinh phí quản lý của đơn vị.

7. Thời gian tổ chức Đại hội công nhân viên chức hoặc Hội nghị cán bộ công chức của các doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị trước ngày 31 tháng 3 năm 2007. Đối với các đơn vị có khó khăn thì thời gian tổ chức Hội nghị cán bộ công chức chậm nhất kết thúc trước ngày 30 tháng 4 năm 2007.

Các trường học tổ chức Hội nghị cán bộ công chức vào đầu năm học 2007 - 2008.

Giám đốc các doanh nghiệp Nhà nước, các doanh nghiệp cổ phần hóa, Thủ trưởng các cơ quan hành chính sự nghiệp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 16 phường tổ chức triển khai thực hiện tốt nội dung Chỉ thị này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đô Lương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 03/2007/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu03/2007/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/03/2007
Ngày hiệu lực05/03/2007
Ngày công báo15/03/2007
Số công báoSố 21
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 03/2007/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 03/2007/CT-UBND tổ chức đại hội công nhân viên chức hội nghị cán bộ công chức năm 2007 Quận 8


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 03/2007/CT-UBND tổ chức đại hội công nhân viên chức hội nghị cán bộ công chức năm 2007 Quận 8
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu03/2007/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýNguyễn Đô Lương
        Ngày ban hành05/03/2007
        Ngày hiệu lực05/03/2007
        Ngày công báo15/03/2007
        Số công báoSố 21
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 03/2007/CT-UBND tổ chức đại hội công nhân viên chức hội nghị cán bộ công chức năm 2007 Quận 8

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 03/2007/CT-UBND tổ chức đại hội công nhân viên chức hội nghị cán bộ công chức năm 2007 Quận 8

           • 05/03/2007

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 15/03/2007

            Văn bản được đăng công báo

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 05/03/2007

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực